Läkemedel

Karta (över EU, EES och Schengenområdet)

Innan du reser

De flesta länder har egna restriktioner när det gäller införsel av läkemedel. Kontakta till exempel myndigheterna eller ambassaden i destinationslandet för att ta reda på vilka importrestriktioner som gäller och vilka dokument som krävs. Tullen ger inte information om andra länders importrestriktioner. Kom ihåg att du endast kan ta med dig egna läkemedel som ordinerats till dig personligen. Läs mer på kanta.fi – Mediciner med på utlandsresan

När du återvänder

När du återvänder till Finland kan du föra med dig läkemedel för ditt eget bruk, men du ska beakta införselrestriktionerna och -reglerna. Restriktionerna varierar beroende på importland och på preparatets klassificering. Exempelvis läkemedel som klassificeras som narkotika omfattas av strängare restriktioner.

Kom ihåg att du inte får föra med dig läkemedel som ordinerats till någon annan.

Minneslista när du har läkemedel i ditt bagage

 • Det är bra att redan före resan ta reda på vilka införselrestriktioner som gäller och vilka dokument som krävs i destinationslandet. Tullen ger inte information om andra länders importrestriktioner.
 • Ta med på resan dina recept, en patientanvisning utskriven av läkaren eller en svenskspråkig sammanställning av recepten.
 • Förvara och transportera läkemedlen i sin originalförpackning.
 • Du kan föra in läkemedel endast för ditt eget bruk och du ska vid behov kunna bevisa detta till exempel genom ett utskrivet elektroniskt recept (eRecept), recept, läkarintyg eller patientanvisning från en läkare. Om läkemedlet har expedierats mot ett recept som förvaras på apoteket, kan du få en kopia av receptet på apoteket.
 • Kontrollera på förhand med Fimea om preparatet du tänker föra in är ett läkemedel i Finland och om det är receptbelagt.
 • Läkemedelspreparat som införskaffats utomlands ska ha försäljningstillstånd i det land där det köptes (=preparatet är lagligt tillgängligt).
 • Läkemedelspreparatet ska ha anskaffats hos en leverantör som i det land där preparatet inköpts har rätt till minutdistribution av läkemedel.
 • Från EES kan du föra in läkemedel i en mängd som motsvarar högst ett års förbrukning, och från länder utanför EES i en mängd som motsvarar högst tre månaders förbrukning.
 • Vad gäller läkemedel som klassificeras som narkotika kan du för ditt personliga bruk från en Schengenstat föra in en mängd som motsvarar högst 30 dygns förbrukning, och från en annan stat en mängd som motsvarar högst 14 dygns förbrukning. Du ska påvisa att du behöver medicinen med ett recept samt med ett intyg som apoteket beviljar i Finland för mediciner som fått försäljningstillstånd.

Beakta följande

Om det aktiva ämnet i preparatet nämns i någon av källorna nedan, är det sannolikt att preparatet är ett läkemedel. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) ger vid behov mera information om klassificeringen.

Andra restriktioner:


Med läkemedlen ska du alltid bära något som bevisar vilka specifika läkemedel det rör sig om. Det lönar sig att ha med sig läkemedlets originalförpackning eller bipacksedel på resan. Detta underlättar också övervakningen.

Läs mer: Läkemedel


Nej, det får du inte. En resande ska föra med sig sina egna mediciner i sitt eget bagage. Läkemedelspreparat som ordinerats med recept är alltid personliga och ska innehas av den person som de ordinerats till.

Läs mer: Läkemedel


När du anländer från ett EES-land

 • En privatperson kan föra in läkemedelspreparat (receptbelagda läkemedel, egenvårdsprodukter och naturläkemedel, samt homeopatiska eller antroposofiska produkter som är registrerade eller som är icke-registrerade men som har försäljningstillstånd) i en mängd som motsvarar högst ett års förbrukning.
 • Ett undantag till detta utgör läkemedelspreparat som klassas som narkotika.

När du anländer från ett land utanför EES

 • En privatperson kan för personligt bruk föra in en mängd läkemedelspreparat som motsvarar högst tre månaders förbrukning.
 • Icke-registrerade homeopatiska eller antroposofiska preparat får inte införas från länder utanför EES.
 • Ett undantag till detta utgör läkemedelspreparat som klassas som narkotika.

När du anländer från en Schengenstat

Från en Schengenstat får resande föra med sig narkotikaklassade läkemedelspreparat för personligt bruk i en mängd som motsvarar högst 30 dagars förbrukning.

Införsel av ett narkotikaklassat läkemedelspreparat från en Schengenstat förutsätter att resanden kan uppvisa ett s.k. Schengenintyg över införseln av det ifrågavarande läkemedlet. Schengenintyget och det recept med vilket läkemedlet har införskaffats ska vara utfärdat i den stat där den person som importerar läkemedelspreparatet huvudsakligen är bosatt. I Finland är det apoteken som utfärdar Schengenintyg.

När du anländer från ett land utanför Schengen

Från andra än Schengenstater får resande föra med sig narkotikaklassade läkemedelspreparat för personligt bruk i en mängd som motsvarar högst 14 dagars förbrukning.

Den största mängd läkemedelssubstans som ett läkemedelspreparat som förs in i Finland får innehålla är

 1. buprenorfin som smärtstillande medel: från en Schengenstat 48 milligram och från en annan stat 22,4 milligram,
 2. buprenorfin för avgiftning eller substitutionsbehandling av en opioidberoende person: från en Schengenstat 480 milligram och från en annan stat 224 milligram, och
 3. metadon: från en Schengenstat 1200 milligram och från en annan stat 560 milligram.

Då en privatperson upprepade gånger för in samma eller motsvarande läkemedelspreparat som klassificeras som narkotika ska från den föregående införseln i Finland ha förflutit minst en tid som motsvarar förbrukningstiden för den tidigare införda läkemedelmängden. Personen får inte samtidigt föra in läkemedelspreparat som innehåller narkotika som enligt preparatets bruksanvisning kan ha kliniskt betydande och farlig samverkan om de används samtidigt.

Det är inte tillåtet att per post anskaffa eller ta emot läkemedelspreparat som innehåller narkotika från ett område utanför Finland.


Om du reser till Schengenländer och för med dig vissa läkemedel som huvudsakligen inverkar på centrala nervsystemet (HCI-läkemedel), psykotropiska ämnen eller läkemedel som innehåller narkotika, ska du ha ett Schengenintyg med dig. Visa läkemedlen du tänker ta med dig på resan på apoteket, där personalen kan berätta om du behöver Schengenintyg för dem. Med Schengenintyg kan privatpersoner bevisa sitt behov att ha med sig läkemedel som innehåller narkotika eller psykotropa ämnen under resor i Schengenområdet.

Du kan söka Schengenintyget på apotek. Läs mer om Schengenintyget och om hur du söker det på kanta.fi – Mediciner med på utlandsresan.


Det är förbjudet anskaffa eller ta emot läkemedelspreparat från stater utanför EES

Det är tillåtet att anskaffa läkemedelspreparat endast från stater inom EES

En privatperson kan från ett annat EES-land ta emot recept- och egenvårdsläkemedel för personligt bruk i en mängd som motsvarar högst tre månaders förbrukning förutsatt att:

 1. det för läkemedelspreparatet finns ett säljtillstånd i det land där det har skaffats, eller om det inte finns något säljtillstånd för läkemedelspreparatet, ska anskaffningen ha baserat sig på behörig ordination av en person med rätt att förskriva läkemedel;
 2. läkemedelspreparatet har anskaffats hos en leverantör som i det land där preparatet inköpts har rätt till minutdistribution av läkemedel, och
 3. personen vid behov kan visa att läkemedelspreparatet är avsett för hans eller hennes personliga medicinering. I fråga om receptbelagda läkemedel ska detta visas genom behörig ordination av en person med rätt att förskriva läkemedel, med ett läkarintyg eller med en sammanställning från apoteket, om receptet är ett elektroniskt recept.
 4. Om du har beställt läkemedelspreparat per post från ett EES-land ska du ha de behövliga handlingarna innan du tar emot läkemedelspreparatet.
 5. Egenvårdsprodukter: För varje läkemedelspreparat och dess förpackningsstorlek fastställs receptstatus som anger om läkemedlet i fråga får expedieras receptfritt och hur stor förpackning som får köpas utan ordination. När du beställer läkemedel över nätet, försäkra dig vilka förpackningsstorlekar och vilken receptstatus läkemedelspreparatetet har. Mer information från Fimea: fimea.fi – Egenvårdsmedel

Om du beställer läkemedel över nätet eller från ett webbapotek, försäkra dig om att apoteket är legitimerat för distansförsäljning av läkemedel. Webbtjänster inom Europeiska unionen kan kännas igen på en gemensam logotyp. Läs mer: fimea.fi – Den gemensamma europeiska logotypen för webbtjänster.

 • Det är inte tillåtet att per post anskaffa eller ta emot läkemedelspreparat som innehåller narkotika från ett område utanför Finland.
 • Det är inte tillåtet att per post anskaffa eller ta emot veterinärmedicinska läkemedelspreparat från ett område utanför Finland.

Att skicka läkemedel från Finland

Avsändaren ska ta reda gällande exportrestriktioner samt vilka restriktioner som gäller för införsel i destinationslandet.  Mera information om restriktionerna får du till exempel från destinationslandets ambassad eller myndigheter. Finska tullen ger inte information om andra länders importrestriktioner.

Att skicka läkemedel till Finland

Privatpersoner får inte skicka läkemedel till Finland. En person som vistas i Finland kan alltså inte ta emot läkemedel eller läkemedelspreparat som skickats av en annan privatperson.

Medförande av läkemedel

Resande får föra med sig endast sina personliga läkemedel. Det är inte tillåtet att föra med sig läkemedel som ordinerats till någon annan.


Läkemedelspreparat som privatpersoner för med sig

Tillåtet

 • En privatperson som anländer från utlandet får föra med sig till Finland veterinärmedicinska läkemedel för behandling av sällskapsdjurs sjukdom i en mängd som motsvarar högst en månads förbrukning.
 • Läkemedlen ska alltid föras in samtidigt som djuret.

Förbjudet

 • De veterinärmedicinska läkemedlen får inte innehålla narkotiska ämnen och de får inte vara vaccin eller andra immunologiska veterinärmedicinska läkemedelspreparat.
 • Resande får inte föra in läkemedel som är avsedda för behandling av livsmedelsproducerande djur. Livsmedelsproducerande djur är hästar och andra hovdjur, nötkreatur, svin, renar, får, getter och fjäderfän. Till livsmedelsproducerande djur räknas också sådana vilda däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur och sniglar som föds upp för att användas som livsmedel och odlad fisk och andra vattendjur som föds upp samt bin som används för produktion av honung.
 • Det är förbjudet att anskaffa eller ta emot djurläkemedel per post eller på annat sätt.

Klassificering av många vitaminer, liniment och tonikum är ofta krångligt och mångtydigt. En del av dem kan komma att klassas som veterinärmedicinska läkemedel i Finland. Huruvida det är fråga om ett läkemedel eller inte beror bland annat på halten av verksamma ämnen. Kontakta vid behov Fimea för att utreda förutsättningarna för införsel. Fästingpreparat avsedda för sällskapsdjur kan omfattas av restriktioner eftersom de kan innehålla biocider eller ämnen som anses som läkemedel. Ta reda på vad preparatet har för verksamma ämnen. Mera information om biocider: tukes.fi eller fimea.fi.

Ett undantag utgör läkemedelspreparat som veterinärer för med sig. Läs mer: fimea.fi - Veterinärmedicinska läkemedel


Läs mer

Ta kontakt

Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord Läkemedel

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag