Deklarationstjänsten för import

Förtulla inte postförsändelsen om du inte vill ta emot den. Om postförsändelsen inte tullklareras inom 20 dagar skickas den tillbaka till avsändaren. Om det handlar om en beställd vara, underrätta säljaren om att du häver köpet.

Om du vill kan du före förvaringstiden går ut meddela Posten att du vägrar ta emot försändelsen och att du vill att den skickas tillbaka till avsändaren.


Begär att Posten reder ut i vilket skede av transporten ditt paket har försvunnit.

  1. Om paketet försvunnit efter förtullningen och under transporten inom Finland återbetalar Tullen inte importskatterna, utan du ska ansöka om ersättning hos Posten.
  2. Om Posten har returnerat ditt paket till avsändaren kan du ansöka om omprövning med en fritt formulerad ansökan eller med Tullens blankett nr 643r (pdf).

Begär ett verifikat från Posten över att paketet returnerats till avsändaren eller skriv ut returverifikatet själv på Postens sidor ur försändelseuppföljningen.


Du kan ansöka om återbetalning av importskatterna till exempel om du har returnerat varan till säljaren utanför EU, eller om varans värde har angetts fel vid förtullningen.  Skicka en fritt formulerad omprövningsansökan per e-post till Tullens registratorskontor till kirjaamo(at)tulli.fi eller med ett brev till adressen Tullen, Omprövningsansökningar vid import, PB 512, 00101 Helsingfors. Du ska ange alla nödvändiga uppgifter i ansökan och bifoga kopiorna av handlingarna.

 


Skicka en begäran om återbetalning av dubbelbetalningen till Tullens skattereskontra, e-post: veroreskontra(at)tulli.fi. I begäran om återbetalning ska du ange

  • förtullningsnumret,
  • betalningsreferensen,
  • ditt kontonummer i IBAN-format inklusive BIC-koden samt
  • dina namn- och kontaktuppgifter.

Innan du kan få ditt postpaket ska du också betala ränta för försenad betalning. Räntebeloppet får du veta genom att ringa till Tullens stöd för webbdeklarering, privatpersoner, tfn 0295 5206.


Tullen skickar inte separata tullräkningar. Förtullningsbeslutet fungerar samtidigt som tullräkning.


Du kan betala importskatterna på tre olika sätt:

1. Betala på nätbanken via webbtjänsten.
Rekommendationen är att betala förtullningsbeslutet på nätbanken i samband med att man lämnar in tulldeklarationen i deklarationstjänsten för import. Genast när betalningen syns meddelar Tullen Posten/Åland Post att postpaketet kan levereras till kunden. Följ postförsändelsen i Postens försändelseuppföljning.

2. Betalning vid ett tullkontors kassa.
Om du betalar förtullningsbeslutet på ett tullkontor meddelar Tullen också i detta fall omedelbart efter betalningen Posten eller Åland Post att varan får levereras till kunden. Följ postförsändelsen i Postens försändelseuppföljning.

3. Bank- eller nätbanksbetalning via en annan tjänst än deklarationstjänsten för import.
Om du betalar förtullningsbeslutet på banken eller via nätbanken – men inte via denna webbtjänst – ska du använda Tullens kontonummer och referensnummer som finns angivna i förtullningsbeslutet. Betalningsuppgifterna förmedlas från banken till Tullen inom några dagar, och först därefter meddelar Tullen Posten eller Åland Post att varan får levereras till kunden.


Ring till Tullens stöd för webbdeklarering, privatpersoner, tfn 0295 5206, och meddela att du inte vill ta emot varan. Tullen återkallar förtullningsbeslutet, som du ännu inte har betalat, och meddelar Posten att du vill att försändelsen returneras.


Du kan betala importskatterna i Tullens deklarationstjänst för import bara direkt från ditt bankkonto. Du kan inte använda kortets kreditegenskaper.


Situationen kan korrigeras. Kontakta Tullens stöd för webbdeklarering, privatpersoner, tfn 0295 5206.


Du behöver inte bifoga handlingar till en elektronisk tulldeklaration. Tullen skickar vid behov per e-post en separat begäran om sändning av handlingar. Du kan sända de begärda handlingarna per e-post.

När man gör en tulldeklaration kan man bifoga och skicka handlingar på tulldeklarationens flik för bilagor. Det är inte obligatoriskt att bifoga handlingar till tulldeklarationen, men du kan snabba upp handläggningen av din deklaration, eftersom Tullen behöver inte begära dem separat.


Priset och post- och expedieringskostnaderna ska alltid anges i den valuta och som den summa som anges i fakturan.


Mervärdesskattesatsen för importvaror är vanligtvis 24 procent. Undantag utgör till exempel livsmedel (14 %), böcker och konstverk (10 %) och tidskrifter som prenumererats i minst en månad (10 %). Om du anger en nedsatt mervärdesskattesats undersöker tullen om villkoren uppfylls.


Vikten finns i regel angiven i ankomstavin. Vikten är en obligatorisk uppgift i tulldeklarationen. Om du inte vet eller kan ta reda på vikten på försändelsen ska du uppskatta vikten.


Nej, det behöver du inte. Varukoden uppges inte om försändelsen kommer från Kanalöarna (inkl. Jersey).


Uppge först GB Storbritannien som avsändningsland.

Kryssa för punkten för import från Kanalöarna eller Kanarieöarna i tulldeklarationen. Välj därefter Kanalöarna (Jersey eller Guernsey).


Det är enklast att tullklarera hela försändelsen när alla därtill hörande delförsändelser har anlänt. I en tulldeklaration kan man ange högst fem ankomstnummer. En postförsändelse måste dock förtullas och skatterna ska betalas inom 20 dagar.

Försändelserna skickas automatiskt tillbaka om de inte förtullats och betalats inom tidsfristen.


Ankomstnumren för alla paket som hör till försändelsen ska anges i en tulldeklaration, så att de frisläpps ur Postens lager efter att de förtullats och skatten har betalats. I deklarationstjänsten för import kan du vid punkten för ankomstnummer anteckna flera ankomstnummer (max 5 stycken) genom att trycka på ”Lägg till följande”.


Både deklaranten och mottagaren av försändelsen ska vara en och samma person för att deklarationen ska kunna godkännas. Deklarationstjänsten för import kräver att man uppger personbeteckningen för den person vars nätbankskoder används. 

I deklarationen ska namnet på den person vars personbeteckning har uppgetts också anges, dvs. den person vars nätbankskoder används för identifiering. Denna person anges också som mottagare.

Posten levererar paketet till den faktiska mottagaren som anges på paketet, och de namn- eller adressuppgifter som anges i tulldeklarationen har alltså ingen betydelse här.


Ja, det kan du. Du kan med ditt eget namn och din personbeteckning göra en tulldeklaration i deklarationstjänsten för import åt en annan person om du fått tillåtelse till detta (befullmäktigande) av personen i fråga.

I fråga om webbförtullning för privatpersoner kan den person som köpt varorna använda en annan persons nätbankskoder för identifiering om personerna sinsemellan har kommit överens om detta. Då kräver deklarationstjänsten för import att man uppger personbeteckningen för den person vars nätbankskoder används. I deklarationen ska namnet på den person vars personbeteckning har uppgetts också anges, dvs. den person vars nätbankskoder används för identifiering. Denna person anges också som mottagare av varorna.

Posten levererar paketet till den faktiska mottagaren som anges på paketet, och de namn- eller adressuppgifter som anges i tulldeklarationen har alltså ingen betydelse här.


Du kan lämna in en tulldeklaration i för någon annan persons räkning när denna person befullmäktigat dig att göra det. Fullmakten kan vara muntlig eller skriftlig. Om du vill kan du fylla i och skriva ut en färdig fullmakt för underskrift.

Som befullmäktigad förbinder du dig att lämna in tulldeklarationen och betala importskatterna för den persons räkning som är mottagare av försändelsen.

Den befullmäktigade: Logga in i tjänsten med dina egna nätbankskoder. Avge deklarationen i ditt eget namn och ange dina egna uppgifter som mottagarens uppgifter. Ange i fältet Mottagarens namn också den persons namn vars försändelse det är du förtullar, t.ex. Mamma Svensson/Barnet Svensson.

Posten levererar postförsändelsen direkt till den mottagare som anges på försändelsen eller till mottagarens närpost, fastän tulldeklarationen lämnats in av en annan person med fullmakt.

I fråga om fraktförsändelser utlämnar och levererar lagerhavaren försändelsen till mottagaren.


Du kan befullmäktiga någon annan person att för din räkning förtulla försändelsen och betala importskatterna i Tullens deklarationstjänst för import. Fullmakten kan vara muntlig eller skriftlig. Om du vill kan du fylla i och skriva ut en färdig fullmakt för underskrift.

Den befullmäktigade: Logga in i tjänsten med dina egna nätbankskoder. Avge deklarationen i ditt eget namn och ange dina egna uppgifter som mottagarens uppgifter. Ange i fältet Mottagarens namn också den persons namn vars försändelse det är du förtullar, t.ex. Mamma Svensson/Barnet Svensson.

Posten levererar postförsändelsen direkt till den mottagare som anges på försändelsen eller till mottagarens närpost.

I fråga om fraktförsändelser utlämnar och levererar lagerhavaren försändelsen till mottagaren.


Be avsändaren att skicka en orderbekräftelse, faktura eller annan tillförlitlig utredning om varans värde. Obs! Ett kontoutdrag eller bankverifikat betraktas inte som en tillräcklig utredning om varans värde.


Postförsändelse vars ankomstavi har skickats av Posten

När du får en ankomstavi för en efterleverans, ring till Tullen, tfn 0295 5206. Innan du ringer till Tullen, försäkra dig om att du har alla de uppgifter och handlingar som behövs för att klargöra situationen:

  • förtullningsnummer
  • orderbekräftelse eller faktura för varorna
  • ankomstnummer för den postförsändelse som kommit i efterhand.

Du kan besöka något tullkontor som sköter postförtullningar eller ge försändelsen i uppdrag åt en speditionsfirma. Posten sköter importspeditionen för postförsändelser. Läs mer om tullklareringsalternativ.


 Ankomstavin skickas till mottagaren av fraktföraren. Ankomstavins uppgifter behövs vid inlämnande av tulldeklarationen. Postförsändelsen kan tullklareras genast när följande text finns i Postens försändelseuppföljning: ”Försändelsen har anlänt till tullagret. Ni har 20 dagar från försändelsens ankomstdag för att ta hand om tullklareringen.” Om man inte har fått någon ankomstavi ska kontakt tas med fraktföraren.


Fraktföraren skickar ankomstavier bara för försändelser som ska förtullas. Det kan hända att slutet på identifikationsnumret (ankomstnumret) för postförsändelsen i ankomstavin avser ett EU-land, fastän försändelsen ursprungligen skickats från ett land utanför EU.

Ange alltid varans verkliga avsändningsland.


I Tullens deklarationstjänst för import kan du förtulla din postförsändelse gratis.

I fråga om fraktförsändelser kan fraktföraren dock ta ut en avgift om du förtullar försändelsen själv. Kontrollera serviceavgifterna hos fraktföraren.


Varukoden för fidget spinners/fingersnurror är 9503009990, leksak tillverkad av annat material än plast.

Om du importerar leksaker i kommersiellt syfte, kom ihåg att observera importkraven gällande leksaker. Läs mer www.tukes.fi

 


                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag