Skjutvapen, vapendelar, patroner och gassprayer

Vad gäller skjutvapen, tillståndspliktiga vapendelar, gassprayer och patroner är

  • import från länder utanför EU
  • export till länder utanför EU
  • transport via Finland
  • flyttning från ett EU-land till ett annat

belagt med restriktioner och förutsätter tillstånd.

Tillstånd att skaffa och inneha skjutvapen och vapendelar beviljas i Finland av polisen, och i vissa fall av Polisstyrelsen. Tullen beviljar inte tillstånd enligt skjutvapenlagen.

Kontakta polisen för att ta reda på om tillstånd behövs. Läs mer om tillstånd och hur man söker dem på polisens webbplats.

Innan du reser

  • Ta reda på från polisen vad för tillstånd du behöver i Finland för att föra med dig skjutvapen, tillståndspliktiga vapendelar, gassprayer och patroner till utlandet. Notera att polisen och Polisstyrelsen endast beviljar tillstånd som krävs i Finland.
  • Ta reda på destinationslandets tillståndspraxis och deklarationsförfaranden från landets myndigheter eller ambassad.
  • Kontrollera i Tullens restriktionshandbok  i vilka situationer skjutvapen, tillståndspliktiga vapendelar, gassprayer och patroner samt tillståndsbevis ska uppvisas för Tullen.

Innan du återvänder

  • Ta reda på från polisen vilka tillstånd du behöver för att få föra in skjutvapen, tillståndspliktiga vapendelar, gassprayer och patroner till Finland.
  • Kontrollera i Tullens restriktionshandbok  i vilka situationer vapen eller varor som omfattas av restriktioner samt tillståndsbevis ska uppvisas för Tullen.
  • Uppvisa de varor och tillståndsbevis som krävs för Tullen då du anländer till Finland. Välj röd fil.

Deaktiverade vapen är inte alltid tillräckligt deaktiverade.
Deaktiverade vapen förs in i Finland bland annat till vapensamlare. I vissa fall är skjutvapnen inte tillräckligt deaktiverade enligt Finlands lagstiftning och klassificeras då fortfarande som skjutvapen. Vapnen måste deaktiveras på nytt så att de kan överlåtas till importören.

Beakta följande

Med deaktiverat skjutvapen avses ett föremål som har varit ett funktionsdugligt skjutvapen, men som har försatts i varaktigt obrukbart skick. Anvisningar om import av deaktiverade skjutvapen finns i Tullens restriktionshandbok i avsnittet Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler.


Tullen övervakar importvaror som omfattas av restriktioner genom riskanalys och genomlysning, med hjälp av tullhundarna och genom att utföra varukontroller vid behov.


Ta reda på från polisen eller Polisstyrelsen vilka tillstånd som krävs för import av skjutvapen, vapendelar, patroner och gassprayer.

Kontrollera i Tullens restriktionshandbok i vilka situationer vapnen eller varorna som omfattas av restriktioner samt tillståndsbevisen ska uppvisas för Tullen.


Om du planerar köpa vapen från utlandet, kontakta polisen för att ta reda om tillstånd behövs.

Kontrollera i Tullens restriktionshandbok i vilka situationer vapnen eller varorna som omfattas av restriktioner samt tillståndsbevisen ska uppvisas för Tullen.

Notera att du i allmänhet ska lämna in en tulldeklaration och betala importskatterna för varor som du beställer från ett område utanför EU. Läs mer om importskatter.