Hem från en resa

Läs våra anvisningar innan du kommer till Finland. Du hittar information om resandeinförsel och införselrestriktioner på dessa sidor. 

Om du inte hittar svaret på de här sidorna eller om du är osäker, kontakta tullen, vi hjälper dig gärna.

Beakta följande

 • Tullen behörigheter fastställs i olika lagar.
 • Tullens agerande grundar sig alltid på lagstiftningen.
 • Tullen har rätt att granska resande, resgods och fordon. Tullen kan samtala med resande också i EU-intern trafik.
 • Tullen kan vid en tullkontroll ta hjälp av en hund, genomlysning eller andra tekniska hjälpmedel.
 • Resanden som kontrolleras ska själv packa upp sitt resgods för kontrollen och packa det igen efter kontrollen.
 • Resande ska uppge sina personuppgifter till Tullen.

Tullen övervakar växtbaserade livsmedel som förs in i landet, men privatpersoners införsel av kryddor för eget bruk eller som gåva omfattas inte av övervakningen. Kryddorna innebär dock risker eftersom de till exempel kan innehålla mögeltoxiner eller salmonella. Vissa kryddor har intensivövervakats av EU just därför att de konstaterats orsaka problem för hälsan. Dålig kvalitet upptäcks bara med laboratorieundersökningar.


Du ska först kontrollera CITES-begränsningarna gällande musslor på Miljöcentralens webbplats.

För ditt eget bruk får du utan veterinär gränskontroll föra in högst 20 kg döda ätbara musslor. Du får också föra in stenar, men korallerna omfattas av CITES-begränsningar.


Läkarrecepten ska vara på finska eller svenska eftersom dessa språk är Finlands officiella tjänstespråk. I vissa fall accepteras också recept på engelska, om tjänstemannen förstår språket. Kunden ska redogöra för innehållet i receptet.

Läs mer: Läkemedel


Varor som glömts kvar i hotellrum, flygplatser osv. ska tullklareras på normalt sätt.

När du på ett tillförlitligt sätt kan visa att du fört ut varorna ur EU och att varorna är dina personliga varor, kan du förtulla dem enligt bestämmelserna om returvaror.


När kan en fysisk person som är etablerad eller stadigvarande bosatt i EU:s tullområde anmäla ett transportmedel som registrerats i ett tredjeland till förfarandet för tillfällig införsel med befrielse från importtullar?

I denna anvisning avses med kommersiellt bruk användning av transportmedel för transport av personer mot ersättning eller för transport av varor i industriellt eller kommersiellt syfte mot eller utan ersättning. Med privat bruk avses icke-kommersiell användning av ett transportmedel (207 art. i DF)

Villkor för att bevilja fullständig befrielse från importtullar till personer som är etablerade i unionens tullområde (214 art. i DF)

Personer som är etablerade i unionens tullområde ska omfattas av fullständig befrielse från importtullar om något av följande villkor är uppfyllt:

 • När det gäller transportmedel på räls ställs de till dessa personers förfogande enligt ett avtal genom vilket varje person får använda de övrigas rullande järnvägsmateriel inom ramen för det avtalet.
 • När det gäller vägtransportmedel som är registrerade i unionens tullområde är en släpvagn kopplad till transportmedlet.
 • Transportmedlet används i en nödsituation.
 • Transportmedel används av en professionell uthyrningsfirma i syfte att återexporteras.

Fysiska personers användning av transportmedel, när dessa personer har sin vanliga vistelseort i unionens tullområde (art. 215 i DF)

 

En person använder transportmedlet på begäran av innehavaren av registreringsbeviset och för privat bruk vid enstaka tillfällen. Innehavaren för registreringsbeviset ska vid tidpunkten för användningen befinna sig inom unionens tullområde.

Exempel:
Turisten A har anlänt från ett land utanför EU till Finland på semester med egen bil. Han bestämmer sig för att besöka Stockholm och ber sin finska Vän Y köra honom till flygfältet och sedan hämta upp honom där om två dagar. Enligt bestämmelserna för tillfällig införsel är detta tillåtet.

Vännen Y kan föra Turisten A till flygfältet med Turisten A:s bil och även hämta upp honom med den eftersom  a) det sker på begäran av innehavaren av registerbeviset, b) bilen är i privat bruk vid enstaka tillfällen, och c) innehavaren av registerbeviset fortfarande befinner sig inom unionens tullområde. En person har hyrt transportmedlet enligt ett skriftligt avtal och använder det privat i något av följande syften:

a) För att återvända till den plats i unionens tullområde där personen är bosatt.

b) För att lämna unionens tullområde.

 • Transportmedlet ska inom tre veckor från ingåendet av hyresavtalet eller återuthyrningsavtalet återlämnas till den uthyrningsfirma som är etablerad i unionens tullområde där den fysiska personen använder transportmedlet för att återvända till sin bostadsort i unionens tullområde, eller återexporteras om han eller hon använder transportmedlet för att lämna unionens tullområde.
   
 • En person har hyrt ett vägtransportmedel enligt ett skriftligt avtal som ingåtts med en professionell biluthyrningsfirma och använder transportmedlet för privat bruk.
 • Vägtransportmedlet ska återexporteras inom åtta dagar från den dag då det hänfördes till förfarandet för tillfällig införsel.

Exempel:
En person som är stadigvarande bosatt i Finland hyr en bil av en biluthyrningsfirma utanför EU. -Personen kommer på semester till Finland med bilen (dvs. bilen är i privat bruk). Bilen måste föras ut ur EU inom 8 dagar.

 • En person använder ett transportmedel i kommersiellt eller privat syfte. Personen i fråga är anställd av ägaren till, uthyraren av eller den som leasar ut transportmedlet och arbetsgivaren är etablerad utanför unionens tullområde.
 • Privat bruk av transportmedlet är tillåtet bara för resor mellan den anställdas arbets- och bostadsort eller när den anställda utför en arbetsuppgift enligt anställningsavtalet.
 • På begäran av tullmyndigheterna ska den person som använder transportmedlet uppvisa en kopia av anställningsavtalet.

Befrielse från importtullar på transportmedel i övriga fall (art. 216 i DF)

 • Transportmedlet avses, i syfte att återexporteras, registreras i en provisorisk nummerserie i unionens tullområde i namn av en sådan fysisk person som planerar att flytta sin normala hemvist till en plats utanför unionens tullområde.
 • Fullständig befrielse från importtullar får i undantagsfall beviljas när transportmedlen används kommersiellt under en begränsad period av personer som är etablerade i unionens tullområde.

Övrigt att beakta

Personen som är ansvarig för förfarandet eller en annan person som använder transportmedlet ska på begäran kunna bevisa för tullmyndigheterna att ovan nämnda villkor som gäller förfarandet för tillfällig införsel uppfylls. För att konstatera detta behövs beroende på situationen till exempel:

 • en redogörelse för att transportmedlet är registrerat utanför unionens tullområde i namn av en person som är etablerad utanför detta område
 • om transportmedlet inte är registrerat, en redogörelse för att det ägs av en person som är etablerad utanför unionens tullområde
 • en redogörelse över den person som hänfört transportmedlet till förfarandet för tillfällig införsel
 • en redogörelse för den tidpunkt då transportmedlet hänförts till förfarandet för tillfällig införsel
 • dokumentation om att användaren av fordonet har sin normala bostad i EU:s tullområde och har rätt att använda fordonet under förfarandet för tillfällig införsel (beroende på situationen antingen kopia av arbetsavtalet eller tillståndshavarens fullmakt)
 • dokumentation om vilken vistelseort innehavaren av registreringsbeviset befinner sig på, om användarens normala bostad är i EU:s tullområde och användningen av fordonet inte baserar sig på ett anställningsförhållande.

Tillämplig lagstiftning: 

Unionstullkodexen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013)

Delegerad förordning (Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446) artiklar 207 och 214-216


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning