Hoppa till innehåll

Resande

Bläddra bland frågorna eller skriv din fråga direkt i sökfältet nedan.

Skriv din fråga och sök svar

Vanliga frågor om ämnet resande


Tullen övervakar resandeinförsel av alkohol i EU-intern trafik och kan kontrollera medförda alkoholdrycker. Även om du efter kontrollen skulle få ta med dig alkoholprodukterna kan kontrollen leda till skattebedömning. Skattebedömningen genomförs sedan den 1 januari 2017 av Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen tar vid behov kontakt med dig, och du ska även efter införseln redogöra för användningsändamålet med de alkoholdrycker du fört in.

Enligt 103 § i punktskattelagen har Tullen rätt att omhänderta punktskattepliktiga produkter, om det t.ex. råder oklarhet vad gäller skattskyldighet, skattepliktighet, tillämpning av bestämmelserna om punktbeskattning eller syftet med importen, eller om det finns någon annan grundad anledning att omhänderta produkterna.

För produkter som förs in för annat än för en privatpersons eget bruk ska punktskatt tas ut. Sedan den 1 januari 2017 är det Skatteförvaltningen som svarar för beskattningen. Om Tullen omhändertagit punktskattepliktiga produkter som du fört in från utlandet, vänta på att Skatteförvaltningen tar kontakt med dig.

 


Nej. Föraren ger Tullen en skriftlig försäkran om att det inte finns några människor i fordonet som ska genomlysas. Dock är stråldosen vid genomlysning så pass liten att den inte utgör någon fara för en människa. Stråldosen är större vid en normal medicinsk röntgenundersökning.

Tullen genomlyser under inga omständigheter människor. Tullen kan bestämma att en person ska genomgå en kroppsbesiktning som utförs genom en röntgenundersökning. Genomlysning av personer är en medicinsk åtgärd och den utförs alltid under uppsikt av läkare.

Läs mer: Övervakning


Kontroller visumkrav och vilka resedokument som godtas i Finland på utrikesministeriets webbplats.

Gränsbevakningsväsendet svarar för gränskontroll av personer vid gränsövergångsställen.

Läs Frågor och svar om resande på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Kontakta Gränsbevakningsväsendet vid behov.


I Finland godkänns recept som är på finska eller svenska. När du återvänder från en resa och har med dig ett recept på något annat språk för läkemedel du medför så är du skyldig att vid behov ge Tullen en redogörelse för innehållet i receptet.

Om du vet att du ska resa utomlands, lönar det sig att i Finland be om att få receptet på engelska. Be också om att få receptet på engelska om du insjuknar under en utlandsresa och ordineras ett recept för behandling av sjukdomen.

Om du är på väg på resa till ett EU- eller EES-land eller Schweiz, och du vet att du kommer att köpa läkemedel där, kan den som ordinerar läkemedlet skriva ut ett recept till dig som heter ”Recept för inköp utomlands”. Det lönar sig också att be om ett motsvarande recept om du insjuknar i dessa länder och behöver där ett recept för behandling av sjukdomen. Receptet är på engelska. Be din läkare om närmare information.

Mera information:

 


 • Från Storbritannien till Finland gäller inte EU-passet för sällskapsdjur utan djuret ska ha ett EU-hälsointyg (fastän man kan ta djuret till Storbritannien med EU-passet för sällskapsdjur)
 • Från Nordirland kan djuret dock resa till EU med EU-passet för sällskapsdjur (till EU-passet för sällskapsdjur kommer i något skede ett separat klistermärke för Nordirland)
 • Storbritannien finns i den s.k. länderförteckningen, dvs. sällskapsdjur från dessa länder ska vara rabiesvaccinerade, men antikroppstest behövs inte.
 • En hund som kommer från Storbritannien ska behandlas mot ekinokockos 1–5 dygn före ankomsten till Finland.

I den ankommande flygtrafiken är det enda godkända införselstället för sällskapsdjur (kommersiell och icke-kommersiell införsel) Helsingfors-Vanda flygplats, om man inte har någon övergångsperiod.


En tobaksprodukt avsedd för upphettning är en tobaksprodukt enligt definitionen i tobakslagen. Införseln av tobaksprodukter avsedda för upphettning begränsas av införselförbudet som gäller för minderåriga, de kvantitativa begränsningarna och tidsgränserna för resandeinförsel, och förbudet mot införsel med hjälp av ett medel för distanskommunikation.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter i landet. 

Om tobaksprodukterna avsedda för upphettning finns i förpackningar som inte är märkta med de varningsmärkningar på finska och svenska samt figurativa varningar som krävs, får du ta med högst 200 dosenheter eller 250 gram av produkten i lösvikt hem från resan. Med dosenhet avses enligt tobakslagen den mängd av produkten som används på en gång.

Om du bor i Finland och anländer till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) på något annat sätt än med flyg och din resa har varat högst 24 timmar, får du inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor i landet.
Undantag: Du får föra in tobaksprodukter och nikotinvätskor till Finland om det är uppenbart att du har skaffat dem före din utresa från Finland.

Om du bor utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och anländer till Finland på något annat sätt än med flyg och vistas i Finland i högst tre dygn för något annat ändamål än en genomresa, får du inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor till Finland.
Undantag: Du får föra in tobaksprodukter och nikotinvätskor i landet om det är uppenbart att produkterna är avsedda för ditt eget personliga bruk under vistelsen i Finland.

Om du anländer från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde får du skattefritt för eget bruk föra in tobaksprodukter avsedda för upphettning till ett värde av 300 euro i vägtrafik och till ett värde av 430 euro i luft- och sjötrafik. Läs mer om resandeinförsel.

En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot via ett medel för distanskommunikation beställda tobaksprodukter per post, som varutransport eller på något annat sätt från ett land utanför Finland.

Införsel av utrustning med vilken tobaksprodukter avsedda för upphettning används omfattas i regel inte av restriktioner.


Nej, det får du inte. Alla frön avsedda att planteras kräver sundhetscertifikat.


För kottar som införs från länder utanför EU behövs ett sundhetscertifikat om de införs för förökningsändamål. Eftersom resanden inte nödvändigtvis vet om kottarna som hen för in innehåller frön, rekommenderar Livsmedelsverket och Tullen att man inte för in kottar från länder utanför EU.


Ja, det får du, men högst 10 kg utan provtagning och utredning av strålningsnivån.


Nej, det får du inte. En resande ska föra med sig sina egna mediciner i sitt eget bagage. Läkemedelspreparat som ordinerats med recept är alltid personliga och ska innehas av den person som de ordinerats till.


I Finland är det tillåtet att fotografera och filma på allmän plats. Men i sådana delar av myndigheters lokaler dit allmänheten inte har fritt tillträde är det förbjudet att fotografera och filma. Detta betyder att man får filma i passagerarhallen men inte i Tullens kontrollrum. När man filmar eller fotograferar ska man beakta personers integritetsskydd.


Nej, de förstörs inte.

Strålningen från Tullens genomlysningsutrustning har ingen påverkan på livsmedel eller filmmaterial.

Läs mer: Övervakning


Gränsbevakningsväsendet svarar för gränskontroll av personer vid gränsövergångsställen.

Läs Frågor och svar om resande på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Kontakta Gränsbevakningsväsendet vid behov.


Bestämmelserna är inte desamma, eftersom de baserar sig på olika lagstiftning. Alkoholinförsel från EU-området regleras genom EU:s punktskattedirektiv och de nationella lagar som stiftats baserat på direktivet. Alkoholinförsel från länder utanför EU regleras genom EU:s tullfrihetsförordning och de nationella lagar som stiftats baserat på förordningen.

Resande som anländer till, från eller via Åland eller resande som anländer från Kanarieöarna till Finland får skattefritt medföra varor i samma mängder och till samma värde som resande som anländer från ett land utanför EU. Till en person som reser mellan Åland och övriga Finland får dock högst två liter öl säljas skattefritt.


I frågor som gäller gränspassage för privatpersoner är det Gränsbevakningsväsendet som ger anvisningar. Följ anvisningarna på raja.fi.


För att alkohol som förs in av en resande ska kunna betraktas som en icke-kommersiell, skattefri gåva som förs in för eget bruk, ska den uppfylla vissa kriterier för gåvor. Gåvan måste vara helt vederlagsfri och sporadisk. Om den som för in alkoholen får något som helst direkt eller indirekt vederlag eller ersättning för den, är det inte längre fråga om en gåva, utan då handlar det om kommersiell överlåtelse av alkohol.

Begreppet gåva omfattar även en viss grad av oförutsebarhet, vilket betyder att överlåtelse av alkohol som sker regelbundet inte kan anses som en gåva även om det sker utan vederlag. Gåvan får inte heller vara särskilt utvald av mottagaren och den får inte skänkas i representations- eller reklamsyfte. Gåvan får endast skänkas till en privatperson.

Gåvan behöver inte vara förknippad med en bemärkelsedag, utan skänkandet av gåvan kan på annat sätt basera sig på ett personligt förhållande mellan givaren och mottagaren.

Med gåva avses dock inte exakt detsamma som vederlagsfri överlåtelse. Därför uppfylls inte kriterierna för en gåva då en resande som fört in en stor mängd alkohol överlåter allt eller en stor del av alkoholen till en obestämd grupp privatpersoner (t.ex. till arbetskamrater, föreningsmedlemmar, grannar) för att användas fritt, även om överlåtelsen sker vederlagsfritt.

Läs mer: Alkohol i gåvoförsändelsen

 


För att kunna reda ut om arten är hotad, behöver du veta dess tvådelade vetenskapliga namn och om exemplaret är fött och uppvuxet i fångenskap. Säljaren borde alltid kunna berätta av vilken art produkten är tillverkad och om man behöver tillstånd för att föra in den. Som importör är du alltid ansvarig för de varor som du för med dig.

Om tillstånd behövs ska du söka det på förhand. I Finland beviljas tillstånden av Finlands miljöcentral (SYKE). Kontrollera alltid export- och importvillkoren på förhand hos CITES-tillståndsmyndigheten. 

Köp inte en produkt om du inte är säker på om det är fråga om en växt, ett djur eller något annat exemplar som kräver tillstånd. Läs mer om hotade arter och tillståndskrav på Miljöförvaltningens webbplats.


Om du inte går i land i Mariehamn/Åland kan du föra in alkohol som anskaffats i ett annat EU-land på samma sätt som från ett EU-land.


Högst 2 kg.


Från ett land utanför EU kan du skattefritt föra in 1 liter starka alkoholdrycker (mer än 22 volymprocent) eller 2 liter andra alkoholdrycker (max 22 volymprocent) samt därtill 4 liter icke-mousserande vin och 16 liter öl. Om du för in mer än så måste du betala importskatter (tull + alkoholskatt + moms) för den överskjutande delen.

Vid införsel från EU-länder finns det inga kvantitativa begränsningar, men du ska vid begäran visa upp en tillförlitlig utredning för tullmyndigheten om att dryckerna är avsedda för ditt eget bruk, om du för in mer än 110 liter öl, 90 liter vin (av vilket högst 60 l mousserande vin), 20 liter mellanprodukter och 10 liter etylalkohol.


Om tobaksprodukternas förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska och de figurativa varningar som krävs får man inte föra in mer än 200 cigaretter, inte ens genom att betala skatterna.

Mer information: Resandeinförsel av tobaksprodukter

 


En privatperson som anländer till Finland får för eget personligt bruk medföra sammanlagt högst 1 000 gram tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus) per kalenderdygn. Dessa tobaksprodukter får inte föras in som gåva.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter i landet.

Mer information: Resandeinförsel av tobaksprodukter


Enligt tobakslagen får en privatperson som anländer till Fastlandsfinland från Åland för eget personligt bruk medföra sammanlagt högst 1 000 gram tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus) per kalenderdygn. Dessa tobaksprodukter får inte föras in som gåva.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter                 

 


När du för in alkohol från en resa ska den vara avsedd för ditt eget bruk, och från länder utanför EU ska införseln ske sporadiskt. Resandeinförseln från EU-länder kan också anses vara kommersiell, dvs. skattepliktig, om den sker ofta. I lagstiftningen fastställs inte närmare när införseln anses ske sporadiskt eller ofta. Ärendet avgörs från fall till fall på basis av de uppgifter och omständigheter med anknytning till fallet som vid tidpunkten för införseln är kända för den övervakande myndigheten.


Finska tullen ger inga anvisningar om hur bagaget ska packas. Mera information om packning av bagage och förbjudna varor före en flygresa hittar du på Finavias webbplats.

Mera information om säkerhetskontroller och om hur man packar rätt finns också på Trafis webbplats.


Long drink-drycker tillverkas både genom jäsning och genom att blanda drycken med etylalkohol. Kontrollera alltid på dryckens förpackning, på flaskan eller på burken hur den har tillverkats.

Long drink som tillverkats genom jäsning räknas som vin och har referensnivån 90 liter. Long drink som tillverkats genom att blanda drycken med etylalkohol räknas som annan alkoholdryck och har referensnivån 10 liter.

Referensnivåerna är inte importrestriktioner. Varje referensnivå (öl, vin, mellanprodukter och andra alkoholdrycker) följs separat. Om referensnivåerna för införsel överskrids ska importören redogöra för att alkoholdryckerna införs för eget bruk.

Läs mer: Resandeinförsel av alkohol

 


Tullen övervakar och granskar varu- och passagerartrafik som anländer till och lämnar landet. Tullen övervakar att tidsgränserna för införsel av tobaksprodukter och nikotinvätskor iakttas så att den i samband med annan övervakning riktar övervakningsåtgärder mot flöden av transportmedel och resande inom olika trafikformer.

I 66 § i tobakslagen föreskrivs om tidsgränserna för resandeinförsel av tobaksprodukter och nikotinvätskor från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Med hjälp av tidsgränserna bekämpas olaglig handel med tobaksprodukter och förhindras att sådana tobaksprodukter som inte följer tobaksdirektivet når den finländska marknaden.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter


Till exempel om man misstänker att alkoholen har förts in för kommersiellt syfte, dvs. att alkoholen säljs vidare.


Referensnivåerna för införsel av alkohol är inte importrestriktioner. Om du har ett trovärdigt skäl och kan bevisa det, kan detta vara en godkännbar motivering för införsel av alkohol som överskrider referensnivåerna.

Läs mer: Resandeinförsel av alkohol

 


Det kan du. Referensnivåerna är inte importrestriktioner. Varje referensnivå (öl, vin, mellanprodukter och andra) följs separat. Om man för in mindre av en dryck i en referensnivå påverkar detta inte rättigheten att föra in drycker som hör till andra referensnivåer.

En resandes redovisningsskyldighet gällande villkoren för eget bruk uppstår när någon av referensnivåerna överskrids.

Läs mer: Resandeinförsel av alkohol

 


De flesta länder har egna restriktioner när det gäller införsel av läkemedel. Resanden ska ta reda på vilka restriktioner som gäller för införsel i destinationslandet. Mera information om restriktionerna får du t.ex. från destinationslandets myndigheter. Finska tullen ger inte information om andra länders importrestriktioner.

Ta recepten med dig på resan. Med dem kan du vid behov bevisa att du har rätt att ha med dig dina personliga läkemedel. Om du har elektroniska recept på dina läkemedel (eRecept) ta med något av följande på resan:

 • patientanvisning utskriven av läkare. I anvisningen uppräknas alla läkemedel som du blivit ordinerad på samma gång.
 • sammanställning över dina recept från apoteket.
 • sammanställning över dina recept som du kan skriva ut från Nationella hälsoarkivets tjänst (Kanta) med dina nätbankskoder.

Mer information:


Om du tar med dig personliga värdesaker utanför EU kan du vid Tullen vid utresa fylla i ett intyg över resgods, som är avsett för privatpersoner och med vilket du visar för Tullen att du haft varorna med dig redan när du reste ut.

Om du tar med dig varor till utlandet i kommersiellt syfte t.ex. för försäljning eller tillfälligt för en mässa eller reparation ska du lämna in en elektronisk exportdeklaration till Tullen.


Du får föra in en begränsad mängd veterinärmedicinska läkemedel och endast om du har sällskapsdjuret med dig. Om läkemedlet kräver recept i Finland, ska du ha receptet med dig. Införsel av egenvårdsmediciner kräver inte recept.

Du får endast föra in läkemedel i en mängd som motsvarar en månads förbrukning. Om produkten går att köpa i en butik ska du kontrollera att den inte innehåller biocider. Om produkten är en biocid ska den vara registrerad, och den får inte ingå i listan över förbjudna biocidämnen.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes - Biocider


Före resan:

 • Ta reda på från Polisen att du har de tillstånd som behövs för att föra med dig vapen och patroner till utlandet. För att en privatperson ska få föra med sig vapen eller patroner från Finland till Estland krävs ett privat överföringstillstånd som utfärdats i Finland. Alternativt kan innehavaren av ett europeiskt skjutvapenpass föra från Finland till Estland ett skjutvapen som lämpar sig för att användas vid jakt, och som antecknats i skjutvapenpasset, samt en behövlig mängd patroner som lämpar sig för vapnet. Den som för vapnet från Finland till Estland ska också ha en skriftlig inbjudan för deltagande i ett jaktevenemang.
 • Ta reda på destinationslandets tillståndspraxis och deklarationsförfaranden från landets myndigheter eller ambassad.
 • Resanden behöver inte ge en anmälan till Finska tullen om de egna vapen och patroner som denne för med sig, om resanden har de tillstånd som behövs för dem. På begäran ska dock vapen, patroner och tillstånd uppvisas för Tullen.
 • Om du har en jakthund med dig, ska du ta reda på från Livsmedelsverket att du för hunden har de dokument som behövs och att den har giltiga vaccinationer. Ta också reda på vilka krav som gäller i Estland för införsel av hund.

 

När du återvänder till Finland:

 • Resanden behöver inte ge en anmälan till Finska tullen om de egna vapen och patroner som denne för med sig, om resanden har de tillstånd som behövs för dem. På begäran ska dock vapen, patroner och tillstånd uppvisas för Tullen.
 • Hunden eller dess dokument behöver inte uppvisas för Tullen.
 • Mera information för resande hittar du på Tullens webbplats.

Hämta inte afrikansk svinpest till Finland

Notera att Livsmedelsverket rekommenderar att inga jaktresor på vildsvin görs till områden där afrikansk svinpest förekommer, såsom Estland: Information om afrikansk svinpest för jägarna - Livsmedelsverket.

Glöm heller inte att rengöra och desinficera din utrustning, eftersom sjukdomen också kan spridas via dem. Om du har en jakthund med dig, ska du också se till att hundens päls och utrustning tvättas. Läs mer detaljerade anvisningar på Livsmedelsverkets webbplats.

Läs mer om införsel av jakttroféer och införsel av färskt kött på Livsmedelsverkets webbplats (på finska).

 

 


Varje land har sin egen lagstiftning gällande läkemedel, och därför lönar det sig att alltid ta med recepten på en resa. Frågor om vilka krav på läkemedel som gäller i destinationslandet kan du ställa till landets ambassad. Vid ankomst till Finland ska du ha recepten och en läkarskriven patientanvisning med dig.

Läs mer: Läkemedel

 


Ja, det kan du. Enligt ordningslagen är införsel av slidknivar och svärd inte förbjudet, men det finns begräsningar för innehav av dem på allmän plats.

Läs mer:


Importen av sälprodukter från länder utanför EU till Finland omfattas av restriktioner, och importören ska ha ett intyg som beviljats av en behörig myndighet i ursprungslandet. Ett ursprungsintyg krävs inte för sälprodukter som medförs av resanden för personligt bruk, men även dessa ska uppfylla kriterierna som fastställts i Tullens restriktionshandbok.

Utöver de allmänna restriktionerna omfattas vissa sälprodukter av importförbud. Import av råa och beredda skinn från kutar av grönlandssäl och klappmyts (blåssäl) samt av produkter som framställts av dessa skinn är förbjuden, även från andra EU-länder.

Läs mer:


I tobakslagen avses med tobak för vattenpipa en tobaksprodukt som kan förbrukas enbart genom en vattenpipa. Införseln av tobak för vattenpipa begränsas av införselförbudet som gäller för minderåriga, de kvantitativa begränsningarna och tidsgränserna för resandeinförsel, och förbudet mot införsel med hjälp av ett medel för distanskommunikation.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter i landet.

Du kan till Finland föra in högst 250 gram tobak för vattenpipa vars förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska samt figurativa varningar som krävs. Resandeinförsel av örtprodukter för rökning från Åland till Fastlandsfinland omfattas inte av mängdbegränsningarna.

Om du bor i Finland och anländer till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) på något annat sätt än med flyg och din resa har varat högst 24 timmar, får du inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor i landet.
Undantag: Du får föra in tobaksprodukter och nikotinvätskor till Finland om det är uppenbart att du har skaffat dem före din utresa från Finland.

Om du bor utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och anländer till Finland på något annat sätt än med flyg och vistas i Finland i högst tre dygn för något annat ändamål än en genomresa, får du inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor till Finland.
Undantag: Du får föra in tobaksprodukter och nikotinvätskor i landet om det är uppenbart att produkterna är avsedda för ditt eget personliga bruk under vistelsen i Finland.

Du kan skattefritt och tullfritt föra in 250 gram tobak för vattenpipa som inte innehåller tobaksplanta från områden utanför EU:s tull- och skatteområde och från områden inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde.

En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot via ett medel för distanskommunikation beställda tobaksprodukter per post, som varutransport eller på något annat sätt från ett land utanför Finland.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter


Det är förbjudet att använda och inneha en radardetektor i ett motordrivet fordon i Finland. Som innehav räknas också om radardetektorn finns med i bilen utan att den är påslagen. Överträdelsen av förbudet leder till beslag av detektorn och böter. Den beslagtagna anordningen förstörs under Tullens övervakning, och återlämnas inte till kunden.


Ja, det kan du. Sundhetscertifikat krävs bara för färska frukter, bär och grönsaker.


Nej, det kan du inte göra, om du inte har ett sundhetscertifikat för växter. Norge är inte ett EU-land. Utan sundhetscertifikat för växter får du föra in färska frukter och grönsaker endast från EU-länder samt från Schweiz och Liechtenstein, där man har en likadan lagstiftning i detta hänseende. Ett sundhetscertifikat krävs också då växter eller växtprodukter förs in från vissa områden som hör till EU-länder, såsom Kanarieöarna. Mera information finns på Livsmedelsverkets webbplats.


Obearbetade teblad kan du inte föra in utan sundhetscertifikat.


Ja, det kan du. Kraven gällande varor av trä ändrades knappt alls.


För kottar som införs från länder utanför EU behövs ett sundhetscertifikat om de införs för förökningsändamål. Eftersom resanden inte nödvändigtvis vet om kottarna som hen för in innehåller frön, rekommenderar Livsmedelsverket och Tullen att man inte för in kottar från länder utanför EU.


Tullen övervakar växtbaserade livsmedel som förs in i landet, men privatpersoners införsel av kryddor för eget bruk eller som gåva omfattas inte av övervakningen. Kryddorna innebär dock risker eftersom de till exempel kan innehålla mögeltoxiner eller salmonella. Vissa kryddor har intensivövervakats av EU just därför att de konstaterats orsaka problem för hälsan. Dålig kvalitet upptäcks bara med laboratorieundersökningar.


Du ska först kontrollera CITES-begränsningarna gällande musslor på Miljöcentralens webbplats.

För ditt eget bruk får du utan veterinär gränskontroll föra in högst 20 kg döda ätbara musslor. Du får också föra in stenar, men korallerna omfattas av CITES-begränsningar.


Ja, det kan du, om de är torkade. Om de är färska, ska du ha ett sundhetscertifikat.


Om du bor i Finland och anländer till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) på något annat sätt än i flygtrafik och din resa har varat högst 24 timmar, får du inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor i landet.

Undantag: Du får föra in tobaksprodukter och nikotinvätskor till Finland, om det är uppenbart att du har skaffats dem före din utresa från Finland. Till exempel varningsmärkningar på finska och svenska kan vara ett bevis för att produkten har skaffats i Finland.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor i landet.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter

 


Läkemedelspreparat har alltid en försäljningsförpackning och en bipacksedel samt eventuellt en blisterförpackning. Du ska ha dessa med på resan. Detta snabbar upp övervakningen och underlättar identifieringen av produkten.


Ja, det kan du om resan sker mellan Finland och ett land utanför EU eller mellan Finland och Åland.

 


Det är nästan omöjligt att själv göra varningsmärkningar på tobaksprodukter.

Tobaksdirektivet förutsätter att varje detaljhandelsförpackning för tobaksvaror för rökning ska ha en hälsovarning bestående av både en varningstext och ett färgfoto som är förknippat med texten. Kraven på varningsmärkningar gäller också detaljhandelsförpackningar för nikotinvätskor i elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare och för örtprodukter för rökning.

En privatperson får bara föra in en viss mängd produkter som saknar varningsmärkningar på finska och svenska om produktens negativa effekter för hälsan samt i fråga om tobaksprodukter också figurativa varningar.

Social- och hälsovårdsministeriets har gett närmare bestämmelser om märkningarnas text, bilder, typsnitt och punktstorlek, färg, ram, yta, hur märkningarna ska placeras, alterneras och fästas och att de inte ska brytas, samt om annan definiering. Hälsovarningarna ska enligt huvudregeln tryckas på ett sådant sätt att de inte kan avlägsnas eller utplånas, de ska vara helt synliga och de får inte brytas när detaljhandelsförpackningen öppnas. Hälsovarningarna får inte på något sätt dölja detaljhandelsförpackningens skattemärken eller prisetiketter, lokaliserings-, spårnings- eller säkerhetsmärkningar och de får inte störa märkningarnas läsbarhet. Det är nästan omöjligt att uppfylla alla ovannämnda krav t.ex. genom att själv klistra varningsmärkningarna på produkterna.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter

 


Ja, det kan du. Du måste dock själv be din läkare skriva ut ett recept till dig som heter ”Recept för inköp utomlands”, som godtas annanstans i Europa. Läkemedelspreparatet ska också ha ett försäljningstillstånd i landet varifrån du köper det.

Som resandeinförsel får du från ett EES-land till Finland föra in läkemedelspreparat i en mängd som motsvarar högst ett års förbrukning. Per post får du från ett EES-land beställa läkemedelspreparat i en mängd som motsvarar högst tre månaders förbrukning.

Mera information får du från Social- och hälsoministeriets webbsida Europeisk läkemedelsförskrivning eller från webbplatsen EU-hälsovård.fi.


Ja. Du får föra med dig smaksatta tobaksprodukter och nikotinvätskor till Finland från en utlandsresa, eftersom införseln av dessa produkter inte särskilt förbjudits i tobakslagen. Beakta dock tobakslagens kvantitativa begränsningar och tidsgränser för resandeinförseln.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätska i landet.

Läs mer: Införselrestriktioner och -förbud enligt tobakslagen


 


Nej. Rivna och t.ex. skivade frukter och grönsaker anses vara bearbetade produkter.


För tullkontroll av en person krävs ingen bevisning eller misstanke för ett brott. Valet grundar sig på Tullens riskbedömning eller andra iakttagelser.

Enligt ett beslut av riksdagens justitieombudsman är det ännu inte fråga om en tullkontroll när en person stoppas och samtalas med.

Läs mer: Övervakning


Finska tullen kräver inget samtycke av vårdnadshavarna. I Finland är det Gränsbevakningsväsendet som svarar för gränskontroll av personer.

Läs Frågor och svar om resor på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Det rekommenderas dock att föräldrarna upprättar och undertecknar ett fritt formulerat samtycke som innehåller deras kontaktuppgifter. I vissa länder kan myndigheterna kräva ett skriftligt samtycke. Därför lönar det sig att kontrollera destinationslandets krav hos landets konsulat eller ambassad.

Läs mer om finska medborgares pass och andra resedokument på utrikesministeriets webbplats.


Finska tullen kräver inget separat samtycke i sådana här fall. I Finland är det Gränsbevakningsväsendet som svarar för gränskontroll av personer. 

Läs Frågor och svar om resor på Gränsbevakningsväsendets webbplats.


Skatteförvaltningens webbplats finns en skattetabell för alkohol- och alkoholdrycker där du kan se gällande skattebelopp produktgruppsvis. För produkterna uppbärs också tull som bestäms enligt varukoden samt moms (24 %).


Kontrollera dem hos tullen i det land dit du ska resa. Vid finska tullen känner vi bara till de finska tullbestämmelserna.


När alkoholmängder som förs in på en gång blir allt större måste resande bättre än tidigare delta i utredningen av det egna bruket. Syftet med referensnivåerna är inte att begränsa mängden alkohol som privatpersoner för in.

Läs mer: Resandeinförsel av alkohol

 


Införselrättigheterna beror på om du kommer från ett annat EU-land eller från ett land utanför EU.

Läs mer: Hem från en resa

 


De flesta länder har egna restriktioner för införsel av varor. Det är resandens ansvar att ta reda på vilka restriktioner som gäller för införsel i destinationslandet. Mera information om restriktionerna får du t.ex. från destinationslandets ambassad eller myndigheter. Finska tullen ger inte information om vilka bestämmelser som gäller för varor eller gåvor som förs ut till andra länder.

 I lagen används uttrycket ”göra sannolikt”. I Tullens anvisningar används uttrycken ”redogöra för” och ”utreda”. 

I praktiken behöver resanden inte göra någonting när hen stiger i land med sina alkoholdrycker, om tulltjänstemannen inte uttryckligen frågar någonting.

Om tulltjänstemannen däremot frågar i vilket sammanhang resanden kommer att använda de alkoholdrycker som överstiger referensnivåerna, räcker det med en muntlig förklaring eller redogörelse i samband med införseln. Tulltjänstemannen kan ställa närmare frågor på basis av resandens förklaring eller redogörelse. De införda varornas art och mängd kan kontrolleras och resandens person- och kontaktuppgifter kan antecknas. Någon skriftlig dokumentation behöver inte visas upp eller upprättas men det finns förstås inget hinder för att man gör så. I de flesta fall räcker det att man talar med tulltjänstemannen och att de införda varornas mängd konstateras.

I vissa fall kan Tullen i efterhand be resanden lämna en skriftlig tilläggsutredning.


När du som resande medför produkter för eget bruk eller som gåva, är införseln tull- och skattefri om mängderna och värdegränsen för resandeinförsel inte överskrids och om införseln är sporadisk.

Om du för in en viss produkt en eller två gånger är det fråga om sporadisk resandeinförsel. Om du upprepade gånger för in samma produkt klassas införseln inte längre som sporadisk på det sätt som avses i lagstiftningen, och du blir tvungen att betala tull på produkterna.

Införselns sporadiska eller upprepade natur avgörs från fall till fall. Då bedömer Tullen bland annat varornas typ och antal samt hur många gånger varorna förts in.


I tobakslagen avses med

 • tobaksprodukter produkter som kan förbrukas och som helt eller delvis består av tobak (nicotiana). Nikotinvätska som används i elektroniska cigaretter regleras inte som tobaksprodukt utan i enlighet med en specialbestämmelse som nikotinvätska.
 • rökfria tobaksprodukter tuggtobak, tobak för användning i näsan, tobak för användning i munnen och andra tobaksprodukter som inte förbrukas via förbränning.
 • tobaksprodukter för rökning andra tobaksprodukter än rökfria tobaksprodukter. Sådana är till exempel cigaretter, cigarrer och rulltobak. I enlighet med tobaksdirektivet anses även tobak för vattenpipa vara tobaksprodukt för rökning när tobakslagen tillämpas.
 • röktillbehör ett tillbehör eller redskap som huvudsakligen är avsett att användas vid tobaksrökning eller för förberedelse till tobaksrökning. Till exempel cigarettpapper och pipor är röktillbehör.
 • cigarett en sådan tobaksrulle som avses i 4 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994)
 • cigarr en sådan tobaksrulle som avses i 3 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis.
 • cigarill en cigarr vars vikt per styck är högst tre gram.
 • rulltobak tobak som konsumenter eller detaljhandelsaffärer kan använda för att göra cigaretter. Tobak som kan användas både som rulltobak och genom vattenpipor ska anses vara rulltobak.
 • piptobak tobak som kan förbrukas via förbränning och uteslutande är avsedd för användning i pipa.
 • tobak för vattenpipa en tobaksprodukt som kan förbrukas enbart genom en vattenpipa.
 • tuggtobak en rökfri tobaksprodukt uteslutande avsedd att tuggas.
 • tobak för användning i näsan en rökfri tobaksprodukt som kan konsumeras via näsan.
 • tobak för användning i munnen alla tobaksprodukter för användning i munnen som helt eller delvis är framställda av tobak och som tillhandahålls i pulver- eller partikelform eller i någon kombination av dessa former, utom sådana som är avsedda att inhaleras eller tuggas.
 • örtprodukt för rökning ett tobakssurrogat som är framställt av växter och som kan förbrukas via förbränning. Produkten innehåller inte tobaksplanta utan andra växter, såsom örter eller frukter, och är avsedd att förbrukas via förbränning. Till exempel så kallade örtcigaretter samt tobaksfria örtblandningar för rökning i vattenpipa är örtprodukter för rökning.
 • elektronisk cigarett en produkt som kan användas för inandning av nikotinånga via ett munstycke eller en beståndsdel av en sådan produkt.
 • nikotinvätska vätska som innehåller nikotin och är avsedd för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett och som inte innehåller mer nikotin än 20 milligram per milliliter och inte ska användas för de ändamål som avses i 3 § 1 mom. i läkemedelslagen (395/1987).
 • nikotinfri vätska för förångning annan vätska än nikotinvätska som är avsedd för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett eller på något annat motsvarande sätt.
 • påfyllningsbehållare en behållare som innehåller nikotinvätska och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

Då tullinspektören bedömer om produkter som en privatperson för med sig till Finland ska anses vara avsedda för eget bruk eller för användning i kommersiellt syfte eller i annan näringsverksamhet beaktas

innehavarens kommersiella status och skäl för att inneha produkterna
platsen där produkterna finns och det använda transportsättet
dokument som hänför sig till produkterna, produkternas beskaffenhet samt
produkternas kvantitet samt andra därmed jämförbara relevanta omständigheter.

 (72 § i punktskattelagen)


Kontrollera först hos Livsmedelssäkerhetsverket vilka begränsningar och bestämmelser som gäller vid införsel av sällskapsdjur.

Förtulla sällskapsdjuret när du anländer till landet. Uppvisa djurets dokument och inköpsfaktura i samband med förtullningen. Du kan föra in sällskapsdjuret tull- och skattefritt om dess värde inte överstiger gränsen för resandeinförsel. Värdegränsen är 430 eller 300 euro beroende på vilket fortskaffningsmedel du använder. Om gränsen för resandeinförsel överskrids, ska du betala 24% i moms på sällskapsdjurets inköpspris samt transport- och eventuella försäkringskostnader. Läs mer om importskatter.


Kraven gällande införsel av djur varierar beroende på om djuret förs in från ett EU-land eller från ett land utanför EU och om införseln sker i kommersiellt syfte eller inte. Kontrollera införselkraven från Livsmedelsverket.

Mer information om införselrestriktioner för veterinärmedicinska läkemedel ges av Fimea


CITES-produkter är hotade djur och växter samt delar eller produkter av dem. Införsel av dem är förbjudet eller kräver tillstånd. Mera information: Miljo.fi

 • Sällskapsdjur (t.ex. papegojor, landsköldpaddor och många reptiler) och växter (t.ex. orkidéer)
 • Kosmetika och läkemedel som innehåller delar av CITES-arter 
 • Kläder och accessoarer (t.ex. vargskinnspäls eller väska av krokodilskinn)
 • Jakt- och fiskeutrustning (t.ex. fluga med björnhår)
 • Fisk och produkter av fisk (t.ex. stör, kaviar, ål).

Produkter som en resande har skaffat i ett annat EU-medlemsland till ett skattebelagt pris för sitt eget bruk och som hen själv transporterar med sig till Finland anses vara produkter för eget bruk. Med eget bruk avses resandens personliga bruk men också familjens bruk och gåvor. Produkter som överlåts mot vilken ersättning som helst anses vara införda för kommersiellt syfte. 

Till exempel så kan brudens kusin, som bjudits till bröllopet, inte föra in alkohol till sin kusins bröllop, talkogänget kan inte få införd alkohol som belöning, och man kan inte hämta alkohol åt sitt kompisgäng.


Anvisningar och råd om tax free-försäljning till resande ges av Skatteförvaltningen. Enligt Skatteförvaltningens anvisning ”Momsfri försäljning till resande - Anvisning för säljaren” är det fråga om försäljning till resande när en resenär som varaktigt bor utanför EU och Norge köper sig själv en vara i Finland som hen sedan oanvänd för ut ur landet i sitt personliga bagage samtidigt som hen själv lämnar landet.

Personer som bor i Finland med uppehållstillstånd har inte rätt till tax free-inköp fastän de skulle vara stadigvarande bosatt utanför EU. Sådana personer har dock under de två sista veckorna innan uppehållstillståndet går ut rätt att göra tax free-inköp. På motsvarande sätt har en finsk medborgare som flyttar för minst sex månader till någon annanstans än till EU-området eller Norge rätt att göra tax free-inköp under de två sista veckorna före flyttningen från Finland.

Resanden betalar mervärdesskatten i samband med köpet, men får den helt eller delvis tillbaka när hen senare för säljaren visar upp en utredning över att varan har förts ut ur EU. Ta del av Skatteförvaltningens anvisning om skatteåterbäring: Skattefri försäljning till resande som besöker Finland

Om du har frågor om tax free-försäljning till resande kontakta Skatteförvaltningen.


Finska tullen bekräftar exporten av varor genom att stämpla försäljningsverifikatet vid utförseltullkontoret på resandes begäran. Vid tax free-export behöver ingen elektronisk exportdeklaration lämnas till Tullen.

Notera att:

 • om alla föreskrifter av Skatteförvaltningen inte iakttagits kan Tullen stämpla verifikatet med röd stämpel.
 • om varorna och resanden redan lämnat EU kan Tullen inte stämpla verifikatet i efterhand.

Moms som betalats återbetalas inte till resande av Tullen.


Inget försäljningsverifikat hat visats upp.


De vanligaste orsakerna till att Tullen stämplar försäljningsverifikatet med röd stämpel:

 • Varan har börjat användas inom EU.
 • Varan har inte förseglats.
 • Alla varor som anges i verifikatet förs inte ut ur EU.
 • Exportören är inte samma person som köparen i verifikatet eller passnumret stämmer inte.
 • Varan har sålts exklusive moms.
 • Resanden är inte berättigad till tax free-inköp, dvs. hen bor inte stadigvarande utanför EU eller Norge.

Eftersom resandeinförseln av alkohol har ökat är det nödvändigt att mera noggrant än tidigare övervaka förutsättningarna för eget bruk i samband med skattefri införsel.

Läs mer: Resandeinförsel av alkohol

 


Varje land fastställer själv på nationell nivå vilka ämnen som där klassificeras som läkemedelssubstanser. I Finland är Fimea den ansvariga myndigheten som fastställer om ett ämne eller preparat är ett läkemedel och om det kräver recept. Vid klassificeringen tar man i beaktande ämnets sammansättning och användningsändamål, uppgifter som angetts vid marknadsföringen av preparatet samt vetenskapliga uppgifter.


Med totalreformen av tobakslagen genomfördes EU:s tobaksdirektiv (2014/40/EU).

Tobakslagen (549/2016) bereddes av social- och hälsovårdsministeriet, som har hand om den allmänna ledningen och styrningen av efterlevnaden av tobakslagen. Enligt tobakslagen är Tullen den verkställande myndigheten, som ska övervaka att de införselförbud och införselrestriktioner som föreskrivs i lagen följs. Tullens uppgifter omfattar också granskning och övervakning av EU:s inre trafik och införsel från Åland till övriga Finland.


Förfalskade produkter kan utgöra en fara för hälsan och den allmänna säkerheten. Särskilt riskfyllda är mediciner, livsmedel, reservdelar till fordon och elektrisk utrustning.

Det finns ingen tillförlitlig forskningsbaserad information om kvaliteten på förfalskade produkter. Till exempel kan ett klädesplagg antändas eller orsaka allergi, eller skadliga ämnen avsöndras eller delar lossa från leksaker. Material som används i dessa produkter kan i värsta fall orsaka cancer. Förfalskade reservdelar i fordon kan leda till felfunktioner och olyckor, och förfalskad elektronik kan leda till kortslutningar.

En förfalskad produkt har ingen garanti, och det är ingen som bär ansvaret om produkten går sönder eller orsakar skada.

Produktförfalskning är en bransch som omsätter enorma summor som används till att finansiera organiserad brottslighet.

Förfalskningarna äter upp marknaden för äkta produkter. Som en följd av detta går uppskattningsvis 100 000 jobb förlorade i Europa årligen.

Produktförfalskningar bidrar inte till skatteinkomster. Samhället måste därmed samla in medel för sin verksamhet från andra källor, till exempel från din löneinkomst.

Försäljningen av piratkopior av musikupptagningar, dataprogram, filmer och liknande produkter berövar upphovsmakarna deras arbetsinkomst.

Maximistraffet för brott mot immateriella rättigheter är två år fängelse.

Läs mer: Produktförfalskningar och nätköp


Referensnivåerna grundar sig på EU-lagstiftningen och finns angivna i EU:s punktskattedirektiv.


Gränsbevakningsväsendet svarar för gränskontroll av personer vid gränsövergångsställen. Om du har frågor om resedokument ta kontakt med Gränsbevakningsväsendet. Gränsbevakningsväsendets kontaktuppgifter och anvisningar om resedokument finns på www.raja.fi.

Mera information om resedokument för finska medborgare hittar du på utrikesministeriets webbplats.


Vilka räknas som familjemedlemmar vid införsel av alkohol?
I regel räknas alla som bor på samma adress och i samma hushåll som familjemedlemmar. Däremot, om släktingar i rakt uppstigande eller nedstigande led (föräldrar, barn, mor- och farföräldrar) för in alkohol åt varandra till släktfester (t.ex. bröllop, födelsedagsfester eller andra stora bemärkelsedagar) utan ersättning, dvs. som en gåva, så anses denna alkoholinförsel också vara införsel för eget bruk, även om inte släktingarna bor på samma adress och hör till samma hushåll.

Läs mer: Resandeinförsel av alkohol

 Införsel av vissa varor är förbjudet, omfattas av begränsningar eller kräver tillstånd. Det är bra att redan före resan ta reda på vilka införselrestriktioner som gäller. Ett eventuellt tillstånd ska vara beviljat före införseln och visas upp vid införseln. Lagstridig införsel kan leda till straffrättsliga påföljder. Exempel på begränsade eller förbjudna varor:

 • Växter, kosttillskott och livsmedel. Mera information: www.evira.fi   
 • Knogjärn, stiletter, förlamande elvapen, elbatonger
 • Laserpekare. Mera information: www.tukes.fi
 • Produkter som kränker upphovsrätten, t.ex. pirat-cd och -dvd.

Läs mer:


Ja, men endast en begränsad mängd.

•    När du beställer på nätet: Från EES-området får du beställa nikotinpåsar i en mängd som motsvarar högst tre månaders förbrukning. Det är inte tillåtet att beställa nikotinpåsar från länder utanför EES. Läs mer om beställning av läkemedel på nätet på Fimeas webbplats.

•    När du medför från resa: Från EES-området får du föra in nikotinpåsar i en mängd som motsvarar högst ett års förbrukning, och från länder utanför EES i en mängd som motsvarar högst tre månaders förbrukning.

Portionspåsar som innehåller nikotin, klassificeras i Finland utgående från nikotinhalten antingen som ett egenvårdsläkemedel med försäljningstillstånd eller som ett receptbelagt läkemedel. Maximimängderna som får införas beräknas utifrån portionsmängden som finns angiven på egenvårdspreparatets förpackning och, när det gäller receptbelagda läkemedel, utifrån receptet eller bruksanvisningen.

Nikotinpåsar klassificeras som egenvårdsläkemedel när deras nikotinhalt är högst 4 mg per portionspåse (dygnsdos 96 mg, dvs. en portionspåse på 4 mg tagen en gång i timmen). Nikotinpåsar vars nikotinhalt överskrider 4 mg är receptbelagda.

Kom ihåg att införseln av läkemedel alltid är personlig. Privatpersoner får inte skicka eller föra in läkemedelspreparat åt en annan privatperson.


Privatpersoner får inte föra in fyrverkeripjäser till Finland från ett land utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Fyrverkeripjäser kan föras in till Finland från EES. Beakta att i Finland sköter emellertid Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakningen av fyrverkeripjäser. Till EES hör medlemsstaterna i Europeiska unionen samt Norge, Island och Liechtenstein.


Tobaksfria örtblandningar för rökning i vattenpipa är enligt tobakslagen örtprodukter för rökning. Införsel av örtprodukter av rökning omfattas av de kvantitativa begränsningarna för resandeinförsel och förbudet mot införsel med hjälp av ett medel för distanskommunikation.

Du får föra in högst 200 enheter färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning vars förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs. Resandeinförsel av örtprodukter för rökning från Åland till övriga Finland omfattas inte av mängdbegränsningarna.

Du kan skattefritt och tullfritt föra in 250 gram tobak för vattenpipa som inte innehåller tobaksplanta från områden utanför EU:s tull- och skatteområde och från områden inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde.

Från 1.11.2022 får en privatperson inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot via ett medel för distanskommunikation beställda örtprodukter för rökning per post, som varutransport eller på något annat sätt från ett land utanför Finland.


                            

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Nyckelord Resandeinförsel