Beställa på nätet

Fraktföraren skickar ankomstavier bara för försändelser som ska förtullas. Det kan hända att slutet på identifikationsnumret (ankomstnumret) för postförsändelsen i ankomstavin avser ett EU-land, fastän försändelsen ursprungligen skickats från ett land utanför EU.

Ange alltid varans verkliga avsändningsland.


När du beställer och laddar inträdesbiljetten från nätet:

 • du behöver inte tullklarera biljetter som levereras över internet och inte betala importskatter på dem till Tullen.

När den beställda inträdesbiljetten levereras till dig:

 • tull och importmoms uppbärs endast på varor, inte på tjänster. Med t.ex. en konsertbiljett eller en biljett till en fotbollsmatch köper du rätten att delta i ett evenemang, och som dess värde betraktas endast värdet på pappret, inte på inträdesbiljetten. När försändelsens värde utan transportkostnader och andra kostnader är högst 22 euro, är införseln av försändelsen momsfri. För tullfrihet är motsvarande gräns för försändelser av ringa värde 150 euro. Läs mer om tullklareringen av försändelser av ringa värde.

Läs mer om tullklareringen av försändelser av ringa värde.

 


 

Ja. Om cykeln skickas till dig oförtullad, antingen från ett land utanför EU eller från ett annat EU-land, och dess värde överstiger 150 euro, ska du betala allmän tull och mervärdesskatt för den samt antidumpningstull och eventuellt också utjämningstull. Det som avgör är cykelns ursprungsland, inte varifrån du har beställt den.

För närvarande omfattas elcyklar från alla kinesiska tillverkare av en provisorisk antidumpningstull på sex månader, och den kan bli slutgiltig. När du förtullar cykeln, behöver du betala en garanti för den provisoriska antidumpningstullen. Efter sex månader vet man om antidumpningstullen blir slutgiltig. Om antidumpningstullen uppbärs, kvitteras den mot garantin som betalats i samband med förtullningen. Om ingen antidumpningstull uppbärs, återbetalar Tullen garantin till dig.

Exempel på importskatterna på en elcykel som levereras från Kanada: för en kinesisk elcykel (varukod 8711609010) som kostar 400 euro och vars postkostnader är 35 euro skulle man behöva betala 26,10 euro i allmän tull + 363,70 euro i antidumpningstull samt 197,90 euro i mervärdesskatt, alltså sammanlagt 587,70 euro i importskatter. (Beloppen i exemplet är riktgivande.)

På grund av antidumpningstullen kan en privatperson inte förtulla en kinesisk elcykel på nätet. Du kan köpa förtullningen som en tjänst av Posten, fraktföraren eller speditören. Du kan också förtulla cykeln själv vid ett tullkontor. Läs mer om de provisoriska antidumpningstullarna på kinesiska elcyklar och om förtullning.

I EU:s Taric-databas kan du på basis av varukod kolla antidumpningstullarna och garantierna för de olika tillverkarna.


Nej, det behöver du inte. Varukoden uppges inte om försändelsen kommer från Kanalöarna (inkl. Jersey).


En vara som har beställts och betalats på Internet för att skickas eller lämnas till en annan person är inte en sådan gåva som omfattas av tullfrihet och skattefrihet. Därmed är sådana varor som levereras från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller som levereras oförtullade från EU varken tull- eller skattefria. Försändelserna är skattepliktiga och tullklareras normalt. Läs mer: Nätbeställning


Du kan ansöka om återbetalning av importskatterna till exempel om du har returnerat varan till säljaren utanför EU, eller om varans värde har angetts fel vid förtullningen.  Skicka en fritt formulerad omprövningsansökan per e-post till Tullens registratorskontor till kirjaamo(at)tulli.fi eller med ett brev till adressen Tullen, Omprövningsansökningar vid import, PB 512, 00101 Helsingfors. Du ska ange alla nödvändiga uppgifter i ansökan och bifoga kopiorna av handlingarna.

 


För att kunna reda ut om arten är hotad, behöver du veta dess tvådelade vetenskapliga namn och om exemplaret är fött och uppvuxet i fångenskap. Säljaren borde alltid kunna berätta av vilken art produkten är tillverkad och om man behöver tillstånd för att föra in den. Som importör är du alltid ansvarig för de varor som du för med dig.

Om tillstånd behövs ska du söka det på förhand. I Finland beviljas tillstånden av Finlands miljöcentral (SYKE). Kontrollera alltid export- och importvillkoren på förhand hos CITES-tillståndsmyndigheten. 

Köp inte en produkt om du inte är säker på om det är fråga om en växt, ett djur eller något annat exemplar som kräver tillstånd. Läs mer om hotade arter och tillståndskrav på Miljöförvaltningens webbplats.


Mervärdesskattesatsen för importvaror är vanligtvis 24 procent. Undantag utgör till exempel livsmedel (14 %), böcker och konstverk (10 %) och tidskrifter som prenumererats i minst en månad (10 %). Om du anger en nedsatt mervärdesskattesats undersöker tullen om villkoren uppfylls.


Den 1 november 2016 trädde samma införselrestriktioner och -förbud gällande tobaksprodukter och nikotinvätskor i kraft på Åland som tillämpas i Fastlandsfinland. En privatperson som anländer till Åland får sedan den 1 november 2016 för eget personligt bruk medföra sammanlagt högst 1 000 gram tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus) per kalenderdygn. Dessa tobaksprodukter får inte föras in som gåva.

Observera också att det är förbjudet att anskaffa och ta emot tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen per post eller på annat motsvarande sätt från länder utanför Finland. 


Du kan beställa läkemedel från EES-området bara i en mängd som motsvarar 3 månaders förbrukning (från ett område utanför EES kan du inte alls beställa läkemedel). Större mängder kräver ett recept och en patientanvisning given av en läkare. Beakta också förpackningsstorlekarna för egenvårdspreparat i Finland. Du kan beställa Burana i förpackningar innehållande högst 30 stycken. Kom ihåg att du kan beställa preparat bara från en aktör som har säljtillstånd.

Läs mer: Läkemedel

 


Om du inte vet eller inte av avsändaren får reda på vad försändelsen innehåller, kan du göra ett speditionsavtal med Posten som sedan sköter förtullningen åt dig. Postens tjänst är avgiftsbelagd. Kontakta Posten på numret 020 451 5900 eller huolinta@posti.com.

Obs! Tullen utreder inte på uppdrag av kunder vad försändelserna innehåller.

Läs mer: Postens och Tullens roll vid nätköp

 


Smidigast sköter du förtullningen som en webbförtullning eller genom att agera enligt denna anvisning: Förtullning av postpaket i efterhand.


Du kan förtulla postförsändelsen genast när texten ”Försändelsen har anlänt till tullagret. Ni har 20 dagar från försändelsens ankomstdag för att ta hand om tulldeklarationen.” visas i Postens försändelseuppföljning.

Kontakta vid behov Posten; Tullen skickar inte ankomstavier. Tullen transporterar eller förvarar inte heller försändelser.

Läs mer: Postens och Tullens roll vid nätköp


Du kan beställa eller föra in en slidkniv eller ett svärd. Enligt ordningslagen är införsel av slidknivar och svärd inte förbjudet, men det finns begräsningar för innehav av dem på allmän plats.

Läs mer:


Privatpersoners rätt att föra in frön till landet är förknippad med kraven på växters sundhet. Läs Eviras anvisning: Villkor till resenärer för införsel av växter

 • För eget bruk får man medföra 200 gram frön från europeiska länder utanför Europeiska unionen. Både från EU och från länder utanför EU får man fritt medföra frön som inte kräver sundhetscertifikat. Observera dock att införsel av allt slags frö och utsäde från Ryssland är förbjudet med stöd av lagen om handel med utsäde. Införsel av frön av tall och Douglasgran är inte heller tillåtet.

Information om kraven enligt lagen om handel med utsäde finns i Eviras anvisning till importörer och marknadsförare av utsäde.

 1. privatpersoner behöver inte registrera sig som importörer, om det är fråga om en enstaka importhändelse där den sammanlagda mängden utsäde som importeras inte överskrider 200 gram. 
 2. privatpersoner behöver inte anmäla importen till Eviras utsädeskontrollenhet om mängden utsäde inte överskrider 200 gram.
 3. när privatpersoner importerar utsäde ska de försäkra sig om att importlandets utsädeskontrollsystem motsvarar EU:s system enligt punkt 2.2 i anvisningen. Om utsädesmängden överskrider 200 gram, ska utsädessorterna vara upptagna i EU:s sortlista, se anvisningens bilaga 2.

Privatpersoner får inte föra in fyrverkeripjäser till Finland från ett land utanför EES. Införseln kräver tillstånd, som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) inte beviljar privatpersoner.

 • Mera information: Tukes


Importen av sälprodukter från länder utanför EU till Finland omfattas av restriktioner, och importören ska ha ett intyg som beviljats av en behörig myndighet i ursprungslandet. Ett ursprungsintyg krävs inte för sälprodukter som medförs av resanden för personligt bruk, men även dessa ska uppfylla kriterierna som fastställts i Tullens restriktionshandbok.

Utöver de allmänna restriktionerna omfattas vissa sälprodukter av importförbud. Import av råa och beredda skinn från kutar av grönlandssäl och klappmyts (blåssäl) samt av produkter som framställts av dessa skinn är förbjuden, även från andra EU-länder.

Läs mer:


Du får varken beställa eller föra in valkött. Import av delar av val och valprodukter från alla länder, även från andra EU-länder, är förbjuden i den nationella lagstiftningen.

Läs mer:


Du kan inte beställa knogjärn, stiletter eller kaststjärnor från utlandet, eftersom införsel av dem är förbjudet.

Läs mer:


Du kan inte beställa läkemedel från ett område utanför EES. Från EES-området kan du utan recept beställa läkemedel i en mängd som motsvarar 3 månaders förbrukning i förpackningar på högst 30 stycken. För större mängder behöver du ett recept.

Läs mer: Läkemedel

 


Införseln av nikotinfria vätskor som är avsedda för användning i elektroniska cigaretter eller av apparater för engångsbruk som liknar elektroniska cigaretter och som är färdigt fyllda med nikotinfri vätska begränsas inte i tobakslagen. Man ska dock beakta att när man beställer produkter från utlandet, kan det hända att nikotinhalten inte har märkts på produkterna på ett korrekt sätt. Om Tullen vid införseln misstänker att produktens nikotinhalt inte har angetts korrekt, kan produkten undersökas vid Tullaboratoriet.

Både nikotinhaltiga och nikotinfria e-cigarettvätskor är punktskattepliktiga produkter.

Läs mer: Nätbeställning av tobaksprodukter
Skatteförvaltningen, punktskatt på tobak


Snus, tuggtobak och tobak för användning i näsan är enligt tobakslagen rökfria tobaksprodukter, och det är förbjudet att skaffa och ta emot dessa produkter per post eller på något annat motsvarande sätt från andra länder.

Läs mer: Nätbeställning av tobaksprodukter


En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation anskaffade tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder.

Med ett medel för distanskommunikation avses telefon, post, television och datanät samt andra medel som kan användas för ingående av avtal utan att parterna är samtidigt närvarande.

Läs mer: Nätbeställning av tobaksprodukter

 


Ja, du kan använda kortets kreditegenskap eller debitegenskap (VISA debit/credit och MasterCard debit/credit).

Notera att den minsta summan som ska betalas i deklarationstjänsten för import är 0,65 €.


I tobakslagen avses med tobak för vattenpipa en tobaksprodukt som kan förbrukas enbart genom en vattenpipa. Tobakslagen begränsar inte resandeinförseln av tobak för vattenpipa utom då produkten införs från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Då ska man beakta tidsgränserna för resandeinförseln enligt 66 § i tobakslagen.

En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation anskaffade tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter i landet.

Resandeinförseln av tobak för vattenpipa från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område som ligger inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde omfattas av en mängdbegränsning på 250 gram för skattefrihet och tullfrihet. Detta gäller oavsett om blandningen som röks i pipan innehåller nikotin eller inte. Detta tillämpas också på import från landskapet Åland till Fastlandsfinland och på import från andra EU-medlemsstater och Fastlandsfinland till landskapet Åland.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter

 


Enligt tobakslagen klassas tobaksfria örtblandningar för rökning i vattenpipa som örtprodukter för rökning. Resandeinförseln av sådan tobak för vattenpipa som inte innehåller tobaksplanta omfattas i tobakslagen av mängdbegränsningar när det är fråga om resandeinförsel från ett annat EU-land eller tredjeland. Man får föra in högst 200 enheter färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning vars detaljhandelsförpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs. Resandeinförseln av örtprodukter för rökning från Åland till Fastlandsfinland omfattas inte av restriktioner i tobakslagen. Tobakslagen innehåller heller inte restriktioner om anskaffande eller mottagande av örtprodukter för rökning per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder.

Resandeinförseln av tobak för vattenpipa från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område som ligger inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde omfattas av en mängdbegränsning på 250 gram för skattefrihet och tullfrihet. Detta gäller oavsett om blandningen som röks i pipan innehåller nikotin eller inte. Detta tillämpas också på import från landskapet Åland till Fastlandsfinland och på import från andra EU-medlemsstater och Fastlandsfinland till landskapet Åland.


En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation anskaffade tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder. I konsumentskyddslagen avses med ett medel för distanskommunikation telefon, post, television och datanät samt andra medel som kan användas för ingående av avtal utan att parterna är samtidigt närvarande.

Med elektronisk cigarett avses en produkt som kan användas för inandning av nikotinånga via ett munstycke eller en beståndsdel av en sådan produkt. Det saknar betydelse huruvida anordningen är färdigt fylld med nikotinvätska för engångsbruk eller ska återanvändas med hjälp av en påfyllningsbehållare. I tobakslagens förarbeten anges att även om tillverkaren uppger att anordningen endast är avsedd för inandning av nikotinfri vätska, ska anordningen ändå anses vara en elektronisk cigarett, om den i fråga om sina egenskaper även lämpar sig för förångning av nikotinvätska. Engångsanordningar som är färdigt fyllda med nikotinfri vätska för förångning uppfyller däremot inte tobakslagens definition på elektroniska cigaretter.

Beståndsdelar i en elektronisk cigarett är till exempel nikotinpatroner och behållare, samt en del som inte innehåller nikotinpatron eller behållare. Som elektroniska cigaretter betraktas alltså förutom hela anordningar även reservdelar och delar som konsumenten själv kan montera ihop till en elektronisk cigarett.

Det finns flera olika anordningar och delar på marknaden och därför kan Tullen inte utan undersökning veta om en viss förångare eller dess delar uppfyller tobakslagens definition på elektroniska cigaretter. Vid oklara situationer stoppar vi försändelsen och undersöker ärendet i samarbete med Valvira. Tullen meddelar inte förhandsavgöranden om huruvida en viss förångare eller dess delar uppfyller tobakslagens definition på elektroniska cigaretter.


En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation anskaffade tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder. I konsumentskyddslagen avses med ett medel för distanskommunikation telefon, post, television och datanät samt andra medel som kan användas för ingående av avtal utan att parterna är samtidigt närvarande.

Med elektronisk cigarett avses en produkt som kan användas för inandning av nikotinånga via ett munstycke eller en beståndsdel av en sådan produkt. Det saknar betydelse huruvida anordningen är färdigt fylld med nikotinvätska för engångsbruk eller ska återanvändas med hjälp av en påfyllningsbehållare. I tobakslagens förarbeten anges att även om tillverkaren uppger att anordningen endast är avsedd för inandning av nikotinfri vätska, ska anordningen ändå anses vara en elektronisk cigarett, om den i fråga om sina egenskaper även lämpar sig för förångning av nikotinvätska. Engångsanordningar som är färdigt fyllda med nikotinfri vätska för förångning uppfyller däremot inte tobakslagens definition på elektroniska cigaretter.

Tobakslagen tillämpas inte på sådana produkter på vilka lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010) tillämpas.

Om en produkt har klassificerats som produkt eller utrustning för hälso- och sjukvård, ska den uppfylla kraven för dessa. Detta tar sig uttryck i att produkten i EU ska vara CE märkt. Med produkter och utrustning för hälso- och sjukvård avses instrument, apparater, anordningar, programvara, material och andra produkter eller annan utrustning som används separat eller i kombinationer samt sådan programvara som behövs för att produkten eller utrustningen ska fungera på behörigt sätt, och som tillverkaren avsett för användning på människor vid

a) påvisande, förebyggande, övervakning, behandling eller lindring av sjukdom,

b) påvisande, övervakning, behandling, lindring eller kompensation av en skada eller en funktionsnedsättning,

c) undersökning, ersättning eller ändring av anatomin eller av en fysiologisk process, eller

d) befruktningskontroll.

Produkterna och utrustningen för hälso- och sjukvård övervakas av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Om det är fråga om en elektrisk apparat, ska den också uppfylla kraven gällande elapparater. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes är tillsynsmyndighet för elapparater.


Försändelser kan inte tullklareras i förväg.

Du kan tullklarera postförsändelsen när du fått information om försändelsens ankomst eller när du fått ankomstavin. Ankomstavin kan också vara elektronisk.

Du kan förtulla postförsändelsen när texten ”Leverans väntar på din tulldeklaration. Var vänlig och ta hand om tulldeklarationen inom 20 dagar från ankomst.” visas i Postens försändelseuppföljning.

 


Ja, det kan du. Du kan med ditt eget namn och din personbeteckning göra en tulldeklaration i deklarationstjänsten för import åt en annan person om du fått tillåtelse till detta (befullmäktigande) av personen i fråga.

I fråga om webbförtullning för privatpersoner kan den person som köpt varorna använda en annan persons nätbankskoder för identifiering om personerna sinsemellan har kommit överens om detta. Då kräver deklarationstjänsten för import att man uppger personbeteckningen för den person vars nätbankskoder används. I deklarationen ska namnet på den person vars personbeteckning har uppgetts också anges, dvs. den person vars nätbankskoder används för identifiering. Denna person anges också som mottagare av varorna.

Posten levererar paketet till den faktiska mottagaren som anges på paketet, och de namn- eller adressuppgifter som anges i tulldeklarationen har alltså ingen betydelse här.


På vissa villkor kan du. Läs mera i Skatteförvaltningens anvisning Skattefri försäljning till resande som besöker Finland.


Din försändelse, som ska förtullas, anländer inte till Tullen, utan den är i transportfirmans besittning. Om försändelsen är ett postpaket har Posten den. Om försändelsen levereras av en annan fraktförare är försändelsen i fraktförarens lager.

När försändelsens transportör skickar dig ett meddelande med texten ”Lähetys on tullissa” (under tullbehandling) eller ”Held by Customs” innebär det vanligtvis att försändelsen ska förtullas för att Posten eller fraktföraren ska kunna leverera den till dig. Kom ihåg att du själv måste förtulla försändelsen, först därefter kan den levereras till dig.

Du kan göra förtullningen själv på nätet eller köpa den som en tjänst av Posten eller fraktföraren. Var är mitt paket?

Har du frågor om transporten? Kontakta Posten eller fraktföraren.

 


Begär att Posten reder ut i vilket skede av transporten ditt paket har försvunnit.

 1. Om paketet försvunnit efter förtullningen och under transporten inom Finland återbetalar Tullen inte importskatterna, utan du ska ansöka om ersättning hos Posten.
 2. Om Posten har returnerat ditt paket till avsändaren kan du ansöka om omprövning med en fritt formulerad ansökan eller med Tullens blankett nr 643r (pdf).

Begär ett verifikat från Posten över att paketet returnerats till avsändaren eller skriv ut returverifikatet själv på Postens sidor ur försändelseuppföljningen.


Nej. Du kan ladda ner t.ex. spel, dataprogram och musik från nätet, och du behöver inte lämna en tulldeklaration för dem till Tullen. Tullen uppbär inte heller importskatter för dem. Läs mera om beskattningen av elektroniska tjänster på Skatteförvaltningens webbplats: Mervärdesbeskattning av teletjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster


 • Man behöver inte betala mervärdesskatt för en försändelse om det sammanlagda värdet på varorna i försändelsen är högst 22 euro utan transportavgifter. Denna värdegräns för skattefrihet tillämpas dock inte på tobaksprodukter, alkohol, alkoholdrycker eller parfymer.
 • Det minsta momsbelopp som uppbärs är 5 euro. Vid import av alkoholdrycker och tobaksprodukter som sänts till en privatperson tillämpas inte bestämmelsen om minimibeloppet för momsuppbörd, utan momsen uppbärs också när skattebeloppet underskrider 5 euro.
 • Bestämmelsen om minimibeloppet på 5 euro tillämpas således inte heller på resandeinförseln av dessa produkter eller på alkoholdrycker och tobaksprodukter som de som hör till personalen på ett fortskaffningsmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett land eller område utanför EU för med sig.

Läs mer: Exempel på hur skatterna räknas ut


En försändelse är tullfri om det sammanlagda värdet på varorna i försändelsen är högst 150 euro. Denna värdegräns tillämpas dock inte på alkoholprodukter, tobak, tobaksprodukter, parfymer eller eau de toilette-produkter.

Läs mer: Mera om tullklarering


Om du handlar på nätbutiker i USA med högst 22 euro, behöver du i regel inte behöva betala tullar och skatter för dem. (Undantag från detta är bl.a. alkohol och parfymer). Om värdet på de produkter som du har beställt överskrider 22 euro, ska du betala mervärdesskatt för dem, i regel 24 procent, och om värdet överskrider 150 euro, behöver du eventuellt också betala allmän tull för dina inköp. Tullsatsen beror på vilka produkter du har köpt.

I juni infördes dessutom tilläggstullar på 10 eller 25 procent på vissa amerikanska produkter som importeras till EU. Sådana produkter är t.ex. t-tröjor, jeans, skor för män, skönhetsvårdsprodukter, motorcyklar och spelkor. Tilläggstullen på spelkort är 10 %, för alla andra produkter 25 %. Tilläggstullen behöver dock inte betalas om värdet på dina inköp inte överstiger 150 euro.

Se listan över de amerikanska produkter som omfattas av tilläggstull (pdf) på Tullens webbplats.

Med tullräknaren kan du räkna ut en uppskattning av de tullar och andra importskatter som du behöver betala för dina inköp.

 


Förtulla inte postförsändelsen om du inte vill ta emot den. Om postförsändelsen inte tullklareras inom 20 dagar skickas den tillbaka till avsändaren. Om det handlar om en beställd vara, underrätta säljaren om att du häver köpet.

Om du vill kan du före förvaringstiden går ut meddela Posten att du vägrar ta emot försändelsen och att du vill att den skickas tillbaka till avsändaren.


I Tullens deklarationstjänst för import kan du förtulla din postförsändelse gratis.

I fråga om fraktförsändelser kan fraktföraren dock ta ut en avgift om du förtullar försändelsen själv. Kontrollera serviceavgifterna hos fraktföraren.


Om din beställning levereras till dig från EU behöver du inte förtulla försändelsen eller betala importskatter till Tullen.

Beakta att privatinförsel av matvaror av animaliskt ursprung avsedda för sällskapsdjur är förbjuden från länder utanför EU. Privatpersoner får således inte beställa eller ta emot mat för sällskapsdjur från länder utanför EU.


I EU-länder kan man bara sälja och använda radioutrustningar som uppfyller EU-kraven. Radioutrustningar som säljs i länder utanför EU och EES uppfyller nödvändigtvis inte dessa krav. Utrustningarna kan fungera på fel frekvens, med för stor effekt eller vara annars inkompatibla med de radioutrustningar och -system som används inom EU. Radioutrustningar som har för stor effekt eller fel frekvens kan medföra störningar för andra användare av radioutrustningar. Utländska nätbutiker kan saluföra radioutrustningar som fungerar på fel frekvens eller med för stor effekt, men import av sådana utrustningar till Finland samt återförsäljning och användning av dem i Finland är förbjudet.

CE-märkning är ett tecken på att tillverkaren har sett till att utrustningen uppfyller EU-kraven. När du beställer radioutrustningar från länder utanför EU kontrollera att utrustningen har en CE-märkning. Därtill lönar det sig att kontrollera på förpackningen, i bruksanvisningen eller hos säljaren om användningen av utrustningen i Finland omfattas av begränsningar.

Mera information finns på Kommunikationsverkets webbplats:


Om varor som tillverkats i eller förtullats in i Tyskland levereras till dig, behöver du inte betala några importskatter till Tullen.

Notera att varor som du beställer från Tyskland kan levereras till dig från ett land utanför EU. Då ska de förtullas och då ska också importskatt i regel betalas för dem. Du får ett meddelande från fraktföraren om att du ska tullklarera försändelsen.

Kom också ihåg att tyska Helgoland och Büsingen inte hör till EU:s tull- och skatteområde.

Om du beställer alkohol eller tobaksprodukter, läs anvisningarna om dem på Tullens webbplats.


Postförsändelse vars ankomstavi har skickats av Posten

När du får en ankomstavi för en efterleverans, ring till Tullen, tfn 0295 5206. Innan du ringer till Tullen, försäkra dig om att du har alla de uppgifter och handlingar som behövs för att klargöra situationen:

 • förtullningsnummer
 • orderbekräftelse eller faktura för varorna
 • ankomstnummer för den postförsändelse som kommit i efterhand.

Innan du kan få ditt postpaket ska du också betala ränta för försenad betalning. Räntebeloppet får du veta genom att ringa till Tullens stöd för webbdeklarering, privatpersoner, tfn 0295 5206.


Om det sammanlagda värdet på varorna i försändelsen inte överstiger 22 euro eller om försändelsen innehåller en gåva värd högst 45 euro från en privatperson, behöver man inte (dock med vissa undantag) lämna in någon tulldeklaration eller betala några skatter. Du ska dock skicka Tullen:

 • en orderbekräftelse eller en utredning över gåvan och dess värde
 • försändelsens ankomstnummer och din kontaktinformation

per e-post till lentoposti(at)tulli.fi för frisläppning av paketet. Mera information: På Tullens webbplats eller från telefonstödet för webbdeklarering, tfn 0295 5206.


Om du måste förtulla varor som du beställt uppbär Tullen importskatter för dem, dvs. vanligtvis moms och tull, i samband med att varorna förtullas. För vissa produkter uppbärs också punktskatt, t.ex. för alkoholdrycker.

En försändelse är momsfri, om värdet på varorna i försändelsen är högst 22 euro utan postavgifter. Denna värdegräns för skattefrihet tillämpas dock inte på tobaksprodukter, alkohol, alkoholdrycker eller parfymer. Om värdet på varorna i en försändelse är mer än 22 euro men högst 150 euro är varan tullfri, men man ska betala mervärdesskatt, om momsbeloppet är 5 euro eller mera. Mervärdesskatt tas dock alltid ut för tobaksprodukter, alkohol och alkoholdrycker. Mervärdesskatten på import beräknas så att skattegrunden för mervärdesskatt multipliceras med den skattesats som tillämpas (24 %, 14 % eller 10 %).

När värdet på varorna i en försändelse överstiger 150 euro utan postavgifter är importen tullpliktig och ett tullvärde fastställs för varorna. Tullarna är vanligtvis värdetullar, m.a.o. en viss procent av tullvärdet.

Läs mer: Vad är importskatter?

 


Tullen skickar inte separata tullräkningar. Förtullningsbeslutet fungerar samtidigt som tullräkning som du kan betala när du förtullar din försändelse i deklarationstjänsten för import.Tullen tas ut på tullvärdet, som består av varans pris samt av transport-, lastnings- och försäkringskostnaderna. Mervärdesskatten vid import tas ut på skattegrunden som utöver priset också omfattar bl.a. transportkostnaderna och tullen.

Läs mer: Tullar och skatter

 


Ändringen är förknippad med totalreformen av tobakslagen, som genomför EU:s tobaksdirektiv (2014/40/EU).

Lagen har beretts av social- och hälsovårdsministeriet, som har hand om den allmänna ledningen och styrningen av efterlevnaden av tobakslagen. Tobakslagen (549/2016), som stiftades av riksdagen, trädde i kraft 15.8.2016. Enligt tobakslagen är Tullen den verkställande myndigheten, som ska övervaka att de införselförbud och införselrestriktioner som föreskrivs i lagen följs. Tullens uppgifter omfattar också granskning och övervakning av EU:s inre trafik och även när det är fråga om införsel från Åland till övriga Finland.


 • Förfalskade produkter kan utgöra en fara för hälsan och den allmänna säkerheten. Särskilt riskfyllda är mediciner, reservdelar till fordon och elektrisk utrustning.
 • Det finns ingen tillförlitlig forskningsbaserad information om förfalskade produkter. Till exempel kan ett klädesplagg antändas eller orsaka allergi, eller skadliga ämnen avsöndras eller delar lossa från leksaker. Farliga material som används i dessa produkter kan i värsta fall orsaka cancer. Förfalskade reservdelar i fordon kan leda till felfunktioner och olyckor, förfalskad elektronik till kortslutningar.
 • En förfalskad produkt har ingen garanti, och det är ingen som bär ansvaret om produkten går sönder eller orsakar skada.
 • Produktförfalskning är en bransch som omsätter ofantliga summor som används till att finansiera organiserad brottslighet. Vill du bidra till den?
 • Förfalskningarna äter upp marknaden för äkta produkter. Som en följd av detta går uppskattningsvis 100 000 jobb förlorade i Europa årligen. Även ditt jobb kan vara i fara.
 • Produktförfalskningar bidrar inte till skatteinkomster. Samhället måste samla därmed samla in medel för sin verksamhet från andra källor, till exempel från din löneinkomst.
 • Försäljningen av piratkopior av musikupptagningar, dataprogram, filmer och liknande produkter berövar upphovsmakarna deras arbetsinkomst.

Läs mer: Produktförfalskningar och nätköp


 Du får ankomstavin eller meddelandet om att en försändelse som ska förtullas har anlänt alltid från Posten eller fraktföraren. Du behöver uppgifterna från dessa om du själv förtullar försändelsen. Om du har frågor om ankomstavin, kontakta Posten eller fraktföraren.


Vilka betalningsmedel godkänns vid tullkontoren?
Du kan betala tullar, skatter eller garantier med följande betalningsmedel vid tullkontoren:

 • kontant
 • check
 • Visa Debit/Kredit
 • Visa Electron
 • Mastercard Debit/Kredit
 • Maestro samt
 • V Pay.

Du behöver bland annat följande för en tulldeklaration:

1. Ankomstavi från fraktföraren med följande uppgifter om försändelsen:

Postförsändelser:

 • ankomstdatum
 • försändelsens vikt (har inte alltid angetts. Om okänd, ange en uppskattning)
 • postförsändelsens ankomstnummer

Fraktförsändelser:

 • tidigare handling (i fråga om fraktförsändelser anges i regel AREX MRN-nummer + AREX-varupostnummer som tidigare handling, används inte vid postförsändelser)
 • varans förvaringsplats, vanligtvis fraktförarens lagerkod
 • referensnummer som du får av fraktföraren (fraktföraren behöver denna uppgift)

2. Faktura/orderbekräftelse från försäljaren

3. Produktens varukod, som du hittar i varulistan eller så får du den t.ex. från vår telefontjänst.

(Obs! Ingen varukod behöver uppges om försändelsen kommer från Kanalöarna, inkl. Jersey). Om du inte har alla ovannämnda dokument och uppgifter kan deklarationen inte inges och varorna inte överlåtas från lagret.


Nikotinvätska som inte innehåller mer nikotin än 20 milligram per milliliter och inte ska användas för de ändamål som avses i 3 § 1 mom. i läkemedelslagen (395/1987) omfattas av tobakslagen. En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation anskaffade tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder.

I konsumentskyddslagen avses med ett medel för distanskommunikation telefon, post, television och datanät samt andra medel som kan användas för ingående av avtal utan att parterna är samtidigt närvarande.

En privatperson får inte föra in, skaffa och ta emot per post eller på något annat motsvarande sätt från andra länder sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt 3 § 1 mom. i läkemedelslagen.

 


                            

Ta kontakt

Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord Nätbeställning

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag