Tullen övervakar trafiken

Utöver narkotika, alkohol, cigaretter, snus och andra förbjudna eller restriktionsbelagda ämnen övervakar Tullen även trafiken.

Vilken trafik övervakas av Tullen?

Med stöd av ett samarbetsavtal mellan myndigheter övervakar Tullen tung trafik som är på väg in i eller ut ur landet.

Vad, var och när övervakar Tullen?

Tullens befogenheter vid övervakning av trafik täcker hela landet. I praktiken är Tullen verksam vid gränsövergångsställena och hamnarna. Helhetsansvaret för trafikövervakningen ligger på polisen.

Tullen övervakar alltid. Gränsövergångsställena och hamnarna övervakas av Tullen dygnet runt.

Vad övervakas av Tullen i trafiken?

Tullen har enligt vägtrafiklagen och fordonslagen behörighet att övervaka:

 • fordons skick och trafikduglighet
 • fordons bromsar, längd, massa osv.
 • hur lasten är surrad
 • förares skick och kompetens
 • kör- och vilotider
 • transporter av farliga ämnen.

Tullens rättigheter vid trafikövervakning

Tullen kan

 • stoppa och granska fordon
 • granska laster
 • kontrollera förares körskick
 • avbryta fordons färd
 • göra förundersökningar och skriva ut böter.

Vilken inverkan har Tullens trafikövervakning?

Tullen hindrar att fordon i dåligt skick anländer till landet och ser till att bilförarna lämpar sig för den finska vägtrafiken. Tullen övervakar allas vår trafiksäkerhet.

Beakta följande

Tullen övervakar och granskar varu- och passagerartrafik som anländer till och lämnar landet. Tullen övervakar att tidsgränserna för införsel av tobaksprodukter och nikotinvätskor iakttas så att den i samband med annan övervakning riktar övervakningsåtgärder mot flöden av transportmedel och resande inom olika trafikformer.

I 66 § i tobakslagen föreskrivs om tidsgränserna för resandeinförsel av tobaksprodukter och nikotinvätskor från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Med hjälp av tidsgränserna bekämpas olaglig handel med tobaksprodukter och förhindras att sådana tobaksprodukter som inte följer tobaksdirektivet når den finländska marknaden.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter


För tullkontroll av en person krävs ingen bevisning eller misstanke för ett brott. Valet grundar sig på Tullens riskbedömning eller andra iakttagelser.

Enligt ett beslut av riksdagens justitieombudsman är det ännu inte fråga om en tullkontroll när en person stoppas och samtalas med.

Läs mer: Övervakning


Nej, de förstörs inte.

Strålningen från Tullens genomlysningsutrustning har ingen påverkan på livsmedel eller filmmaterial.

Läs mer: Övervakning


Nej. Föraren ger Tullen en skriftlig försäkran om att det inte finns några människor i fordonet som ska genomlysas. Dock är stråldosen vid genomlysning så pass liten att den inte utgör någon fara för en människa. Stråldosen är större vid en normal medicinsk röntgenundersökning.

Tullen genomlyser under inga omständigheter människor. Tullen kan bestämma att en person ska genomgå en kroppsbesiktning som utförs genom en röntgenundersökning. Genomlysning av personer är en medicinsk åtgärd och den utförs alltid under uppsikt av läkare.

Läs mer: ÖvervakningTullen övervakar resandeinförsel av alkohol i EU-intern trafik och kan kontrollera medförda alkoholdrycker. Även om du efter kontrollen skulle få ta med dig alkoholprodukterna kan kontrollen leda till skattebedömning. Skattebedömningen genomförs sedan den 1 januari 2017 av Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen tar vid behov kontakt med dig, och du ska även efter införseln redogöra för användningsändamålet med de alkoholdrycker du fört in.

Enligt 103 § i punktskattelagen har Tullen rätt att omhänderta punktskattepliktiga produkter, om det t.ex. råder oklarhet vad gäller skattskyldighet, skattepliktighet, tillämpning av bestämmelserna om punktbeskattning eller syftet med importen, eller om det finns någon annan grundad anledning att omhänderta produkterna.

För produkter som förs in för annat än för en privatpersons eget bruk ska punktskatt tas ut. Sedan den 1 januari 2017 är det Skatteförvaltningen som svarar för beskattningen. Om Tullen omhändertagit punktskattepliktiga produkter som du fört in från utlandet, vänta på att Skatteförvaltningen tar kontakt med dig.

 


Då tullinspektören bedömer om produkter som en privatperson för med sig till Finland ska anses vara avsedda för eget bruk eller för användning i kommersiellt syfte eller i annan näringsverksamhet beaktas

innehavarens kommersiella status och skäl för att inneha produkterna
platsen där produkterna finns och det använda transportsättet
dokument som hänför sig till produkterna, produkternas beskaffenhet samt
produkternas kvantitet samt andra därmed jämförbara relevanta omständigheter.

 (72 § i punktskattelagen)


Ja, det får den.

Tullen har enligt sjötrafiklagen exakt samma befogenheter som polisen. Därtill kan Tullen med stöd av tullagen stoppa och samtala med båtförare som anländer till eller lämnar landet samt vid behov genomföra en tullkontroll.

Läs mer: Bevakning


                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning