Begränsningar


Tullen övervakar resandeinförsel av alkohol i EU-intern trafik och kan kontrollera medförda alkoholdrycker. Även om du efter kontrollen skulle få ta med dig alkoholprodukterna kan kontrollen leda till skattebedömning. Skattebedömningen genomförs sedan den 1 januari 2017 av Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen tar vid behov kontakt med dig, och du ska även efter införseln redogöra för användningsändamålet med de alkoholdrycker du fört in.

Enligt 103 § i punktskattelagen har Tullen rätt att omhänderta punktskattepliktiga produkter, om det t.ex. råder oklarhet vad gäller skattskyldighet, skattepliktighet, tillämpning av bestämmelserna om punktbeskattning eller syftet med importen, eller om det finns någon annan grundad anledning att omhänderta produkterna.

För produkter som förs in för annat än för en privatpersons eget bruk ska punktskatt tas ut. Sedan den 1 januari 2017 är det Skatteförvaltningen som svarar för beskattningen. Om Tullen omhändertagit punktskattepliktiga produkter som du fört in från utlandet, vänta på att Skatteförvaltningen tar kontakt med dig.

 


Nej, det får du inte. En resande ska föra med sig sina egna mediciner i sitt eget bagage. Läkemedelspreparat som ordinerats med recept är alltid personliga och ska innehas av den person som de ordinerats till.

Läs mer: Läkemedel


Du kan beställa läkemedel från EES-området bara i en mängd som motsvarar 3 månaders förbrukning (från ett område utanför EES kan du inte alls beställa läkemedel). Större mängder kräver ett recept och en patientanvisning given av en läkare. Beakta också förpackningsstorlekarna för egenvårdspreparat i Finland. Du kan beställa Burana i förpackningar innehållande högst 30 stycken. Kom ihåg att du kan beställa preparat bara från en aktör som har säljtillstånd.

Läs mer: Läkemedel

 


Läkarrecepten ska vara på finska eller svenska eftersom dessa språk är Finlands officiella tjänstespråk. I vissa fall accepteras också recept på engelska, om tjänstemannen förstår språket. Kunden ska redogöra för innehållet i receptet.


De flesta länder har egna restriktioner när det gäller införsel av läkemedel. Resanden ska ta reda på vilka restriktioner som gäller för införsel i destinationslandet. Mera information om restriktionerna får du t.ex. från destinationslandets ambassad eller myndigheter. Finska tullen ger inte information om andra länders importrestriktioner.

Ta recepten med dig på resan. Med dem kan du vid behov bevisa att du har rätt att ha med dig dina personliga läkemedel. Om du har elektroniska recept på dina läkemedel (eRecept) ta med något av följande på resan:

 • patientanvisning utskriven av läkare. I anvisningen uppräknas alla läkemedel som du blivit ordinerad på samma gång.
 • sammanställning över dina recept från apoteket.
 • sammanställning över dina recept som du kan skriva ut från Nationella hälsoarkivets tjänst (Kanta) med dina nätbankskoder.

Mer information:


Om läkemedelspreparatet är ett receptläkemedel i Finland ska du ha receptet och hunden med dig när kommer till landet. Införsel av egenvårdsmediciner kräver inte recept men du ska ha hunden med dig när du kommer till landet, och du kan bara föra in en mängd som motsvarar en månads förbrukning. Om produkten går att köpa i en butik kontrollera att den inte innehåller biocider. Om den är en biocidprodukt ska den vara registrerad, och den får inte ingå i listan över förbjudna biocidämnen.


Varje land har sin egen lagstiftning gällande läkemedel, och därför lönar det sig att alltid ta med recepten på en resa. Frågor om vilka krav på läkemedel som gäller i destinationslandet kan du ställa till landets ambassad. Vid ankomst till Finland ska du ha recepten och en läkarskriven patientanvisning med dig.

Läs mer: Läkemedel

 


Privatpersoner får inte föra in fyrverkeripjäser till Finland från ett land utanför EES. Införseln kräver tillstånd, som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) inte beviljar privatpersoner.

 • Mera information: Tukes


Importen av sälprodukter från länder utanför EU till Finland omfattas av restriktioner, och importören ska ha ett intyg som beviljats av en behörig myndighet i ursprungslandet. Ett ursprungsintyg krävs inte för sälprodukter som medförs av resanden för personligt bruk, men även dessa ska uppfylla kriterierna som fastställts i Tullens restriktionshandbok.

Utöver de allmänna restriktionerna omfattas vissa sälprodukter av importförbud. Import av råa och beredda skinn från kutar av grönlandssäl och klappmyts (blåssäl) samt av produkter som framställts av dessa skinn är förbjuden, även från andra EU-länder.

Läs mer:


Du får varken beställa eller föra in valkött. Import av delar av val och valprodukter från alla länder, även från andra EU-länder, är förbjuden i den nationella lagstiftningen.

Läs mer:


Du kan inte beställa knogjärn, stiletter eller kaststjärnor från utlandet, eftersom införsel av dem är förbjudet.

Läs mer:


Du kan inte beställa läkemedel från ett område utanför EES. Från EES-området kan du utan recept beställa läkemedel i en mängd som motsvarar 3 månaders förbrukning i förpackningar på högst 30 stycken. För större mängder behöver du ett recept.

Läs mer: Läkemedel

 


Införseln av nikotinfria vätskor som är avsedda för användning i elektroniska cigaretter eller av apparater för engångsbruk som liknar elektroniska cigaretter och som är färdigt fyllda med nikotinfri vätska begränsas inte i tobakslagen. Man ska dock beakta att när man beställer produkter från utlandet, kan det hända att nikotinhalten inte har märkts på produkterna på ett korrekt sätt. Om Tullen vid införseln misstänker att produktens nikotinhalt inte har angetts korrekt, kan produkten undersökas vid Tullaboratoriet.

Både nikotinhaltiga och nikotinfria e-cigarettvätskor är punktskattepliktiga produkter.

Läs mer: Nätbeställning av tobaksprodukter
Skatteförvaltningen, punktskatt på tobak


Snus, tuggtobak och tobak för användning i näsan är enligt tobakslagen rökfria tobaksprodukter, och det är förbjudet att skaffa och ta emot dessa produkter per post eller på något annat motsvarande sätt från andra länder.

Läs mer: Nätbeställning av tobaksprodukter


I tobakslagen avses med tobak för vattenpipa en tobaksprodukt som kan förbrukas enbart genom en vattenpipa. Tobakslagen begränsar inte resandeinförseln av tobak för vattenpipa utom då produkten införs från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Då ska man beakta tidsgränserna för resandeinförseln enligt 66 § i tobakslagen.

En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation anskaffade tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter i landet.

Resandeinförseln av tobak för vattenpipa från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område som ligger inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde omfattas av en mängdbegränsning på 250 gram för skattefrihet och tullfrihet. Detta gäller oavsett om blandningen som röks i pipan innehåller nikotin eller inte. Detta tillämpas också på import från landskapet Åland till Fastlandsfinland och på import från andra EU-medlemsstater och Fastlandsfinland till landskapet Åland.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter

 


Enligt tobakslagen klassas tobaksfria örtblandningar för rökning i vattenpipa som örtprodukter för rökning. Resandeinförseln av sådan tobak för vattenpipa som inte innehåller tobaksplanta omfattas i tobakslagen av mängdbegränsningar när det är fråga om resandeinförsel från ett annat EU-land eller tredjeland. Man får föra in högst 200 enheter färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning vars detaljhandelsförpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs. Resandeinförseln av örtprodukter för rökning från Åland till Fastlandsfinland omfattas inte av restriktioner i tobakslagen. Tobakslagen innehåller heller inte restriktioner om anskaffande eller mottagande av örtprodukter för rökning per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder.

Resandeinförseln av tobak för vattenpipa från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område som ligger inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde omfattas av en mängdbegränsning på 250 gram för skattefrihet och tullfrihet. Detta gäller oavsett om blandningen som röks i pipan innehåller nikotin eller inte. Detta tillämpas också på import från landskapet Åland till Fastlandsfinland och på import från andra EU-medlemsstater och Fastlandsfinland till landskapet Åland.


Det är förbjudet att använda och inneha en radardetektor i ett motordrivet fordon i Finland. Som innehav räknas också om radardetektorn finns med i bilen utan att den är påslagen. Överträdelsen av förbudet leder till beslag av detektorn och böter. Den beslagtagna anordningen förstörs under Tullens övervakning, och återlämnas inte till kunden.


För kottar från arterna pinus spp. och pseudostuga spp. som införs från länder utanför EU behövs ett sundhetscertifikat om de införs för förökningsändamål. För andra kottar krävs inget sundhetscertifikat vid privatinförsel av icke-yrkesmässig natur.


Du ska först kontrollera CITES-begränsningarna gällande musslor på Miljöcentralens webbplats.

För ditt eget bruk får du utan veterinär gränskontroll föra in högst 20 kg döda ätbara musslor. Du får också föra in stenar, men korallerna omfattas av CITES-begränsningar.


Du får för eget bruk föra in mindre än 10 kg skogssvampar och -bär utan provtagning och utredning av strålningsnivån.


En del av ormar omfattas av CITES-begränsningar och därför får ormsprit som innehåller dem inte föras in utan tillbörligt CITES-tillstånd.

Mera information finns på Miljöförvaltningens webbplats.

 


Med läkemedlen ska du alltid bära något som bevisar vilka specifika läkemedel det rör sig om. Det lönar sig att ha med sig läkemedlets originalförpackning eller bipacksedel på resan. Detta underlättar också övervakningen.

Läs mer: Läkemedel


Tobaksdirektivet förutsätter att varje detaljhandelsförpackning för tobaksvaror för rökning ska vara försedd med en hälsovarning bestående av både en varningstext och ett färgfoto som är förknippat med texten. Kraven på varningsmärkningar gäller också detaljhandelsförpackningar för nikotinvätskor i elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare och för örtprodukter för rökning.

Tobakslagen begränsar resandeinförseln av ovan nämnda produkter kvantitativt genom en bestämmelse som grundar sig på varningsmärkningarna. En privatperson får bara föra in en viss mängd produkter som saknar varningsmärkningar på finska och svenska om produktens negativa effekter för hälsan samt i fråga om tobaksprodukter också figurativa varningar.

Genom social- och hälsovårdsministeriets förordning ges närmare bestämmelser om märkningarnas text, bilder, typsnitt och punktstorlek, färg, ram, yta, hur märkningarna ska placeras, alterneras och fästas och att de inte ska brytas, samt om annan definiering. Hälsovarningarna ska enligt huvudregeln tryckas på ett sådant sätt att de inte kan avlägsnas eller utplånas, de ska vara helt synliga och de får inte brytas när detaljhandelsförpackningen öppnas. Hälsovarningarna får inte heller på något sätt dölja detaljhandelsförpackningens skattemärken eller prisetiketter, lokaliserings-, spårnings- eller säkerhetsmärkningar och de får inte störa märkningarnas läsbarhet. Det är nästan omöjligt att uppfylla alla ovannämnda krav t.ex. genom att själv klistra varningsmärkningarna på produkterna.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter

 


Du kan inte skicka läkemedel till Finland eftersom det är förbjudet för privatpersoner att skicka läkemedel till en annan privatperson.

Läs mer: Läkemedel

 


Om din beställning levereras till dig från EU behöver du inte förtulla försändelsen eller betala importskatter till Tullen.

Beakta att privatinförsel av matvaror av animaliskt ursprung avsedda för sällskapsdjur är förbjuden från länder utanför EU. Privatpersoner får således inte beställa eller ta emot mat för sällskapsdjur från länder utanför EU.


I tobakslagen avses med

 • tobaksprodukter produkter som kan förbrukas och som helt eller delvis består av tobak (nicotiana). Nikotinvätska som används i elektroniska cigaretter regleras inte som tobaksprodukt utan i enlighet med en specialbestämmelse som nikotinvätska.
 • rökfria tobaksprodukter tuggtobak, tobak för användning i näsan, tobak för användning i munnen och andra tobaksprodukter som inte förbrukas via förbränning.
 • tobaksprodukter för rökning andra tobaksprodukter än rökfria tobaksprodukter. Sådana är till exempel cigaretter, cigarrer och rulltobak. I enlighet med tobaksdirektivet anses även tobak för vattenpipa vara tobaksprodukt för rökning när tobakslagen tillämpas.
 • röktillbehör ett tillbehör eller redskap som huvudsakligen är avsett att användas vid tobaksrökning eller för förberedelse till tobaksrökning. Till exempel cigarettpapper och pipor är röktillbehör.
 • cigarett en sådan tobaksrulle som avses i 4 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994)
 • cigarr en sådan tobaksrulle som avses i 3 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis.
 • cigarill en cigarr vars vikt per styck är högst tre gram.
 • rulltobak tobak som konsumenter eller detaljhandelsaffärer kan använda för att göra cigaretter. Tobak som kan användas både som rulltobak och genom vattenpipor ska anses vara rulltobak.
 • piptobak tobak som kan förbrukas via förbränning och uteslutande är avsedd för användning i pipa.
 • tobak för vattenpipa en tobaksprodukt som kan förbrukas enbart genom en vattenpipa.
 • tuggtobak en rökfri tobaksprodukt uteslutande avsedd att tuggas.
 • tobak för användning i näsan en rökfri tobaksprodukt som kan konsumeras via näsan.
 • tobak för användning i munnen alla tobaksprodukter för användning i munnen som helt eller delvis är framställda av tobak och som tillhandahålls i pulver- eller partikelform eller i någon kombination av dessa former, utom sådana som är avsedda att inhaleras eller tuggas.
 • örtprodukt för rökning ett tobakssurrogat som är framställt av växter och som kan förbrukas via förbränning. Produkten innehåller inte tobaksplanta utan andra växter, såsom örter eller frukter, och är avsedd att förbrukas via förbränning. Till exempel så kallade örtcigaretter samt tobaksfria örtblandningar för rökning i vattenpipa är örtprodukter för rökning.
 • elektronisk cigarett en produkt som kan användas för inandning av nikotinånga via ett munstycke eller en beståndsdel av en sådan produkt.
 • nikotinvätska vätska som innehåller nikotin och är avsedd för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett och som inte innehåller mer nikotin än 20 milligram per milliliter och inte ska användas för de ändamål som avses i 3 § 1 mom. i läkemedelslagen (395/1987).
 • nikotinfri vätska för förångning annan vätska än nikotinvätska som är avsedd för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett eller på något annat motsvarande sätt.
 • påfyllningsbehållare en behållare som innehåller nikotinvätska och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

I EU-länder kan man bara sälja och använda radioutrustningar som uppfyller EU-kraven. Radioutrustningar som säljs i länder utanför EU och EES uppfyller nödvändigtvis inte dessa krav. Utrustningarna kan fungera på fel frekvens, med för stor effekt eller vara annars inkompatibla med de radioutrustningar och -system som används inom EU. Radioutrustningar som har för stor effekt eller fel frekvens kan medföra störningar för andra användare av radioutrustningar. Utländska nätbutiker kan saluföra radioutrustningar som fungerar på fel frekvens eller med för stor effekt, men import av sådana utrustningar till Finland samt återförsäljning och användning av dem i Finland är förbjudet.

CE-märkning är ett tecken på att tillverkaren har sett till att utrustningen uppfyller EU-kraven. När du beställer radioutrustningar från länder utanför EU kontrollera att utrustningen har en CE-märkning. Därtill lönar det sig att kontrollera på förpackningen, i bruksanvisningen eller hos säljaren om användningen av utrustningen i Finland omfattas av begränsningar.

Mera information finns på Kommunikationsverkets webbplats:


Kontrollera först hos Livsmedelssäkerhetsverket Evira vilka begränsningar och bestämmelser som gäller vid införsel av sällskapsdjur.

Förtulla sällskapsdjuret när du anländer till landet. Uppvisa djurets dokument och inköpsfaktura i samband med förtullningen. Du kan föra in sällskapsdjuret tull- och skattefritt om dess värde inte överstiger gränsen för resandeinförsel. Värdegränsen är 430 eller 300 euro beroende på vilket fortskaffningsmedel du använder. Om gränsen för resandeinförsel överskrids, ska du betala 24% i moms på sällskapsdjurets inköpspris samt transport- och eventuella försäkringskostnader. Läs mer om importskatter.


Kraven gällande införsel av djur varierar beroende på om djuret förs in från ett EU-land eller från ett land utanför EU och om införseln sker i kommersiellt syfte eller inte. Kontrollera införselkraven till exempel på Eviras kundservice för personer som för in eller ut sällskapsdjur: www.evira.fi

Mer information om införselrestriktioner för veterinärmedicinska läkemedel ges av Fimea


CITES-produkter är hotade djur och växter samt delar eller produkter av dem. Införsel av dem är förbjudet eller kräver tillstånd. Mera information: Miljo.fi

 • Sällskapsdjur (t.ex. papegojor, landsköldpaddor och många reptiler) och växter (t.ex. orkidéer)
 • Kosmetika och läkemedel som innehåller delar av CITES-arter 
 • Kläder och accessoarer (t.ex. vargskinnspäls eller väska av krokodilskinn)
 • Jakt- och fiskeutrustning (t.ex. fluga med björnhår)
 • Fisk och produkter av fisk (t.ex. stör, kaviar, ål).

Ändringen är förknippad med totalreformen av tobakslagen, som genomför EU:s tobaksdirektiv (2014/40/EU).

Lagen har beretts av social- och hälsovårdsministeriet, som har hand om den allmänna ledningen och styrningen av efterlevnaden av tobakslagen. Tobakslagen (549/2016), som stiftades av riksdagen, trädde i kraft 15.8.2016. Enligt tobakslagen är Tullen den verkställande myndigheten, som ska övervaka att de införselförbud och införselrestriktioner som föreskrivs i lagen följs. Tullens uppgifter omfattar också granskning och övervakning av EU:s inre trafik och även när det är fråga om införsel från Åland till övriga Finland.


 • Förfalskade produkter kan utgöra en fara för hälsan och den allmänna säkerheten. Särskilt riskfyllda är mediciner, reservdelar till fordon och elektrisk utrustning.
 • Det finns ingen tillförlitlig forskningsbaserad information om förfalskade produkter. Till exempel kan ett klädesplagg antändas eller orsaka allergi, eller skadliga ämnen avsöndras eller delar lossa från leksaker. Farliga material som används i dessa produkter kan i värsta fall orsaka cancer. Förfalskade reservdelar i fordon kan leda till felfunktioner och olyckor, förfalskad elektronik till kortslutningar.
 • En förfalskad produkt har ingen garanti, och det är ingen som bär ansvaret om produkten går sönder eller orsakar skada.
 • Produktförfalskning är en bransch som omsätter ofantliga summor som används till att finansiera organiserad brottslighet. Vill du bidra till den?
 • Förfalskningarna äter upp marknaden för äkta produkter. Som en följd av detta går uppskattningsvis 100 000 jobb förlorade i Europa årligen. Även ditt jobb kan vara i fara.
 • Produktförfalskningar bidrar inte till skatteinkomster. Samhället måste samla därmed samla in medel för sin verksamhet från andra källor, till exempel från din löneinkomst.
 • Försäljningen av piratkopior av musikupptagningar, dataprogram, filmer och liknande produkter berövar upphovsmakarna deras arbetsinkomst.

Läs mer: Produktförfalskningar och nätköpInförsel av vissa varor är förbjudet, omfattas av begränsningar eller kräver tillstånd. Det är bra att redan före resan ta reda på vilka införselrestriktioner som gäller. Ett eventuellt tillstånd ska vara beviljat före införseln och visas upp vid införseln. Lagstridig införsel kan leda till straffrättsliga påföljder. Exempel på begränsade eller förbjudna varor:

 • Växter, kosttillskott och livsmedel. Mera information: www.evira.fi   
 • Knogjärn, stiletter, förlamande elvapen, elbatonger
 • Laserpekare. Mera information: www.tukes.fi
 • Produkter som kränker upphovsrätten, t.ex. pirat-cd och -dvd.

Läs mer:


                            

Ta kontakt

Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag