Tidsfrister för tillfällig användning av personbil

När du anländer till Finland från ett land utanför EU (t.ex. Ryssland eller Norge) för att arbeta eller studera kan du använda en införd bil tull- och momsfritt under en tidsfrist. Det här kallas tillfällig införsel. Tull- och skattefri införsel förutsätter att du är stadigvarande bosatt utanför EU och att den person i vars namn bilen är registrerad är bosatt i ett land utanför EU.

Anledningen till att du kommer till Finland från ett land utanför EU har inverkan på hur länge du får använda bilen i Finland före den ska föras ut från Finland till ett land utanför EU eller förtullas till Finland.

Notera att om du för in en bil till Finland från ett annat EU-land, t.ex. Estland eller Tyskland, hittar du närmare anvisningar på Skatteförvaltningens webbplats.

Välj nedan om du kommer till Finland som turist, för att arbeta eller studera eller om du har flyttat till Finland permanent.

Du är stadigvarande bosatt utanför EU och kommer till Finland på semester: Du kan använda din bil i Finland i högst sex månaders tid. Efter sex månader ska bilen omedelbart föras ut från Finland till ett land utanför EU eller till exempel förtullas till Finland.


Du är stadigvarande bosatt utanför EU och har till exempel ett tidsbundet arbetsavtal i Finland: Du kan använda din bil som är registrerad i ett land utanför EU i Finland så länge som syftet för din vistelse i Finland är att utföra arbetsuppgiften. Efter att arbetet avslutats ska bilen omedelbart föras ut från Finland till ett land utanför EU eller till exempel förtullas till Finland.

Om arbetet eller vistelsen blir permanent uppfylls inte längre förutsättningarna för tillfällig införsel. Om du stadigvarande arbetar eller är bosatt i Finland, dvs. om ditt arbetsavtal eller uppehållstillstånd inte längre är tidsbegränsat, har förutsättningen för tillfällig införsel upphört och bilen ska omedelbart föras ut från Finland till ett land utanför EU eller till exempel förtullas till Finland.


Du är permanent bosatt utanför EU och kommer till Finland för att studera: Du kan skattefritt använda en bil som är registrerad i ett land utanför EU så länge som du studerar i Finland. Du ska visa upp ett studieintyg över dina studier som beviljas av läroanstalten.

Bilen får endast användas av den studerande, ingen annan. Under semester från studierna kan du lämna bilen i Finland och själv lämna EU-området. Ingen annan får dock använda bilen under din frånvaro.

Om du använder fordonet i över sex månader under 12 månaders tid ska du lämna in en anmälan om skattefri användning av ett fordon som används av en studerande till Skatteförvaltningen före tidsfristen på sex månader löper ut.

När studierna avslutas ska bilen omedelbart föras ut från Finland till ett land utanför EU eller till exempel förtullas till Finland. Tullen kan kontrollera tidpunkten då studierna avslutas på ett intyg som utfärdas av läroanstalten.


Du flyttar permanent till Finland från ett område utanför EU:s tullområde: Bilen ska förtullats omedelbart när du första gången för in den till Finland i samband med flytten. Du kan inte använda bilen i Finland om den inte är förtullad.

Börja med att kontrollera villkoren för införseln för varan som förs in som flyttgods. Läs efter detta anvisningarna för personer som flyttar till Finland och för in ett fordon.

Beakta att bilskatt betalas till Skatteförvaltningen för bilen även om bilen är flyttgods.


Vilken myndigheten betjänar dig i olika situationer?

  • Gränsbevakningsväsendet kontrollerar vanligtvis ditt pass och ditt eventuella uppehållstillstånd när du anländer till Finland. Vid frågor om införseln av bilen ska du vända dig till Tullen.
  • Tullen ger dig råd vid frågor som gäller införseln av bilen. Om du inför bilen permanent till Finland, förtullar du bilen och betalar eventuell tullavgift och mervärdesskatt för importen till Tullen.
  • Skatteförvaltningen uppbär bilskatten som ska betalas för bilen. Du kan uppskatta bilskattens belopp i Skatteförvaltningens bilskatteräknare.

Vid behov kan du även ansöka om beslut om boningsort. Din stadigvarande boningsort har inverkan på om du har rätt till skattefri användning av fordonet. Beslutet om boningsort innebär dock inte automatiskt att du kan använda bilen i Finland utan att förtulla den.

Du bör komma ihåg att en bil som är registrerad i ett land utanför EU vanligtvis ska förtullas till Finland i samband med införseln, om bilens förare eller ägare är eller kommer att vara stadigvarande bosatt i Finland. 

Beakta följande

Hur du anmäler fordonet till Tullen och förtullningssättet varierar beroende på om du anländer till Finland som turist, för att studera eller permanent flyttar till Finland, eller om du för in fordonet från ett land utanför EU av annan orsak. 

Jag kommer till Finland som turist

Om du kommer till Finland som turist, för in ett fordon genom att köra det själv och använder fordonet i Finland i högst sex månaders tid kan du använda den gröna filen och behöver inte inge en separat tulldeklaration.

Läs mera på Tullens webbplats.

Jag kommer till Finland för att arbeta

Om du kommer till Finland för att arbeta, för in fordonet genom att köra det själv och använder det i Finland endast under den tid som du utför din arbetsuppgift kan du använda den gröna filen och behöver inte inge en separat tulldeklaration.

Jag kommer till Finland för att studera

Om du kommer till Finland som studerande, för in fordonet genom att köra det själv och använder det i Finland endast under den tid som dina studier pågår kan du använda den gröna filen och behöver inte inge en separat tulldeklaration. På Tullens begäran ska du visa upp ett intyg över dina studier.

Jag för in ett fordon som flyttgods

Om du flyttar till Finland och för in fordonet som flyttgods genom att köra det själv, ska du förtulla fordonet omedelbart när du första gången för in fordonet i Finland i samband med flytten. Om det närmaste tullkontoret är stängt när du för in fordonet till Finland ska du förtulla fordonet genast när det är möjligt vid ett öppet tullkontor eller som flyttgods i Tullklareringstjänsten.

Läs mera på Tullens webbplats.

Jag för in ett fordon som någonting annat än flyttgods

Om du för in ett fordon permanent till Finland på något annat sätt än som flyttgods som du själv kör in, ska du förtulla fordonet i samband med att du för in det i Finland. Om det närmaste tullkontoret är stängt när du för in fordonet till Finland ska du förtulla fordonet genast när det är möjligt vid ett öppet tullkontor eller i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.

Läs mera på Tullens webbplats.

Obs! Identifiering i Tullklareringstjänsten och Importförtullningstjänsten för privatpersoner

Om du är en utländsk privatperson som inte har en finsk personbeteckning och som inte kan identifiera sig med finska identifieringsverktyg, kan du tills vidare inte använda Finnish Authenticator-tjänsten vid identifieringen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller Tullklareringstjänsten.

Läs mer om andra sätt på vilka du kan förtulla din bil.

Läs mer: Tullkontor - Tullen


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning