Varor som resande för in

När du kommer från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde När du kommer från EU

När du kommer från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde

Om du har rest utanför EU:s tull- och skatteområde och kommer tillbaka till Finland landvägen t.ex. med bil, tåg eller buss, får du i ditt personliga resgods tull- och skattefritt föra in varor som du köpt till ett värde av högst 300 euro. Denna värdegräns gäller också om du kommer tillbaka sjö- eller flygledes med ditt eget fartyg eller luftfartyg i fritidsbruk. Om du kommer tillbaka med flyg eller båt i kommersiell trafik, får du tull- och skattefritt föra med dig varor upp till ett värde av 430 euro.

Värdet på de medförda varorna anses vara det pris som betalats för varorna.  Resanden ska kunna verifiera priset på ett tillförlitligt sätt, t.ex. med inköpskvitton. Förvara således kvittona på dina inköp.

Varor får föras in som resandeinförsel på villkor att införseln inte är kommersiell och att varorna inte förs in för att säljas vidare. Detta betyder att alla följande villkor måste vara uppfyllda:

 1. Införseln är av tillfällig natur.
 2. Införseln inbegriper enbart varor som är avsedda för resandens eller familjens personliga bruk eller varor som är avsedda som gåvor.
 3. Varorna är till sin art och kvantitet sådana att de inte kan betraktas som varor som förs in för kommersiella ändamål.

All annan införsel betraktas som kommersiell import. För varor som införts för kommersiella ändamål ska tull och importskatter betalas.

Som personligt resgods betraktas resgods som resanden kan visa upp för tullen vid sin ankomst till Finland. Som personligt resgods betraktas också resgods som resanden visar upp för tullen vid en senare tidpunkt, om resanden kan lägga fram bevis på att det företag som ansvarat för transporten vid resandens avresa registrerat varorna som medföljande resgods.

Kom ihåg införselrestriktionerna för alkohol- och tobaksprodukter

Värdegränserna för tull- och skattefri resandeinförsel gäller dock inte alkohol, alkoholdrycker, cigaretter, cigariller, cigarrer, pip- och cigarettobak och motorfordonsbränsle. Införseln av dessa produkter från länder utanför EU har begränsats så att den omfattas av tidsgränser och kvantitativa begränsningar. 

Exempel 1. Om du kommer med bil från Ryssland till Finland får du tull- och skattefritt föra med dig en kamera värd 290 euro.  Därtill kan du tull- och skattefritt medföra den tillåtna mängden alkohol- och tobaksprodukter, t.ex. 4 liter vin och  200 cigaretter, om din resa i Ryssland varat mer än 24 timmar och din ålder berättigar till införseln. 

Exempel 2. Om du kommer med flyg från Thailand till Finland får du tull- och skattefritt föra med dig en kostym som är värd 420 euro. Därtill kan du tull- och skattefritt medföra den tillåtna mängden alkohol, t.ex. en liter konjak och 50 cigarrer..

Exempel 3. Du för in en kamera värd 500 euro från din resa. Värdet på en enskild vara kan inte delas upp i en skattefri och en skattepliktig del, så moms och tull tas ut på hela värdet, inte bara på den del som överstiger 300/430 euro.

Exempel 4. Äkta makar för tillsammans in en kamera värd 500 euro.  Införselrätten är personlig, så varans värde kan inte delas upp på flera personer. Äkta makar kan alltså inte tillsammans momsfritt och tullfritt föra in kameran utan den ska förtullas och tull och importskatterna ska betalas för den.

Viktigt att komma ihåg

Värdet på följande varor räknas inte in i värden gällande resandeinförseln:

 1. resandens personliga resgods som hen för in i eller ut ur landet tillfälligt
 2. äkemedel som resanden behöver för eget bruk.
 • Om du i ditt resgods har resgods eller varor som tillhör en annan resande, ska du gå genom tullen tillsammans med den som äger varorna.
 • Om du har fört en i Finland eller någon annanstans i EU inköpt vara ut ur EU men tar den tillbaka till Finland antingen för att returnera den till säljaren eller för att få den reparerad eller utbytt, är varan inte en tull- eller skattefri resandeinförd vara.
 • Ett luftfartyg eller fartyg anses vara i fritidsbruk när dess ägare eller innehavare använder det för andra än kommersiella ändamål. Med kommersiella ändamål avses sådan varu- eller persontransport eller sådant utförande av tjänster som sker mot betalning eller för myndighetsändamål.

När du kommer från EU

Du kan föra in varor du köpt under resan utan värdegränser.
Observera dock att införsel av t.ex. alkohol, tobaksprodukter och bränslen omfattas av restriktioner.

Ta del av anvisningarna om resandeinförsel av alkohol och tobaksprodukter

För alkoholprodukter som förs in för kommersiellt ändamål eller alkolprodukter som skickats från resan ska en skattedeklaration lämnas till Skatteförvaltningen och punktskatt ska betalas för dem.

Resande som anländer från Fastlandsfinland eller från ett annat EU-land till Åland eller från Åland till Fastlandsfinland eller resande som anländer via Åland eller från Kanarieöarna till Finland får skattefritt medföra varor i samma mängder och till samma värde som resande som anländer från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde. Läs anvisningarna under ”När du anländer från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde”.

Åland och Kanarieöarna hör till EU:s tullområde men inte till EU:s skatteområde.

Beakta följande

 • Personer under 18 år får inte föra in alkoholdrycker i landet, och personer under 20 år får endast föra in svaga alkoholdrycker.
 • Personer under 18 år får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätska i landet.


Om du köper varor utomlands som skickas till dig senare (t.ex. mattor eller glasögon) förtullas och importbeskattas de på normalt sätt precis som vilket annat internetinköp som helst.

Bara varor som medförs av resanden personligen kan vara tull- och skattefria.


Varor som glömts kvar i hotellrum, flygplatser osv. ska tullklareras på normalt sätt.

När du på ett tillförlitligt sätt kan visa att du fört ut varorna ur EU och att varorna är dina personliga varor, kan du förtulla dem enligt bestämmelserna om returvaror.


Lagstiftning som tillämpas vid resandeinförsel:

 • tullfrihetsförordningen, artikel 41
 • mervärdesskattelagen (1501/1993), 95 c, 95–95 e § 
 • lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996), 18 §
 • rådets förordning (EG) nr 1186/2009, 16.11.2009 (Europeiska unionens officiella tidning L 324 10.12.2009), artikel 41 Varor som ingår i resenärers personliga bagage
 • punktskattelagen (182/2010), 72 § (495/2014), 84–86 §, 87 § 1 mom. (311/2016) och 2 mom.
 • alkohollagen (1143/8.12.1994)
 • tobakslagen 549/2016

Läs mer

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning