Transportmedel som resande för in tillfälligt

En resande som är bosatt utanför EU kan tillfälligt föra med sig ett transportmedel till EU:s tullområde utan att tull och moms betalas för det. En båt kan vara hänförd till förfarandet för tillfällig införsel i högst 18 månader, och t.ex. en bil, motorkälke eller terränghjuling i högst sex månader.

Transportmedlet är avsett att under resan endast användas av den som för in det till EU:s tullområde och av dennes resesällskap. Transportmedlet får inte hyras eller lånas till andra. Personen som tillfälligt fört in transportmedlet till landet kan tillfälligt lämna EU:s tullområde och lämna transportmedlet på tullområdet. Tidsfristen för förfarandet löper också under personens frånvaro, och transportmedlet får inte användas av någon annan.

Läs anvisningarna nedan om de olika alternativen vid tillfällig införsel av transportmedel.

Välj

Om du för in transportmedlet körande eller seglande, behöver du inte inge en tulldeklaration till Tullen

När du för in transportmedlet till EU:s tullområde körande, seglande eller på annat motsvarande sätt (aktiv handling) så behöver du inte inge en separat importdeklaration till Tullen. Transportmedlet är då hänfört till förfarandet för tillfällig införsel, för vilket du som ansvarig för förfarandet ansvarar för. När du för ut transportmedlet från EU:s tullområde på samma sätt, behöver du inte heller inge en separat exportdeklaration till Tullen. Då avslutas förfarandet för tillfällig införsel med återexport av transportmedlet ut ur EU:s tullområde.

Transportmedlet kan vid behov servas och repareras medan det är hänfört till förfarandet för tillfällig införsel utan att Tullen behöver meddelas om detta.

Exempel 1:
- När en turist anländer från Ryssland till Finland på semester genom att segla sin fritidsbåt, är båten i förfarandet för tillfällig införsel. En separat importdeklaration inges inte till Tullen.
- Efter semestern seglar turisten från Finland tillbaka till Ryssland med sin båt. En separat exportdeklaration inges inte till Tullen.

Exempel 2:
- En turist anländer från Norge till Finland på semester med en bil hen kör. Bilen är i förfarandet för tillfällig införsel. Under resan går bilen sönder och måste repareras. Det är tillåtet att reparera bilen eller att föra den på service medan bilen är hänförd till förfarandet för tillfällig införsel, och Tullen behöver inte underrättas om detta.

En tulldeklaration behöver inte inges för ett transportmedel som förs in för reparation körande, seglande eller flygande

Om du körande, seglande eller flygande för in ett transportmedel för väg-, sjö- eller lufttrafik till EU:s tullområde för reparation, så kan reparationen göras under förfarandet för tillfällig införsel, för vilket du som ansvarig för förfarandet ansvarar för. Då behöver du inte inge en importdeklaration till Tullen. När du för ut transportmedlet från EU:s tullområde på samma sätt, behöver du inte inge en exportdeklaration till Tullen. Förfarandet för tillfällig införsel avslutas då med återexport av transportmedlet ut ur EU:s tullområde.

Beakta dock: Om du inte inger en import- och exportdeklaration för transportmedlet som förts in för reparation så har du inga dokument med stöd av vilka du kan ansöka om återbäring av mervärdesskatt för reservdelarna som använts vid reparationsarbetet.

Transportmedel som förs in för reparation som frakt eller andra varor som förs in för reparation ska hänföras till förfarandet för aktiv förädling eller förtullas till fri omsättning.

Back to top

En importdeklaration ska inges till Tullen för transportmedel som införs som frakt

Om du för in ett transportmedel som frakt, t.ex. som trailerdragen last (passiv handling), ska du avge en muntlig importdeklaration till Tullen när du anländer till landet. Samtidigt ska du inge tullblankett 613r till Tullen.

Blanketten består av två sidor. Tullen behåller den ena och du får den andra.

När du lämnar EU:s tullområde ska du returnera ditt exemplar av tullblankett 613r till Tullen. Om tullkontoret inte är öppet ska du lämna blanketten i tullkontorets postlåda eller skicka den som e-post till tullkontorets e-postadress. Adressen hittar du nere på sidan under Beakta följande, Tullkontorens gemensamma e-postadresser.

Exempel 3:
- En turist anländer från Ryssland till Finland med en bil med vilken hen transporterar t.ex. en motorbåt (passiv handling). Båten anländer inte självständigt till landet och därför ska en muntlig importdeklaration avges till Tullen. Till stöd för den muntliga deklarationen ska tullblankett 613r ifylld med alla behövliga uppgifter lämnas till Tullen. I samband med detta fastställs bl.a. övervakningstullkontoret och tidsfristen för avslutande av förfarandet, dvs. dagen då båten senast ska lämna EU:s tullområde.
- När turisten lämnar Finland med sin bil och åker tillbaka till Ryssland med samma införda motorbåt på trailern, ska den vid införseln ifyllda blanketten 613r returneras till Tullen.

Tullen kan också kräva att importdeklarationen gällande införseln av transportmedlet inges elektroniskt eller med SAD-blankett. Då tar Tullen i samband med införseln till EU:s tullområde ut en garanti av dig för importskatter. Storleken på garantin bestäms utifrån värdet på transportmedlet. Du kan betala garantin med kontanter eller med bank- eller kreditkort.

För kontantgarantier är garantibeloppet alltid 100 % av skattebeloppet, dvs. importtullbelopp + moms 24 %. Till exempel för båtar är tullen 1,7 %, för motorkälkar 5 % och för andra fordon avsedda för persontransport 10 %.

Om du har ingett importdeklarationen elektroniskt eller med SAD-blankett, ska du också inge exportdeklarationen elektroniskt när du lämnar EU:s tullområde med ditt transportmedel. Tullen återbetalar garantin kontant eller till ditt konto efter att utförseln av transportmedlet har bekräftats. Kontonumret ska vara i SEPA-format, vilket innebär att återbetalning inte kan göras till konton i alla länder.

Back to top

Beakta följande

E-postadresser till tullkontor som inte är öppna 24/7:


Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning