Resanden har ATA-carnet

ATA-carnet används vid tillfällig utförsel, tillfällig införsel och transitering av varor. ATA-carnet kan ersätta export- och importdeklareringar men inte övriga handlingar eller tillstånd som eventuellt behövs (bl.a. hälsointyg, importtillstånd för skjutvapen). ATA-carnet beviljas av handelskammaren. ATA-carnet fungerar även som en garanti för en eventuell tullskuld. Fristen för återimport eller återexport av varor är lika med ATA-carnets giltighetstid, som i regel är ett år eller en för vissa varor separat fastställd tid.

Resanden ska visa upp varorna som ska exporteras och ATA-carnet för att bestyrkas av tullen i avgångslandet före incheckning.

Tullens serviceställe betjänar flygresenärer på Helsingfors-Vanda flygplats både före säkerhetskontrollen i ankomsthallen och efter säkerhetskontrollen vid avgångsgate 29. Serviceställena är öppna dygnet runt. Om det inte finns någon vid servicestället, kan du använda servicetelefonen för att be personalen komma på plats.

Den som reser sjöledes ska försäkra sig om tullens öppettider i hamnen i förväg.

Resenären kan även öppna ATA-carneten på närmaste tullkontor som erbjuder denna service.

ATA-carnet beviljas bl.a. för:

  • Utställningsvaror: Varorna får inte lånas ut, användas mot ersättning eller förflyttas från utställningsplatsen. Modellexemplar eller prover tillhör innehavaren av ATA-carnet. De får inte säljas eller användas för annat ändamål än förevisning och de är avsedda att föras tillbaka eller användas under utställningen.  
  • Yrkesutrustning som ska tillhöra en person eller ett företag och inte vara hyrd.
  • Kommersiella varuprover som inte säljs utan som är avsedda att användas eller föras tillbaka efter utställningen.

Beakta följande

Du kan få ATA-carneten stämplad vid närmaste tullkontor som erbjuder kundservice eller vid Flygtullen. Alla hamnar har inte längre Tullens kundservice, men du kan boka en betjäningstid.

 ATA-carneten ska visas upp för tullens anteckningar alltid hos tullen i det land från vilket den avgår eller till vilket den anländer. Den behöver inte visas upp i varje land inom EU, eftersom EU utgör ett tullområde. 

Användning av ATA-carnet i olika situationer

Mellanbladen avsedda för olika ändamål är uppdelade i ATA-carneten med olika färger som följer:

  • Exportation = exportblad för tullen i exportlandet (gult)
  • Importation = importblad för tullen i importlandet (vitt)
  • Re-exportation = återexportblad för tullen i destinationslandet (vitt)
  • Re-importation = returblad för tullen i avgångslandet (gult)
  • Transit = transiteringsblad för tullen i transitlandet (blått)

Om varor transporteras till flera länder eller i flera partier, se till att ATA-carneten har tillräckligt med sidor. Under giltighetstiden för ATA-carneten kan man ansöka om flera sidor och av grundad anledning om förlängd giltighetstid. Du kan ansöka om duplikat för en ATA-carnet som förkommit. 

Temporär export med ATA-carnet

Att öppna en ATA-carnet vid tullen i exportlandet: Exportation-blad

Varorna och ATA-carneten visas upp vid tullen i exportlandet. Användaren av ATA-carneten ska underteckna pärmbladet och fylla i fälten D–F i Exportation-bladet samt underteckna det. Exportation-bladet blir kvar vid tullen i exportlandet.

ATA-carneten förses med exportanteckningar vid tullen i exportlandet. Om varorna förs ut via ett annat EU-land, ifylls fält 7 på talongens gula blad (exportation) inte, utan EU-utförseltullkontoret  bekräftar det med sin underskrift och datumstämpel. Talongerna tas inte bort från ATA-carneten.

Exempel: ATA-carnet-transport med flyg från Uleåborg via Helsingfors till Japan

Varorna lastas på flygplanet i Uleåborg och flyttas på tullområdet på flygfältet i Helsingfors-Vanda till ett flygplan som går till Japan. ATA-carneten stämplas och bekräftas i Uleåborg vid ett kontor som betjänar kunder via tidsbokning.

Exempel: ATA-carnet-transport med fartyg från Helsingfors till Tyskland och därifrån med flyg till Kanada

Varorna avgår från Helsingfors med bil och fortsätter färden med fartyg till Tyskland där de lastas på ett flygplan som går till Kanada. ATA-carneten ska visas upp för tullens anteckningar antingen vid Flygtullen eller vid ett tullkontor i hamnen som betjänar kunder via tidsbokning. Tullen bekräftar inte utförseln i Helsingfors i talongens fält 7, utan den bekräftas först vid tullen i Tyskland där varorna och ATA-carneten ska visas upp.                            

ATA-carnet-retur till avgångslandet: Re-importation-blad 

När varan kommer tillbaka ska ATA-carneten visas upp för tullen på första införselorten i EU. Användaren av ATA-carneten ska fylla i fälten D–F i Re-importation-bladet samt underteckna det. Tullen skickar Re-importation-bladet till exportlandets tull (returadress). 

Användning av ATA-carnet som transiteringsdokument: Transit-blad

 När en transitering påbörjas med en ATA-carnet i transitlandet eller -området, ifylls kolumnerna ”D Transportsätt”, ”E Förpackningsuppgifter” och ”F a) Varorna” (numren från varuförteckningen) i Transit-bladet. Därtill ska ort, datum, namnförtydligande och underskrift anges. Tullen ger en tidsfrist inom vilken ATA-carnet-transiteringen ska vara framme vid den angivna destinationsorten.

Se anvisningarna för privatpersoner om transport av varor med ATA-carnet.


Läs mer

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning