Importförtullningstjänsten för privatpersoner fungerar bäst med de nyaste versionerna av följande webbläsare: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari.


Om du t.ex. har returnerat varan till försäljaren utanför EU, kan du ansöka om återbetalning av skatterna. Anvisningar för upprättande av begäran om omprövning

 


Ja, du kan använda kortets kreditegenskap eller debitegenskap (VISA debit/credit och MasterCard debit/credit).


I Importförtullning för privatpersoner kan du förtulla din postförsändelse gratis.


Kontakta transportfirman och kontrollera att din försändelse inte redan har skickats tillbaka till avsändaren. Om försändelsen inte har skickats tillbaka till avsändaren, ska du kontakta Tullen för att ta reda på beloppet av dröjsmålsräntan.

Du ska också betala dröjsmålsräntan innan du kan få din försändelse. Notera att en faktura vars förfallodag har passerats inte kan betalas i förtullningstjänsten. Betala förtullningen i nätbanken samma dag som du tar reda på beloppet av dröjsmålsräntan. Kom ihåg att det kan ta 2–3 dagar för uppgiften om betalningen att förmedlas till Tullen.


Tullen skickar inte separata tullräkningar. Betala förtullningen när du förtullar en försändelse i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller i Tullklareringstjänsten (där man förtullar t.ex. levande djur). Om du behöver en räkning, hittar du den i tjänsten du använder.


Tullen skickar inga automatiska svarsmeddelanden om genomförda förtullningar. Tjänsten informerar dig om genomförda förtullningar. När du loggar in i tjänsten hittar du förtullningarna och besluten på sidan Mina förtullningar. Uppgifterna sparas i 90 dagar.


 Du får ankomstavin eller meddelandet om att en försändelse som ska förtullas har anlänt alltid från Posten eller expresstransportfirman. Du behöver uppgifterna från dessa om du själv förtullar försändelsen. Om du har frågor om ankomstavin, kontakta Posten eller expresstransportfirman.


Ansökan om ingripande är en formbunden blankett med vilken rättighetshavaren eller dennes ombud ger uppgifter om sina immaterialrätter till Tullen för kontrollåtgärder (förordning (EU) 608/2013). Ansökan kan vara giltig i en eller flera medlemsländer.

Du kan lämna in ansökan om ingripande avgiftsfritt till Tullen. Se ansökningsblanketten (application for action (AFA)) och ifyllningsanvisningarna på EU-kommissionens webbplats.

Skicka ansökan till Tullen per e-post till adressen ipr.decisions(at)tulli.fi. Du kan också skicka ansökan per post till: 

IPR-ansökningar
Bevakningsavdelningen – Analys och underrättelse
Hantering av kommersiella risker
PB 512
00101 Helsingfors

I framtiden inlämnas ansökningarna via portalen IP Enforcement Portal (IPEP)

Handläggningen av ansökningar om ingripande som hänför sig till bevakningen av immateriella rättigheter ändras – det blir obligatoriskt att använda en elektronisk tjänst år 2024

Ansökningarna om ingripande enligt förordning (EU) nr 608/2013 ska i fortsättningen inlämnas elektroniskt till Tullen via IP Enforcement Portal (IPEP) som utvecklats av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet. IPEP-portalen har kunnat användas av ombud och rättighetshavare sedan december 2021. Övergångstiden närmar sig sitt slut och det blir obligatoriskt att inlämna ansökningarna elektroniskt under år 2024.

Ta genast i bruk den elektroniska tjänsten

Tullen rekommenderar att ombud och rättighetshavare som sköter ärenden i Finland ska ta i bruk IPEP-portalen omedelbart. På så sätt säkerställer man att förändringen sker så smidigt som möjligt.

Via IPEP-portalen kan man lämna in nya ansökningar om ingripande, göra ändringar i tidigare ansökningar om ingripande samt söka förlängning av tidsfristen.

Handläggningen av ansökningarna om ingripande övergår inom Tullen från analys- och underrättelseenheten till tullbevakningsenheten fr.o.m. 11.12.2023.

Mera information:
Läs mer om elektroniska ansökningar om ingripande på EU-kommissionens webbplats (på engelska): Intellectual Property Rights (IPR): Transition to the mandatory use of electronic Applications for Action (eAFAs) coming to an end (europa.eu)
Läs allmän information om produktförfalskningar och bevakningen av dem: Produktförfalskningar
ipr.decisions(at)tulli.fi


I den förenklade deklarationen kan vissa av de uppgifter som är obligatoriska i en standardtulldeklaration utelämnas.

Inge den förenklade deklarationen på följande sätt:

 • När du inger deklarationen i Tullklareringstjänsten, välj ”Förenklad deklaration” och rätt ytterligare typ av deklaration.
 • När du inger deklarationen genom meddelandedeklarering, välj förenklad deklaration bara med en ytterligare typ av deklaration.

Ange i aktörsuppgifterna

 • numret på SDE-tillståndet, om du har ett sådant tillstånd
 • deklarant, importör, exportör samt ombud, om ombud anlitas.

Ange i uppgifterna om deklarationsparti

 • aktörens referens
 • ytterligare typ av deklaration
  • Om du har ett tillstånd av Tullens tillståndscentral, ange någon av följande uppgifter:
   • ”C – Förenklad tulldeklaration som används regelbundet”
   • ”F – På förhand ingiven förenklad tulldeklaration som används regelbundet”
  • Om du inte har något tillstånd, ange någon av följande uppgifter:
   • ”B – Förenklad deklaration vid enstaka tillfällen”
   • ”E – På förhand ingiven förenklad tulldeklaration vid enstaka tillfällen”
 • transportsätt vid gränsen och transportmedlets nationalitet
 • avsändningsland
 • destinationsland
 • varornas förvaringsplats vid ingivande av deklarationen samt föreslagen kontrollplats
 • container, om varorna finns i en container.

Ange i uppgifterna om varuposter

 • begärt förfarande, föregående förfarande och ytterligare förfarande
 • ursprungsland
 • varukod och varubeskrivning samt uppgifter om restriktioner som gäller varorna
  • Ange dokument som krävs för varor som omfattas av restriktioner, t.ex. sundhetscertifikat (N851), CHED-PP dvs. numret på Traces-anmälan (C085) och Livsmedelsverkets registreringsnummer (5REK)
 • förpackningar och förpackningsslag
 • uppgifter om tidigare dokument
 • ytterligare uppgifter och dokument gällande varan
 • varans brutto- och nettovikt
 • pris
  • Ange varornas verkliga värde i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris” och vid meddelandedeklarering i fältet ”Varupostens värde”. 
   • Du kan ange varornas värde i den förenklade deklarationen enligt uppskattning och ändra uppgiften i den kompletterande importtulldeklarationen.
    • Om du inte har den slutliga värdeuppgiften, kan du ange varornas genomsnittliga pris eller varornas beräknade värde som grundar sig på t.ex. köpekontraktet eller tidigare köp eller på ett värde som angetts i orderbekräftelsen. 
  • Ange alltid i tulldeklarationen för särskilda förfaranden varornas verkliga värde redan i den förenklade deklarationen.
 • förmånsbehandling.

Beakta att om du ansöker om tilldelning av en tullkvot med den förenklade tulldeklarationen, kan du inte ansöka om tilldelning av en annan tullkvot med den kompletterande tulldeklarationen. Läs mer om tullkvoter.


Om du som ytterligare typ av deklaration angett ”D – På förhand ingiven standardtulldeklaration” och om det tidigare dokument som du angett redan visats upp för Tullen, får du ett avslag ”det tidigare dokumentets status är felaktig”.

 • Ändra ytterligare typ av deklaration till ”A – Standardtulldeklaration” och skicka deklarationen till Tullen som en ny deklaration.

Observera att om deklarationen korrigeras, är det inte längre tillåtet att korrigera uppgiften om ytterligare typ av deklaration, när Tullen mottagit deklarationen för handläggning och deklarationen har fått ett MRN-nummer.


Ange båda uppgifterna:

 • Ytterligare typ av deklaration ”D – På förhand ingiven standardtulldeklaration”
 • Kod för tidigare dokument och som dess referens MRN-numret samt varupostnumret, om det tidigare dokumentet är en summarisk införseldeklaration.
  Till exempel: ”N355 – Summarisk införseldeklaration” och MRN-referensnummer (t.ex. 22FI000000000000I0) och varupostnummer (t.ex. 5).

I Tullens kundregister kan företag ha flera identifieringsnummer för sina verksamhetsställen. Med hjälp av dessa identifieringsnummer kan man åtskilja tulldeklarationer som hör till olika enheter under samma FO-nummer från varandra. Om du vill att namn- och adressuppgifterna för ett visst av företagets verksamhetsställen ska visas i Tullens beslut, ska du i tulldeklarationen utöver EORI-numret även ange det identifieringsnummer för verksamhetsstället som tilldelats av Tullen. Du kan kontrollera och ändra identifieringsnumren för företagets verksamhetsställen i vår tjänst Egna uppgifter.

 • Om uppgifterna för företagets huvudkontor ändras i företags- och organisationsdatasystemet (FODS) så uppdateras dessa uppgifter också i Tullens kundregister. Om aktörens identifieringsnummer för verksamhetsstället inte har angetts i deklarationen så visas namn- och adressuppgifterna för företagets huvudkontor enligt FODS i Tullens beslut. Notera att förtullningssystemet kontrollerar uppgifterna som angetts i tulldeklarationen och använder uppgifter som hittas i Tullens kundregister i besluten. Kom alltså ihåg att uppdatera företagets ändrade uppgifter.
 • Om du har ett giltigt EORI-nummer som du erhållit från Finland, ska du i deklarationen ange det identifieringsnummer för verksamhetsstället som tilldelats av Tullen. Identifieringsnumret för verksamhetsstället är en kod med tre siffror (t.ex. 000). När du anger identifieringsnumret för verksamhetsstället, ska du inte ange namn- och adressuppgifter.

Om företaget har ett utländskt EORI-nummer, kontrolleras uppgifterna i kommissionens system för registrering av EORI-nummer.

Om ditt företag har tillstånd till anstånd med betalning och flera verksamhetsställen

Ange nätfakturaadressen i tulldeklarationen med koden för ytterligare uppgifter ”FIVER – Nätfakturaadress” och som dess identifierare nätfakturaadressen. Om du har tillstånd till anstånd med betalning, men du har inte angett nätfakturaadressen i tulldeklarationen med koden för ytterligare uppgifter, skickar Tullen periodspecifikationen (samlingsfakturan) per post till adressen som hör samman med identifieringsnumret för verksamhetsstället.

 • Om varken nätfakturaadress eller identifieringsnummer för verksamhetsställe har angetts i tulldeklarationen, skickas periodspecifikationen per post till företagets huvudkontor enligt FODS.

Mera information: Fakturering – företag

 


Innehavaren av ett tillfälligt lager frigör varorna för övergång till fri omsättning mot ett beslut om frigörande som skrivits ut från Tullens system. Om det i samband med utlämning av varorna från lagret upptäcks avvikelser mellan beslutets uppgifter och registreringarna i det tillfälliga lagrets bokföring, kan lagerhavaren emellertid i vissa fall utlämna varorna.

Tillåtna avvikelser mellan lagerbokföringens och frigörandebeslutets uppgifter

Innehavaren av det tillfälliga lagret kan utlämna varorna fastän följande uppgifter i beslutet om frigörande skiljer sig från lagerbokföringens uppgifter:

 • Containernummer
 • Varans märken och nummer:
 • Uppgifter om transportmedlet
 • Kolliantal (kvantitet) och bruttovikt, förutsatt att mängden i frigörandebeslutet är större än i bokföringen. Lagerhavaren kan utlämna varorna eftersom avvikelsen i sig inte leder till att en tullskuld uppstår.
 • Uppgifter om varans förvaringsplats, inkl. lagerkod
 • Kod för förpackningsslag genererad av importförtullningstjänsten för privatpersoner 

Om lagerhavaren utlämnar varorna inom ramen för de tillåtna avvikelserna ska hen anteckna avvikelserna i frigörandebeslutet. Anteckningarna ska bekräftas med underskrift och namnförtydligande eller med företagets stämpel.

Importförtullningstjänsten för privatpersoner genererar automatiskt en kod för förpackningsslag vid privatpersoners förtullningar. Koden för förpackningsslag är en bakgrundsuppgift som inte kan ändras av den som förtullar. Tullen ändrar inte förpackningsslaget för förtullningen och gör inga korrigeringsanteckningar i besluten om frigörande. Det tillfälliga lagrets bokföring ska innehålla en tillräcklig varubeskrivning, rätt kod för förpackningsslag och varans kvantitet.

Om lagerhavaren av någon annan anledning anser att hen inte kan utlämna varorna ska hen ange ”Utlämnas inte” och orsaken till varför varorna inte utlämnas i frigörandebeslutet.

Ändring av tulldeklaration eller korrigering av uppgifter

Om några andra än ovannämnda uppgifter avviker från varandra är det inte tillåtet att utlämna varorna från lagret. Deklaranten eller dennes ombud ska begära ändring av importdeklarationen.

Alla uppgifter kan inte ändras genom ansökan om ändring utan du måste begära korrigering. Be Tullens elektroniska servicecentral korrigera följande uppgifter, om de angetts felaktigt i importtulldeklarationen:  
•    typ av tidigare dokument
•    MRN-referensnummer för den summariska införseldeklarationen eller deklarationen för tillfällig lagring eller därtill hörande transportdokumentets nummer eller varupostnummer.

Läs anvisningarna för begäran om korrigering. Du får en bekräftelse från Elektroniska servicecentralen, när korrigeringen har gjorts. Med detta meddelande om bekräftelse visar den som hämtar varorna den korrigerade uppgiften för innehavaren av det tillfälliga lagret.


Om du i tulldeklarationen angett ett felaktigt MRN-referensnummer eller ett felaktigt varupostnummer för den summariska införseldeklarationen eller deklarationen för tillfällig lagring, gör på följande sätt:

 • Skicka de uppgifter som ska korrigeras per e-post till Elektroniska servicecentralen spake.varastointi(at)tulli.fi:
  • Ge meddelandet rubriken ”Korrigering av uppgifter i importdeklaration”.
  • Ange förtullningsnumret för den importtulldeklaration samt den varupost som berörs av korrigeringen. 
  • Ange de korrekta uppgifterna om det tidigare dokumentet:
   • typ av tidigare dokument ”N355 – Summarisk införseldeklaration” eller ”N337 – Deklaration för tillfällig lagring”
   • MRN-referensnummer och varupostnummer
   • nummer på transportdokumentet på undernivå, om den föregående deklarationen är en deklaration för tillfällig lagring eller en summarisk införseldeklaration som ingetts till EU:s ICS2-system.
     
 • Elektroniska servicecentralen kvitterar meddelandet som mottaget via e-post.
 • Ge e-postmeddelandet du fått till den som hämtar varorna, så att hen kan visa den korrigerade uppgiften för innehavaren av det tillfälliga lagret.

Innehavaren av det tillfälliga lagret bifogar e-postmeddelandet till lagerbokföringen tillsammans med det ursprungliga beslutet om frigörande.


Från och med 16.9.2023 är det förbjudet att föra in ryskregistrerade bilar till Finland från områden utanför EU.

Förbudet rör inte EU- eller EES-medborgare (eller personer med dubbelt medborgarskap) och deras familjemedlemmar som är varaktigt bosatta i Ryssland. Om bilen förs in av en familjemedlem som är varaktigt bosatt i EU-omådet måste dock en person som är varaktigt bosatt i Ryssland vara med i bilen vid ankomsten.

Förbudet gäller inte heller diplomatfordon eller om inresan sker på grund av humanitära skäl.

Förbudet mot införsel av personbilar påverkar inte införselrestriktionerna eller personers inresa.

Kan jag förtulla en ryskregistrerad bil som redan är i Finland in till Finland?

Nej. Detta gäller även flyttare och studerande. Datumet då bilen har förts in till Finland saknar betydelse här.

Jag flyttar till Finland. Kan jag förtulla bilen som flyttgods?

En bil som är registrerad i Ryssland eller importerad från Ryssland kan inte längre förtullas som flyttgods.

Min bil är redan i Finland. När måste den föras till Ryssland?

Enligt utrikesministeriets riktlinjer ska ryskregistrerade bilar föras ut ur Finland senast den 16 mars 2024. Myndigheterna förbereder som bäst mera detaljerade anvisningar om detta och kommer att informera mera senare.

Vem får föra in en ryskregistrerad bil till Finland?

Endast EU- eller EES-medborgare som är varaktigt bosatta i Ryssland får tillfälligt föra in en ryskregistrerad bil till Finland. 

Bilen får också föras in av en familjemedlem till en EU- eller EES-medborgare. Om familjemedlemmen är varaktigt bosatt i Ryssland kan hen själv föra in bilen till Finland. Om familjemedlemmen, dvs i praktiken maken/makan/sambon däremot är varaktigt bosatt i EU-området måste också den varaktigt i Ryssland bosatta innehavaren av fordonets registreringsbevis (som också är EU- eller EES-medborgare) vara med i bilen.

Vem räknas som familjemedlem?

Familjemedlemmen ska bo i Ryssland i samma hushåll som personen som är EU- eller EES-medborgare. Äkta makar behöver inte bo i samma hushåll. Bilen ska användas personligen av en vuxen person, den får alltså inte vara i ett barns eller en underårig persons personliga bruk.

Vad är humanitär inresa?

Med humanitär inresa avses i dessa anvisningar bland annat ansökan om asyl eller tillfälligt skydd. Exempelvis vård av familjemedlem i Finland ses inte som en orsak för humanitär inresa.

Kan Tullen bevilja mig undantagstillstånd för införsel av bil?

Tullen kan inte bevilja undantagstillstånd för införsel av ryskregistrerade bilar till Finland.


Ibland kan ditt flyttgods innehålla varor för vilka du måste betala importskatter. Importskatter måste betalas för

 • alkohol
 • tobaksprodukter.

Importskatter måste också betalas för följande mer sällsynta varor:

 • Nyttotransportmedel, dvs. fordon som väger över 5 000 kilo, om de används för annat än personligt bruk.
 • Varor avsedda för yrkesbruk, t.ex. en professionell idrottares sportutrustning. Notera dock att importskatter inte behöver betalas för sådana bärbara arbetsredskap avsedda för yrkesbruk som används vid utövande av tekniska och fria yrken. Exempel på tekniska yrken är ingenjör, kirurg och silversmed (arbetsredskap är t.ex. kirurgens kniv och silversmedens hammare). Exempel på fria yrken är författare och bildkonstnär (arbetsredskap är t.ex. bildkonstnärens pensel).

Om du förtullar ditt flyttgods med blankett och ditt flyttgods innehåller varor för vilka importskatter ska betalas, ska du förtulla allt ditt flyttgods med blankett 1143r. Läs först ifyllningsanvisningarna för blanketten.

Fyll också i blankett 45r, om du bott stadigvarande och utan avbrott utanför EU i minst 12 månader.


Om du fått ett beslut om frigörande och upptäcker ett fel i deklarationen som du inte kan korrigera med en kompletterande deklaration, ska du begära ändring av den förenklade deklarationen. Kontrollera vid punkten ”Korrigering av tulldeklaration före beslut” vilka uppgifter du kan korrigera. 

Du kan ändra en felaktig uppgift efter beslutet om frigörande antingen genom att: 

 • upprätta av omprövningsansökan i Tullklareringstjänsten eller
 • skicka meddelandet ”Begäran om ändring” 

Ändra den felaktiga uppgiften och skicka den korrigerade deklarationen till Tullen genom att välja ”OIK - Ändringar till deklarerade uppgifter” som typ av ändring och som orsak till korrigeringen t.ex. ”T-14 – Andra”. Du kan inge en kompletterande tulldeklaration först när Tullen har handlagt din omprövningsansökan. 

Om uppgifterna är sådana som inte kan ändras med en kompletterande tulldeklaration och uppgifterna i deklarationen inte går att ändra, ska en ny ersättande tulldeklaration lämnas in. Då ska den ursprungliga tulldeklarationen ogiltigförklaras. Läs mer om ogiltigförklaring av en tulldeklaration.  


Dessa anvisningar gäller personer vars stadigvarande hemort har varit i Ukraina omedelbart före Rysslands invasion av Ukraina och som har flytt kriget till EU-området eller till Finland efter den 24 februari 2022.

Användning av egen bil i Finland

Personer som flyr kriget i Ukraina med sin egen bil får använda bilen tull- och skattefritt i Finland i sex månader. Under denna tid behöver varken tullavgift eller mervärdesskatt betalas för bilen. Det här kallas tillfällig införsel. Under sex månaders tid behöver inte heller bilskatt betalas för användning av bilen.

Tidsfristen för tillfällig införsel börjar den dag då bilen förts in i EU:s område, till exempel via Polen, Slovakien, Ungern eller Rumänien.

Exempel: Bilen har förts in genom att köra den till Polen 1.10.2022 och till Finland 5.10.2022. Tidsfristen på sex månader går ut 30.3.2023.

Tidsfristen för tillfällig införsel av bilen kan förlängas

Du kan ansöka om förlängning av tidsfristen för tillfällig införsel innan tidsfristen (6 mån.) har löpt ut. Förlängning söks med tullblankett 975r ”Förlängning av tidsfrister som gäller för förfarandet”. Lämna blanketten till det tullkontor via vilket du anlände till Finland. Om Tullen beviljar förlängning får du ett beslut med rubriken ”Beslut på ansökan om förlängning av tidsfristen för avslutande av förfarandet”.

Det går också att förlänga en tidsfrist som redan förlängts tidigare. Skicka den nya begäran om förlängning med blankett 975r till samma tullkontor som beviljat bilen den första förlängningen. Tullkontorets kontaktuppgifter finns i beslutet om förlängning som du fick från Tullen.

Ansök om förlängning av tidsfristen för bilskattefri användning hos Skatteförvaltningen

Bilskatten betalas till Skatteförvaltningen, och därför ska också förlängning av tidsfristen för bilskattefri användning av bilen sökas hos Skatteförvaltningen. Ansök om förlängningen i god tid innan tidsfristen på 6 månader löper ut. Läs mer om ansökan om förlängning av tidsfristen för bilskattefri användning av bilen på Skatteförvaltningens webbplats (på ukrainska). Se också Skatteförvaltningens övriga anvisningar till personer som anlänt från Ukraina.

Läs mer: Skatteförvaltningen: Skattefri användning av fordon

Förtullning av bilen som flyttgods

Du kan förtulla bilen som flyttgods om du har uppehållstillstånd i Finland. Varken tullavgift eller mervärdesskatt behöver betalas för en bil som införts som flyttgods. Gör så här:

Förtulla bilen. Du kan välja något av följande förtullningsalternativ:

Bifoga följande dokument med förtullningen:

 • kopia eller bild av ditt pass
 • kopia eller bild av ditt uppehållstillstånd
 • kopia eller bild av bilens dokument, såsom registerutdraget
 • eventuellt beslut om förlängning av tidsfristen för tillfällig införsel som Tullen beviljat (”Beslut på ansökan om förlängning av tidsfristen för avslutande av förfarandet”).

Tullen kan även begära att du lämnar in andra dokument som bevisar att din stadigvarande hemort var i Ukraina omedelbart före Ryssland invaderade Ukraina.

Annan information:


 • Ta reda på om din importvara är en CBAM-vara som omfattas av CBAM-förordningen.
 • Se till att du får alla de uppgifter du behöver för rapporter under övergångsperioden från tillverkaren eller säljaren av varorna.
 • Du behöver ett EORI-nummer för import och rapportering av CBAM-varor.
 • Skapa en rapporteringsprocess.
 • Samla ihop de importuppgifter som ska rapporteras fr.o.m. 1.10.2023 och förbered dig på att rapportera till kommissionen
 • Rapportera rätt uppgifter i tid, så undviker du sanktioner och kan ansöka om tillstånd för godkänd CBAM-deklarant
 • Förbered dig redan nu på tiden efter övergångsperioden: skaffa tillstånd för godkänd deklarant redan år 2025.
 • Följ situationen:

Vem rapporterar?

Importören eller hens ombud rapporterar importer av CBAM-produkter kvartalsvis till kommissionen.  

Notera:

 • Om du har förtullat en CBAM-vara själv, måste du också rapportera själv.
 • Om du har anlitat ett ombud och ombudet gjort förtullningen som ett direkt ombud, måste du rapportera själv.
 • Om du har anlitat ett ombud och ombudet gjort förtullningen som ett indirekt ombud, kom överens med ombudet, om du gör rapporten själv eller om ombudet gör den.

Uppgifter som ska rapporteras

I rapporten ska du lämna dessa uppgifter: importvarornas kvantitet, varornas direkta och indirekta utsläpp, eventuellt pris för kol som betalats i ursprungslandet och kompensationer för detta. 

Beräkningssättet samt rapporteringssättet för varornas direkta och indirekta utsläpp har preciserats i kommissionens genomförandeförordning. I förordningens bilaga I anges de uppgifter som ska lämnas i CBAM-rapporten.

Hur får jag uppgifterna om utsläpp för rapporten?

Kommissionen har på sin infosida om mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna, Carbon Border Adjustment Mechanism, i punkten Guidance documents publicerat stödmaterial för inhämtande av utsläppsuppgifter från tillverkare av varorna.

Beakta att rapporten också kan inges med ofullständiga uppgifter. Om rapporten inte kompletteras inom tidsfristen eller om rapporten saknas helt, kan det leda till en sanktion och det kan bli svårare att senare få tillstånd för godkänd CBAM-deklarant. 

Vart ska jag rapportera?

Rapportuppgifterna lämnas till kommissionens CBAM Transitional registry -system.

Beakta att man ännu inte kan logga in i systemet med finländska EORI-nummer. Vi informerar när detta är möjligt.

Utsatta datum för rapporten

Utsatta datum för rapporten är varje år 31.1, 30.4, 31.7 och 31.10. 


I exportdeklarationen anges en tullförfarandekod som börjar med 23, till exempel:

 • kod 2300 för varor som inte hänförts till något tullförfarande före exporten
 • kod 2340 för varor som före exporten importerats från ett land utanför EU och överlåtits till fri omsättning

I uppgifterna om deklarationspartiet ska man som typ av transaktion ange någon av följande:

 • kod 60 = uthyrning, lån eller operationell leasing, under 2 år
 • kod 91 = uthyrning, lån eller operationell leasing, över 2 år
 • kod 99 = annan (oklassificerad) affärstransaktion.

Därtill ska man ange koden för särskild upplysning FIXBV samt datum för återimporten i formen dd.mm.åååå (sista datumet för återimport av varorna).

Som nationell förfarandekod anges 999, om inget nationellt förfarande tillämpas, eller i vissa situationer någon av de följande koderna:

 • 7VB Icke-kommersiella varor, t.ex. reklamvaror
 • 7VD Lagliga betalningsmedel och värdepapper
 • 7VE Monetärt guld
 • 7VF Varor avsedda för diplomatbruk eller liknande

Exportören kan vid behov ansöka om förlängning av tidsfristen för återimporten hos Tullens elektroniska servicecentral med en fritt formulerad skriftlig ansökan. Om tidsfristen förlängs till mer en två år, ändras även koden för transaktionens art.


Importörer, deklaranter och ombud ska ha ett EORI-nummer, när de använder följande koder för aktörens natur i tulldeklarationer:

 • ”Y – Företag/Finland”, om det är fråga om ett finländskt företag
 • ”E – Företag/EU”, om det är fråga om ett företag som är etablerat inom EU-området
 • ”V – Land”, när importören är en stat eller statlig inrättning
 • ”K – Kommun”, när importören är en kommun eller kommunal aktör
 • ”F – Företag/icke-EU”, om aktören är etablerad utanför EU-området
 • ”T – Förening/Utan vinstsyfte”, när det är fråga om en förening eller aktör som ägnar sig åt ideell verksamhet

Notera att du inte kan ange ”R – EORI” som kod för aktörens natur i en importtulldeklaration.

Det är inte obligatoriskt att ange EORI-nummer t.ex. i följande situationer:

 • det begärda förfarandet i tulldeklarationen är ”53 – Tillfällig införsel”
 • aktörens natur är ”H - Privatperson/Finland”, dvs. importören är en privatperson och privatpersoner behöver vanligtvis inte ha något EORI-nummer. EORI-numret anges inte i tulldeklarationen. Notera att en privatperson dock behöver ett EORI-nummer till exempel för import av varor som omfattas av mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM).
 • aktörens natur är ”D – Diplomatisk beskickning”, dvs. importören är en diplomatisk beskickning och diplomatiska beskickningar behöver inte ha något EORI-nummer. Du kan använda ”D – Diplomatisk beskickning” som kod för aktörens natur endast om ett ”franskt papper” (kod för ytterligare förfarande 622) har beviljats för importvarorna eller om det är fråga om diplomatpost eller en annan försändelse avsedd för beskickningens bruk enligt artikel 104 i tullfrihetsförordningen (kod för ytterligare förfarande 3KZ eller 3RJ).

Handelspartnern vid utförsel är det företag till vilket varan är såld eller som tar emot varan i ett annat medlemsland. Företaget är alltså importör av varan i ett annat medlemsland. Företagets momsnummer är den uppgift som ska anges. Fr.o.m. statistikperiod 2022/01 är uppgiften obligatorisk.


Exempel 1: Varor och tillhörande faktura till samma kund

Ett finskt företag FI säljer varor till ett svenskt företag SE och varan levereras till det svenska företaget. FI fyller i en Intrastat-utförseldeklaration där bestämmelselandet är SE och det svenska företagets momsnummer anges som handelspartners momsnummer.


Exempel 2: Varor och fakturan till olika EU-länder

Ett finskt företag FI säljer varor till ett franskt företag FR. Varan levereras till Italien till företaget IT. FI fyller i en Intrastat-utförseldeklaration där bestämmelselandet är IT och det italienska företagets momsnummer anges som handelspartnerns momsnummer.


Exempel 3: Varuleverans till ett EU-land och fakturan till ett land utanför EU

Ett finskt företag FI säljer varor till ett schweiziskt företag CH. Varan levereras till Portugal till företaget PT. FI fyller i en Intrastat-utförseldeklaration där bestämmelselandet är PT och det portugisiska företagets momsnummer anges som handelspartnerns momsnummer.


Exempel 4: Varuleverans och fakturering till det samma medlemsland, men till olika företag

Ett finskt företag FI säljer varor till ett svenskt företag SE1 och varan levereras till det svenska företaget SE2. FI fyller i en Intrastat-utförseldeklaration där bestämmelselandet är SE och det svenska företaget SE1:s momsnummer anges som handelspartnerns momsnummer. SE1 deklarerar den gemenskapsinterna anskaffningen i Sverige.


Exempel 5: Varuleverans för bearbetning

Ett finskt företag FI levererar varor till ett tyskt företag DE för förädling. De färdiga varorna levereras från Tyskland till Belgien, det finska företaget FI säljer varorna till det belgiska företaget BE. FI fyller i en Intrastat-utförseldeklaration där bestämmelselandet är DE och det tyska företagets momskod anges som handelspartnerns momsnummer (transaktionstyp 42).


Exempel 6: Varuleverans till ett lager

Ett finskt företaget FI tillhör en koncern. Koncernen har centrallager i Tyskland, Italien och Spanien. FI levererar varor till lagret i Tyskland. FI fakturerar koncernen vars momsnummer är på fakturan. Bestämmelselandet anges som DE och handelspartnerns momsnummer är mottagarens tyska momsnummer. Transaktionskod är 11.


Exempel: Nätbutik

Företaget DE säljer en produkt till en privat konsument i Tyskland. Varan är köpt från ett finskt företag FI. En privatkonsument gör ett köp i nätbutiken hos företaget DE Det finska företaget FI säljer varan till DE och levererar varan direkt till en privatperson i Tyskland. FI gör en Intrastat utförseldeklaration, där bestämmelselandet är DE och handelspartnerns nummer är QN999999999999. Transaktionstyp är 11 eftersom det är en handel mellan två företag.

Obs! Transaktionskod 12 används endast vid direkt handel med en privatperson.


I Handelspartnerns momsnummer ska landskoden vara densamma som bestämmelselandet utom i följande särfall:

 1. Varan levereras till en privatperson (QN999999999999):
  T.ex. ett finskt företag FI säljer varor till en privatperson i Tyskland, dit varorna levereras. Bestämmelselandet är Tyskland och handelspartnerns momsnummer är QN999999999999.
 2. En okänd handelspartner (QV999999999999):
  Handelspartner som är okänd av annan orsak eller handelspartners momsnummer är inte känt T.ex. ett finskt företag FI levererar sina egna varor till ett eget lager i Sverige. FI har ingen momsnummer i Sverige.
 3. En grekisk momsnummer (EL):
  Om handelspartners momskod är grekisk, är landskoden i handelspartnerns momskod EL. Koden av bestämmelselandet är ändå GR.
 4. Trepartnershandel:
  Med trepartshandel avses en situation där en vara säljs två gånger så att handelspartnerna är företag som är registrerade som momsskyldiga i olika medlemsländer.
  I trepartnershandel används i först momsnumret för den faktiska mottagaren av varan, om känt. Om momsnumret för den faktiska mottagaren av varan inte är känt, anges undantagsvis handelspartnerns momsnummer enligt fakturan landskod + 999999999999.
  T.ex. Ett finskt företag FI säljer varor till ett österrikiskt företag AT, som säljer dessa vidare till ett tyskt företag DE. Varorna levereras direkt från Finland till Tyskland. Det finländska företaget FI avger en Intrastat deklaration för export. Bestämmelselandet är DE.
  a. Om momsnumret för den faktiska mottagaren av varan, om känt används momsnumret av det tyska företagets DE momskod.
  b. Om momsnumret för den faktiska mottagaren av varan inte är känt, anges undantagsvis handelspartners momsnumret enligt fakturan AT999999999999.

   

 


Under reservförfarandet kan följande dokument med tillhörande godslistor användas:

 • administrativt enhetsdokument SAD (bladen 1, 4 och 5)
 • transiteringsföljedokument TAD eller transiteringsföljedokument med säkerhetsuppgifter TSAD utan streckkod och huvudreferensnummer MRN
 • TIR-carnet utan elektronisk deklaration
 • vid behov SSD-blankett för anmälan av säkerhetsuppgifter

Blanketterna ska ifyllas och lämnas till Tullen i tre exemplar.

Uppvisande av intyg om samlad garanti

När T-transiteringar påbörjas vid reservförfarande och samlad garanti används, ska den person som är ansvarig för förfarandet på begäran uppvisa intyget om samlad garanti (TC31 eller TC33) vid avgångstullkontoret för att rätten att underteckna transiteringsdeklarationen ska kunna kontrolleras.


Om transiteringsdeklarationen har inlämnats under reservförfarande och exportdeklarationen har inlämnats elektroniskt, ska koden och huvudreferensnumret MRN för föregående exportförfarande anges i fält 40 i transiteringsdeklarationen. Godkända avsändare ska förutom transiteringsdeklarationen också skicka exportföljedokumenten till Torneå tull som avslutar exporten. Vid standardförfarande avslutar avgångstullkontoret exportförfarandet i samband med att transiteringen påbörjas.

Anmälan av säkerhetsuppgifter

Om varorna förs in i unionen från tredje land eller om de förs ut ur unionen, ska säkerhetsuppgifterna inges för de transiterade varorna före införseln eller utförseln.

Transporter som anländer från ett område utanför unionen

Om säkerhetsuppgifterna anges som en del av T-transiteringsdeklarationen (transiteringsföljedokument med säkerhetsuppgifter TSAD), behöver säkerhetsuppgifterna inte anmälas med en separat deklaration.

Om säkerhetsuppgifterna inte har angetts som en del av T-transiteringsdeklarationen eller om varorna transporteras upptagna i en TIR-carnet, ska säkerhetsuppgifterna anmälas med ett dokument för säkerhets- och skyddsuppgifter (SSD-blankett). Om driftavbrott uppstår i Tullens deklarationstjänst för säkerhetsuppgifter (AREX) ska säkerhetsuppgifterna lämnas in med ett administrativt eller kommersiellt dokument eller med ett transportdokument.

Transporter ut ur unionen

När transporten anländer till platsen för utförsel och säkerhetsuppgifterna har angetts som en del av T-transiteringsdeklarationen (transiteringsföljedokument med säkerhetsuppgifter TSAD), behöver säkerhetsuppgifterna inte anmälas med en separat deklaration. TSAD-blanketten och varorna visas upp vid utförseltullkontoret.

Om företaget inte kan inge en elektronisk transiteringsdeklaration för en TIR-transport så ska säkerhetsuppgifterna anges med ett separat dokument för säkerhets- och skyddsuppgifter (SSD-blankett) eller med ett administrativt dokument, kommersiellt dokument eller transportdokument. Den ifyllda SSD-blanketten eller motsvarande dokument ska uppvisas vid utförseltullkontoret eller redan vid avgångstullkontoret, där dokumentet stämplas. Det stämplade dokumentet uppvisas också vid utförseltullkontoret.

Om en godkänd TIR-carnet uppvisas vid utförseltullkontoret utan en SSD-blankett som innehåller säkerhetsuppgifterna och Tullens stämpel, ska man vid utförseltullkontoret lämna in säkerhetsuppgifterna med en summarisk utförseldeklaration. Om Tullens deklarationstjänst för säkerhetsuppgifter (AREX) inte fungerar ska säkerhetsuppgifterna lämnas in med SSD-blanketten.

 


Om en godkänd avsändare har hunnit upprätta elektroniska transiteringsdeklarationer innan reservförfarandet tagits i bruk, men handläggningen av dem har avbrutits i det elektroniska systemet före överlåtelsen till förfarandet, måste den godkända avsändaren återkalla dem i sitt eget system.

Godkända avsändare numrerar själv de T-transiteringsdeklarationer som de inlämnat enligt kontinuitetsplanen och för dagbok över de T-transiteringar som påbörjats. Följande uppgifter ska anges i dagboken:

 • datum för transiteringen
 • transiteringsdeklarationens nummer
 • transportmedlets identifieringsuppgifter
 • destinationstullkontor.

SAD-blankettens blad 1 eller TAD/TSAD-dokumenten ska skannas och skickas per e-post till Tullens elektroniska servicecentral (passitusseuranta(at)tulli.fi) senast 30 minuter innan transporten av varorna inleds.

Den godkända avsändaren ska underrätta Tullens elektroniska servicecentral om transiteringsdeklarationen genom att skicka e-post till passitusseuranta(at)tulli.fi senast 30 minuter innan transporten av varorna inleds.

Den godkända avsändaren fyller i transiteringsdeklarationen enligt gällande ifyllningsanvisningar och lägger till följande:

 • en stämpel för kontinuitetsplanen eller en stämpel för reservförfarandet i blankettens fält A eller fält MRN
 • adressen för Torneå tull i SAD-blankettens blad 5 i fältet ”Returexemplar skickas” eller i TAD-/TSAD-blankettens returexemplar
 • blankettens fält 50 förses med texten ”Befrielse från underskrift – 99207” om den godkända avsändaren har befriats från underskrift
 • blankettens fält C ”Avgångstullkontor” ska förses med en stämpel enligt bilaga 72–04 del II kapitel II i genomförandeförordningen för unionens tullkodex, om inte denna stämpel har tryckts på blanketten på förhand
 • uppgifterna: ”Godkänd avsändare – 99206”
 • antal förseglingar och tidsfrist i fält D ”Kontrollerat av avgångstullkontoret”

Om T-transiteringen redan har påbörjats under reservförfarande behöver en godkänd mottagare inte ansöka om ett separat tillstånd.

När transporten anländer till den godkända mottagarens utrymmen antecknar den godkända mottagaren förseglingarnas skick och det mottagande lagrets identifieringsnummer i transiteringsföljedokumentet eller i SAD-blankettens blad 4. Det kompletterade följedokumentet eller SAD-blankettens blad 4 skickas till Elektroniska servicecentralen per e-post till spake.passitus(at)tulli.fi.

Om Tullen inte har tagit kontakt eller anlänt till platsen inom 30 minuter från det att följedokumentet eller SAD-blanketten skickades, kan den godkända mottagaren ta bort eventuella förseglingar och lossa varorna.

Efter att ha lossat varorna skickar den godkända mottagaren lossningsresultatet, T-dokumenten och eventuella bilagor till: Torneå tull, Uppföljning av transitering, PB 47, FI-95401 Torneå, eller per e-post till adressen passitusseuranta(at)tulli.fi.

I lossningsresultatet ska särskilt anges eventuella extra varor, varor som fattas och eventuella andra oegentligheter.


Kontinuitetsplanen har använts redan vid avgångstullkontoret och ingen elektronisk TIR-transiteringsdeklaration har upprättats:

 • Ingen separat ansökan för att använda reservförfarande behövs.
 • Ange i kopian av TIR-carnetens blad 2 (volet 2) förseglingarnas skick och lagrets identifieringsnummer (FO-nummer + R-nummer).
 • Anmäl varornas ankomst per e-post genom att skicka en kopia av blad 2 (volet 2) till Elektroniska servicecentralen på passitusseuranta(at)tulli.fi.  
 • Om Tullen inte tar kontakt eller anländer för att granska varorna inom en halvtimme efter att e-postmeddelandet skickats, får tillståndshavaren ta bort förseglingarna och lossa varorna.
 • Efter att ha lossat varorna ska den godkända mottagaren skicka TIR-carneten och lossningsresultatet i pappersform till ett tullkontor som erbjuder kundservice. Tullkontoret förser den stämplade TIR-carneten med behövliga anteckningar och ger den tillbaka till personen som visat upp den.

I lossningsresultatet ska man ange eventuella extra varor, varor som fattas och ersättande varor samt eventuella andra oegentligheter.

Reservförfarandet fungerar på följande sätt när TIR-transiteringsdeklarationen har inlämnats till det elektroniska transiteringssystemet vid avgångstullkontoret, men Tullens eller den godkända mottagarens system inte fungerar:

 • Ange förseglingarnas skick och lagrets identifieringsnummer (FO-nummer + R-nummer) i det följedokument som åtföljt TIR-transporten.
 • Tillståndshavaren skickar följedokumentet och en eventuell varuförteckning per e-post till Tullens elektroniska servicecentral på passitusseuranta(at)tulli.fi i stället för meddelandet om mottagande.
 • Om Tullen inte tar kontakt eller anländer för att granska varorna inom en halvtimme, får tillståndshavaren ta bort förseglingarna och lossa varorna.
 • Efter att ha lossat varorna skickar den godkända mottagaren lossningsresultatet, följedokumentet och eventuella bilagor i pappersform till Torneå tull, Uppföljning av transitering, PB 47, FI-95401 Torneå, eller per e-post till adressen passitusseuranta(at)tulli.fi.

I lossningsresultatet ska särskilt anges eventuella extra varor, varor som fattas och ersättande varor samt eventuella andra oegentligheter.

Tillståndshavaren ska se till att TIR-carneten, följedokumentet och lossningsresultatet utan dröjsmål visas upp vid vilket tullkontor som helst som är öppet. Tullkontoret förser den stämplade TIR-carneten med behövliga anteckningar och ger den tillbaka till personen som visat upp den.

Användning av särskilda lastspecifikationer

Tullen kan på begäran godta transiteringsdeklarationer som kompletterats med lastspecifikationer som skiljer sig från modellen enligt del II kapitel III i bilaga 72–04 till genomförandeförordningen för unionens tullkodex. Sådana specifikationer får bara användas om företagets bokföring är baserad på ett elektroniskt databehandlingssystem, om de utformas och fylls i på ett sådant sätt att tullen enkelt kan använda sig av dem och om de innehåller de uppgifter som krävs enligt del II kapitel IV i bilagan.


Ibland anländer ett sällskapsdjur till Finland som flygfrakt. Med flygfrakt avses här att ett flygbolag transporterar sällskapsdjuret i flygplanets fraktutrymme. Sällskapsdjuret reser alltså inte med dig eller en ledsagare i flygplanets kabin eller som resgods.

När sällskapsdjuret har anlänt till Finland, förs det till transportfirmans tillfälliga lager. Du ska förtulla sällskapsdjuret för att det ska kunna överlåtas till dig från lagret.

Läs dessa anvisningar om din situation är denna:

 • Sällskapsdjuret har anskaffats från utlandet. Till exempel:
  • Du har köpt sällskapsdjuret från utlandet.
  • Du flyttar till Finland och har anskaffat sällskapsdjuret minst 6 månader tidigare.
 • Därtill förs sällskapsdjuret direkt från ett land utanför EU till Finland utan mellanlandning eller flygplansbyte i ett annat EU-land.

Innan djuret anländer till Finland

Kontrollera först i Livsmedelsverkets sökmotor (på finska) vilka krav som gäller för sällskapsdjurs resor.

En veterinär gränskontroll behövs inte om båda dessa villkor uppfylls:

 • Antalet sällskapsdjur är högst fem.
 • Sällskapsdjuret anländer på någotdera av följande sätt:
  • Du reser på samma flyg med ditt sällskapsdjur.
  • Du reser först och ditt sällskapsdjur reser inom fem dagar från samma avgångsland.

Om dessa villkor uppfylls är det fråga om s.k. förflyttning av eget sällskapsdjur. Då kontrollerar Tullen sällskapsdjurets mikrochip och dokument, men en veterinär gränskontroll behövs inte.

I övriga fall utför Livsmedelsverkets gränsveterinär en veterinär gränskontroll av sällskapsdjuret. Läs anvisningarna om beställning av en veterinär gränskontroll på Livsmedelsverkets webbplats.

 När djuret anländer som flygfrakt till Helsingfors-Vanda flygplats

 1. Sällskapsdjuret anländer till transportfirmans tillfälliga lager. Transportfirman meddelar dig när sällskapsdjuret har anlänt.
 2. Om införseln av sällskapsdjuret inte kräver en veterinär gränskontroll, kontrollerar Tullen med kundens hjälp djurets dokument och mikrochip. Den som för in sällskapsdjuret ska delta i kontrollen.

  Om införseln av sällskapsdjuret kräver en veterinär gränskontroll, görs kontrollen vid Livsmedelsverkets veterinära gränskontrollstation. Läs anvisningarna om veterinära gränskontroller på Livsmedelsverkets webbplats.

  Efter att Tullen eller Livsmedelsverket har utfört kontrollen ska sällskapsdjuret förtullas. Du kan förtulla sällskapsdjuret vid Tullens kundserviceställe på adressen Fraktvägen 1 A, Vanda. Kundservicestället har öppet vardagar kl. 8.00–16.15. Övriga tider kan du ringa Tullens nummer 0295 527 039.
  Du kan också befullmäktiga ett ombud att sköta förtullningen åt dig.

  Om en gränsveterinär har kontrollerat sällskapsdjuret, ska du till förtullningen bifoga CHED-A-intyget som du fått av gränsveterinären.

  Om du är en flyttare som flyttar till Finland från ett land utanför EU, ska du till förtullningen bifoga ett intyg över boendet utomlands för att du ska kunna föra in sällskapsdjuret skattefritt som flyttgods.
 3. När du har förtullat sällskapsdjuret och betalat eventuella importskatter, får du ett frigörandebeslut från Tullen eller ombudet som gjort förtullningen. För eller skicka frigörandebeslutet till innehavaren av det tillfälliga lagret för att lagerhavaren ska kunna överlåta sällskapsdjuret till dig.

Har du fått en förtullningsbegäran för ett brev, kort eller en försändelse som till exempel innehåller ett intyg, pass eller annat dokument? Dessa har vanligtvis inget kommersiellt värde, men du ska ändå förtulla försändelsen eftersom ett värde har angetts när försändelsen skickades.

Du kan förtulla försändelsen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Välj på startsidan att du vill förtulla ”en vara som man köpt”. Ange försändelsens värde på sidan ”Uppgifter om försändelsen”. Vanligtvis är dokumentets värde mycket lågt. Det angivna värdet kan dock inte vara 0 euro. Det lägsta värdet som kan deklareras är 0,01 €. Om du inte vet värdet fråga avsändaren.

Ange eventuella transportkostnader i fältet ”Försändelsens transportkostnader”. 

På sidan ”Uppgifter om varan” skriv in sökordet ”Tryckta produkter ” i sökfältet och ange värdet på varan som ska förtullas. Lägg till varan i förtullningskorgen. Fyll i övriga uppgifter som behövs.

Om din försändelse transporteras av Posten och du betalade skatt för förtullningen, kom ihåg att också betala Postens behandlingsavgift så Posten levererar varan. Detta gäller inte för Åland Posts kunder.

Så här förtullar du dokument, om du inte kan sköta ärenden elektroniskt

Om du inte kan använda Förtullningstjänsten för privatpersoner, eftersom du t.ex. inte har finländska nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort, ska du förtulla dokument med blanketten En privatpersons anmälan för förtullning av varor från ett område utanför EU:s tull och skatteområde (1143). Läs också de närmare ifyllningsanvisningarna för blanketten.


I vissa situationer kan du beviljas ett tillstånd till undantag från Tullen, fastän förutsättningarna för tull- och skattefri import av flyttgods inte skulle uppfyllas. Om du beviljas ett tillstånd till undantag, kan du föra in dina flyttsaker tull- och momsfritt till Finland.

Tullen kan endast bevilja ett tillstånd till undantag vid sådana exceptionella omständigheter som du inte har kunnat förutse eller själv inverka på. Ekonomiska orsaker är inte sådana här exceptionella omständigheter.

I vilka situationer kan tillstånd till undantag beviljas?

 • Varorna har varit i din besittning i mindre än 6 månader och du flyttar till Finland av tvingande skäl.
 • Du har bott utanför EU i mindre än 12 månader och du flyttar till Finland av tvingande skäl.
 • Det har gått över 12 månader sedan din flytt till Finland. Orsakerna som fördröjt importen av flyttgods har varit oförutsägbara, fristående från dig och sådana att du inte själv har kunnat påverka dem.

Tullen kan inte bevilja tillstånd till undantag på basis av följande omständigheter:

 • Varorna har varit i din besittning i mindre än 6 månader före din flytt och du flyttar till Finland utan tvingande skäl.
 • Du har bott utanför EU i mindre än 12 månader och du flyttar till Finland utan tvingande skäl.
 • Du för in dina flyttsaker till Finland mer än 12 månader efter din flytt utan tvingande skäl.
 • Du har på grund av ekonomiska skäl inte kunnat föra in dina flyttsaker till Finland inom tidsfristen på 12 månader.
 • Du har inte ett uppehållstillstånd som beviljats för minst ett år (och som beviljats på annan grund än studier eller en familjemedlems studier), om du behöver ett uppehållstillstånd.

Exempel på situationer där Tullen inte kan bevilja tillstånd till undantag:

Exempel 1: Du har arbetat utanför EU och vetat på förhand att du kommer att bo under 12 månader där. Utomlands köpte du varor som du vill föra in som flyttgods till Finland.

Exempel 2: Du flyttade till Finland år 2021. Du ville lämna möbler och andra varor i en bostad som är belägen utanför EU, eller så har du på grund av ekonomiska skäl inte haft möjlighet att tidigare föra in dem till Finland. År 2024 säljer du bostaden som är belägen utomlands och vill föra in möblerna och övrigt bohag som flyttgods till Finland.

Exempel 3: Du har bott utanför EU och köpte utomlands ett fordon som gick sönder. I stället för detta fordon köpte du ett nytt fordon, som var i din användning i mindre än 6 månader innan du flyttade till Finland. Du vill föra in det nya fordonet som flyttgods till Finland.

Så här ansöker du om tillstånd till undantag för eget flyttgods

Tips: När du fyller i deklarationen, kan du klicka på frågetecknen som finns bredvid fälten. Då visas fältspecifika ifyllningsanvisningar.

 • Logga in i tjänsten Tillstånd och beslut med finländska nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Välj som deklarationssätt (Åt vem vill du sköta tullärendet) ”På mina vägnar”.
 • Välj först ”Gör en ny ansökan” och sedan i rullgardinsmenyn ”Tillstånd till undantag (TAP)”.
 • På sidan 1 ”Uppgifter om sökanden” ska du fylla i uppgifterna om kontaktpersonen som ansvarar för ansökan.
 • På sidan 2 ”Ansökans uppgifter” väljer du grunden för ansökan om tillstånd till undantag.
 • På sidan 3 ”Uppgifter om varor, tullfrihet” ska du i punkten ”Tullfria varor” ange åtminstone varubeskrivning, avsändningsland och kvantitetsuppgifter.
  • I kvantitetsuppgifterna anges t.ex. varans värde (i euro) och mängd (kilo, meter, stycken etc.). Om du har angett varans kvantitet, kan du därefter ange varans värde eller pris.
  • I punkten ”Plats eller platser för användning” ska du ange adressen där du kommer att använda varorna.
  • I punkten ”Ytterligare uppgifter” ska du ange när du har anskaffat varorna.
 • På sidan 4 ”Bilagor och tilläggsuppgifter” ska du bifoga de bilagor som behövs för ansökan. Obs! Bifoga inte en godslista, utan ange varorna i punkten ”Tullfria varor”. Bifoga följande bilagor:
  • intyg över vistelsen utomlands, t.ex. arbetsgivarens intyg
  • ett uppehållstillstånd som beviljats för minst ett år (och som beviljats på annan grund än studier eller en familjemedlems studier), om du behöver ett uppehållstillstånd
  • kopia av fordonets registerutdrag och/eller handling gällande anskaffning av fordonet, om ett fordon ingår i flyttgodset.
 • Sänd ansökan till Tullen.

När du har skickat ansökan till Tullen, kan du vid behov korrigera ansökan eller återkalla ansökan, om Tullen ännu inte har fattat ett beslut angående den.

Om din ansökan har godkänts, underrättar Tullen dig om detta per säker e-post. Du hittar också beslutet i tjänsten under punkten ”Beslut”.

Om Tullen inte godkänner din ansökan som sådan, skickar Tullen först avslagsbeslutet till dig per säker e-post. Därefter har du 14 dygn på dig att lämna ett bemötande till Tullen. I bemötandet kan du motivera din ansökan eller ge tilläggsuppgifter. Om du inte lämnar ett bemötande, fattar Tullen ett beslut efter tidsfristen på 14 dygn och underrättar dig om detta per säker e-post.

En annan person ansöker elektroniskt om tillstånd till undantag åt dig

Notera att också en annan person kan ansöka om tillstånd till undantag åt dig i tjänsten Tillstånd och beslut, förutsatt att du först har befullmäktigat personen i Suomi.fi-tjänsten. Den befullmäktigade personen ska då välja som deklarationssätt (Åt vem vill du sköta tullärendet) ”På en annan persons vägnar med Suomi.fi-fullmakter”.

Exempel: Du vill att Mats Medelsvensson ska ansöka om tillstånd till undantag åt dig. Du har personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort, som du kan använda för att logga in i tjänsten Suomi.fi. Du loggar in i Suomi.fi-tjänsten och befullmäktigar Mats, dvs. ger honom tillstånd att ansöka om tillstånd på dina vägnar. Välj fullmakten ”Ansökan om tillstånd för tullverksamhet” i tjänsten och ange att Mats är en befullmäktigad person. Därefter har Mats en Suomi.fi-fullmakt.

Så här ansöker du om tillstånd till undantag för eget flyttgods, om du inte kan sköta ärenden elektroniskt

Om du inte kan använda vår tjänst Tillstånd och beslut, eftersom du t.ex. inte har finländska nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort, ska du ansöka om tillstånd till undantag med blanketten ”Ansökan om tillstånd till undantag” (1163).

Om du beviljas ett tillstånd till undantag

Om du beviljas ett tillstånd till undantag, kan du föra in dina flyttsaker tull- och momsfritt till Finland. Flyttgodset ska dock förtullas. Läs om hur du förtullar flyttgods.

Om du förtullar flyttgods i Tullklareringstjänsten, läs ifyllningsanvisningarna för deklarationen (pdf). I tulldeklarationen ska du ange tillståndet till undantag i fältet ”Varuposter” med koden för bifogade dokument ”9TAP” och som kodens identifierare ange numret på tillståndet till undantag (i formen FITAPL12345).

Om du inte beviljas ett tillstånd till undantag

Om du inte beviljas ett tillstånd till undantag, kan du inte föra in dina flyttsaker tull- och momsfritt till Finland. När flyttgodset anländer till Finland ska du förtulla det och betala importskatterna.

Om du inte vill förtulla flyttgodset, kan du t.ex. lagra det i tullager.


Kundsamarbetsgruppen för expressfraktföretag består av fyra expressfraktföretag med egna flyg till Finland. På mötena ligger huvudvikten på att informera om ärenden gällande expressfraktföretagens logistikkedja och att behandla utvecklingsidéer. Som gruppens ordförande fungerar tullchef Mika Pitkäniemi från Flygtullen och som sekreterare Esa Rika från Tullens kundtjänster. Till gruppen hör också en företrädare för Tullens elektroniska servicecentral (Spake). Gruppen sammanträder tre gånger per år.

Medlemmarna:

 • DHL Express (Finland) Oy
 • FedEx Express Finland Oy
 • United Parcel Service Finland Oy

För transiteringar med TIR-carnet ska lossningstillstånd begäras redan vid gräns- eller införseltullkontoret, om det på destinationen inte finns ett tullkontor som erbjuder kundservice.


Man måste på förhand be om tillstånd till omlastning hos Tullens ledningscentral (johtokeskus(at)tulli) eller hos kundservicen vid tullen på lastningsplatsen. Omlastningen sker på en plats som fastställts av Tullen och på Tullens villkor.

När varor som är hänförda till T-transiteringsförfarandet omlastas i en annan transportenhet, ska varornas slag, mängd och förpackningsslag förbli desamma som vid den ursprungliga transiteringen. Förpackningarna får inte lossas eller bearbetas. Att ta isär förpackningarna kan hindra identifieringen av transiteringsvarorna och leda till att transiteringen inte kan avslutas utan en efterförtullning som riktas till den som är ansvarig för transiteringen.

 

Tullen kan bevilja tillstånd till omlastning utan övervakning. Efter omlastning, måste  transportören gå tullkontoret på vars område omlastningen har skett.
När varorna omlastas från ett transportmedel till ett annat krävs inget tillstånd av Tullen, om

 • varorna lastats på en släpvagn och enbart dragfordonet byts ut
 • varorna omlastas från ett transportmedel som,
  • inte är förseglat eller bara varorna (kollina) är förseglade
  • om godset lastas i en container och/eller om släpvagnen som fungerar som containerchassi byts ut under transporten. 

Den person som är ansvarig för transiteringsförfarandet ska anmäla omlastningen senast vid ankomst till transit- eller bestämmelsekontoret.


T-transiteringsvarors ankomst kan anmälas till Tullen efter tidsfristen för transiteringen om varorna fortfarande är tillgängliga att granskas av Tullen. Om varorna inte längre kan granskas av Tullen, godkänns transiteringens ankomst inte som anmäld till Tullen och inget lossningstillstånd beviljas.

Godkännande av anmälan om ankomst i efterhand

Transiteringen anses ha anmälts inom utsatt tid om överskridandet av tidsfristen inte beror på den transiteringsansvariges handlande. Godtagbara orsaker till överskridande av tidsfristen kan t.ex. vara följande:

 • olycka som skett under resan (polisens anteckningar på följedokumentet eller något annat dokument),
 • föraren har blivit tvungen att uppsöka läkarvård (läkarintyg),
 • fordonet har skadats och reparerats (kvitto på bogserings- och reparationstjänster),
 • strejk, snöskred eller annan godtagbar och bevisbar fördröjning.

Destinationstullkontoret bedömer utifrån bevisen som lagts fram huruvida anmälan av varornas ankomst kan godkännas i efterhand.

Frigörande för övergång till fri omsättning av varor vars ankomst inte anmälts

Ibland kan varuhavaren eller mottagaren i efterhand upptäcka att anmälan till Tullen av en T1-transiterings ankomst har uteblivit för varorna som anlänt. Då kan varorna frigöras för övergång till fri omsättning med en importtulldeklaration, i vilken man utöver de normala uppgifterna ska ange följande:

 • I importdeklarationen används koden för ytterligare uppgifter FIXXX och i fältet ”Beskrivning” anges ”Transiteringens ankomst har inte anmälts”.
 • Som kod för tidigare dokument används 1ZZZ och som referens anges MRN-referensnumret för den transitering vars ankomst inte anmälts.

Tullen avslutar inte transiteringen, utan förtullningsbeslutet fungerar som ett alternativt bevis på avslutande av transiteringen. 


Ange lossningsresultatet på följande sätt:

 • Ange ”A2 – Överensstämmer med deklarationen” då varorna du lossat både till sin natur och mängd stämt överens med det som angetts i transiteringsdeklarationen
 • Ange ”A5 – Små avvikelser/Överlossade varor” då det konstaterats små avvikelser som inte påverkar avslutandet av transiteringsförfarandet eller tullskulden (t.ex. avvikelser som kan betraktas som små gällande vikt, förpackningsslag eller förpackningsmärken utan märkbar manipulering eller byte av varor).
  • När lossningsresultatet är A5, ange de konstaterade mängderna i anmälan om lossningsresultat.
 • Ange "B1 – Varuposter saknas" då det konstaterats att varor saknades (helt eller delvis) eller att varor har bytts ut jämfört med deklarationen (varans typ och mängd) eller att det ingår varor som inte alls har deklarerats.
  • När lossningsresultatet är B1, ange de konstaterade mängderna i anmälan om lossningsresultat.

Du får inte ange ”A1 – Kontrollresultatet överensstämmer med deklarationen” som lossningsresultat, eftersom denna kod endast används av Tullen. Med den koden anger Tullen att Tullen har granskat varorna och uppgifterna och konstaterat att varorna och mängderna överensstämmer med uppgifterna i deklarationen.


Välj en kod för lossningsresultat:

 • ”A2 – Överensstämmer med deklarationen” då varorna du lossat både till sin natur och mängd stämt överens med det som angetts i transiteringsdeklarationen.
  • När koden för lossningsresultat är A2, kan du skicka anmälan om resultatet genom att klicka på ” Skicka anmälan om lossningsresultat”.
 • ”A5 – Små avvikelser/Överlossade varor” då det konstaterats små avvikelser som inte påverkar avslutandet av transiteringsförfarandet eller tullskulden (t.ex. avvikelser som kan betraktas som små gällande vikt, förpackningsslag eller förpackningsmärken utan märkbar manipulering eller byte av varor). Också varor som inte alls deklarerats, dvs. överlossade varor, anges med denna kod.
  • När koden för lossningsresultatet är A5, klicka på knappen ”Lägg till och/eller redigera deklarationsuppgifter” så kan du anmäla avvikelserna.
 • "B1 – Varuposter saknas" då det konstaterats att varor saknades (helt eller delvis) eller att varor har bytts ut jämfört med deklarationen (varans typ och mängd) eller att det ingår varor som inte alls har deklarerats. När det finns både varor som saknas och överlossade varor, välj denna kod.
  • När koden för lossningsresultatet är B1, klicka på knappen ”Lägg till och/eller redigera deklarationsuppgifter” så kan du anmäla avvikelserna.

Du får inte välja ”A1 – Kontrollresultatet överensstämmer med deklarationen” som lossningsresultat, eftersom denna kod endast används av Tullen. Med den anger Tullen att Tullen har granskat varorna och uppgifterna och konstaterat att varorna och mängderna överensstämmer med uppgifterna i deklarationen.


Varor kan transiteras av vilken privatperson eller vilket företag som helst, förutsatt att man har Suomi.fi-koder.


Begär ogiltigförklaring av deklarationen genom att skicka en begäran om ogiltigförklaring till Tullen. Begäran om ogiltigförklaring kan skickas när deklarationen har

 • registrerats och godtagits före frigörande för förfarandet
 • frigjorts för förfarandet men transporten har ännu inte passerat gränsen, lämnat säkerhetszonen eller anlänt till destinationen.
  • Om någon av dessa händelser redan ägt rum, ska transiteringen avslutas vid destinationstullkontoret eller med en godkänd mottagares meddelanden.

Man kan begära ogiltigförklaring för hela deklarationen eller för en varupost. Om transiteringsdeklarationen har registrerats men ännu inte godtagits, gäller ogiltigförklaringen alltid hela deklarationen.


Deklarationen som du ingett i Tullklareringstjänsten kan du korrigera själv genom att skicka en korrigeringsdeklaration. Deklarationen kan ännu korrigeras då transiteringen påbörjas vid avgångstullkontoret. En deklaration som du ingett genom meddelandedeklarering kan du korrigera tills du har fått ett meddelande om frigörande för förfarandet. Därefter kan du inte längre korrigera deklarationen, utan du måste begära ogiltigförklaring av din transitering och göra en ny deklaration.


När flyttgodset anländer till Finland från ett område utanför EU, ber transportfirman dig förtulla det. Om villkoren för tullfrihet uppfylls, beviljas tullfriheten samtidigt som du förtullar flyttgodset. Du behöver alltså inte längre ett separat tullfrihetstillstånd.

Läs hur du förtullar flyttgods.

Om du förtullar flyttgodset själv i Tullklareringstjänsten, ska du i fältet ”Varuposter” ange koden för ytterligare förfarande C42.


När du för in flyttgods före din flytt, ska du ställa en garanti till Tullen i samband med förtullningen av flyttgodset. Detta gäller inte flyttgods som förs in före själva flyttningen, när den normala bostaden flyttas från ett land utanför EU av yrkesrelaterade orsaker.

Garantibeloppet är

 • 10 % av transportmedlets värde
 • sammanlagt 500 euro för alla andra flyttsaker (oberoende av mängd och värde).

Om du på samma gång för in ett transportmedel och andra varor är garantibeloppet 10 % av transportmedlets värde + 500 euro. Om transportmedlen är flera ska en 10 procents garanti betalas för vart och ett av dem. Tullen återbetalar garantin till dig när du flyttat till Finland och anmält det till Tullen.

Hur ställs garantin?

 • Beakta att Tullen behöver ett kontonummer till vilket Tullen kan återbetala den ställda garantin när du flyttat till Finland och förtullat ditt flyttgods.
 • Förtullning och ställande av garanti vid ett tullkontor: Flyttaren eller med skriftlig fullmakt hens ombud kan förtulla flyttgodset och ställa garantin vid ett tullkontor som erbjuder kundservice. Garantin kan betalas med kontanter eller med kort. Om garantin betalas genom girering till Tullens konto kan det ta några bankdagar tills betalningen syns på Tullens konto. Beakta att garantin inte kan ställas eller betalas vid ett sådant tullkontor som bara betjänar via tidsbokning.
 • Ställande av garanti i Tullklareringstjänsten: Bara flyttaren själv kan ställa garantin i Tullklareringstjänsten. Förtulla flyttgodset enligt anvisningen Förtullning av flyttgods. Välj C42 som ytterligare förfarande vid förtullningen. När du skickat iväg deklarationen, logga in i förtullningen på nytt inom ett dygn och kontrollera om du fått en åtgärdsbegäran från Tullen. Först efter att du fått åtgärdsbegäran kan du ställa garantin. Ställ och betala garantin enligt anvisningen Att ställa och betala en individuell garanti.
 • Flyttaren kan också köpa förtullningen av en transport- eller speditionsfirma (dvs. ett ombud). Om ombudet är en kreditkund kan garantin reserveras ur ombudets egen samlade garanti. Om ombudet är en kontantkund, förtullas godset samt ställs och samtidigt betalas garantin vid ett tullkontor som erbjuder kundservice.

Tullen återbetalar garantin efter inflyttningen

 • Meddela Tullen skriftligen när du flyttat permanent till Finland.
  • Om du förtullade flyttgodset själv i Tullklareringstjänsten, ska du skicka en fritt formulerad redogörelse över flyttningen via Tullklareringstjänsten. Välj i din förtullning fliken ”Meddelanden” och därefter ”Kontaktbegäran”. Välj som orsak till kontakten ”006 – Annan orsak” och ange i textfältet uppgifterna om din flytt till Finland. Välj därefter ”Skicka”.
  • Om du förtullade flyttgodset vid ett tullkontor, ska du skicka en fritt formulerad redogörelse till tullkontoret.
 • Bifoga till redogörelsen ett intyg som visar att du bor stadigvarande i Finland (t.ex. ett hemvistintyg som fås från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata).
 • Om du skickar redogörelsen till Tullen på något annat sätt än via Tullklareringstjänsten, ska du i redogörelsen ange numret på förtullningsbeslutet som gäller det tullfria flyttgodset. Om du förtullade flyttgodset själv i Tullklareringstjänsten år 2023, börjar förtullningsbeslutet med tecknen 23FIU….
 • På basis av ditt meddelande fastställer Tullen att du flyttat permanent till Finland. Därefter återbetalar Tullen din garanti till det konto som du uppgett. Om du inte uppgav ditt kontonummer när du ställde garantin i samband med förtullningen, ska du ange kontonumret när du lämnar redogörelsen över flyttningen.

Om transportenheten har förseglats med förseglingar som nämns i följedokumentet ska tillstånd till tilläggslastning begäras hos Tullens ledningscentral (johtokeskus(at)tulli) eller hos kundservicen vid tullen på lastningsplatsen. Om själva förpackningarna eller varorna har förseglats, krävs inte tillstånd för tilläggslastning.


En tullförsegling får tas bort endast av Tullen eller av en person som befullmäktigats av Tullen. Om förseglingen bryts under transporten ska föraren utan dröjsmål be att tullmyndigheten i den stat där transportmedlet befinner sig förseglar transportmedlet på nytt. 

Om det är nödvändigt att lasta varorna till ett annat fordon ska omlastningen ske under tullmyndighetens övervakning. Om lasten hotas av en omedelbar risk för fara (t.ex. eldsvåda eller förskjutning av lasten), kan lasten lossas på eget initiativ. Lossningen ska utan dröjsmål meddelas till tullmyndigheten som fäster nya förseglingar och utfärdar ett intyg över det skedda. Om en olycka inträffar kan även polisen bekräfta händelsen i följedokumentet, eller ett dokument som innehåller motsvarande information, t.ex. en fraktsedel.

Om en i transiteringsdeklarationen angiven försegling upptäcks ha brutits ska den som är ansvarig för transiteringen eller fordonets förare alltid underrätta Tullen om detta.

Om förseglingen upptäcks vara bruten:

 • och upptäckten görs vid den godkända mottagarens lager, ska man kontakta Elektroniska servicecentralen (tfn 0295 5207) innan lossningen inleds
 • och upptäckten görs under resans lopp, ska man snarast möjligt kontakta närmaste tullkontor eller Tullens ledningscentral (tfn 0295 527 041)

Tullen ger kunden anvisningar om fortsatta åtgärder.

När en försegling bryts utan tillstånd leder det alltid till att en brottsanmälan görs. (Artikel 192.2 i unionstullkodexen; 96 § (felavgift) och 99 § (tullförseelse) i tullagen; 16 kap. 10 § i strafflagen).


Påbörjande av en godkänd avsändares transitering

Tillståndshavaren kan påbörja T-transiteringar vid alla sådana i Finland belägna lager som godkänts av Tullen. En förteckning över dessa lager finns på Tullens webbplats.

Tillståndshavaren ska inge transiteringsdeklarationen innan transporten av varorna inleds. Tillståndshavaren får från Tullens system ett följedokument som åtföljer varorna till destinationstullkontoret eller till den godkända mottagaren.

Om tillståndshavaren har fått ett meddelande om godtagande (FI028A) från Tullens elektroniska transiteringssystem, har transiteringsdeklarationsmeddelandet mottagits för handläggning vid Tullen. Något nytt transiteringsdeklarationsmeddelande som ersätter den tidigare transiteringsdeklarationen får inte skickas för samma varor utan Tullens samtycke.

Tidsfrist för transitering

En intern transitering i Finland kan ges en tidsfrist på högst tre dygn och en transitering till ett destinationstullkontor beläget utanför Finland en tidsfrist på högst tio dygn. Innevarande dag räknas inte in i tidsfristen, utan tidsfristen börjar alltid från följande dag. Endast finländska vardagar räknas som dygn. Därmed räknas veckoslut eller helgdagar inte in i tidsfristen. Till exempel en intern transitering i Finland som inleds på en fredag kan ges en tidsfrist fram till onsdag, dvs. tre dygn, inom vilken varornas ankomst ska anmälas vid destinationstullkontoret.

Längre tidsfrister på 5 dagar kan beviljas för T-transiteringar som inleds eller avslutas på Åland. Förlängningen beror på sjötransporternas andel. Vid järnvägstransporter kan en tidsfrist på tio dagar ges för transitering.

Transiteringen kan ges en längre tidsfrist endast av motiverade skäl. Om företaget ger en längre tidsfrist, ska det arkivera en skriftlig motivering i systemet för bokföring av transporter.

Varubeskrivning vid transitering

Varubeskrivningen ska anges med en noggrannhet på handelsbenämningens nivå. Varje handelsbenämning ska anges som en separat varupost. Allmänna uttryck såsom ”reservdelar” eller ”elektronik” får inte användas. Det är frivilligt att ange varukoden med sex siffrors noggrannhet, men angivandet av varukoden ersätter inte den noggranna varubeskrivningen.

Varje varuslag anges som en separat varupost, så att varje varupost bara omfattar produkter med en och samma normala handelsbenämning. Om lasten består t.ex. av mikrokretsar, kablar och routrar, utgör dessa olika varor var sin varupost och de anges separat.

Identifiering och försegling av varor

Godkända avsändare ska alltid i första hand använda försegling för att säkerställa identifieringen av varorna. Tillståndshavaren ska ange förseglingarnas antal och identifieringsnummer i transiteringsdeklarationen och anbringa förseglingarna på lastutrymmet eller varorna senast när varorna frigörs för transiteringsförfarandet. Förseglingen kan ersättas genom att ge en tillräckligt noggrann och detaljerad varubeskrivning. Beskrivningen omfattar varornas kvantitet och beskaffenhet samt särdrag såsom serienummer. Förseglingen befriar inte från skyldigheten att ange en detaljerad varubeskrivning.

I transiteringsdeklarationens fält ”Uppgifter om förseglingen” kan man endast ange den godkända avsändarens egna tillståndsenliga förseglingar. I transiteringsdeklarationen ska man ange hela det identifieringsnummer, dvs. tillståndshavarens EORI-nummer samt förseglingens unika identifieringsnummer, som finns i tillståndshavarens försegling av särskild typ. Andra kommersiella förseglingar kan vid behov anges i transiteringsdeklarationens fält ”Tilläggsuppgifter”.

Transport av varor som hänförs till transiteringsförfarandet

Transport av kommersiella varor kan som godkänd avsändare endast göras med en last- eller paketbil när varorna lämnar unionen via Finland till ett annat land än ett EES-land under ett transiteringsförfarande. Om man vill transitera varorna med en personbil ska transiteringen inledas vid avgångstullkontoret i standardförfarandet.

Återkallande av transitering

Transiteringsdeklarationer för vilka ett meddelande om godtagande inte har erhållits från Tullen ska ogiltigförklaras, om transiteringen av ifrågavarande varor redan har påbörjats under ett reservförfarande.


Avslutande av transitering hos godkänd mottagare

Godkända mottagare kan, beroende på tillstånd, ta emot försändelser som anländer antingen som T-transiteringar eller TIR-transiteringar. Den godkända mottagaren ska innan varorna börjar lossas skicka en anmälan om mottagande (FI007A) till Tullen för alla inkommande varor. I anmälan om mottagande anges förseglingarnas skick eller uppgift om försegling som saknas. I anmälan om mottagande anges också om transporten inte har några förseglingar.

Efter att den godkända mottagaren har erhållit ett meddelande om lossningstillstånd får denne ta bort eventuella förseglingar och börja lossa varorna. Varugranskningen ska utföras genom att jämföra varorna med uppgifterna i lossningstillståndet eller TIR-carneten.

Lossningsresultat

Den godkända mottagaren ska inge anmälan om lossningsresultat till Tullen utan dröjsmål, dock senast den tredje dagen efter erhållandet av lossningstillståndet. I anmälan om lossningsresultat ska följande uppgifter anges: eventuella överflödiga varor, varor som saknas samt ersättande varor och eventuella andra oegentligheter som uppdagats, såsom avvikelser från uppgifterna i TIR-carneten eller meddelandet om lossningstillstånd. Den godkända mottagaren ska arkivera följedokumenten för de försändelser som denne mottagit samt eventuella bilagor på ett sådant sätt att Tullen har tillgång till dem.

Kontrollresultatkoder:

 • ”A2 – Överensstämmer med deklarationen” då varorna du lossat både till sin natur och mängd stämde överens med det som angetts i transiteringsdeklarationen.
 • ”A5 – Små avvikelser/Överlossade varor” då det konstaterats små avvikelser som inte påverkar avslutandet av transiteringsförfarandet eller tullskulden.
  • Små avvikelser är t.ex.
   • att transportmedlets identitet saknas eller är felaktig (t.ex. AUT-0 har angetts)
   • avvikelser som kan betraktas som små i vikt, förpackningsslag eller förpackningspåskrifter utan märkbar hantering eller byte av varor
   • att övertaliga varor (av samma eller annat slag) har lossats och kommer att registreras eller har redan registrerats i ett tillfälligt lagers bokföring eller så kommer de att hänföras till ett nytt tullförfarande (t.ex. övergång till fri omsättning).
 • "B1 – Varuposter saknas" då det konstaterats att varor saknades (helt eller delvis) eller att varor har bytts ut jämfört med deklarationen (varans typ och mängd) eller att det ingår varor som inte alls har deklarerats

 ”A1 – Kontrollresultatet överensstämmer med deklarationen” som lossningsresultat, denna kod endast används av Tullen. Med den anger Tullen att Tullen har granskat varorna och uppgifterna och konstaterat att varorna och mängderna överensstämmer med uppgifterna i deklarationen.

Avslutande av TIR-transitering vid tullkontor

Transitering som sker med TIR-carnethäfte avslutas vid ett tullkontor mot ett lossningsresultat som getts av en godkänd mottagare.

Kvitto

Den godkända mottagaren ska på förarens begäran utfärda ett sådant kvitto som avses i bilaga 72-03 till genomförandeförordningen för unionstullkodexen för varje varuförsändelse som anlänt inom utsatt tid och i oförändrat skick.


I vissa situationer kan en faktura inte användas som grund för tullvärdet. En sådan situation kan t.ex. vara en närståenderelation mellan säljare och köpare. Med närståenderelation avses t.ex. att det finns ett ekonomiskt beroendeförhållande mellan säljaren och köparen. En närståenderelation kan inverka på om man kan använda transaktionsvärdet som grund för tullvärdet. När närståenderelation föreligger ska du kontakta Tullens företagsrådgivning som reder ut huruvida transaktionsvärdet för varan i ditt fall är en godtagbar grund för tullvärdet. Läs mer om hur en närståenderelation påverkar tullvärdet.

När tullvärdet är över 20 000 euro, du betalar tull och din import är kommersiell, ska du alltid ange värderingsindikatorerna i tulldeklarationen. Värderingsindikatorerna anges genom att besvara frågor.

Det finns fyra värderingsindikatorfrågor:

 • Har parterna en närståenderelation, oavsett om det har påverkat priset?
  • Om köparen och säljaren inte är varandra närstående, svara på första frågan i Tullklareringstjänsten med alternativknappen ”Nej” och i ett meddelande genom att ange koden ”0”. Därefter kan du gå vidare i deklarationen.
  • Om köparen och säljaren är varandra närstående, svara på första frågan i Tullklareringstjänsten med alternativknappen ”Ja” och i ett meddelande genom att ange koden ”1”. Efter detta ska du svara på tre tilläggsfrågor.
 • Finns det inskränkningar enligt artikel 70.3 a i kodexen på köparens rätt att förfoga över eller använda varorna?
 • Är försäljningen eller priset enligt artikel 70.3 b i kodexen beroende av något villkor eller någon ersättning?
 • Omfattas försäljningen av ett arrangemang där förtjänsten från efterföljande återförsäljning, förfogande eller användning av varorna till någon del direkt eller indirekt tillfaller säljaren?

Exempel: För importvarorna föreligger en närståenderelation mellan parterna, men inte någon situation enligt den andra, tredje eller fjärde frågan. Du har svarat på den första värderingsindikatorfrågan med ett ”Ja” i Tullklareringstjänsten eller med koden ”1” i ett meddelande samt ”Nej” eller ”0” på övriga frågor. I meddelandet eller Tullklareringstjänsten visas den sammansatta koden ”1000”.


 • Om varans värde har angetts i fakturan i någon annan valuta än euro, ska du ange värdet enligt valutan i fakturan.
 • Om fler än en valuta har använts i fakturan eller om varornas faktura består av flera räkningar i olika valutor, ska du alltid ange euro som valuta i tulldeklarationen.
 • Om du blir tvungen att ändra priset till euro, ska du alltid använda de omräkningskurser för valuta som fastställts av Tullen. Läs mer om omräkningskurserna för valuta.

Som varans värde kan anges 0 euro, när det är fråga om en avgiftsfri reparation (t.ex. garantireparation), diplomatvaror eller -post eller urnor med aska och likkistor med lik som förtullas.


Flyttgods, levande djur och urnor går inte att förtulla i importförtullningstjänsten för privatpersoner. Gör så här

Flyttgods

När du flyttar från övriga Finland eller EU till Åland eller från Åland till övriga Finland eller EU, se anvisningarna om flyttgods här: Jag flyttar till Finland från ett annat EU-land

Om ett fordon ingår i flyttlasset ska du förtulla fordonet. (Bilskatten betalas separat till Skatteförvaltningen). Läs mer: Fordon på Åland

Levande djur

Antingen du själv hämtar djuret eller får det levererat till Åland, bör du vara i kontakt med Mariehamns tull (mariehamnstull(at)tulli.fi) 

Urnor

När du för in eller ut en urna, ta kontakt med Mariehamns tull (mariehamnstull(at)tulli.fi) för anvisningar. Se också:  Kistor, urnor och artiklar för utsmyckning vid begravningar

 


Säkerhetszonen vid transitering består av EU, Norge och Schweiz. När en sändning förs ut ska man ange det tullkontor via vilket transiteringsvarorna lämnar skyddszonen.


När ett företag har beviljats EORI-nummer i Finland, ska också ansökan om att bli meddelandekund för ICS2-deklarationer skickas till finska tullen. Om du använder en leverantör av IT-tjänster vid avsändning och mottagande av meddelandena behöver du inte ansöka om status som ICS2-meddelandekund.

1. Skicka ansökan

Skicka ett fritt formulerat e-postmeddelande till Tullens tillståndscentral på adressen lupakeskus(at)tulli.fi. Uppge följande uppgifter i ansökan:

 • företagets namn och EORI-nummer
 • en av följande roller i vilken företaget inger deklarationer: 
  • transportföretag
  • expressfraktbolag
  • postaktör
  • aktör som inger säkerhetsuppgiftsdeklarationer för uppgifter i underfraktsedel
  • ombud
  • leverantör av IT-tjänster
 • e-postadressen för personen som ansvarar för testningen
 • person som ansvarar för meddelandedeklareringen: namn, telefonnummer och E-postadress..

Tullen skickar dig anvisningar om hur du skapar ett EU Login-konto för den som ansvarar för testningen. När den som är ansvarig för testningen vid ditt företag har skapat kontot, meddelar hen Tullens internationella helpdesk om detta på adressen hd(at)tulli.fi.

Tullen registrerar företagets uppgifter i kommissionens centraliserade system för identitets- och åtkomsthantering (IAM). Tullen informerar den som ansvarar för testningen om detta. Personen som ansvarar för testningen loggar in med sitt EU Login till kommissionens IAM-system, godkänner de angivna uppgifterna och sparar fullmaktsuppgifter. Därefter kan hen själv logga in i ICS2-tjänsten (STI-STP) som används vid testningen. Man loggar in i ICS2-tjänsten via EU:s kundportal. Alternativt kan personen som ansvarar för testningen gå till IAM-systemet och ge någon annan person behörighet att använda ICS2-tjänsten (STI-STP). 

2. Du får företagsrådgivning

Efter att ansökan mottagits kontaktar Tullens företagsrådgivning kunden och frågar om det finns behov för företagsrådgivning för att gå igenom arrangemangen för testningen och hur man skaffar servercertifikat. 

3. Skaffa ett servercertifikat

Skaffa ett servercertifikat antingen från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata MDB (rekommendation) eller från någon annan av kommissionen godkänd certifikatutfärdare. Om du använder ett servercertifikat utfärdat av någon annan certifikatutfärdare än MDB ska du registrera certifikatet du använder i kommissionens UUM&DS Admin-system. Samma certifikat används både vid sändning av meddelanden och i testnings- och produktionssystemet. 

4. Förberedelse av testningen

Börja kundtestningen genom att logga in med ditt EU Login-användarnamn och ditt företags uppgifter i EU:s kundportal. Välj därefter ICS2-tjänsten, som i EU:s kundportal har namnet STI-STP (Shared Trader Interface – Shared Trader Portal). 

Efter att du identifierat dig, fyll i ”Manage Preferences”-uppgifterna för meddelandekunden. Fyll i följande uppgifter:

 • Typ av aktör i vars roll kunden skickar deklarationer och tar emot underrättelser från kommissionen. Utifrån rollen föreslår testautomationen senare de testfall som aktören ska genomföra.
  • En meddelandekund som loggat in som testkund ska välja deklarant som sin typ.
 • Konfigureringsuppgifter, t.ex.
  • meddelandekundens egen URL
  • huruvida meddelandekunden själv hämtar svarsmeddelandena i kommissionens system eller vill att kommissionen automatiskt skickar svarsmeddelandena.

5. Testning

Tullens internationella helpdesk (hd(at)tulli.fi) stöder dig i testningen. Skicka från ditt eget system de testfall som ICS2-tjänsten (STI-STP) har föreslagit. Ange ditt företags uppgifter som uppgifter för ”Deklarant” och använd företagets certifikat. Du kan följa med hur testningen framskrider i tjänsten. 

Efter testningen ska du meddela Tullen att testningen är slutförd. Därefter skickar Tullen dig ett beslut om registrering.

6. Se till att anmälningar av varors ankomst inges till Tullen 

Om ditt företag förutom summariska införseldeklarationer i form av meddelanden till kommissionens ICS2-system också inger anmälningar av varors ankomst som meddelanden, inges dessa till finska tullens Tullklareringssystem. För att göra detta ska ditt företag ansöka om att bli meddelandekund hos finska tullen och testa ingivandet av anmälningar av varors ankomst med finska tullen. Läs mer om testning av meddelanden med finska tullen.

7. Inledande av produktion

Logga in i ICS2-tjänsten (STI-STP) via EU:s kundportal. Inloggningen förutsätter Suomi.fi-identifikation och att den som loggar in har fullmakten ”Tullklarering”. De uppgifter som du tidigare i testningsskedet har sparat i denna samma tjänst förmedlas inte automatiskt vidare till produktionsmiljön, vilket betyder att du i tjänsten måste uppge dina kontaktuppgifter samt de aktörstyper, roller och konfigureringsuppgifter som ska användas i produktionen. 


Ange transaktionstypen med tvåsiffriga koder.

Med koden för transaktionstyp beskrivs olika typer av varuleveranser. Med koden anger man bl.a. om varans ägarförhållanden ändras, om transaktionen omfattar en faktura, om varan förädlas eller repareras. Med koden 11 anges t.ex. ett inköp eller en försäljning mellan två företag där varans ägarförhållanden ändras mot ersättning. Transaktions koden 12 används om ett finskt företag köper en bil från en tysk privatperson. Bilen transporteras med fartyg från Tyskland till Finland (införsel). Om en privatkonsument i Danmark köper varor från ett finskt företags (FI) nätbutik, den danska personen faktureras av FI och varorna levereras till honom eller henne från Finland till Danmark (utförsel). Transaktions typen är 12. Mera information om olika typer av varuleveranser finns på webbsidan Vad ska rapporteras till Intrastat.

Koderna används också som hjälp när man jämför de värden som angetts i statistikdeklarationen och i mervärdesskattedeklarationen med varandra.

Koder för transaktionstyper >>


I Traces-systemet kan man till exempel inge uppgifter för följande CHED-dokument:

 • CHED-PP-hälsoinförselhandling, som kan inges t.ex. för växter, frukter, trävaror och begagnade jordbruksmaskiner
 • CHED-D-hälsoinförselhandling, som kan inges t.ex. för foder och för icke-animaliska livsmedel som omfattas av effektiverad importkontroll, såsom nötter från vissa länder
 • CHED-A-hälsoinförselhandling, som kan inges t.ex. för levande djur 
 • CHED-P-hälsoinförselhandling, som kan inges t.ex. för animaliska biprodukter
 • COI-kontrollintyg, som kan inges för ekologiska produkter.

Beakta att den ansvariga myndigheten beror på vilken produkt som importeras. Till exempel när det gäller ätbara frukter, bär och grönsaker samt vid import av icke-animaliska produkter som omfattas av effektiverad importkontroll är Tullen den ansvariga myndigheten.

Om du t.ex. tänker importera levande djur, animaliska biprodukter eller foder, växter, trävaror eller fröer avsedda för sådd, är den ansvariga myndigheten Livsmedelsverket. Kontakta i så fall Livsmedelsverket.


När varornas ankomst inte har anmäls för lossning till ett tillfälligt lager, är tullklareringstiden tre dygn. Om varorna inte tullklareras inom denna tid, kan Tullen skicka en anmälan till den som ingett deklarationen för tillfällig lagring. Anmälan skickas fyra dagar efter anmälan om varornas ankomst till Tullen.

Du får anmälan med ett Tullens anmälan-meddelande eller i Tullklareringstjänsten.

Gör så här:

 • Om varupartiet inte har tullklarerats, ska varorna tullklareras omedelbart.
 • Om varupartiet redan tullklarerats, skicka ett meddelande ”Fritt formulerad kontakt” till Tullen eller en kontaktbegäran i Tullklareringstjänsten.  Ange i kontakten uppgifter om det påföljande tullförfarandet, t.ex. importtulldeklarationens MRN-referensnummer.
 • Om varorna vars ankomst anmälts inte alls anlänt, begär ogiltigförklaring av deklarationen för tillfällig lagring.

Tullen kan skicka en anmälan till lagerhavaren och till den som ingett deklarationen för tillfällig lagring, när utgången av tidsfristen för tullklarering närmar sig.

Tidsfristen för tullklarering är 90 dygn efter anmälan om varornas ankomst till Tullen. Anmälan om tidsfristens utgång skickas en vecka innan tidsfristen går ut.  

Du får anmälan med ett Tullens anmälan-meddelande eller i Tullklareringstjänsten. 

Gör så här:

 • Om varupartiet inte har tullklarerats, ska varorna tullklareras omedelbart.
 • Om varupartiet redan tullklarerats, skicka ett meddelande ”Fritt formulerad kontakt” till Tullen eller en kontaktbegäran i Tullklareringstjänsten.  Ange i kontakten uppgifter om det påföljande tullförfarandet, t.ex. importtulldeklarationens MRN-referensnummer.
 • Om varorna vars ankomst anmälts inte alls anlänt till lagret, se anvisningar på sidan Lossningsresultat vid tillfällig lagring.

Det är förbjudet att föra med sig s.k. lyxvaror till Ryssland.  Lyxvaror är produkter vars värde per styck överstiger 300 euro. För vissa varor har också högre värdegränser fastställts.

Lyxvaror är till exempel

 • Delar och tillbehör till fordon samt sladdar, kablar och glödlampor
 • Kläder, skodon, accessoarer och kosmetika
 • Livsmedel, tvättmedel och blöjor
 • Hobby- och sportutrustning
 • Smycken
 • Leksaker, spel, böcker och skivor
 • Inrednings- och köksartiklar

Undantag från värdegränsen på 300 euro:

Du kan dock föra ut till Ryssland till exempel:

 • en elektrisk apparat och hushållsmaskin vars värde är högst 750 euro
 • en dator och smarttelefon vars värde är högst 750 euro
 • en apparat för ljudåtergivning eller en stillbildskamera vars värde är högst 1 000 euro  
 • ett musikinstrument vars värde är högst 1 500 euro.

Förteckningen över lyxvaror kan ändras

Förteckningen över varor som klassificeras som lyxvaror är lång, och den kan ändras ofta. Varorna kan också omfattas av andra exportrestriktioner och -förbud.

Se förteckning över lyxvaror i bilaga XVIII till rådets förordning (EU) nr 833/2014.


Exportdeklarationen kan inges 30 dagar innan varornas ankomst anmäls till Tullen. I deklarationen ska man också ange datumet och det exakta klockslaget då exportförsändelsen är färdig kan granskas av tullen. När den angivna tidpunkten är passerad får deklaranten ett överlåtelsebeslut och ett exportföljedokument av tullen.

Som kod för typ av exportdeklaration ska man ange D (fullständig tulldeklaration på förhand). Deklaranten kan göra korrigeringar i en på förhand inlämnad deklaration fram till den deklarerade tidsgränsen, efter vilken varorna överlåts till exportförfarandet. Det är också möjligt att tidigare- eller senarelägga den deklarerade tidpunkten.

Också vid förenklade förfaranden kan deklarationer lämnas in på förhand. Man ska då ange F (förenklad deklaration på förhand) som kod för typ av deklaration.


Inom ramen för projektet anskaffas åt Tullen verktyg för identifiering av farliga kemikalier och patogener samt skyddsutrustning för att skydda sig mot dem. Tullens personal utbildas i att använda instrumenten och skyddsutrustningen som anskaffas. Genom projektet utökas mängden CBRN-skyddsutrustning hos Tullen och med detektionsinstrumenten förbättras förmågan att identifiera CBRN-situationer.

Projektperiod: 1.12.2023–30.11.2025

Beviljad EU-finansiering: 209 941 € (75 % av budgeten)


Genom projektet förbättras Tullens förmåga att förhindra, avslöja och utreda tullbrott och väcka åtal mot misstänkta för tullbrott. Målet är att stärka prestandan för informationsinhämtning genom övervakning inom tullbrottsbekämpningen. Inom ramen för projektet anskaffas utrustning som behövs för informationsinhämtning genom övervakning, särskilt utrustning för bekämpning av gränsöverskridande, allvarlig och yrkesmässig brottslighet. Tullens personal utbildas också i att använda denna utrustning.

Projektperiod: 1.1.2024–31.12.2025

Beviljad EU-finansiering: 257 626 € (75 % av budgeten)


Hundar och katter som är hybrider av tamhund eller tamkatt får endast föras in till Finland på vissa villkor. Dessa raser omfattas av generationsbegränsningar, så Tullen kräver en släktutredning vid import av sällskapsdjuret. Släktutredningen behövs till exempel gällande varghundar och savannah- eller bengalkatter.

Läs mer om införsel  av tamhund- och tamkatthybrider på Livsmedelsverkets webbsida ”Införsel av vilddjur som sällskapsdjur” (på finska)


För varorna ska en tulldeklaration lämnas in till Tullen. Tullbefrielse begärs med förfarandekoder. I tulldeklarationen anges

 • förfarandekod 40xx (xx = föregående förfarande)
 • kod för ytterligare förfarande C25: Varor avsedda för andra handikappade (än blinda), importerade av vissa institutioner eller organisationer
 • tullbefrielsetillståndets nummer och datum i fältet för deklarationspartiets bilagda handlingar eller i fältet för varupostens bilagda handlingar

För de varor som omfattas av tullbefrielse ska en tulldeklaration lämnas in till Tullen när varor avsedda för andra handikappade än blindan. Tullbefrielse begärs med förfarandekoder. I tulldeklarationen anges

 • förfarandekod 40xx (xx = föregående förfarande)
 • kod för ytterligare förfarande C24: Varor avsedda för andra handikappade (än blinda), importerade av handikappade själva för eget bruk
 • tullbefrielsetillståndets nummer och datum i fältet för deklarationspartiets bilagda handlingar eller i fältet för varupostens bilagda handlingar

 • bestyrkande av EUR.1- och A.TR.-certifikat i brådskande fall. I icke-brådskande fall ska certifikaten skickas per post för bestyrkande till Kotka tull. 
 • bestyrkande av T2L- och T2LF-dokument
 • bestyrkande av INF-blanketter
 • bestyrkande av ATA-carneter och NATO-formulär 302
 • exportlicenser som kräver Tullens anteckningar
 • påteckning av vinintyg
 • förtullning av bilar införda som flyttgods av privatpersoner från länder utanför EU
 • påbörjande och avslutande av transiteringsförfarande vid behov (gäller även TIR-carneter)
 • förtullning av privatpersoners flyttgods
 • identifiering av person i samband med begäran om granskning av personuppgifter
 • muntlig tulldeklaration för sådana avgiftsfria och sporadiska försändelser som skickas från en privatperson till en annan och som inte innehåller några produkter som omfattas av restriktioner (t.ex. en gåva)
 • köpa gränsförsäkring till ett fordon.

Om förutsättningarna för förfarandet 6121 inte uppfylls, kan inte en förmånligare skattebehandling för passiv förädling beviljas. Exempel: Om tidsfristen för passiv förädling har överskridits, godkänner Tullen inte att den inlämnade tulldeklarationen hänförs till förfarandet 6121.

I det fallet kan företaget skicka en ny ersättande tulldeklaration, där tullförfarandet är antingen övergång till fri omsättning eller tullagring. Läs anvisningarna nedan om du gör en tulldeklaration för övergång till fri omsättning.

Angivande av tullförfarande

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen för övergång till fri omsättning:

 • begärt förfarande ”40 – Övergång till fri omsättning”
 • föregående förfarande ”21 – Temporär export inom ramen för förfarandet för passiv förädling”
 • ytterligare förfarande ”999 – inget ytterligare förfarande”.

Angivande av värdeuppgifter

När förutsättningarna för förfarande 6121 inte uppfylls och du använder förfarandet 4021, ange uppgifterna gällande varornas värde och värdering enligt följande:

 • varans värde
  • Ange varans värde i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris” eller vid meddelandedeklarering under ”Varupostens värde”.
  • Som pris används de kostnader som uppstått vid reparation eller förädling av varan samt det material som tillförts utanför EU. Det kan vara t.ex. en debitering av underhåll och reparation som du har betalat och som kan bestå av debitering av arbetstid samt av tillförda material för vilka du har betalat reparatören. Om du har fått flera fakturor för reparation eller förädling, räkna ihop kostnaderna och ange reparationskostnaderna som en post. 
  • Varans värde kan inte vara 0 euro. 
 • de exporterade varornas värde
  • Använd koden för värdeslag ”AE – Material, komponenter, delar och liknande artiklar som ingår i de importerade varorna”. 
  • Med de exporterade varornas värde avses varor som exporterats från EU samt värdet på tillhandahållna varor och tjänster som ingick i de varor som exporterades för förädling eller reparation.
 • poster som ska läggas till priset, om de inte redan ingår i priset
 • Ange de poster som ska läggas till priset med koder för värdeslag som börjar med bokstaven A.
  • Om du t.ex. har fått en separat fraktfaktura för transporten av varorna, ange den importfrakt du betalat med koden ”AK – Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”. Ange dock inte exportrelaterade transport- eller sammanhängande kostnader eller försäkringskostnader som en post som ska läggas till.
  • Ange kostnaderna som uppstått för konstruktionsarbetet och utvecklingen som använts i förädlingen eller reparationen med koden ”AH – Konstruktionsarbete, konstnärligt arbete och formgivningsarbete samt ritningar och skisser som utförts utanför unionen och är nödvändiga för framställningen av de importerade varorna”.
   • Ange royaltyer och licensavgifter som hänför sig till varorna med koden ”AI – Royaltyer och licensavgifter”. Obs! Ange inte royaltyer och licensavgifter om det är fråga om en avgiftsbelagd reparation.
  • Kontrollera koderna i kodförteckningen ”NCL123 – Värdejustering” på Tullens github-sida 
 • värderingsmetod
  • När den angivna typen av transaktion är ”60 – Transaktioner som inte omfattar överföring av äganderätten, t.ex. reparation av varor; uthyrning, operationell leasing eller annan tillfällig användning om tiden understiger 24 månader”, ”51 – Varor som efter lönbearbetning återförs till den ursprungliga exporterande medlemsstaten/det ursprungliga exportlandet” eller ”52 – Varor som efter lönbearbetning inte återförs till den ursprungliga exporterande medlemsstaten/det ursprungliga exportlandet” ange värderingsmetoden enligt följande: 
  • Om du har betalat för förädlingen eller reparationen och du har en faktura, ange värderingsmetoden med koden ”1 – Transaktionsvärde för importerade varor”.
   • Om du inte har betalat för förädlingen eller reparationen och du inte har någon faktura för förädlingen eller reparationen att visa upp, ska du använda en sekundär värderingsmetod. Ta reda på vilken sekundär värderingsmetod du kan använda. På basis av den ange någon av följande koder:
   • ”2 – Transaktionsvärde för identiska varor”
   • ”3 – Transaktionsvärde för liknande varor”
   • ”4 – Deduktiv metod”
   • ”5 – Metoden för beräknat värde”
   • ”6 – Värde grundat på tillgängliga uppgifter (alternativ metod)”
 • statistiskt värde
  • Ange som statistiskt värde den sammanlagda summan av följande värden: värdet på de exporterade varorna, kostnaderna för förädlingsprocesserna utanför unionen, värdet på de varor som tillförts utanför unionen, royaltyer och licensavgifter som anknyter till varorna samt frakt- och försäkringskostnaderna från förädlingsplatsen till den finska gränsen.
  • Det statistiska värdet kan inte vara 0.

Övrigt att beakta

Ange värdet på de exporterade varorna på varupostnivå med koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX”. 

Mervärdesskattegrund

Om du är en momsregistrerad importör, deklarera importmomsen till Skatteförvaltningen.
Om du är en icke-momsregistrerad aktör ange momsgrunden som ett totalbelopp med koden ”80 –avvikande momsgrund”. Ange med koden ett enda belopp som inkluderar följande kostnader:

 • förädlingskostnader
 • värdet på de varor som tillförts utanför unionen
 • transport-, lastnings- och lossningskostnaderna till förädlingsplatsen (exportfrakt)
 • transport-, lastnings- och försäkringskostnader och därmed sammanhängande kostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (importfrakt)
 • om du vid den tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppstår vet att varan transporteras till en annan destinationsort inom unionen, lägg kostnaderna till denna destinationsort till momsgrunden.
  • tullar och andra eventuella avgifter som i samband med förtullningen tas ut till staten eller EU med anledning av importen, dock inte mervärdesskatt.

Obs! Värdet på de exporterade varorna ska inte ingå i momsgrunden.


Då varorna importeras tillbaka till unionen efter passiv förädling, fastställs tullar och skatter som ska betalas med en s.k. mervärdemetod. Detta innebär att varornas tullvärde och momsgrund inkluderar förädlings- eller reparationskostnader som uppkommit utanför unionen, material som tillkommit utanför unionen, importfrakter samt vissa andra kostnader.

Beakta att beräkningsgrunden för tullvärdet inte har förändrats, fastän namnen och koderna för fälten har förändrats i samband med reformen av tulldeklareringen. Termen pris innebär detsamma som summan av förädlings- eller reparationsfakturan eller fakturorna. 

Anvisningarna för angivandet av värdena gäller också deklarationer för reparerade varor som returneras.

Angivande av värdeuppgifter

När förutsättningarna för förfarande 6121 uppfylls, ange uppgifterna gällande varornas värde och värdering enligt följande:

 • värdeuppgifter för varorna:
  • pris
   • Ange priset i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris” eller vid meddelandedeklarering under ”Varupostens värde”. 
   • Som pris används de kostnader som uppstått vid reparation eller förädling av varan samt det material som tillförts utanför EU. Det kan vara t.ex. en debitering av underhåll och reparation som du har betalat och som kan bestå av debitering av arbetstid samt av tillförda material för vilka du har betalat reparatören. Om du har fått flera fakturor för reparation eller förädling, räkna ihop kostnaderna och ange reparationskostnaderna som en post. Ange alla fakturanummer i tulldeklarationen. 
  • poster som ska läggas till priset, om de inte redan ingår i priset
   • Ange de poster som ska läggas till priset med koder för värdeslag som börjar med bokstaven A. 
    • Om du har fått en separat fraktfaktura för transporten av varorna, ange den importfrakt du betalat med koden ”AK – Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”. Ange dock inte exportrelaterade transport- eller sammanhängande kostnader eller försäkringskostnader som en post som ska läggas till.
    • Ange kostnaderna som uppstått för konstruktionsarbetet och utvecklingen som använts i förädlingen eller reparationen med koden ”AH – Konstruktionsarbete, utvecklingsarbete, konstnärligt arbete, formgivningsarbete, ritningar och skisser som utförts utanför Europeiska unionen och är nödvändiga för framställningen av de importerade varorna”
    • Ange royaltyer och licensavgifter som hänför sig till varorna med koden ”AI – Royaltyer och licensavgifter”. Obs! Ange inte royaltyer och licensavgifter om det är fråga om en avgiftsbelagd reparation.
  • Kontrollera koderna i kodförteckningen ”NCL123 – Värdejustering” på Tullens github-sida 
 • statistiskt värde
  • Ange som statistiskt värde den sammanlagda summan av följande värden: värdet på de exporterade varorna, kostnaderna för förädlingsprocesserna utanför unionen, värdet på de varor som tillförts utanför unionen, royaltyer och licensavgifter som anknyter till varorna samt frakt- och försäkringskostnaderna från förädlingsplatsen till den finska gränsen.
  • Det statistiska värdet kan inte vara 0.
 • värderingsmetod
  • När den angivna typen av transaktion är ”60 – Transaktioner som inte omfattar överföring av äganderätten, t.ex. reparation av varor; uthyrning, operationell leasing eller annan tillfällig användning om tiden understiger 24 månader”, ”51 – Varor som efter lönbearbetning återförs till den ursprungliga exporterande medlemsstaten/det ursprungliga exportlandet” eller ”52 – Varor som efter lönbearbetning inte återförs till den ursprungliga exporterande medlemsstaten/det ursprungliga exportlandet” ange värderingsmetoden enligt följande: 
   • Om du har betalat för förädlingen eller reparationen och du har en faktura för förädlingen eller reparationen, ange värderingsmetoden med koden ”1 – Transaktionsvärde för importerade varor”.

Övrigt att beakta

Ange värdet på de exporterade varorna på varupostnivå med koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX”. 

Mervärdesskattegrund

Om du är en momsregistrerad importör, deklarera importmomsen till Skatteförvaltningen.
Om varorna har sålts utanför EU och deklaranten inte är momsregistrerad, ange för beräkning av momsgrunden uppgifter som justerar priset i tulldeklarationen. Ange följande uppgifter med separata koder:

 • transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (kod 3A)   
 • transport-, lastnings-, lossnings och försäkringskostnader samt andra kostnader fram till en annan destinationsort inom unionen vilka vid tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala moms är kända (kod 3D)
 • andra skatter och avgifter som i samband med förtullning tas ut till staten eller unionen på grund av import av varor, dock inte moms (kod 3B) 
 • skatter och andra avgifter som ska betalas utanför Finland (kod 3C)
  • Obs! Transport- och därmed sammanhängande kostnader samt försäkringskostnader som uppstått utanför unionen i samband med export ska bara anges i skattegrunden för moms. Dessa kostnader inkluderas inte längre i tullvärdet.

Läs mera om momsgrunden vid import (vero.fi). Du kan också ta del av allmän information om momsgrunden (vero.fi).Utländska företag kan ha erhållit ett EORI-nummer från ett annat EU-medlemsland. Även aktörer som är etablerade utanför EU kan ha ansökt om ett EORI-nummer i ett annat EU-medlemsland eller i Finland. I sådana här fall ska du också ange EORI-numret som aktörens identifieringsnummer, fastän företaget skulle ha ett av Skatteförvaltningen beviljat finsk mervärdesskattenummer, dvs. VAT-nummer.

Notera att om ett utländskt företag till exempel har ett av Tullens tillståndscentral beviljat tillstånd till samlad garanti eller tillstånd till anstånd med betalning, ska du som aktörens identifieringsnummer ange EORI-nummer. EORI-nummer används som tillståndshavarens identifieringsnummer i tillstånd som beviljats av Tillståndscentralen och reserveringen av garantin gällande tulldeklarationen görs därmed på basis av EORI-numret.

Mervärdesskattenumret som beviljats till företaget av Skatteförvaltningen eller av ett annat EU-medlemsland ska anges i fältet ”Skatterelaterad ytterligare aktör”.

Skatterelaterade ytterligare aktörer

Lägg till en skatterelaterad ytterligare aktör t.ex. i följande fall:

 • Du inger en deklaration där en importör som är etablerad utanför Finland har erhållit ett mervärdesskattenummer från Finland. I fältet ”Skatterelaterad ytterligare aktör” ska du med rollkoden ”FR1 – Importör” ange det mervärdesskattenummer som det utländska företaget har erhållit från Finland.
 • Du använder tullförfarande 42 eller 63 och momsen betalas till ett annat EU-medlemsland fastän tulldeklarationen inges i Finland. Ange mervärdesskattenumret med rollkoden ”FR2 – Kund” och ange som identifieringsnummer det mervärdesskattenummer som du har fått från medlemslandet där transporten avslutas. När importören är ett utländskt företag ska det också ha ett mervärdesskattenummer som erhållits från Finland. Ange detta med rollkoden ”FR1 – Importör” och ange som identifieringsnummer det mervärdesskattenummer som erhållits från Finland.
 • Du inger en deklaration där en IOSS-registrerad säljare deklarerar momsen själv. Ange den IOSS-registrerade säljarens identifieringsnummer med rollkoden ”FR5 – Säljare (IOSS)” och ange identifieringsnumret som du fått från säljaren.

Notera att man inte kan använda den här listan för tariffering av varor. Kolla alltid rätt varukod i Fintaric-tjänsten.

Cement

Du hittar de här varukoderna i Fintaric-tjänsten, under avdelning V, Mineraliska produkter.

 • 2507 00 80 Andra kaolinartade leror
 • 2523 10 00 Cementklinker
 • 2523 21 00 Portlandcement: vit cement
 • 2523 29 00 Portlandcement: annan
 • 2523 30 00 Aluminatcement
 • 2523 90 00 Annan hydraulisk cement

El

Du hittar den här varukoden i Fintaric-tjänsten, under avdelning V, Mineraliska produkter.

 • 2716 00 00 Elektrisk energi

Kemikalier

Du hittar den här varukoden i Fintaric-tjänsten, under avdelning VI, Produkter av kemiska och närstående industrier

 • 2804 10 00 00: Väte som rent ämne

Gödselmedel

Du hittar den här varukoden i Fintaric-tjänsten, under avdelning VI, Produkter av kemiska och närstående industrier.

 • 2808 00 00: Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra som rent ämne
 • 2814 Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning
  • 2814 10 00 00    - Vattenfri ammoniak (ammoniak i gasform NH3)
  • 2814 20 00 00    - Ammoniak i vattenlösning (lösning NH4OH)
  • Båda ovannämnda som rent ämne
 • 2834 21 00 Kaliumnitrat som rent ämne
 • 3102 Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska. Den här varukoden omfattar bl.a.
  • karbamid (urinämne), även löst i vatten
  • ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat
  • ammoniumnitrat fast eller löst i vatten (även för annat än gödselbruk), blandade med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan
  • natriumnitrat
  • blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak
 • 3105 (Gödselmedel eller blandningar av gödselmedel) Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra gödselmedel; varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg:
  • (utom 3105 60 00 gödselmedel som innehåller både fosfor och kalium)

Järn och stål

Du hittar den här varukoden i Fintaric-tjänsten, under avdelning V, Mineraliska produkter.

 • 2601 12 00 Sintrad järnmalm, även anrikad, utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider

Du hittar de här varukoderna i Fintaric-tjänsten, under avdelning XV, Oädla metaller och varor av oädel metall.

 • 72 Järn och stål:
  • Obearbetade material; produkter i form av granulat eller pulver
   • utom följande ferrolegeringar: 7202 2 ferrokisel, 7202 3 ferrokiselmangan, 7202 50 00 ferrokiselkrom, 7202 70 00 ferromolybden, 7202 80 00 ferrovolfram och ferrokiselvolfram, 7202 91 00 ferrotitan och ferrokiseltitan, 7202 92 00 ferrovanadin, 7202 93 00 ferroniob, 7202 99 10 ferrofosfor, 7202 99 30 ferrokiselmagnesium, 7202 99 80 andra, 7204)
  • Järn och olegerat stål
  • Rostfritt stål 
  • Annat legerat stål; ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål
 • 73 Varor av järn eller stål:
  • 7301 Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning, profiler av järn eller stål
  • 7302 Banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar
  • 73 03 – 73 06 Rör av järn eller stål
  • 7307 Rördelar av järn eller stål
  • 7308 Konstruktioner och delar till konstruktioner av järn eller stål 
  • 7309 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning
  • 7310 Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning
  • 7311 Behållare för komprimerad eller till vätska förtätad gas 
  • 7318 Skruvar, bultar, muttrar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar 
  • 7326 Andra varor av järn eller stål 
    

Aluminium

Du hittar de här varukoderna i Fintaric-tjänsten, under avdelning XV, Oädla metaller och varor av oädel metall.

 • 7601 Aluminium i obearbetad form 
 • 7603 Pulver och fjäll av aluminium 
 • 7604 Stång och profiler av aluminium 
 • 7605 Tråd av aluminium
 • 7606 Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm 
 • 7607 Folier av aluminium med en tjocklek av högst 0,2 mm 
 • 7608 Rör av aluminium
 • 7609 00 00 Rördelar, t.ex. kopplingar, knärör och muffar
 • 7610 Konstruktioner och delar till konstruktioner, av aluminium, plåt, stång, profiler, rör o.d. av aluminium, bearbetade för användning i konstruktioner
 • 7611 00 00 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare, med en rymd av mer än 300 l
 • 7612 Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), med en rymd av högst 300 l
 • 7613 00 00 Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas, t.ex. tryckluftsflaskor
 • 7614 Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering:
 • 7616 Andra varor av aluminium: spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar, duk, galler och nät (inbegripet stängselnät), andra varor av aluminium

Antalet datatekniska anordningar och data som används i brottslig verksamhet ökar ständigt och samtidigt ökar betydelsen av bevisningen som fås av dem. Projektet är ett svar på de utmaningar som den digitala utvecklingen innebär för den elektroniska utredningen. Projektet kommer att förbättra funktionen och prestandan i den informationstekniska utredningen inom tullbrottsbekämpningen, särskilt för att bekämpa gränsöverskridande, allvarlig och organiserad brottslighet.
 
Projektperiod: 1.1.2024–31.12.2025

Beviljad EU-finansiering: 757 613,62 € (75 % av budgeten)


Tullens kunder kan anmäla sig till ett kundsamarbetsnätverk inom det egna området.

Vi skickar kundsamarbetsgruppens mötesprotokoll också till de medlemmar i nätverken som inte är med i själva kundsamarbetsgruppen. Medlemmarna kan kommentera ärenden som är under behandling. Verksamheten är öppen för alla som anmält sig till nätverket, och korrespondensen mellan medlemmarna och Tullen är offentlig för alla som är med i nätverket. Man kan anmäla sig till ett nätverk via sekreteraren.

Kontaktuppgifter

Kundsamarbetsnätverk

Speditionsbranschen: sekreterare Aino Rauhamäki (aino.rauhamaki(at)tulli.fi)

Sjötrafik: sekreterare Erja Silventoinen (erja.silventoinen(at)tulli.fi)

Flygtrafik: sekreterare Esa Rika (esa.rika(at)tulli.fi)

Expressfrakt: sekreterare Esa Rika (esa.rika(at)tulli.fi)

Elektroniska tjänster: sekreterare Markus Rentola (markus.rentola(at)tulli.fi)

Import: sekreterare Suvi Rumpu (suvi.rumpu(at)tulli.fi)

Export: sekreterare Minnaleena Lehikoinen (minnaleena.lehikoinen(at)tulli.fi)


Kundsamarbetsgruppen för speditionsbranschen behandlar ändringar både i speditions- och expressfraktsbranschens verksamhetsmiljö och i Tullens verksamhetsområde samt hur dessa ändringar påverkar tullverksamheten. Målet är att få med kundperspektivet i utvecklingen av tulltjänsterna och -verksamheten. Gruppen sammanträder två gånger per år. Som ordförande fungerar överdirektör Jarkko Saksa från Tullens utrikeshandels- och beskattningsavdelning. Gruppens sekreterare är Aino Rauhamäki från Tullens kundtjänster.

Medlemmarna:

 • DHL Express (Finland) Oy
 • DHL Freight (Finland) Oy
 • Independent Express Finland Oy
 • Oy Kuehne & Nagel Ltd
 • Maersk Logistics & Services Finland Oy
 • Nurminen Logistics Services Oy
 • SA-TU Logistics Oy
 • Schenker Oy
 • Steveco Oy
 • Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL)
 • TNT Suomi Oy
 • Varova Oy

Den effektiverade importkontrollen av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung omfattar flera produkter och ursprungsländer, som finns uppräknade i bilagorna till förordning (EU) 2019/1793 och  andra förordningar om effektiverad kontroll. Produktomfattningen uppdateras halvårsvis. Kontrollera före importen om produkten och ursprungslandet omfattas av den effektiverade importkontrollen.

I detta exempel importeras fryst paprika från Turkiet. Paprika omfattas av den effektiverade importkontrollen.

Innan varorna anländer till landet

För importpartiet ska en CHED-D-hälsoinförselhandling upprättas i Traces-systemet. Upprätta hälsoinförselhandlingen så tidigt som möjligt eller senast vardagen innan varornas ankomst. Ladda upp skannade dokument (provtagnings- och analysresultat som krävs från fall till fall, officiellt intyg) samt faktura som bilaga till handlingen. Skicka en förhandsanmälan till Tullens konsumentskydd med uppgift om att en CHED-D-hälsoinförselhandling har gjorts i Traces-systemet och ange bl.a.  hälsoinförselhandlingens referensnummer  i anmälan. Läs mer om hur man upprättar en hälsoinförselhandling och hur man loggar in i Traces-systemet.

Kontrollera före importen, om lagstiftningen (t.ex. bilaga II till förordning (EU) 2019/1793) förutsätter provtagning och analyser i avgångslandet samt ett officiellt intyg som utfärdats på basis av analyserna. Om dessa förutsätts ska dokumenten alltid visas upp i original vid gränskontrollstationen. Om dokumenten inte kan godkännas eller om de inte alls visas upp, tillåts importen av varupartiet inte och det skickas tillbaka till avgångslandet eller förstörs. Vid import av fryst paprika krävs dessa dokument inte.

När varorna anländer till landet

För importpartiet ska en importtulldeklaration inges (som ett meddelande eller en webbdeklaration, eller på Tullens kundbetjäningsställe vid ett gränsövergångsställe). Ange bl.a. följande uppgifter i tulldeklarationen:

Om behövliga anmälningar inte har ingetts för importpartiet förrän importdeklarationen upprättas, ska nödvändiga åtgärder vidtas i samband med förtullningen. Detta kan fördröja handläggningen av tulldeklarationen och frigörandet av försändelsen.

När partiet inte är föremål för kontroll eller provtagning

Om varupartiet inte är föremål för kontroll eller provtagning, fastställer Tullen ett beslut om frigörande för förtullningen och transporten kan fortsätta vidare från gränskontrollstationen.

När partiet blir föremål för kontroll eller provtagning

När fryst paprika importeras till landet via Nordsjö hamn, ange i tulldeklarationen att importpartiet kan granskas vid Nordsjö gränskontrollstation. Om importen av produkten kräver provtagning och analys i avgångslandet samt ett officiellt intyg som utfärdats på basis av analyserna, lämna dokumenten i original till Nordsjö gränskontrollstation försedda med CHED-D-hälsoinförselhandlingens referensnummer. 

Tullens elektroniska servicecentral (Spake) meddelar en tidsram för provtagningen och ger anvisningar om de praktiska åtgärderna. Anmäl tidpunkten för provtagningen till Spake som därefter gör ett förflyttningstillstånd där Nordsjö gränskontrollstation anges som leveransadress.

Beställ lyftet och flyttningarna av containern till gränskontrollstationen och tillbaka. Se till att det på platsen för provtagningen finns en person (t.ex. föraren) som visar varorna för Tullen och lossar containern. Beakta att kostnaderna för alla dessa åtgärder tillfaller aktören.

När resultaten av kontrollen eller undersökningen är tillgängliga, fastställer Tullen ett beslut om frigörande av importpartiet, varvid transporten av varorna kan fortsätta.

Om det vid kontrollen eller undersökningen upptäckts saker som står i strid med bestämmelserna och som utgör ett hinder för importen av varorna, fastställs inget beslut om frigörande. Vidta omedelbart åtgärder för returnering, förstöring eller reparation av varorna enligt Tullens anmälan.


 

 


Ja. Tullen har rätt att av grundad anledning öppna brev, paket och andra försändelser utan att kränka sekretessen för ett förtroligt meddelande. En försändelse som öppnats av Tullen har förslutits med tejpen ”Öppnat av Tullen”.

Ibland öppnas och granskas försändelsen redan i avsändningslandet eller i något annat land längs med transportrutten. Kontakta vid behov avsändaren eller fraktföraren för mer information.


Exportdeklarationen ska inlämnas i det medlemsland där varorna packas eller lastas för att sändas på export. I vissa situationer är det dock möjligt att exportförfarandet inleds först i utförsellandet. I en exportdeklaration som inlämnas i sådan exportörs namn som är etablerad i ett annat EU-land ska man med en tilläggskod för särskild upplysning ange grunderna för inlämningen av exportdeklarationen i Finland.

Tilläggskoder för särskild upplysning att ange i en exportdeklaration när exportören är etablerad i ett annat EU-land

 • FIXFD Värdet på exportförsändelsen är högst 3 000 euro; hänförande till exportförfarande i utförsellandet. Hänförande till exportförfarandet är tillåtet vid utfartstullkontoret om varan inte omfattas av förbud eller restriktioner. Obs! Om du använder denna tilläggskod så kan exportlandet inte vara Finland, utan du måste ange avgångslandet som exportland i exportdeklarationen. Ange 72 som kod för typ av transaktion. I fartygsleveransdeklarationer ska 11 anges som kod för typ av transaktion.
 • FIXFE Varorna har köpts i Finland och när de hänförs till exportförfarandet i Finland i en sådan exportörs namn som är etablerad i ett annat EU-land.
 • FIXFF Varorna i konsignationslager i Finland. Om du använder denna tilläggskod och exportlandet är annat än Finland, ange 72 som kod för typ av transaktion.

Export som omfattas av restriktioner

En export från ett annat EU-land kan inte hänföras till exportförfarandet i Finland om exporten av varan förutsätter tillstånd och tillståndet har beviljats i exportlandet. I dessa fall ska exportdeklarationen alltid inlämnas till exportlandets tull, om inte det i ifrågavarande tillstånd undantagsvis tillåts att deklarationen också inlämnas i vissa andra länder.


Du kan följa handläggningen av CHED-dokumentet utifrån dokumentets status.

Dokumentets status är ”Inte sparad” ända tills du har sparat eller skickat dokumentet till systemet. Dokumentets status ändras till ”Ny” när du har skickat den till myndigheten för handläggning. När dokumentets status ändras till ”Validerat”, har Tullen godkänt ditt importerade parti för import. 

CHED-dokumentet kan ha följande statusar:

 • ”Inte sparad” – När statusen är ”Inte sparad”, har du påbörjat ett dokument. Om du lämnar dokumentet försvinner alla uppgifter och systemet ger ingen referens för dokumentet du upprättat.
 • ”Spara som utkast” – När du har sparat dokumentet som ett utkast kan du fortsätta handläggningen av det senare.
 • ”Ny” – När statusen är ”Ny”, har du skickat dokumentet till den övervakande myndigheten för handläggning. Då ser den övervakande myndigheten dokumentet du upprättat i systemet.
 • ”Validerat” – När den övervakande myndigheten har godkänt och handlagt dokumentet ändras dess status till ”Validerat”.
 • ”Godkänd för transfer” – När statusen är ”Godkänd för transfer”, har den behöriga myndigheten valt partiet för kontroll och tillåtit flyttningen till kontrollstället (CP).
 • ”Underkänd” – Om statusen är underkänd så har myndigheten inte godkänt importen av partiet.
 • ”Deleted” – Du kan radera dokumentet du upprättat efter att du gjort ett utkast av det (sparat som utkast) eller skickat det till myndigheten för handläggning (”Ny”). 
 • ”Cancelled” – Myndigheten har hävt dokumentet som validerats eller underkänts.
 • ”Replaced” – Myndigheten har ersatt dokumentet du upprättat med ett annat dokument t.ex. efter en felaktig validering. 

Kommer varan tillbaka i oförändrat skick?

 • Ja. Välj ”23xx temporär export”.
 • Nej. Välj antingen ”21xx passiv förädling” eller ”22xx temporär export för annan förädling”.

Uppbärs tull för varan som kommer tillbaka efter förädlingen?

 • Ja. Välj ”21xx passiv förädling”.
 • Nej. Välj ”22xx temporär export för annan förädling”.

Är det möjligt att hänföra varan som kommer tillbaka efter förädlingen till förfarandet för slutanvändning (end-use)?

 • Nej. Välj ”21xx passiv förädling”.
 • Ja. Välj ”22xx temporär export för annan förädling”.

Kan de förädlade varorna importeras från förädlingslandet med förmånsbehandling (ursprungsintyg)?

 • Nej. Välj ”21xx passiv förädling”.
 • Ja. Välj ”22xx temporär export för annan förädling”.

Av varuleveranser som fattats i en deklaration görs en vanlig Intrastat-deklaration gällande den månad i vars deklaration de fattades. Dessa extra deklarationer ersätter inte tidigare deklarationer, vilket gör att företag kan ha flera deklarationer för en månad. Extra deklarationer kan lämnas ända till mitten av augusti i det år som efterföljer statistikåret.

Extra deklarationer som gäller året 2023 måste lämnas senast 16 augusti 2024.

Undantag är statistikperioderna 01 och 02, som du kan korrigera eller göra tillägg i Intrastat-deklarationstjänsten fram till årsskiftet.


Deklarationernas uppgifter kan korrigeras ända till mitten av augusti det år som efterföljer statistikåret.

Deklarationer som gäller året 2023 måste korrigeras senast 16.8.2024.

Undantag är statistikperioderna 01 och 02, som du kan korrigera eller göra tillägg i Intrastat-deklarationstjänsten fram till årsskiftet.


Fakturavärdet deklareras skattefritt, utan moms eller nationella skatter.


Du kan upprätta ett CHED-dokument på två sätt: du kan antingen skapa ett nytt dokument från början eller kopiera ett tidigare dokument som underlag för ett nytt.

Kopiering av ett tidigare dokument som underlag

Om du upprättat en CHED-hälsoinförselhandling tidigare, kan du söka den tidigare hälsoinförselhandlingen genom att först välja ”CHED” i menyn ”Documents” och sedan skriva numret på CHED-hälsoinförselhandlingen i sökfältet. Öppna hälsoinförselhandlingen du sökt fram genom att i listan välja CHED-hälsoinförselhandlingens kopierbara nummer. När hälsoinförselhandlingen du valt har öppnats, kan du påbörja kopieringen via knappen ”…More” och genom att välja funktionen ”Kopiera som ny” i menyn som öppnas.

Du kan också kopiera hälsoinförselhandlingen direkt i listan på första sidan. Välj den CHED-hälsoinförselhandling du vill ha med knappen ”Funktioner” och välj därefter ”Kopiera som ny”.

Att skapa ett nytt dokument

Om du skapar ett nytt CHED-dokument från början, välj först ”CHED” i menyn ”Documents”. 

Menyn på första sidan.

Påbörja ett nytt CHED-dokument genom att välja ”Skapa ny hälsoinförselhandling”, då öppnas ett nytt popup-fönster.

Välj den produkt som du importerar i listan. I popup-fönstret finns som standard alla CHED-typer, men du kan begränsa antalet förslag genom att välja ”CHED-D”. Du kan t.ex. skriva varukoden för varan du importerar i sökfältet eller använda registret som öppnas via ”+”-tecknet som hjälp vid bläddringen.

Val av CHED-typer och varor i tjänsten.

När du hittar produkten du importerar i listan, bekräfta valet genom att klicka i rutan bredvid produkten. Du kan välja flera produkter på en gång. När du har valt och bekräftat i listan alla produkter som du importerar, gå till följande fas med knappen ”Utförd”. Du kan välja flera produkter senare i fältet ”I.31. Beskrivning av produkterna”. 

Efter det här öppnas dokumentets del I, där uppgifterna markerade med en asterisk (*) är obligatoriska uppgifter.

Dokumentets del I, där uppgifterna markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.

Man kan lägga till mer text i fälten genom att först välja knappen ”Redigera”. Du kan också söka sparade uppgifter genom att trycka på knappen ”Avancerad”. Den avancerade sökningen öppnar ett popup-fönster, där du kan välja en begränsad eller avancerad sökning.

Fält med avancerad sökning.

Den avancerade sökningen kan producera flera alternativ, då väljer du i listan den uppgift du vill ha med knappen ”Välj”. Knappen ”välj” flyttar den valda uppgiften till dokumentet. Om du till exempel upprättar en CHED-hälsoinförselhandling och du ska välja i listan ett godkänt gränsövergångsställe, välj det ställe som har markeringen ”CHED-D rw” under punkten ”Competence” (se exemplet i bilden ovan).

Om du genom den avancerade sökningen inte hittade företagets uppgifter t.ex. under ”Exportör”, kan du lägga till exportörens uppgifter med knappen ”+ Skapa en ny operatör”.

Vilka uppgifter ska ifyllas i CHED-dokumentet?

Importören ser endast CHED-D-dokumentets del I, där du fyller i sändningens uppgifter.
Kom ihåg att spara dokumentet med knappen ”Spara som utkast”, så att uppgifterna du fyllt i inte försvinner om du lämnar dokumentet. Dokumentet har skickats till myndigheten först när du valt knappen ”Skicka för beslut”.

Ange uppgifterna i följande fält i dokumentet:

 • I.1 Avsändare/Exportör
  • Ange som varornas avsändare till exempel den ursprungliga avsändaren som nämns i sundhetscertifikatet eller i analysintyget.
 • I.2. Referens
  • Systemet ger automatiskt en unik referens till CHED-hälsoinförselhandlingen. Den ska anges i tulldeklarationen.
 • I.3. Lokal referens
  • Uppgiften är frivillig. Ange den unika alfanumeriska koden som den behöriga myndigheten har gett, om en sådan uppgift ges för sändningen.
 • I.4. Gränskontrollstation
  • Ange gränsövergångsstället via vilket produkterna anländer.
 • I.5. Border Control Post/Control Point/Control Unit code
  • Systemet föreslår automatiskt gränskontrollstationen utifrån det gränsövergångsställe som du angett i föregående punkt. 
 • I.6. Mottagare/Importör
  • Ange mottagaren som enligt tulldeklarationen tar emot sändningen som importeras. Den registrerade importören hittas när du söker företagets namn via knappen ”Avancerad”.
 • I.7. Destinationsplats
  • Systemet föreslår automatiskt den uppgift som angetts i fält I.6. Ange dock här den plats dit sändningen slutligen lossas och där varorna kan granskas fysiskt. 
   • Om företaget har ansökt om ett annat på förhand godkänt kontrollställe (CP), välj ”Kontrollplats” och ange kontrollställets kod. 
   • Om syftet är att varorna ska kontrolleras av tullen vid införselstället, dvs. vid en godkänd gränskontrollstation (BCP), välj ”Gränskontrollstation” och ange koden för den godkända gränskontrollstationen (BCP).
   • Om varorna transiteras till länder utanför EU men varorna lagras inom EU, välj ”Välj en operatör” och ange uppgifterna om det företag som lagrar varorna. 

Fält där man anger destinationsplats.

 • I.8. Operatör som är ansvarig för sändningen
  • Operatören som är ansvarig för sändningen är företaget som inger anmälan och som har aktörsroll (RFL). Systemet fyller automatiskt i uppgiften utifrån inloggningen. Operatören ska vara samma som senare i fältet I.35.
 • I.9. Åtföljande dokument
  • Dokumenten som bifogas ska motsvara de uppgifter som angetts i CHED-dokumentet. Välj knappen ”Lägg till åtföljande dokument” och välj i rullgardinsmenyn namnet på dokumentet som ska bifogas.
   • Ange sundhetscertifikatet samt kopior av resultaten av provtagning och analys, om importen kräver dem. Ange också andra intyg och dokument som myndigheten beviljat och som ska presenteras vid import.
   • Ange dessutom t.ex. transportens kommersiella dokumentuppgifter. Ett kommersiellt dokument kan vara flygfraktsedelns nummer, konossementets nummer eller numret på ett transportdokument för ett tåg eller landsvägsfordon. Lägg till numren på dokumenten som ska bifogas, datum samt staterna som beviljat dem.
  • När du har fyllt i alla uppgifter för dokumenten samt bifogat dem, välj till sist knappen ”Spara”.

Fält där man har angett uppgifterna för alla åtföljande dokument.

 • I.10. Sändningens ankomst
  • Ange försändelsen ankomstdatum och ankomsttid till gränskontrollstationen. Om importpartiet som kräver en CHED-D-hälsoinförselhandling flyttas till ett kontrollställe, ange det beräknade ankomstdatumet och ankomsttiden till kontrollstället. 
 • I.13. Transportmedel
  • Väl först transportmedel i rullgardinsmenyn - ”Lägg till transportmedel”. Baserat på ditt val kommer det fram fält där du ska ange följande uppgifter om transportmedlet:
   • för ett flygplan, flygnummer 
   • för ett fartyg, fartygets namn och nummer 
   • för en tågvagn, tågets identifieringsuppgifter och vagnens nummer
   • för ett landsvägsfordon, registernummer och registernumret för en eventuell släpvagn. 

Fält där man väljer transportmedel.

 • I.14. Avsändningsland
  • Ange landet där varorna lastades på ett transportmedel för import till EU. Om varorna, på grund av transporttekniska orsaker, har flyttats mellan flera olika länder före import, kan du ange landet där officiella intyg eller dokument beviljades för varorna.
 • I.16. Transportförhållanden
  • Ange vid behov den temperatur som krävs under transporten: ”Kyld”, ”Rumstemperatur” eller ”Fryst”. Du kan bara välja ett alternativ.

Fält där man väljer transportförhållanden.

 • I.17. Container nr / Försegling nr
  • Ange vid behov numret för containern och förseglingen. Om transporten fått en officiell försegling (Official seal), ange alltid numret för den officiella förseglingen.
 • I.18. Varorna intygas som
  • Välj produktens användningsändamål i listan. I CHED-D-dokumentet är alternativen följande: livsmedel, livsmedel efter fortsatt behandling (human consumption after further treatment), djurfoder (feedstuff), prov (sample), för visning (display exhibition item) eller annat.
  • Ange i första hand den tilltänkta användning som avses och som fastställts i det officiella intyget (om det krävs) eller i det kommersiella dokumentet.

Fält där man väljer intyget som utfärdats för varorna för följande syfte.

 • I.20–I.26 Syfte
  • Välj I.20, när det är fråga om transfer.
   • Ange namnet för kontrollstället inom EU, dit de valda varorna kan flyttas för fysisk kontroll och identitetskontroll. En dokumentgranskning ska alltid göras för varorna vid gränskontrollstationen (BCP), innan du kan få tillstånd till flyttning av varorna. 
  • Välj I.21 när det är fråga om vidaretransport till destinationsplatsen.
   • Ange den godkända destinationsplatsen för vidaretransporten till vilken sändningen ska transporteras efter det att den har valts ut för identitetskontroller och fysiska kontroller vid gränskontrollstationen.
  • Välj I.23 när produkten är ämnade för EU:s inre marknad.
   • Välj det här när sändningen ska släppas ut på EU:s inre marknad, dvs. du lämnar in en tulldeklaration för fri omsättning av produkterna.

Fält där man väljer varornas syfte.

 • I.27. Transportmedel efter gränskontrollstation/lager
  • Uppgiften är obligatorisk, om du har valt ett annat syfte än ”I.23 För inre marknaden” i fältet I.20–I.26. 
  • Det här fältet kan också fyllas i senare efter att du har ingett en förhandsanmälan för importvarorna till Tullens konsumentskydd. 
  • Ange uppgiften genom att välja ett av följande transportmedel: flygplan, fartyg, tågvagn eller landsvägsfordon (se närmare anvisningar om val av transportmedel i fältet ”I.13 Transportmedel”).
 • I.28. Transportfirma
  • Uppgiften behöver inte anges i CHED-D-dokumentet.
 • I.29. Avgångsdag
  • Uppgiften behöver inte anges i CHED-D-dokumentet.
 • I.31. Beskrivning av produkterna
  • En tillräcklig beskrivning av varorna ska anges utifrån vilken varorna kan identifieras och eventuella kontrollavgifter kan fastställas. Ange t.ex. koden och varukoden i kombinerad nomenklaturen (CN), Taric-koden samt nettovikt (kg). Som hjälp kan du t.ex. använda officiella intyg, officiella certifieringar, anmälningar eller andra dokument samt kommersiella dokument. 
  • Du kan lägga till importvaror med knappen ”+ Lägg till produkter”.
  • Ange varornas antal eller volym enligt varornas natur. 
  • Ange förpackningarnas natur och antal, förpackningarnas typ (enligt standarderna UN/CEFACT) partiets (Batch) nummer och produkttyp.
  • Välj knappen ”*Show optional columns”, så får du fram flera fält som ska ifyllas på raderna för varuposten. Om du inte kan fylla i uppgifterna, kom ihåg att aktivera raden via pennikonen.
  • Systemet kopierar och räknar ihop uppgifterna du angett i fälten för varuposterna och visar resultatet vid punkten ”Total kvantitet”. 

Fält där man lägger till varorna och deras beskrivningar i tjänsten.

 • I.32. Totalt antal förpackningar
  • Systemet räknar automatiskt det totala antalet förpackningar som hör till sändningen utifrån de uppgifter du angett.
 • I.33. Total kvantitet
  • Systemet räknar automatiskt antalet varor eller volymen utifrån de uppgifter du angett.
 • I.34 Total bruttovikt (kg) och total nettovikt (kg)
  • Ange varornas ”Total bruttovikt” eller volym vid punkten ”Total bruttovolym”. Den totala bruttovikten är den sammanlagda vikten av varor och närmast liggande behållare samt alla förpackningar, dock utan transportcontainrar och annan transportutrustning.
  • Systemet räknar automatiskt varornas totala nettovikt enligt de uppgifter som finns angivna i fältet ”I.31 Beskrivning av produkterna”. Med total nettovikt avses själva varornas massa utan närmast liggande behållare eller några förpackningar.
 • I.35. Anmälan (för den operatör som ansvarar för sändningen)
  • Den fysiska person som ansvarar för sändningen ska underteckna en försäkran, som kan vara olika beroende på viket CHED-dokument som använts:
   • ”Jag intygar, i egenskap av den aktör som är ansvarig för den sändning som beskrivs ovan, att jag såvitt jag vet och tror är de uttalanden som görs i del I i detta dokument riktiga och fullständiga, och jag samtycker till att uppfylla kraven i förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll, inbegripet betalning för offentlig kontroll, vidaresändning av sändningar, karantän eller isolering av djur eller, i förekommande fall, avlivning och destruktion.”
  • Undertecknaren förbinder sig att ta emot returnerade transitförsändelser om ett tredjeland nekar dem inresa i landet.

Fält där man lägger till underskrift.


Uppgifterna i CHED-hälsoinförselhandlingarna anges med egna dokumentkoder i importtulldeklarationen. Till exempel för CHED-D-hälsoinförselhandlingen används följande dokumentkod:

 • ”C678 – Gemensam handling vid införsel (CED) (vilken det finns en förlaga i bilaga II - förordning (EG) nr 669/2009 (EUT 194))”.

Se anvisningarna om hur man anger en CHED-hälsoinförselhandling eller ett COI-kontrollintyg i tulldeklarationen.


Ekologiska produkter som importeras från länder utanför EU och som man vill sälja med ekologisk märkning inom EU, ska ha ett COI-kontrollintyg som ingetts i Traces-systemet. COI-kontrollintyget ska anges i importtulldeklarationen. Tullen kontrollerar COI-kontrollintyget innan varorna övergår till fri omsättning. 

Om produkterna som importerat inte deklareras som ekologiska produkter i tulldeklarationen och inget COI-kontrollintyg presenteras, så kan de inte säljas som ekologiska produkter i EU-området och den ekologiska märkningen måste tas bort från försäljningsförpackningarna.

COI-kontrollintyget kan endast utfärdas av en kontrollinstans eller kontrollmyndighet

Produkten kan endast få ett COI-kontrollintyg om alla aktörer och kontrollinstanser, som har med produktion och tillverkning av den berörda produkten att göra, omfattas av övervakningen enligt EU-bestämmelserna i det tredje landet. 

COI-kontrollintyget som ska inges i Traces-systemet kan endast utfärdas av en kontrollinstans eller kontrollmyndighet som godkänts av EU. Kontrollinstansen eller kontrollmyndigheten ansvarar för dokumenten som är kopplade till sändningen och för kontrollen av sändningen i avsändningslandet samt för att COI-kontrollintyget har utfärdats baserat på den utförda kontrollen. Om företaget vill importera ekologiska produkter, ska det begära ett COI-kontrollintyg av varuleverantören för produkterna som ska importeras. 

Läs mer om importprocessen på Livsmedelsverkets webbsida ”Ekologisk import”.
Läs mer allmänt om ekoproduktion på Livsmedelsverkets webbsida ”Blanketter och anvisningar för ekoproduktion”.

Uppgifter som ska anges i importtulldeklarationen

Tullen övervakar import av alla ekologiska produkter.

Ange i tulldeklarationen numret på COI-kontrollintyget som du fått för produkten med dokumentkoden ”C644 – Kontrollintyg för ekologiska produkter”. Ange dessutom till exempel texten ”ekologisk” som varubeskrivning.

Endast ett originalexemplar av kontrollintyget får finnas i Traces-systemet. Du kan också visa upp COI-kontrollintyget i pappersform till Tullen. 

Beakta följande villkor när du väljer gränsövergångsställe:

 • Om det ekologiska livsmedlet du importerar omfattas av effektiverad importkontroll, dvs. det är ett icke-animaliskt livsmedel, ska det importeras via en godkänd gränskontrollstation (BCP). Det finns tre godkända gränskontrollstationer (BCP) i Finland: Helsingfors-Vanda flygplats, Nordsjö och Vaalimaa. 
 • Om du importerar icke-animaliska ekologiska livsmedel, som inte omfattas av effektiverad importkontroll, kan du även importera sådana icke-animaliskt livsmedel via andra gränsövergångsställen.

Beakta att om du till exempel importerar ekologiskt foder som omfattas av effektiverad importkontroll, ska COI-kontrollintyget som utfärdats för varorna presenteras för Tullen, som ansvarar för övervakningen av ekologiska produkter. Däremot ska CHED-D-hälsoinförselhandlingen presenteras för Livsmedelsverket, som ansvarar för kontrollen av foder. 

Mera information

Ekologiska livsmedel (Livsmedelsverket)
Du kan läsa mer om import av ekologiska livsmedel på Livsmedelsverkets webbsida ”Hur presenteras en ekoförsändelse för tullen” och i Tullens restriktionshandbok.

Då kan du skicka e-post till adressen luomuelintarvike(at)ruokavirasto.fi.

Ekologisk alkohol (Valvira)
Du kan läsa mer om import av ekologiska alkoholdrycker på Valviras webbsida  och i Tullens restriktionshandbok.


Den effektiverade importkontrollen av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung omfattar flera produkter och ursprungsländer, som finns uppräknade i bilagan till förordning (EU) 2019/1793 och i bilagor till andra förordningar om effektiverad kontroll. Produktomfattningen uppdateras halvårsvis.

Tullens webbplats kan man kontrollera huruvida produkterna och ursprungsländerna omfattas av den effektiverade kontrollen.

Innan varorna anländer till landet

För importpartiet ska en elektronisk anmälan inges till kommissionens TracesNT-system i så god tid som möjligt; dock minst en arbetsdag innan varornas ankomst. Kopior av bilagedokumenten kan antingen bifogas till TracesNT-anmälan eller skickas som bilaga till förhandsförfrågan om provtagning per e-post till adressen kuluttajasuojelu(at)tulli.fi. När en importdeklaration ingetts till TracesNT-systemet, ska detta meddelas separat till konsumentskyddets e-post.

Därtill ska importören tillställa Tullen vid den godkända gränskontrollstationen de dokument i original gällande varupartiet som lagstiftningen förutsätter; resultaten av provtagningen och analyserna som bestyrkts av den behöriga myndigheten i tredjelandet samt ett officiellt intyg (bilaga IV till ovannämnda förordning). Under övergångsperioden fram till 13.6.2020 kan man i stället för ett officiellt intyg även uppvisa ett bestyrkt sundhetscertifikat.

Efter att Tullen vid gränskontrollstationen har kontrollerat dokumentens riktighet, bekräftar Tullen dokumentgranskningen som gjord i TracesNT-systemet och arkiverar originaldokumenten vid godkända gränskontrollstationer (BCP).

När varorna anländer till landet

För importpartiet ska en importdeklaration inges (som ett meddelande eller en webbdeklaration, eller på Tullens kundbetjäningsställe vid ett gränsövergångsställe). I importdeklarationen anges det av TracesNT-systemet fastställda identifieringsnumret som bilagd handling. Det svar som erhållits angående en förhandsförfrågan om provtagning samt svarets KUHA-identifieringsnummer ska anges som tilläggsuppgift i tulldeklarationen.

Om en förhandsanmälan inte har ingetts för importpartiet innan importdeklarationen upprättas, vidtas nödvändiga åtgärder i samband med förtullningen. Detta kan fördröja handläggningen av tulldeklarationen och frigörandet av försändelsen.

När partiet inte är föremål för kontroll eller provtagning

Om partiet inte är föremål för kontroll eller provtagning, bestyrker Tullen överlåtelsebeslutet för förtullningen och transporten kan fortsätta vidare från gränskontrollstationen.

När partiet är föremål för kontroll eller provtagning

Om en fysisk kontroll riktas mot partiet så kan kontrollen utföras antingen vid en godkänd gränskontrollstation (BCP) eller vid ett godkänt kontrollställe (CP). För att få använda ett godkänt kontrollställe ska en ansökan ha lämnats in på förhand om lagerlokalerna och lokalerna ska ha godkänts.

Tillstånd om förflyttning till ett godkänt kontrollställe (CP) söks med tulldeklarationen och tillståndet beviljas med förflyttningstillståndet. Varorna ska lossas till de godkända lokalerna och hållas åtskilda från övriga varor. I fråga om utförandet av provtagning och kontroller agerar man enligt anvisningarna i förflyttningstillståndet.

När resultaten av kontrollen eller undersökningen är tillgängliga, bestyrker Tullen överlåtelsebeslutet för importpartiet, varvid transporten av varorna kan fortsätta.

Om man vid kontrollen eller undersökningen upptäckt sådana saker som står i strid med bestämmelserna och som utgör ett hinder för importen av varorna, bestyrks inte överlåtelsebeslutet och aktören måste omedelbart vidta åtgärder för returnering, förstöring eller reparation av varorna enligt Tullens anmälan.


Den effektiverade importkontrollen av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung omfattar flera produkter och ursprungsländer, som finns uppräknade i bilagan till förordning (EU) 2019/1793 och i bilagor till andra förordningar om effektiverad kontroll. Produktomfattningen uppdateras halvårsvis.

Tullens webbplats kan man kontrollera huruvida produkterna och ursprungsländerna omfattas av den effektiverade kontrollen.

Innan varorna anländer till landet

För importpartiet ska en elektronisk anmälan inges till kommissionens TRACES NT-system i så god tid som möjligt; dock minst en arbetsdag innan varornas ankomst. Kopior av bilagedokumenten (såsom fakturor) kan antingen bifogas till TRACES NT-anmälan eller skickas som bilaga till förhandsförfrågan om provtagning per e-post till adressen kuluttajasuojelu(at)tulli.fi. När en importdeklaration ingetts till TRACES NT-systemet, ska detta meddelas separat till konsumentskyddets e-post.

Importen av ifrågavarande varor förutsätter inte att ursprungliga sundhetscertifikat eller andra ursprungliga intyg uppvisas vid gränskontrollstationen.

När varorna anländer till landet

För importpartiet ska en importdeklaration inges (som ett meddelande eller en webbdeklaration, eller på Tullens kundbetjäningsställe vid ett gränsövergångsställe). I importdeklarationen anges det av TracesNT-systemet fastställda identifieringsnumret som bilagd handling. Det svar som erhållits angående en förhandsförfrågan om provtagning samt svarets KUHA-identifieringsnummer ska anges som tilläggsuppgift i tulldeklarationen.

Om en förhandsanmälan inte har ingetts för importpartiet innan importdeklarationen upprättas, vidtas nödvändiga åtgärder i samband med förtullningen. Detta kan fördröja handläggningen av tulldeklarationen och frigörandet av försändelsen.

När partiet inte är föremål för kontroll eller provtagning

Om partiet inte är föremål för kontroll eller provtagning, bestyrker Tullen överlåtelsebeslutet för förtullningen och transporten kan fortsätta vidare från gränskontrollstationen.

När partiet är föremål för kontroll eller provtagning

Om en fysisk kontroll riktas mot partiet så kan kontrollen utföras antingen vid en godkänd gränskontrollstation (BCP) eller vid ett godkänt kontrollställe (CP). För att få använda ett godkänt kontrollställe ska en ansökan ha lämnats in på förhand om lagerlokalerna och lokalerna ska ha godkänts.

Tillstånd om förflyttning till ett godkänt kontrollställe (CP) söks med tulldeklarationen och tillståndet beviljas med förflyttningstillståndet. Varorna ska lossas till de godkända lokalerna och hållas åtskilda från övriga varor. I fråga om utförandet av provtagning och kontroller agerar man enligt anvisningarna i förflyttningstillståndet.

När resultaten av kontrollen eller undersökningen är tillgängliga, bestyrker Tullen överlåtelsebeslutet för importpartiet, varvid transporten av varorna kan fortsätta.

Om man vid kontrollen eller undersökningen upptäckt sådana saker som står i strid med bestämmelserna och som utgör ett hinder för importen av varorna, bestyrks inte överlåtelsebeslutet och aktören måste omedelbart vidta åtgärder för returnering, förstöring eller reparation av varorna enligt Tullens anmälan.


Livsmedel

 • grönsaker, svampar och produkter som tillverkats av dessa
 • frukter, bär och produkter som tillverkats av dessa
 • nötter, mandlar och produkter som tillverkats av dessa
 • safter, drycker (inte de som omfattas av alkohollagen) och dryckesingredienser
 • kakao, kaffe, te och produkter som tillverkats av dessa
 • sädesslag, sädesslagsprodukter och bakverk
 • trindsäd, frön (ej utsäde) och produkter som tillverkats av dessa
 • sötsaker, choklad och andra sockerprodukter
 • kryddor och kryddprodukter
 • såser, soppor, buljonger och soppingredienser
 • matprodukter, efterrätter, snacksprodukter
 • matfetter och -oljor (icke-animaliska)
 • kosttillskott (food/dietary supplements) och nya livsmedel (novel foods)
 • barnmat, specialprodukter för idrottare, livsmedel för speciella medicinska ändamål
 • kombinationslivsmedel som innehåller bara lite bearbetad animalisk produkt
 • livsmedelstillsatser.

Skattebeloppet för en cigarettkartong som skickats som gåva kan vara över 105 euro

Du har fått en cigarettkartong som gåva från Irak. För cigarettkartongen, dvs. 200 cigaretter, som skickats till Finland uppbärs tull, tobaksskatt och mervärdesskatt. Skatterna som uppbärs för tobaksprodukter varierar en aning beroende på tobaksmärket som förs in.

Som cigarettkartongens tullvärde används beroende på märke cigaretternas genomsnittliga importpris 12,45-16,80 euro. Utgångspunkten är den att man inte har kännedom om cigaretternas anskaffningspris. Postavgifterna är 5 euro och de läggs till tullvärdet.

Den allmänna tullen som uppbärs för tobak är 57,60 %, som uppbärs från tullvärdet.

Tullbeloppet är 57,60 % av värdet på cigarettkartongen:

 (12,45 € + 5 €) x 0,576 = 10,05 euro.

 • Tullbeloppet för en kartong som skickats är minst 10,05 euro.

Tobaksskatten uppbärs utifrån det av Skatteförvaltningen fastställda detaljhandelspriset för kartongen. Detaljhandelspriset är 91,23 – 111,00 euro/kartong beroende på tobaksmärke under tidsperioden 1.7. – 31.12.2023.

 • För en kartong som skickats uppbärs alltid minst 70,72 euro i tobaksskatt.

Mervärdesskattebeloppet är 24 % av skattegrunden för mervärdesskatt vid import. Om försändelsen transporteras av Posten läggs Postens behandlingsavgift till skattegrunden för mervärdesskatt. Behandlingsavgiften är 3,10 euro i vårt exempel.

Skattegrunden för mervärdesskatt utgörs av tullvärdet inklusive tull, tobaksskatt och Postens behandlingsavgift:

(17,45 € + 10,05 € + 70,72 € + 3,10 €) x 0,24 = 24,32 euro.

 • För en kartong som skickats uppbärs minst 24,32 euro i mervärdesskatt.

För en cigarettkartong som skickats som gåva uppbärs sammanlagt minst 105,09 euro i skatter.

Mera information:

 


För sådana försändelser som skickats från Storbritannien och som innehåller varor som tillverkats utanför Storbritannien ska man betala mervärdesskatt. För försändelser värda mer än 150 euro ska man betala en allmän tullavgift, s.k. tredjelandstull.

Om du beställer från Storbritannien sportskor värda 200 euro som tillverkats utanför Storbritannien (t.ex. i Indien) och transportkostnaderna är 20 euro, bildas tullavgiften och mervärdesskatten som uppbärs enligt följande:

 • tullavgiften är 37,18 euro (16,9 % x tullvärdet 220 euro)
 • mervärdesskatten är 61,72 euro (24 % x (tullvärdet 220 euro + tullavgiften 37,18 euro))
 • det totala priset för sportskorna är 318,90 euro (varans inköpspris + transportkostnader + tullavgift + mervärdesskatt)

Om sportskorna är värda högst 150 euro, behöver man endast betala mervärdesskatt vid import för dem. Om en försändelse som ska förtullas transporteras av Posten, läggs även Postens eventuella behandlingsavgift (till exempel 3,10 euro) till det pris på vilket mervärdesskatten beräknas.

Här finns mera information om tullavgifter och mervärdesskatt


För sådana varor som tillverkats i Storbritannien och som skickats från Storbritannien är tullavgiften 0 %. För sådana varor som tillverkats i Storbritannien och som skickats från Storbritannien är tullavgiften 0 %, om du har säljarens faktura med en formbunden ursprungsförsäkran om  att varan har sitt ursprung i Storbritannien. För alla försändelser som levereras från Storbritannien ska man betala mervärdesskatt.

Om du beställer från Storbritannien en herrkostym som har tillverkats där och som är värd 200 euro och vars transportkostnader är 20 euro, bildas mervärdesskatten som uppbärs för försändelsen enligt följande:

 • tullavgiften är 0,00 euro (0 % x tullvärdet 220 euro)
 • mervärdesskatten är 52,80 euro (24 % x (tullvärdet 220 euro + tullavgiften 0,00 euro))
 • det totala priset för kostymen är 272,80 euro (varans inköpspris + transportkostnader + mervärdesskatt)

Om en försändelse som ska förtullas transporteras av Posten, läggs även Postens eventuella behandlingsavgift (till exempel 3.10 euro) till det pris på vilket mervärdesskatten beräknas.

Beakta också:  Hur får jag tullförmånen?


Om t.ex. en vän eller familjemedlem ber dig att förtulla ett paket kan du förtulla paketet i mottagarens ställe i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.

För att kunna förtulla paketet åt mottagaren behöver du

 • en fullmakt, dvs. tillstånd att förtulla paketet i mottagarens ställe (muntligt, skriftligt eller Suomi.fi-fullmakt)
 • finländska nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort (för identifieringen krävs någon av dessa)
 • paketets ankomstavi och uppgifter som anges i den
 • uppgifter om paketets innehåll och innehållets värde
 • mottagarens namn- och adressuppgifter
 • mottagarens personsignum, om mottagaren har finsk nationalitet och mottagarens födelsedatum, om nationaliteten är någon annan.

Tullen kan dessutom separat begära skriftlig information om paketets innehåll och värde (t.ex. kvitto eller orderbekräftelse). Be att få denna information av mottagaren av paketet.

Obs! Du kan inte identifiera dig i Importförtullningstjänsten för privatpersoner med appen Finnish Authenticator, som är en identifieringstjänst för utländska medborgare.

Hur får jag en fullmakt, dvs. tillstånd att förtulla åt annan person?

Du har tre sätt att få en fullmakt: muntligt, med ett fritt formulerat dokument eller i Suomi-fi-tjänsten.

Exempel: Mats Medelsvensson vill att du förtullar en försändelse åt honom. Mats har personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller certifikatkort, som han kan använda sig av för att logga in i tjänsten Suomi.fi. Mats loggar in i Suomi.fi-tjänsten och befullmäktigar dig, dvs. ger dig tillstånd, att sköta förtullningen åt honom. Han väljer fullmakten Tullklarering i tjänsten och anger att du är en befullmäktigad person. Därefter har du en Suomi.fi-fullmakt.

Så här förtullar du åt en annan person i Importförtullningstjänsten för privatpersoner:

När du förtullar åt en annan person och du har Suomi.fi-fullmakt

Om du förtullar en försändelse åt en annan person i Importförtullningstjänsten för privatpersoner med en Suomi.fi-fullmakt, välj som deklarationssätt (Åt vem vill du sköta tullärendet?) ”På en annan persons vägnar med Suomi.fi-fullmakter”. Välj därefter personen du vill förtulla försändelsen åt.

På sida 1, startsidan, fyll i mottagarens adressuppgifter. Ange på sidan 5 ”Kontaktuppgifter” en e-postadress där Tullen vid behov kan kontakta dig.

När du förtullar åt en annan person utan Suomi.fi-fullmakt eller du förtullar en försändelse åt ditt minderåriga barn eller åt någon du försörjer

Om du inte har fått en Suomi.fi-fullmakt eller du förtullar en försändelse åt ditt minderåriga barn eller åt någon du försörjer, välj som deklarationssätt (åt vem du vill sköta tullärendet) ”På mina vägnar”.

På sida 1, startsidan, välj som mottagare av försändelsen ”En annan person”.
Ange därefter uppgifterna om personen du gör förtullningen åt. Fyll i hens namn och välj nationalitet. Ange hens personbeteckning eller en utländsk persons födelsedatum (dd.mm.åååå) samt personens adress i Finland. Om paketets mottagare har en spärrmarkering, läs anvisningarna i Importförtullningstjänsten för privatpersoner om hur adressen ska anges när du fyller i deklarationen.

Ange på sidan 5 ”Kontaktuppgifter” också en e-postadress där Tullen vid behov kan kontakta dig. Notera att du på begäran ska kunna påvisa för Tullen att du har tillstånd att göra förtullningen på en annan persons vägnar.

Vem bär ansvaret om jag förtullar ett paket åt en annan person?

Personen du representerar ansvarar för betalningen av tullavgifter och skatter samt för avgifter som ska betalas i efterhand på grund av eventuella fel. Om du gör förtullningen åt en annan person är du ansvarig, om du vet eller borde veta att de uppgifter som du anger i tulldeklarationen är felaktiga. Detta kallas för direkt ombudskap.

Fastän du förtullar åt någon annan, så levererar posten försändelsen till den mottagare som anges på försändelsen eller till ett avhämtningsställe. Andra fraktförare utlämnar eller levererar försändelsen till mottagaren på överenskommet sätt. Tullen kan inte ändra paketets leveransadress. Om du vill ändra paketets leveransadress, kontakta fraktföraren.


Du kan be att någon annan förtullar ett paket åt dig i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Du kan be om hjälp av t.ex. en familjemedlem, vän, kollega eller studiekompis. Personen som förtullar åt dig måste kunna identifiera sig i den elektroniska tjänsten med sina egna uppgifter.

För att någon annan ska kunna förtulla ett paket åt dig i Importförtullningstjänsten för privatpersoner måste personen ha

 • en fullmakt, dvs. tillstånd att förtulla paketet åt dig (muntligt, skriftligt eller Suomi.fi-fullmakt)
 • finländska nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort (för identifieringen krävs någon av dessa)
 • paketets ankomstavi och uppgifter som anges i den
 • uppgifter om paketets innehåll och innehållets värde
 • ditt namn- och dina adressuppgifter
 • ditt personsignum, om du har finsk nationalitet eller ditt födelsedatum, om din nationalitet är någon annan.

Tullen kan dessutom be om skriftlig information om paketets innehåll och värde (t.ex. kvitto eller orderbekräftelse). Förmedla denna information till personen som gör förtullningen i ditt ställe.

Obs! Den som förtullar paketet kan inte identifiera sig i Importförtullningstjänsten med appen Finnish Authenticator, som är en identifieringstjänst för utländska medborgare.

Hur befullmäktigar jag en annan person att förtulla ett paket åt mig?

Det finns tre sätt att befullmäktiga, dvs. ge tillstånd åt någon annan att förtulla åt dig: muntligt, med ett fritt formulerat dokument eller i Suomi-fi-tjänsten.

Läs hur du befullmäktigar en annan person i Suomi.fi-tjänsten.

Vem bär ansvaret, om en annan person förtullar ett paket åt mig?

Du ansvarar själv för betalningen av tullavgifter och skatter samt för avgifter som ska betalas i efterhand på grund av eventuella fel. Om en annan person gör förtullningen åt dig är denna person ansvarig om hen vet eller borde veta att de uppgifter som hen anger i tulldeklarationen är felaktiga. Detta kallas för direkt ombudskap.

Fastän försändelsen förtullas av någon annan, så levererar posten försändelsen till den angivna mottagaren eller till ett avhämtningsställe. Andra fraktförare utlämnar eller levererar försändelsen till mottagaren på överenskommet sätt. Tullen kan inte ändra paketets leveransadress. Om du vill ändra paketets leveransadress, kontakta fraktföraren.

Hur informeras jag om förtullningar som gjorts åt mig?

Om en annan person gör förtullningen åt dig är denne skyldig att berätta för dig om förtullningarna som hen gjort på dina vägnar. Be att få förtullningens förtullningsreferens, dvs. MRN-numret, av den som gjort förtullningen. Därefter kan du kontrollera uppgifterna om din förtullning i Tullklareringstjänsten.

Om du inte får förtullningens MRN-nummer av personen som gjort förtullningen, ska du be att få MRN-numret av Tullrådgivningen. Som privatperson kan du vid behov också få information om förtullningar som gjorts åt dig genom att göra en begäran om kontroll av personuppgifter.

Läs mer: Så här förtullar du ett paket i mottagarens ställe i Importförtullningstjänsten för privatpersoner


Det lönar sig för företag att aktivt följa med läget kring exportsanktionerna som EU inför. Företaget ska i första hand självt undersöka om dess produkter delvis eller helt omfattas av sanktionerna. 

Vid frågor som gäller tolkningen av sanktionerna kan du kontakta utrikesministeriet per e-post: KPO-40(at)formin.fi. Tullen för sin del handleder företag vid frågor om tullformaliteter och tulldeklarationer.

Kommissionens publikationer 

Information på utrikesministeriets webbplats

Information på Tullens webbplats

Information på Finlands Näringsliv EK:s webbplats


Koder som ska anges i tulldeklarationen

När du använder tullförfarande 4010 för återinförsel av slutgiltigt exporterade varor till EU, ange följande uppgifter i Tullklareringstjänsten eller i ett meddelande:

 • tullförfarande
  • begärt förfarande ”40 – Övergång till fri omsättning”
  • föregående förfarande ”10 – Slutgiltig export”
 • någon av följande koder för ytterligare förfarande:
  • F01 = Befrielse från importtullar för återinförda varor (artikel 203 i kodexen)
  • F02 = Befrielse från importtullar för återinförda varor, jordbruksprodukter (särskilda omständigheter enligt artikel 159 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: jordbruksprodukter)
  • F03 = Befrielse från importtullar för återinförda varor (särskilda omständigheter enligt artikel 158.3 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: reparation eller återställande i gott skick)
 • förmånsbehandling "100 – Allmän tullsats vid import från tredje land”
 • bifogat dokument C660 (exportdeklaration), MRN-referensnummer.

Angivande av värdeuppgifter

Ange uppgifterna gällande varornas värde och värdering. Beakta att det finns två alternativ i denna anvisning:

 • Varorna återinförs till EU till den ursprungliga exportören.
 • Varorna återinförs till EU men inte till den ursprungliga exportören.

Om varorna återinförs till den ursprungliga exportören

Om varorna återinförs till den ursprungliga exportören (t.ex. mottagaren vägrar ta emot varorna som du har skickat), ange uppgifterna gällande varornas värde och värdering enligt följande:

 • Om du ansöker om befrielse från moms för de återinförda varorna, ange som andra kod för ytterligare förfarande ”642 – Återinförd vara, levererad som momsbelagd, importören är densamma som exportören. Befrielse från mervärdesskatt MomsL 94.1 § 18 punkten MomsL 94.1 § 18 punkten”.
 • typ av transaktion ”21 – Återlämnade varor”
 • värdeuppgifter för varorna:
  • priset eller varans verkliga värde
   • Ange varans värde i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris” eller vid meddelandedeklarering under ”Varupostens värde”. 
   • Varans värde kan inte vara 0, även om man inte har betalat något för varan eller om varan inte har sålts.
   • Varans värde ska vara dess verkliga värde, och fastställandet av värdet grundar sig vanligtvis på en affärstransaktion. För helt eller delvis vederlagsfria varor fastställs värdet utifrån det pris som skulle fås vid försäljning av varorna till EU. Som värde på varor som återinförs kan man använda det pris till vilket varorna såldes från EU, om varorna återinförs i oförändrat skick.
  • poster som ska läggas till priset, om de inte redan ingår i priset
   • Ange de poster som ska läggas till priset med koder för värdeslag som börjar med bokstaven A.
   • Om du t.ex. har fått en separat fraktfaktura för transporten av varorna, ange den importfrakt du betalat med koden ”AK – Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”.
   • Kontrollera koderna i kodförteckningen ”NCL123 – Värdejustering” på Tullens github-sida.
 • värderingsmetod
  • Eftersom ”21 – Återlämnade varor” har angetts som typ av transaktion, ska en sekundär värderingsmetod användas. Ta reda på vilken sekundär värderingsmetod du kan använda. På basis av den ange någon av följande koder:
   • ”2 – Transaktionsvärde för identiska varor”
   • ”3 – Transaktionsvärde för liknande varor”
   • ”4 – Deduktiv metod”
   • ”5 – Metoden för beräknat värde”
   • ”6 – Värde grundat på tillgängliga uppgifter (alternativ metod)”.

Om varorna återinförs till EU men inte till den ursprungliga exportören

Exempel: Du har köpt varor från Norge från säljare B, som har köpt dessa varor från Finland från säljare A. Säljare A har ingett en exportdeklaration för varorna från Finland till Norge, dvs. till ett land utanför EU. Det finns en utförselbekräftad exportdeklaration för varorna från Finland till Norge, dvs. till ett land utanför EU. Säljare B levererar exportklarerade varorna till dig från Norge tillbaka till Finland. Då återinförs varorna till Finland, men inte till den ursprungliga säljaren A, som var den ursprungliga exportören av varorna. Varorna kan införas som återinförda varor, trots att de har sålts till ett annat företag utanför EU, när de övriga villkoren för återinförda varor uppfylls. Du ska också ha en utförselbekräftad exportdeklaration eller något annat godtagbart bevis på exporten av varorna i fråga.

Om du importerar varor som har sålts utanför EU och som återinförs till EU men inte till den ursprungliga exportören, ange värdeuppgifterna enligt följande:

 • typ av transaktion ”11 – direkt försäljning/köp”
 • värdeuppgifter för varorna: 
  • pris
   • Ange priset på de varor du importerar i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris” eller vid meddelandedeklarering under ”Varupostens värde”.
  • poster som ska läggas till priset, om de inte redan ingår i priset
   • Ange de poster som ska läggas till priset med koder för värdeslag som börjar med bokstaven A
   • Om du t.ex. har fått en separat fraktfaktura för transporten av varorna, ange den importfrakt du betalat med koden ”AK – Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”.
   • Kontrollera koderna i kodförteckningen ”NCL123 – Värdejustering” på Tullens github-sida.
 • värderingsmetod
  • Om det tullvärde som du angett fastställs utgående från transaktionsvärdet, ange värderingsmetoden med koden ”1 – Transaktionsvärde för importerade varor”.
 • statistiskt värde
  • Det statistiska värdet utgörs av varans pris och de tilläggskostnader som uppstått utanför unionen (t.ex. frakt och försäkring) fram till det första gränsövergångsstället vid finska gränsen. I det statistiska värdet inkluderas inte de skatter och avgifter som uppbärs i Finland.
  • Det statistiska värdet kan inte vara 0.

Mervärdesskattegrund

Om du är en momsregistrerad importör, deklarera importmomsen till Skatteförvaltningen. Om deklaranten är en icke-momsregistrerad aktör, anges för beräkning av momsgrunden uppgifter som justerar priset. Ange följande uppgifter med separata koder:

 • transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (kod 3A)      
 • transport-, lastnings-, lossnings och försäkringskostnader samt andra kostnader fram till en annan destinationsort inom unionen som vid tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala moms är kända (kod 3D)       
 • andra skatter och avgifter som i samband med förtullning tas ut till staten eller unionen på grund av import av varor, dock inte moms (kod 3B) 
 • skatter och andra avgifter som ska betalas utanför Finland (kod 3C)

Koder som ska anges i tulldeklarationen

När du använder tullförfarande 6123, ange följande uppgifter i Tullklareringstjänsten eller i ett meddelande:

 • tullförfarande
  • begärt förfarande ”61 – Återimport med övergång till fri omsättning”
  • föregående förfarande ”23 – Temporär export för återinförande i oförändrat skick”
 • förmånsbehandling ”100 – Allmän tullsats vid import från tredje land”
 • exportdeklarationens MRN-nummer med koden för bifogat dokument C660.

Angivande av värdeuppgifter

Läs anvisningarna nedan om hur uppgifterna gällande varornas värde och värdering ska anges. Beakta att det finns två alternativ i denna anvisning:

 • De temporärt exporterade varorna återinförs till den ursprungliga exportören i EU.
 • De temporärt exporterade varorna har t.ex. sålts och de återinförs inte till den ursprungliga exportören i EU.

Om de temporärt exporterade varorna återinförs till den ursprungliga exportören i EU

Om de temporärt exporterade varorna återinförs till den ursprungliga exportören i EU och villkoren för förfarandet har iakttagits, ange uppgifterna enligt följande: 

 • kod för ytterligare förfarande
  • Ange koden för ytterligare förfarande ”F05 – Befrielse från importtull och från mervärdesskatt och/eller punktskatter för återinförda varor (artikel 203 i kodexen och artikel 143.1 e i direktiv 2006/112/EG)” 
 • som typ av transaktion t.ex. någon av följande:
  • ”60 – Transaktioner som inte omfattar överföring av äganderätten, t.ex. reparation av varor; uthyrning, operationell leasing eller annan tillfällig användning om tiden understiger 24 månader”
  • ”91 – Hyra, lån och operationell leasing som överstiger 24 månader”
 • värdeuppgifter för varorna: 
  • priset eller varans verkliga värde
   • Ange varornas värde i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris” eller vid meddelandedeklarering under ”Varupostens värde”.
   • Varornas värde kan inte vara 0, även om en del av varorna återinförs till exportören och de inte har sålts.
   • Varornas värde ska vara deras verkliga värde, och fastställandet av värdet grundar sig vanligtvis på en affärstransaktion. För helt eller delvis vederlagsfria varor fastställs värdet utifrån det pris som skulle fås vid försäljning av varorna till EU. Du kan använda t.ex. värdet på de exporterade varorna, om varornas värde inte har ändrats under den temporära exporten.
  • poster som ska läggas till priset, om de inte redan ingår i priset
   • Ange de poster som ska läggas till priset med koder för värdeslag som börjar med bokstaven A.
   • Om du t.ex. har fått en separat fraktfaktura för transporten av varorna, ange den importfrakt du betalat med koden ”AK – Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”.
   • Kontrollera koderna i kodförteckningen ”NCL123 – Värdejustering” på Tullens github-sida.
 • värderingsmetod
  • När man som typ av transaktion har angett ”60 – Transaktioner som inte omfattar överföring av äganderätten, t.ex. reparation av varor; uthyrning, operationell leasing eller annan tillfällig användning om tiden understiger 24 månader” eller ”91 – Hyra, lån och operationell leasing som överstiger 24 månader”, ska man använda en sekundär värderingsmetod. Ta reda på vilken sekundär värderingsmetod du kan använda. På basis av den ange någon av följande koder:
   • ”2 – Transaktionsvärde för identiska varor”
   • ”3 – Transaktionsvärde för liknande varor”
   • ”4 – Deduktiv metod”
   • ”5 – Metoden för beräknat värde”
   • ”6 – Värde grundat på tillgängliga uppgifter (alternativ metod)”.

Om de temporärt exporterade varorna har t.ex. sålts och de återinförs inte till den ursprungliga exportören i EU

Till exempel: Du besöker en mässa utanför EU. Du utnyttjar ett mässerbjudande och köper en dator som säljaren har exporterat till mässan vid tullförfarande 2300. Efter mässan för du datorn med dig till EU och du har en utförselbekräftad exportdeklaration eller något annat godtagbart bevis på exporten av datorn.

Ange uppgifterna på följande sätt:

 • någon av följande koder för ytterligare förfarande:
  • ”F01 = Återinförda varor, Tullfri. UTK art. 203, moms MomsL 1 § 1 mom. 2 p., har sålts skattefritt.
  • ”F02 – Befrielse från importtullar för återinförda varor, jordbruksprodukter (särskilda omständigheter enligt artikel 159 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: jordbruksprodukter)”
  • ”F03 – Befrielse från importtullar för återinförda varor (särskilda omständigheter enligt artikel 158.3 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: reparation eller återställande i gott skick)”
 • typ av transaktion
  • Om du har köpt varorna utanför EU, ange ”11 – direkt försäljning/köp (varan har sålts på nytt och returneras till unionen)” som typ av transaktion.
 • värdeuppgifter för varorna:
  • pris
   • Ange varans pris i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris” eller vid meddelandedeklarering under ”Varupostens värde”. 
  • poster som ska läggas till priset, om de inte redan ingår i priset
   • Ange de poster som ska läggas till priset med koder för värdeslag som börjar med bokstaven A.
   • Om du t.ex. har fått en separat fraktfaktura för transporten av varorna, ange den importfrakt du betalat med koden ”AK – Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”.
   • Kontrollera koderna i kodförteckningen ”NCL123 – Värdejustering” på Tullens github-sida.
 • värderingsmetod
  • Om det tullvärde som du angett fastställs utgående från transaktionsvärdet, ange värderingsmetoden med koden ”1 – Transaktionsvärde för importerade varor”.

Mervärdesskattegrund

Om du är en momsregistrerad importör, deklarera importmomsen till Skatteförvaltningen. Om varorna sålts utanför unionen och du är en icke-momsregistrerad aktör, ange för beräkning av momsgrunden uppgifter som justerar priset.

Ange följande uppgifter med separata koder:

 • transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (kod 3A)      
 • transport-, lastnings-, lossnings och försäkringskostnader samt andra kostnader fram till en annan destinationsort inom unionen vilka vid tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala moms är kända (kod 3D)
 • andra skatter och avgifter som i samband med förtullning tas ut till staten eller unionen på grund av import av varor, dock inte moms (kod 3B) 
 • skatter och andra avgifter som ska betalas utanför Finland (kod 3C)

Exempel: De varor som importeras omfattas av tulluppbörd och varorna borde ha hänförts till förfarandet för passiv förädling 21xx, eftersom tull uppbärs för dem vid import. Varorna har dock felaktigt hänförts till förfarandet 22xx, enligt vilket varorna ska vara tullfria vid import.

Koder som ska anges i tulldeklarationen

Ange följande uppgifter i importdeklarationen:

 • tullförfarande
  • begärt förfarande ”40 – Övergång till fri omsättning”
  • föregående förfarande ”22 – Annan temporär export än enligt kod 21”
 • kod för ytterligare förfarande ”999 – inget  ytterligare förfarande”
 • förmånsbehandling 100– Allmän tullsats vid import från tredje land”
 • typ av transaktion, som beskriver din verksamhet
  • ”51 – retur av varan till avgångslandet efter lönbearbetning”
  • ”52 – retur av varan till något annat land än avgångslandet efter lönbearbetning”
  • ”60 – leverans av varor för reparation och returnering av varorna efter reparationen”
 • exportdeklarationens MRN-nummer med koden för bifogat dokument C660.

Angivande av värdeuppgifter

Ange uppgifterna gällande varornas värde och värdering enligt följande:

 • värdeuppgifter för varorna:
  • pris
   • Ange priset i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris” eller vid meddelandedeklarering under ”Varupostens värde”.
   • Som pris används de kostnader som uppstått vid reparation eller förädling av varan samt det material som tillförts utanför EU. Det kan vara t.ex. en debitering av underhåll och reparation som du har betalat och som kan bestå av debitering av arbetstid samt av tillförda material för vilka du har betalat reparatören.
   • Om du har fått flera fakturor för reparation eller förädling, räkna ihop kostnaderna och ange reparationskostnaderna som en post.
   • I undantagsfall kan du ange 0 euro som värdeuppgift i fältet ”Pris” eller under ”Varupostens värde”, om den vara du importerat har reparerats helt gratis på garanti och du inte har debiterats för reparationen. 
 • de exporterade varornas värde
  • Använd koden för värdeslag ”AE – Material, komponenter, delar och liknande artiklar som ingår i de importerade varorna”. 
  • Värdet på de exporterade varorna ska alltid anges med en separat kod för värdeslag.
  • Med de exporterade varornas värde avses varor som exporterats från EU samt värdet på tillhandahållna varor och tjänster som ingick i de varor som exporterades för förädling eller reparation.
 • poster som ska läggas till priset, om de inte redan ingår i priset
  • Ange de poster som ska läggas till priset med en kod för värdeslag som börjar med bokstaven A.
  • Om du t.ex. har fått en separat fraktfaktura för transporten av varorna, ange den importfrakt du betalat med koden ”AK – Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”. (Du kan tills vidare ange dessa poster vid behov också med koderna 1J och 1K.)
  • Kontrollera koderna i kodförteckningen ”NCL123 – Värdejustering” på Tullens github-sida.
 • värderingsmetod
  • När den angivna typen av transaktion är ”60 – Transaktioner som inte omfattar överföring av äganderätten, t.ex. reparation av varor; uthyrning, operationell leasing eller annan tillfällig användning om tiden understiger 24 månader”, ”51 – Varor som efter lönbearbetning återförs till den ursprungliga exporterande medlemsstaten/det ursprungliga exportlandet” eller ”52 – Varor som efter lönbearbetning inte återförs till den ursprungliga exporterande medlemsstaten/det ursprungliga exportlandet” ange värderingsmetoden enligt följande:
   • Om du har betalat för reparationen och du har en faktura för förädlingen, ange värderingsmetoden med koden ”1 – Transaktionsvärde för importerade varor”.
   • Om du inte har en faktura för förädlingen ska du använda en sekundär värderingsmetod. Ta reda på vilken sekundär värderingsmetod du kan använda. På basis av den ange någon av följande koder:
    • ”2 – Transaktionsvärde för identiska varor”
    • ”3 – Transaktionsvärde för liknande varor”
    • ”4 – Deduktiv metod”
    • ”5 – Metoden för beräknat värde”
    • ”6 – Värde grundat på tillgängliga uppgifter (alternativ metod)”
 • statistiskt värde
  • Det statistiska värdet består av värdet på de exporterade varorna, kostnaderna för förädlingsprocesserna utanför EU, värdet på de varor som tillförts utanför EU, royaltyer och licensavgifter som anknyter till varorna samt av frakt- och försäkringskostnaderna från förädlingsplatsen fram till det första gränsövergångsstället vid finska gränsen. I det statistiska värdet inkluderas inte de skatter och avgifter som uppbärs i Finland.
  • Det statistiska värdet kan inte vara 0.

Mervärdesskattegrund

Om du är en momsregistrerad importör, deklarera importmomsen till Skatteförvaltningen. Om ditt företag inte är en momsregistrerad aktör ange momsgrunden som ett totalbelopp med koden ”80 – Avvikande momsgrund”.

Ange med koden ett enda belopp som inkluderar följande kostnader:

 • förädlingskostnader
 • värdet på de varor som tillförts utanför EU
 • transport-, lastnings- och lossningskostnaderna till förädlingsplatsen (exportfrakt)
 • transport-, lastnings- och försäkringskostnader och därmed sammanhängande kostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (importfrakt)
 • Om du vid den tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppstår vet att varan transporteras till en annan destinationsort inom EU, lägg kostnaderna till denna destinationsort till momsgrunden.

Obs. Värdet på de exporterade varorna ska inte ingå i momsgrunden.


Du har skickat en vara för reparation enligt förfarande 22xx, men reparatören kan inte reparera varan utan byter ut den mot en annan ersättande begagnad vara eller mot en helt ny vara. Varan som reparatören skickar kan inte tullklareras enligt förfarande 6122, eftersom varan inte kan bytas ut mot en annan vara under förfarande 22xx.

Koder som ska anges i tulldeklarationen

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen för den ersättande eller nya varan:

 • tullförfarande
  • begärt förfarande ”40 – Övergång till fri omsättning”
  • föregående förfarande ”00 – Inget föregående förfarande”
 • kod för ytterligare förfarande "999 – inget ytterligare förfarande”, om inget ytterligare förfarande tillämpas
 • typ av transaktion
  • ”22 – Ersättningsleveranser för återlämnade varor”
  • ”34 – Om reparatören är någon annan än säljaren eller ersättandet inte sker gratis”

Angivande av värdeuppgifter

Ange uppgifterna gällande varornas värde och värdering enligt följande:

 • varans värde
  • Ange varans värde i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris” eller vid meddelandedeklarering under ”Varupostens värde”.
  • Om man inte behöver betala för den ersättande varan, kan varans värde fastställas t.ex. utifrån transaktionsvärdet för en identisk eller liknande vara. Varans värde kan inte vara 0 euro. 
  • Läs mer om angivande av varans värde.
 • värderingsmetod
  • När ”22 – Ersättningsleveranser för återlämnade varor” eller ”34 – Transaktioner som innebär ägarbyte utan ekonomisk ersättning” har angetts som typ av transaktion, ska en sekundär värderingsmetod användas. Ta reda på vilken sekundär värderingsmetod du kan använda. På basis av den ange någon av följande koder:
   • ”2 – Transaktionsvärde för identiska varor”
   • ”3 – Transaktionsvärde för liknande varor”
   • ”4 – Deduktiv metod”
   • ”5 – Metoden för beräknat värde”
   • ”6 – Värde grundat på tillgängliga uppgifter (alternativ metod)”
 • statistiskt värde
  • Det statistiska värdet anges som ett totalbelopp, i vilket inkluderas både varans värde samt transport- och försäkringskostnaderna fram till det första gränsövergångsstället vid finska gränsen. I det statistiska värdet inkluderas inte de skatter och avgifter som uppbärs i Finland.
  • Det statistiska värdet kan inte vara 0.

Mervärdesskattegrund

Om du är en momsregistrerad importör, deklarera importmomsen till Skatteförvaltningen. Om deklaranten inte är en momsregistrerad aktör, ange för beräkning av momsgrunden uppgifter som justerar priset. Ange följande uppgifter med separata koder:

 • transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (kod 3A)      
 • transport-, lastnings-, lossnings och försäkringskostnader samt andra kostnader fram till en annan destinationsort inom unionen vilka vid tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala moms är kända (kod 3D)       
 • andra skatter och avgifter som i samband med förtullning tas ut till staten eller unionen på grund av import av varor, dock inte moms (kod 3B) 
 • skatter och andra avgifter som ska betalas utanför Finland (kod 3C)

Ändring av temporär export

Därtill måste du ändra temporär export (förfarande 22xx) till slutgiltig export (förfarande 10xx). Se anvisningarna för rättelse av exportdeklaration.


Om varorna har exporterats för förädling under 22-förfarandet, men en del av varorna inte har använts vid förädlingen, kan exportföretaget återinföra de överblivna varorna.

Exempel: Tygpackar har exporterats för förädling och en del av tygen i tygpackarna återinförs i oförändrat skick, dvs. mera varor har exporterats än vad som användes vid förädlingen. Då behandlas de varor som inte använts vid förädlingen som återinförda varor (returvaror).

Koder som ska anges i tulldeklarationen

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen:

 • tullförfarande
  • begärt förfarande ”61 – Återimport med övergång till fri omsättning” 
  • föregående förfarande ”22 – Annan temporär export än enligt kod 21”
 • förmånsbehandling "100 – Allmän tullsats vid import från tredje land"
 • exportdeklarationens MRN-nummer med koden för bifogat dokument C660.

Angivande av värdeuppgifter

Läs anvisningarna nedan om hur uppgifterna gällande varornas värde och värdering ska anges. Beakta att det finns två alternativ i denna anvisning:

 • Du har själv exporterat varor från EU för förädling och de återinförs i oförändrat skick till dig.
 • Du har köpt varor som någon annan har exporterat från EU för förädling och de återinförs i oförändrat skick till dig till EU, dvs. du är inte exportören av varorna. 

Om du själv har exporterat varor från EU för förädling och de återinförs i oförändrat skick till dig

Exempel: Du har exporterat tygpackar för förädling och en del av dem återinförs i oförändrat skick till dig. Mera varor har exporterats än vad som har använts vid förädlingen. Då behandlas de varor som inte använts vid förädlingen som återinförda varor (returvaror).

Ange uppgifterna på följande sätt:

 • någon av följande koder för ytterligare förfarande:
  • ”F01 – Återinförda varor, Tullfri. UTK art. 203, moms MomsL 1 § 1 mom. 2 p., har sålts skattefritt”
  • ”F02 – Befrielse från importtullar för återinförda varor, jordbruksprodukter (särskilda omständigheter enligt artikel 159 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: jordbruksprodukter)”
  • ”F03 – Befrielse från importtullar för återinförda varor (särskilda omständigheter enligt artikel 158.3 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: reparation eller återställande i gott skick)”
 • Om du ansöker om befrielse från moms för de återinförda varorna, ange också som andra kod för ytterligare förfarande ”642 – Återinförd vara, levererad som momsbelagd, importören är densamma som exportören. Befrielse från mervärdesskatt MomsL 94.1 § 18 punkten MomsL 94.1 § 18 punkten”.
 • typ av transaktion ”21 – Återlämnade varor”
 • värdeuppgifter för varorna:
  • priset eller varans verkliga värde
   • Ange varans värde i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris” eller vid meddelandedeklarering under ”Varupostens värde”.
   • Varans värde kan inte vara 0, även om man inte har betalat något för varan eller om varan inte har sålts. 
   • Varans värde ska vara dess verkliga värde. Fastställandet av värdet grundar sig vanligtvis på en affärstransaktion. För helt eller delvis vederlagsfria varor fastställs värdet utifrån det pris som skulle fås vid försäljning av varorna till EU-området. När materialet som exporterats för förädling återinförs i oförändrat skick till exportören kan man som värde använda det värde som användes när materialet exporterades från EU för förädling.
  • poster som ska läggas till priset, om de inte redan ingår i priset 
   • Ange de poster som ska läggas till priset med koder för värdeslag som börjar med bokstaven A.
   • Om du t.ex. har fått en separat fraktfaktura för transporten av varorna, ange den importfrakt du betalat med koden ”AK – Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”.
   • Kontrollera koderna i kodförteckningen ”NCL123 – Värdejustering” på Tullens github-sida.
 • värderingsmetod
  • När ”21 – Återlämnade varor” har angetts som typ av transaktion, ska en sekundär värderingsmetod användas. Ta reda på vilken sekundär värderingsmetod du kan använda. På basis av den ange någon av följande koder:
   • ”2 – Transaktionsvärde för identiska varor”
   • ”3 – Transaktionsvärde för liknande varor”
   • ”4 – Deduktiv metod”
   • ”5 – Metoden för beräknat värde”
   • ”6 – Värde grundat på tillgängliga uppgifter (alternativ metod)”.

Om du har köpt varor som någon annan har exporterat från EU för förädling och de återinförs i oförändrat skick

Exempel: Du har köpt tygpackar som blivit över av de tygpackar som exporterats från EU för förädling. De tyckpackar som du har köpt återinförs i oförändrat skick till EU-området, men du är inte exportören av varorna. Då behandlas de tygpackar som du har importerat och som inte har använts för förädling som återinförda varor om du har en utförselbekräftad exportdeklaration eller något annat godtagbart bevis på exporten.

Ange uppgifterna på följande sätt:

 • någon av följande koder för ytterligare förfarande:
  • ”F01 – Återinförda varor, Tullfri. UTK art. 203, moms MomsL 1 § 1 mom. 2 p., har sålts skattefritt”
  • ”F02 – Befrielse från importtullar för återinförda varor, jordbruksprodukter (särskilda omständigheter enligt artikel 159 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: jordbruksprodukter)”
  • ”F03 – Befrielse från importtullar för återinförda varor (särskilda omständigheter enligt artikel 158.3 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: reparation eller återställande i gott skick)”
 • typ av transaktion ”11 – Direkt försäljning/köp”
 • värdeuppgifter för varorna:
  • pris
   • Ange varans pris i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris” eller vid meddelandedeklarering under ”Varupostens värde”. 
    • Ange som pris inköpspriset på det material som du importerar. 
  • poster som ska läggas till priset, om de inte redan ingår i priset
   • Ange de poster som ska läggas till priset med koder för värdeslag som börjar med bokstaven A.
   • Om du t.ex. har fått en separat fraktfaktura för transporten av varorna, ange den importfrakt du betalat med koden ”AK – Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”.
   • Kontrollera koderna i kodförteckningen ”NCL123 – Värdejustering” på Tullens github-sida.
 • värderingsmetod
  • Om det tullvärde som du angett fastställs utgående från transaktionsvärdet, ange värderingsmetoden med koden ”1 – Transaktionsvärde för importerade varor”.
 • Statistiskt värde
  • Det statistiska värdet anges som ett totalbelopp, i vilket inkluderas både varans värde samt transport- och försäkringskostnaderna fram till det första gränsövergångsstället vid finska gränsen. Det statistiska värdet kan inte vara 0.
   • Om varorna inte sålts utanför EU består det statistiska värdet av värdet på de exporterade varorna samt av tilläggskostnader som uppstått utanför EU (t.ex. frakt- och försäkringskostnader) från förädlingsplatsen fram till det första gränsövergångsstället vid finska gränsen.
   • Om varorna sålts utanför EU består det statistiska värdet av värdet på den importerade varan samt av frakt- och försäkringskostnaderna från förädlingsplatsen fram till det första gränsövergångsstället vid finska gränsen.

Mervärdesskattegrund

Om du är en momsregistrerad importör, deklarera importmomsen till Skatteförvaltningen. Om varorna sålts utanför EU och deklaranten är en icke-momsregistrerad aktör, ange för beräkning av momsgrunden uppgifter som justerar priset. Ange följande uppgifter med separata koder:

 • transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (kod 3A)      
 • transport-, lastnings-, lossnings och försäkringskostnader samt andra kostnader fram till en annan destinationsort inom unionen vilka vid tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala moms är kända (kod 3D)       
 • andra skatter och avgifter som i samband med förtullning tas ut till staten eller unionen på grund av import av varor, dock inte moms (kod 3B) 
 • skatter och andra avgifter som ska betalas utanför Finland (kod 3C)

Koder som ska anges i tulldeklarationen

När du använder tullförfarande 6122, ange följande uppgifter i Tullklareringstjänsten eller i ett meddelande:

 • tullförfarande
  • begärt förfarande ”61 – Återimport med övergång till fri omsättning”
  • föregående förfarande ”22 – Annan temporär export än enligt kod 21”
 • kod för ytterligare förfarande "999 – inget ytterligare förfarande”, om det inte finns något ytterligare förfarande
 • kod för förmånsbehandling
  • Om du inte kan uppvisa ett dokument som hänför sig till en förmån, ange som förmånsbehandling ”100 – Allmän tullsats vid import från tredje land”.
  • Om tullfriheten grundar sig på en förmån, ange dokumentet som hänför sig till förmånen och lämplig kod för förmånsbehandlingen.
 • typ av transaktion, som beskriver din verksamhet
  • ”51 – retur av varan till avgångslandet efter lönbearbetning”
  • ”52 – retur av varan till något annat land än avgångslandet efter lönbearbetning”
  • ”60 – leverans av varor för reparation och returnering av varorna efter reparationen”
 • exportdeklarationens MRN-nummer med koden för bifogat dokument C660.

Angivande av värdeuppgifter

När förutsättningarna för förfarande 6122 uppfylls, ange uppgifterna gällande varornas värde och värdering enligt följande:

 • värdeuppgifter för varorna:
  • pris
   • Ange priset i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris” eller vid meddelandedeklarering under ”Varupostens värde”.
   • Som pris används de kostnader som uppstått vid reparation eller förädling av varan samt det material som tillförts utanför EU. Det kan vara t.ex. en debitering av underhåll och reparation som du har betalat och som kan bestå av debitering av arbetstid samt av tillförda material för vilka du har betalat reparatören. Om du har fått flera fakturor för reparation eller förädling, räkna ihop kostnaderna och ange reparationskostnaderna som en post. 
   • I undantagsfall kan du ange 0 euro som värdeuppgift i fältet ”Pris” eller under ”Varupostens värde”, om den vara du importerat har reparerats helt gratis på garanti och du inte har debiterats för reparationen. 
  • de exporterade varornas värde
   • Använd koden för värdeslag ”AE – Material, komponenter, delar och liknande artiklar som ingår i de importerade varorna”. 
   • de exporterade varornas värde ska alltid anges med en separat kod för värdeslag, även om varorna hade reparerats gratis på garanti.
   • Med de exporterade varornas värde avses varor som exporterats från EU samt värdet på tillhandahållna varor och tjänster som ingick i de varor som exporterades för förädling eller reparation.
  • poster som ska läggas till priset, om de inte redan ingår i priset
   • Ange de poster som ska läggas till priset med koder för värdeslag som börjar med bokstaven A.
   • Om du t.ex. har fått en separat fraktfaktura för transporten av varorna, ange den importfrakt du betalat med koden ”AK – Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”. (Du kan tills vidare ange dessa poster vid behov också med koderna 1J och 1K.)
   • Kontrollera koderna i kodförteckningen ”NCL123 – Värdejustering” på Tullens github-sida.
 • statistiskt värde
  • Det statistiska värdet består av värdet på de exporterade varorna, kostnaderna för förädlingsprocesserna utanför EU, värdet på de varor som tillförts utanför EU, royaltyer och licensavgifter som anknyter till varorna samt av frakt- och försäkringskostnaderna från förädlingsplatsen fram till det första gränsövergångsstället vid finska gränsen. I det statistiska värdet inkluderas inte de skatter och avgifter som uppbärs i Finland.
  • Det statistiska värdet kan inte vara 0.
 • värderingsmetod
  • När den angivna typen av transaktion är ”60 – Transaktioner som inte omfattar överföring av äganderätten, t.ex. reparation av varor; uthyrning, operationell leasing eller annan tillfällig användning om tiden understiger 24 månader”, ”51 – Varor som efter lönbearbetning återförs till den ursprungliga exporterande medlemsstaten/det ursprungliga exportlandet” eller ”52 – Varor som efter lönbearbetning inte återförs till den ursprungliga exporterande medlemsstaten/det ursprungliga exportlandet” ange värderingsmetoden enligt följande: 
   • Om du har betalat för reparationen och du har en faktura för förädlingen, ange värderingsmetoden med koden ”1 – Transaktionsvärde för importerade varor”.
   • Om du inte har en faktura för förädlingen ska du använda en sekundär värderingsmetod. Ta reda på vilken sekundär värderingsmetod du kan använda. På basis av den ange någon av följande koder:
    • ”2 – Transaktionsvärde för identiska varor”
    • ”3 – Transaktionsvärde för liknande varor”
    • ”4 – Deduktiv metod”
    • ”5 – Metoden för beräknat värde”
    • ”6 – Värde grundat på tillgängliga uppgifter (alternativ metod)”

Mervärdesskattegrund

Om du är en momsregistrerad importör, deklarera importmomsen till Skatteförvaltningen. Om du är en icke-momsregistrerad aktör ange momsgrunden som ett totalbelopp med koden ”80 –avvikande momsgrund”.

Ange med koden ett enda belopp som inkluderar följande kostnader:

 • förädlingskostnader
 • värdet på de varor som tillförts utanför unionen
 • transport-, lastnings- och lossningskostnaderna till förädlingsplatsen (exportfrakt)
 • transport-, lastnings- och försäkringskostnader och därmed sammanhängande kostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (importfrakt)
 • om du vid den tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppstår vet att varan transporteras till en annan destinationsort inom unionen, lägg kostnaderna till denna destinationsort till momsgrunden.

Obs. Värdet på de exporterade varorna ska inte ingå i momsgrunden.


Importören ska skaffa avgiftsbelagda utsläppscertifikat, dvs CBAM-certifikat. Ett antal certifikat behövs motsvarande de utsläpp som uppkommit vid tillverkningen av varorna. Ett certifikat motsvarar ett ton utsläpp kopplat till importerade varor.

Antalet inköpta certifikat begränsas inte.

Medlemsstaterna säljer certifikaten på kommissionens handelsplats och de registreras automatiskt till ett CBAM-konto, som kommissionen skapar för varje deklarant. 80 procent av behovet av certifikat ska finnas på CBAM-kontot kvartalsvis. Certifikat som saknas ska skaffas inom tidsfristen för inlämnandet av CBAM-årsdeklarationen.

Priset på CBAM-certifikatet bekräftas varje vecka baserat på genomsnittet av föregående veckas auktionspriser i The European Union Emissions Trading System  (ETS). Våren 2023 har priset på en utsläppsrätt varit cirka 85-90 euro.

Under vissa förutsättningar köper kommissionen tillbaka högst en tredjedel av det totala antalet förvärvade utsläppscertifikat.


Rapporteringen under övergångsperioden spelar indirekt en viktig roll vid bekämpning av koldioxidläckage och utsläpp av växthusgaser. 

Med hjälp av rapporterna kan Europeiska kommissionen fastställa de standardvärden som kommer att användas vid beräkning av varornas inbäddade utsläpp när mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna införs fullt ut år 2026. Rapporterna ger också viktig information om hur mekanismen fungerar. 

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna kräver samarbete mellan importörer, tillverkare och myndigheter och medför nya skyldigheter för importörer. För att säkerställa en flexibel start börjar mekanismen med en övergångsperiod och rapporteringsskyldighet.

Mekanismens ekonomiska verkningar tillämpas ännu inte under övergångsperioden, utan aktörerna har både tid att anpassa sig till mekanismen och möjlighet att organisera sina rapporteringsrutiner.


I kundsamarbetsgruppen för elektroniska tjänster ligger huvudvikten av arbetet på utvecklingsidéer, ändringar, ibruktagningar och tjänster som gäller elektroniska tjänster samt på kundernas behov med anknytning till tjänsterna. Kundsamarbetsgruppen består av programvaruhus, operatörer inom meddelandedeklarering, tjänsteleverantörer, stora kunder och intressentgrupper inom elektroniska tjänster, och experter inom Tullens e-tjänster. Gruppens ordförande är Arja Räikkönen från Tullens informationsförvaltning och sekreteraren är Markus Rentola från kundrelations- och skatteuppbördsenheten, e-tjänster.

Gruppen sammanträder två gånger om året.

Medlemmarna:

 • Aktiv Data Oy

 • Capgemini Finland Oy

 • CGI Suomi Oy

 • DB Schenker Oy

 • DHL Express (Finland) Oy

 • Digia Oyj

 • OpusCapita Group Oy

 • OWS Finland Oy

 • Prog-It Oy

 • Samex Solutions Oy

 • UPM-Kymmene Oyj

 • VR-Yhtymä Oy, Rautatielogistiikka

 • wCargo Oy


Du kan beställa läkemedel som motsvarar 3 månaders användning från EES-området, förutsatt att vissa villkor uppfylls.

Observera att import av receptbelagda läkemedel kräver ett recept.

Läs mer: Läkemedel


Med ogiltigförklaring avses i denna anvisning en situation där man helt vill återkalla en förtullning som redan är färdig och betald. Korrigering innebär däremot att man måste korrigera någon felaktig uppgift i den färdiga förtullningen. Vid korrigering av förtullningen förblir dock den ursprungliga förtullningen i kraft.

Du kan begära ogiltigförklaring av förtullningen t.ex. när:

 • Du häver köpet och skickar hela försändelsens innehåll tillbaka till en säljare utanför EU. Skicka begäran om ogiltigförklaring till Tullen inom 90 dagar från dagen då förtullningen har godkänts.
 • Försändelsen har förtullats två gånger. Du förtullade själv försändelsen två gånger eller bad transportfirman förtulla försändelsen, men förtullade den också själv. Skicka begäran om ogiltigförklaring till Tullen inom 3 år från dagen för underrättelse om tullskulden.
 • Du har angett felaktiga uppgifter vid förtullningen. På grund av de felaktiga uppgifterna har du blivit tvungen att göra en ny, ersättande förtullning, eftersom transportfirman har krävt en förtullning där uppgifterna är korrekta. I den ersättande förtullningen ska produkt- och prisuppgifterna vara de samma som i den ursprungliga förtullningen. Exempelsituationer:
  • Du är i Fastlandsfinland och har förtullat en försändelse som har anlänt från ett land utanför EU. Vid förtullningen har du felaktigt kryssat för rutan ”Jag är på Åland och jag skickar försändelsen från Åland till övriga Finland”.
  • Du är i Fastlandsfinland och har förtullat en försändelse som har anlänt från ett land utanför EU. Vid förtullningen har dock som varornas avsändningsland felaktigt angetts ett EU-land och du har kryssat för rutan ”Försändelsen levereras till Åland”.
  • I dylika fall ska du skicka begäran om ogiltigförklaring till Tullen inom 3 år från dagen för underrättelse om tullskulden.

Så här begär du ogiltigförklaring av en förtullning per e-post eller med blankett

Begär ogiltigförklaring av förtullningen med en fritt formulerad ansökan eller med en blankett. Om du begär ogiltigförklaring med en blankett, se också mer detaljerade ifyllningsanvisningar för blanketten.

Ange i ansökan förtullningsbeslutets MRN-nummer, orsaken till begäran om ogiltigförklaring, kontonummer och dina kontaktuppgifter. Om försändelsen har förtullats två gånger eller om du har blivit tvungen att göra en ersättande förtullning, ska du i ansökan ange MRN-numren för båda förtullningarna.

Bifoga alltid orderbekräftelsen eller fakturan till ansökan. Bifoga till ansökan också alla verifikat, dokument, e-postmeddelanden och eventuella fotografier som ger mera information om ärendet.

Om du har upphävt köpet och returnerat hela försändelsens innehåll tillbaka till säljaren, ska du till ansökan bifoga en utredning om att varan du beställt har skickats tillbaka till ett land utanför EU. Ur returneringsdokumenten måste det framgå vilka varor du skickat tillbaka.

Utredningen kan vara någon av följande:

 • Försändelseuppföljningens uppgifter. Du kan bifoga t.ex. en skärmdump av Postens webbsida eller OmaPosti som visar att varan kommit fram utanför EU.
 • Säljarens meddelande om att försändelsen har tagits emot utanför EU. Observera att enbart ett bevis på att avgiften återbetalats inte räcker till.
 • Adresskort på paketet. Av adressen ska framgå att du har skickat paketet till säljaren utanför EU.

Skicka ansökan med bilagor per säker e-post till kirjaamo(at)tulli.fi. Läs anvisningen om avsändning av säker e-post. Du kan också skicka ansökan per post till adressen: Tullen, Omprövning vid import, PB 512, 00101 Helsingfors. Du kan också komma med ansökan till registratorskontoret eller till något tullkontor.

Så här begär du ogiltigförklaring av en förtullning i Tullklareringstjänsten

Om du har förtullat försändelsen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner så kan du begära ogiltigförklaring av förtullningen i Tullklareringstjänsten.

Vi rekommenderar att Tullklareringstjänsten används med andra apparater än mobila enheter. Innan du gör en begäran om ogiltigförklaring ska du ta reda på förtullningens referens, dvs. MRN-nummer.

För närvarande kan man inte begära ogiltigförklaring av en förtullning i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.


En säljare som har ett IOSS-nummer debiterar finsk moms genast i samband med köpet av varan. Momsen ingår i varans pris och du behöver då inte betala moms separat i samband med förtullningen. Posten eller en annan transportfirma förtullar vanligtvis försändelsen åt dig och du behöver inte göra något.

IOSS-säljare har registrerat sig som momsskyldiga i EU-området. Detta innebär att momsen är inkluderad i varans inköpspris och att säljaren redovisar momsen till EU. Detta har varit möjligt fr.o.m. den 1 juli 2021.

Varifrån får jag IOSS-numret?

IOSS-nummer är inte samma sak som säljarens momsnummer. IOSS-numret har formen IM1234567890. Du hittar IOSS-numret i orderbekräftelsen eller fakturan. Fråga vid behov säljaren om numret.

När behöver jag ett IOSS-nummer?

I allmänhet behöver du inget IOSS-nummer.

Du behöver ett IOSS-nummer bara om du betalat momsen i samband med köpet av varan och det upptill på sidan ”Uppgifter om försändelsen” i Importförtullningstjänsten för privatpersoner inte visas texten: ”Mervärdesskatt har debiterats i samband med köpet, men du måste likväl förtulla försändelsen”. Ange då IOSS-numret i tjänsten.

Hur anger jag IOSS-numret?

Importförtullningstjänsten för privatpersoner frågar: ”Har du köpt varan av en IOSS-säljare, dvs. har du betalat mervärdesskatten (moms) redan i samband med att du köpte varan?”

Välj ”Ja” i tjänsten bara om du köpte varan av en IOSS-säljare och du betalade momsen i samband med köpet. Säkerställ också hos Posten eller en annan transportfirma att du måste förtulla paketet själv och att Posten eller fransportfirman inte förtullar paketet åt dig.

Tjänsten ber dig ange IOSS-numret. Du hittar IOSS-numret i orderbekräftelsen eller fakturan. Fråga vid behov säljaren om numret.

Läs mera på sidan IOSS-numret.


Med post avses försändelser som lämnats till posten för befordran.

Elektroniska exportdeklarationer inges för postpaket vars värde överstiger 1 000 euro.Elektroniska exportdeklarationer inges också för postförsändelser av lägre värde när

 • det är fråga om varor som omfattas av exportförbud eller -restriktioner
 • exportdeklarationen inges för ett särskilt förfarande (exempel: varan exporteras för reparation eller varan genomgår reparation i Finland och den returneras)
 • det är fråga om Feoga-export (produkter som har fått jordbruksstöd)
 • när varor under punktskatteuppskov exporteras till ett land utanför EU.

Exportdeklarationen ska inges innan paketet överlämnas till posten, och exportföljedokumentet ska bifogas till postpaketet. När varorna har förts ut ur EU, ger tullen ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut antingen elektroniskt eller för avhämtning vid ett tullkontor.

Till postförsändelser vars värde inte överstiger 1 000 euro bifogas antingen tulldeklaration CN22 eller CN23, som man får hos posten.

Läs mer i Postens anvisning


Säljare med skattegränsnummer: om en såld vara kommer tillbaka

Om en vara du sålt kommer tillbaka t.ex. efter att köpet återgått, beakta vissa saker i din bokföring och vid anmälan av ändringen till Tullen.

Denna anvisning ersätter de tidigare anvisningarna om varor som kommer tillbaka till säljare med skattegränsnummer.

Bokföring

Hänför korrektivposten till den kalendermånad till vilken den enligt god bokföringssed ska registreras. Gör registreringen för den månad då besittningen av varan återgått till dig oberoende av om den återgått under försäljningsmånaden eller därefter. 

Ändring

Gör en ändring gällande varan antingen med en sammandragsdeklaration eller med en begäran om ändring (omprövning). Kontrollera användningssituationerna:

1. Ändring med sammandragsdeklaration

Du kan göra ändringen med en sammandragsdeklaration i ALA-tjänsten (i fortsättningen i Tullklareringstjänsten), om det under den berörda månaden uppburits moms för redovisning till ett belopp som är minst lika mycket eller mera än den korrektivpost som ska anges i sammandragsdeklarationen. 

 • När varan kommit tillbaka och du uppgett att försäljningen återgått, återbetala köparen det momsfria priset på varan och den importmoms som du uppburit åt Tullen.
 • Inge en importtulldeklaration för varan. I deklarationen anges behandlingen som återinförd vara som grund för skattefrihet samt tilläggsuppgifter för att verifiera detta, t.ex. en hänvisning till bokföringsanteckningarna gällande den ursprungliga försäljningen.
 • Ange uppgifterna om försäljningar på egna rader och uppgifterna om korrektivposterna på egna rader.
 • När ALA-tjänsten tagits ur bruk och sammandragsdeklarationen inges i Tullklareringstjänsten, ange tilläggsuppgifterna med koden för ytterligare uppgifter FIXXX. Om det finns flera deklarationer att ändra, kan du upprätta ett verifikat för bokföringen och ange verifikatets identifieringsnummer i sammandragsdeklarationen (verifikatnummer för bokföring).

2. Vanlig begäran om omprövning

Du kan göra ändringen genom en vanlig begäran om omprövning, om det under den berörda månaden uppburits moms för redovisning till ett belopp som är mindre än den korrektivpost som ska anges i sammandragsdeklarationen. 

 • Detta alternativ ska användas, om varan returneras till dig under en sådan månad då du inte har uppburit tillräckligt mycket moms i samband med försäljning för att redovisas till Tullen. Då kan returen inte beaktas i sammandragsdeklarationen, eftersom återbäringen skulle vara större än beloppet av den importmoms som redovisas till Tullen med sammandragsdeklarationen.
 • Som bilaga till begäran om omprövning ska en faktura visas upp som visar om försäljningen varit skattebelagd eller skattefri. Därtill ska du visa upp en kreditnota eller annan utredning som du gett till kunden om återbetalningen av priset samt tulldeklarationens MRN-nummer och sammandragsdeklarationens nummer.

                            

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning