Transportmedel som resande för in tillfälligt

En resande som är bosatt utanför EU kan tillfälligt föra med sig ett transportmedel till EU:s tullområde utan att tull och moms betalas för det. En båt kan vara hänförd till förfarandet för tillfällig införsel i högst 18 månader, och t.ex. en bil, motorkälke eller terränghjuling i högst sex månader.

Transportmedlet är avsett att under resan endast användas av den som för in det till EU:s tullområde och av dennes resesällskap. Transportmedlet får inte hyras eller lånas till andra. Personen som tillfälligt fört in transportmedlet till landet kan tillfälligt lämna EU:s tullområde och lämna transportmedlet på tullområdet. Tidsfristen för förfarandet löper också under personens frånvaro, och transportmedlet får inte användas av någon annan.

Gränsförsäkring

Notera att du kan behöva en gränsförsäkring om du för in ett i utlandet registrerat fordon till Finland för tillfällig användning. Du kan köpa gränsförsäkringen från ett tullkontor eller från ett tullkontor som betjänar via tidsbokning.

Du behöver en gränsförsäkring om

 • fordonet är registrerat i ett land som inte är anslutet till gröna kort-systemet eller
 • ett giltigt grönt kort saknas för fordonet.

Läs mer om gränsförsäkringen och gröna kortet på Trafikförsäkringscentralens webbplats.

Läs anvisningarna nedan om de olika alternativen vid tillfällig införsel av transportmedel.

Välj

Om du för in transportmedlet körande eller seglande, behöver du inte inge en separat tulldeklaration till Tullen

När du för in transportmedlet till EU:s tullområde körande, seglande eller på annat motsvarande sätt (aktiv handling) så behöver du inte inge en separat importdeklaration till Tullen. Transportmedlet är då hänfört till förfarandet för tillfällig införsel, för vilket du som ansvarig för förfarandet ansvarar för. När du för ut transportmedlet från EU:s tullområde på samma sätt, behöver du inte heller inge en separat exportdeklaration till Tullen. Då avslutas förfarandet för tillfällig införsel med återexport av transportmedlet ut ur EU:s tullområde.

Transportmedlet kan vid behov servas och repareras medan det är hänfört till förfarandet för tillfällig införsel utan att Tullen behöver meddelas om detta.

Exempel:
- En turist anländer från Norge till Finland på semester med en bil hen kör. Bilen är i förfarandet för tillfällig införsel. Under resan går bilen sönder och måste repareras. Det är tillåtet att reparera bilen eller att föra den på service medan bilen är hänförd till förfarandet för tillfällig införsel, och Tullen behöver inte underrättas om detta.

En separat tulldeklaration behöver inte inges för ett transportmedel som förs in för reparation körande, seglande eller flygande

Om du körande, seglande eller flygande för in ett transportmedel för väg-, sjö- eller lufttrafik till EU:s tullområde för reparation, så kan reparationen göras under förfarandet för tillfällig införsel, för vilket du som ansvarig för förfarandet ansvarar för. Då behöver du inte inge en importdeklaration till Tullen. När du för ut transportmedlet från EU:s tullområde på samma sätt, behöver du inte inge en exportdeklaration till Tullen. Förfarandet för tillfällig införsel avslutas då med återexport av transportmedlet ut ur EU:s tullområde.

Beakta dock: Om du inte inger en import- och exportdeklaration för transportmedlet som förts in för reparation så har du inga dokument med stöd av vilka du kan ansöka om återbäring av mervärdesskatt för reservdelarna som använts vid reparationsarbetet.

Transportmedel som förs in för reparation som frakt eller andra varor som förs in för reparation ska hänföras till förfarandet för aktiv förädling eller förtullas till fri omsättning.

Tullen kan kräva en importdeklaration

Notera, att Tullen kan också kräva att importdeklarationen gällande införseln av transportmedlet inges elektroniskt eller med SAD-blankett. Då tar Tullen i samband med införseln till EU:s tullområde ut en garanti av dig för importskatter. Storleken på garantin bestäms utifrån värdet på transportmedlet. Du kan betala garantin med kontanter eller med bank- eller kreditkort.

För kontantgarantier är garantibeloppet alltid 100 % av skattebeloppet, dvs. importtullbelopp + moms 24 %. Till exempel för båtar är tullen 1,7 %, för motorkälkar 5 % och för andra fordon avsedda för persontransport 10 %.

Om du har ingett importdeklarationen elektroniskt eller med SAD-blankett, ska du också inge exportdeklarationen elektroniskt när du lämnar EU:s tullområde med ditt transportmedel. Tullen återbetalar garantin kontant eller till ditt konto efter att utförseln av transportmedlet har bekräftats. Kontonumret ska vara i SEPA-format, vilket innebär att återbetalning inte kan göras till konton i alla länder.

Back to top

En importdeklaration ska inges till Tullen för transportmedel som införs som frakt

Om du är turist och för in ett transportmedel till Finland som frakt, t.ex. på så sätt att en transportfirma för in det, ska du för transportmedlet inge till Tullen minst en muntlig tulldeklaration och fylla i tullblankett 613r.

Blanketten består av två sidor. Tullen behåller den ena och du får den andra.

När du lämnar EU:s tullområde ska du returnera ditt exemplar av tullblankett 613r till Tullen. Om tullkontoret inte är öppet ska du lämna blanketten i tullkontorets postlåda eller skicka den som e-post till tullkontorets e-postadress. Adressen hittar du nere på sidan under Beakta följande, Tullkontorens gemensamma e-postadresser.

- När turisten lämnar Finland med sin bil och åker tillbaka till Ryssland med samma införda motorbåt på trailern, ska den vid införseln ifyllda blanketten 613r returneras till Tullen.

Tullen kan kräva en importdeklaration

Notera, att Tullen kan också kräva att importdeklarationen gällande införseln av transportmedlet inges elektroniskt eller med SAD-blankett. Då tar Tullen i samband med införseln till EU:s tullområde ut en garanti av dig för importskatter. Storleken på garantin bestäms utifrån värdet på transportmedlet. Du kan betala garantin med kontanter eller med bank- eller kreditkort.

För kontantgarantier är garantibeloppet alltid 100 % av skattebeloppet, dvs. importtullbelopp + moms 24 %. Till exempel för båtar är tullen 1,7 %, för motorkälkar 5 % och för andra fordon avsedda för persontransport 10 %.

Om du har ingett importdeklarationen elektroniskt eller med SAD-blankett, ska du också inge exportdeklarationen elektroniskt när du lämnar EU:s tullområde med ditt transportmedel. Tullen återbetalar garantin kontant eller till ditt konto efter att utförseln av transportmedlet har bekräftats. Kontonumret ska vara i SEPA-format, vilket innebär att återbetalning inte kan göras till konton i alla länder.

Back to top

Beakta följande

När kan en fysisk person som är etablerad eller stadigvarande bosatt i EU:s tullområde anmäla ett transportmedel som registrerats i ett tredjeland till förfarandet för tillfällig införsel med befrielse från importtullar?

I denna anvisning avses med kommersiellt bruk användning av transportmedel för transport av personer mot ersättning eller för transport av varor i industriellt eller kommersiellt syfte mot eller utan ersättning. Med privat bruk avses icke-kommersiell användning av ett transportmedel (207 art. i DF)

Villkor för att bevilja fullständig befrielse från importtullar till personer som är etablerade i unionens tullområde (214 art. i DF)

Personer som är etablerade i unionens tullområde ska omfattas av fullständig befrielse från importtullar om något av följande villkor är uppfyllt:

 • När det gäller transportmedel på räls ställs de till dessa personers förfogande enligt ett avtal genom vilket varje person får använda de övrigas rullande järnvägsmateriel inom ramen för det avtalet.
 • När det gäller vägtransportmedel som är registrerade i unionens tullområde är en släpvagn kopplad till transportmedlet.
 • Transportmedlet används i en nödsituation.
 • Transportmedel används av en professionell uthyrningsfirma i syfte att återexporteras.

Fysiska personers användning av transportmedel, när dessa personer har sin vanliga vistelseort i unionens tullområde (art. 215 i DF)

 

En person använder transportmedlet på begäran av innehavaren av registreringsbeviset och för privat bruk vid enstaka tillfällen. Innehavaren för registreringsbeviset ska vid tidpunkten för användningen befinna sig inom unionens tullområde.

Exempel:
Turisten A har anlänt från ett land utanför EU till Finland på semester med egen bil. Han bestämmer sig för att besöka Stockholm och ber sin finska Vän Y köra honom till flygfältet och sedan hämta upp honom där om två dagar. Enligt bestämmelserna för tillfällig införsel är detta tillåtet.

Vännen Y kan föra Turisten A till flygfältet med Turisten A:s bil och även hämta upp honom med den eftersom  a) det sker på begäran av innehavaren av registerbeviset, b) bilen är i privat bruk vid enstaka tillfällen, och c) innehavaren av registerbeviset fortfarande befinner sig inom unionens tullområde. En person har hyrt transportmedlet enligt ett skriftligt avtal och använder det privat i något av följande syften:

a) För att återvända till den plats i unionens tullområde där personen är bosatt.

b) För att lämna unionens tullområde.

 • Transportmedlet ska inom tre veckor från ingåendet av hyresavtalet eller återuthyrningsavtalet återlämnas till den uthyrningsfirma som är etablerad i unionens tullområde där den fysiska personen använder transportmedlet för att återvända till sin bostadsort i unionens tullområde, eller återexporteras om han eller hon använder transportmedlet för att lämna unionens tullområde.
   
 • En person har hyrt ett vägtransportmedel enligt ett skriftligt avtal som ingåtts med en professionell biluthyrningsfirma och använder transportmedlet för privat bruk.
 • Vägtransportmedlet ska återexporteras inom åtta dagar från den dag då det hänfördes till förfarandet för tillfällig införsel.

Exempel:
En person som är stadigvarande bosatt i Finland hyr en bil av en biluthyrningsfirma utanför EU. -Personen kommer på semester till Finland med bilen (dvs. bilen är i privat bruk). Bilen måste föras ut ur EU inom 8 dagar.

 • En person använder ett transportmedel i kommersiellt eller privat syfte. Personen i fråga är anställd av ägaren till, uthyraren av eller den som leasar ut transportmedlet och arbetsgivaren är etablerad utanför unionens tullområde.
 • Privat bruk av transportmedlet är tillåtet bara för resor mellan den anställdas arbets- och bostadsort eller när den anställda utför en arbetsuppgift enligt anställningsavtalet.
 • På begäran av tullmyndigheterna ska den person som använder transportmedlet uppvisa en kopia av anställningsavtalet.

Befrielse från importtullar på transportmedel i övriga fall (art. 216 i DF)

 • Transportmedlet avses, i syfte att återexporteras, registreras i en provisorisk nummerserie i unionens tullområde i namn av en sådan fysisk person som planerar att flytta sin normala hemvist till en plats utanför unionens tullområde.
 • Fullständig befrielse från importtullar får i undantagsfall beviljas när transportmedlen används kommersiellt under en begränsad period av personer som är etablerade i unionens tullområde.

Övrigt att beakta

Personen som är ansvarig för förfarandet eller en annan person som använder transportmedlet ska på begäran kunna bevisa för tullmyndigheterna att ovan nämnda villkor som gäller förfarandet för tillfällig införsel uppfylls. För att konstatera detta behövs beroende på situationen till exempel:

 • en redogörelse för att transportmedlet är registrerat utanför unionens tullområde i namn av en person som är etablerad utanför detta område
 • om transportmedlet inte är registrerat, en redogörelse för att det ägs av en person som är etablerad utanför unionens tullområde
 • en redogörelse över den person som hänfört transportmedlet till förfarandet för tillfällig införsel
 • en redogörelse för den tidpunkt då transportmedlet hänförts till förfarandet för tillfällig införsel
 • dokumentation om att användaren av fordonet har sin normala bostad i EU:s tullområde och har rätt att använda fordonet under förfarandet för tillfällig införsel (beroende på situationen antingen kopia av arbetsavtalet eller tillståndshavarens fullmakt)
 • dokumentation om vilken vistelseort innehavaren av registreringsbeviset befinner sig på, om användarens normala bostad är i EU:s tullområde och användningen av fordonet inte baserar sig på ett anställningsförhållande.

Tillämplig lagstiftning: 

Unionstullkodexen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013)

Delegerad förordning (Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446) artiklar 207 och 214-216


E-postadresser till tullkontor som inte är öppna 24/7:


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning