Växter, växtdelar, växtprodukter och blommor

Införsel av växter, växtdelar och växtprodukter från EU-länder, från europeiska länder utanför EU och från länder utanför Europa har begränsats för att förebygga spridning av växtsjukdomar och skadedjur. Kraven gällande införsel varierar beroende på växtart, produkt och ursprungsland. Vissa växtarter omfattas av importförbud från länder utanför EU.

Det är importören som ska reda ut vilka importkrav som gäller. Importkraven för växter och produkter av dem finns på Livsmedelsverkets webbplats:

Importören av sådana frukter, bär och grönsaker som kräver sundhetscertifikat ska vara registrerad i Eviras växtskyddsregister, och Tullen granskar importpartiet.

Kontakta vid behov Livsmedelsverket för att reda ut förutsättningarna för införsel.

Införsel av utrotningshotade växter och produkter av dem kräver tillstånd

Införsel och utförsel av utrotningshotade växtarter och växtprodukter kräver tillstånd. CITES-importtillstånd krävs för t.ex. ädelträprodukter, kaktusar och många orkidéer.

Vid införsel från EU räcker det med en kopia av importtillståndet eller återutförselintyget, eller med ett separat EU-CITES-intyg. Tillstånden bör skaffas i god tid före avresan, eftersom de inte kan skaffas i efterhand. Närmare uppgifter finns på Miljöförvaltningens webbplats: Import och export av samt handel med hotade arter.

Beakta följande

Även om du förde in orkidéer för ditt eget bruk, behöver du för vissa orkidéarter ett CITES-exporttillstånd eller -återutförselintyg från exportlandet samt ett importtillstånd som beviljats av Finlands miljöcentral. Därtill ska du ha ett sundhetscertifikat om du för in mer än 20 orkidéer.

Mer information och anvisningar hittar du på Livsmedelsverkets och Miljöförvaltningens webbplatser.


För kottar från arterna pinus spp. och pseudostuga spp. som införs från länder utanför EU behövs ett sundhetscertifikat om de införs för förökningsändamål. För andra kottar krävs inget sundhetscertifikat vid privatinförsel av icke-yrkesmässig natur.


Du får för eget bruk föra in mindre än 10 kg skogssvampar och -bär utan provtagning och utredning av strålningsnivån.


Privatpersoners rätt att föra in frön till landet är förknippad med kraven på växters sundhet. Läs Livsmedelsverkets anvisning: Villkor till resenärer för införsel av växter

  • För eget bruk får man medföra 200 gram frön från europeiska länder utanför Europeiska unionen. Både från EU och från länder utanför EU får man fritt medföra frön som inte kräver sundhetscertifikat. Observera dock att införsel av allt slags frö och utsäde från Ryssland är förbjudet med stöd av lagen om handel med utsäde. Införsel av frön av tall och Douglasgran är inte heller tillåtet.

Information om kraven enligt lagen om handel med utsäde finns i Livsmedelsverkets anvisning till importörer och marknadsförare av utsäde.

  1. privatpersoner behöver inte registrera sig som importörer, om det är fråga om en enstaka importhändelse där den sammanlagda mängden utsäde som importeras inte överskrider 200 gram. 
  2. privatpersoner behöver inte anmäla importen till Eviras utsädeskontrollenhet om mängden utsäde inte överskrider 200 gram.
  3. när privatpersoner importerar utsäde ska de försäkra sig om att importlandets utsädeskontrollsystem motsvarar EU:s system enligt punkt 2.2 i anvisningen. Om utsädesmängden överskrider 200 gram, ska utsädessorterna vara upptagna i EU:s sortlista, se anvisningens bilaga 2.

Läs mer

Tullens restriktionshandbok (bara på finska): Kasvien terveystarkastus

Närmare anvisningar finns på

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen

Tullrådgivningen betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord