Anvisningar för fritidsbåtar

 • Med fritidsbåtstrafik avses användning av fritidsbåtar för sport eller resande.
 • Till Finlands territorialvatten hör de inre territorialvattnen och territorialhavet, vars yttre gräns med några undantag befinner sig på 12 sjömils (22,2 km) avstånd från de inre territorialvattnens yttre gräns.
 • Tullområdet sträcker sig två sjömil längre än territorialhavets yttre gräns.
 • Utländska fritidsbåtar har rätt till genomfart på territorialhavet.

Ankomst till Finland och avfärd från Finland

 • På Gränsbevakningsväsendet webbplats finns anvisningar för dem som anländer till eller lämnar Finland med fritidsbåt: Gränskontroll av fritidsbåtar.
 • Fartygets befälhavare ska tullklarera fartyget när det avgår från Finland utanför EU:s tullområde eller anländer till Finland från ett land utanför tullområdet. Tullklareringen kan göras vid sjöbevakningsstationer om det på fartyget inte finns varor som ska import- eller exportklareras.
 • En deklaration ska inlämnas till Tullen om det på ett fartyg som anländer direkt från ett område utanför EU finns resandeinförda varor till ett värde av mer än 300 euro per person ombord på fartyget, varor som ska tullklareras eller varor som är avsedda för försäljning. Mera information: Varor som resande för in
 • En deklaration ska också inlämnas om det på fartyget finns varor som omfattas av införselrestriktioner, t.ex. vapen eller sällskapsdjur, såsom hundar eller katter.
 • Varorna ska föras längs en tullväg via en allmän trafikplats. På havet är tullvägar officiella, för utrikestrafik avsedda farleder till allmänna hamnar, dvs. tullvägar till havs.
 • I annat fall ska befälhavaren anmäla sig till närmaste tullkontor i tillräckligt god tid, då tullen anvisar den rutt som ska användas på väg till beskattningsplatsen.

Afrikansk svinpest sprids med resande. Afrikansk svinpest är en dödlig sjukdom som drabbar svin och vildsvin, men smittar inte människor. Den är ett stort ekonomiskt hot mot Finlands svinuppfödning och köttindustri.

Trafik mellan Schengen-staterna

 • I fritidsbåtstrafiken Schengen-länderna emellan har kunder inte skyldighet att färdas längs särskilda farleder eller komma till en tull- eller gränskontroll. Se Schengen-länderna.
 • Om du kommer direkt från en sådan del av Schengen-området som inte hör till EU:s tull- och skatteområde (t.ex. Norge) ska du besöka närmaste gränskontrollplats för tullklarering. Närmare anvisningar och verksamhetsställen hittar du på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Åland

 • Den åländska skattegränsen kan överskridas fritt, inga officiella farleder eller tullvägar behöver användas.

Beakta:
- Oberoende av fritidsbåtens avgångs- och bestämmelseorter behandlas trafiken med fritidsbåtar med tanke på övervakning alltid som tredjelandstrafik.
- Om importen av en vara förutsätter tillstånd av en myndighet men inget tillstånd ännu har beviljats när varan förs in på Finlands tullområde, ska varan anmälas till tullmyndigheten även om den importeras direkt från något annat medlemsland i Europeiska gemenskaperna.

Saima kanal

All trafik med fritidsbåtar som går genom Saima kanal är i fråga om gränskontrollerna trafik över EU:s yttre gräns. Läs trafikledsverkets  anvisningar om trafikering i Saima kanal.

På alla de fritidsbåtar som färdas genom Saima kanal ut till havet eller i motsatt riktning görs Finlands inrese- och utresekontroll vid kajen i Nuijamaa.

Om du lämnar Finska viken – om än bara till Saima kanal, ska du genomgå en gränskontroll.
Om du för med dig varor som ska tullklareras, anmäl detta på förhand till Nuijamaa tull eller Kotka tull. Tullens kontaktuppgifter

Sällskapsdjur

Sällskapsdjur som reser genom Saima kanal ska uppfylla villkoren för införsel av sällskapsdjur från Ryssland. Läs mer om importkraven för sällskapsdjur på Livsmedelsverkets webbplats.

Tullen övervakar

Tullen övervakar fritidsbåtstrafiken för att hindra införseln av förbjudna varor och varor som omfattas av restriktioner. Övervakningen har också som syfte att säkerställa att fritidsbåtarna iakttar bestämmelserna om förfarandet för tillfällig införsel.

Med tanke på bevakning ses fritidsbåtstrafiken alltid som trafik med länder utanför EU, trots att hela Östersjön - med undantag av Ryssland och Kaliningrad – hör till EU och Schengenområdet. Tullen övervakar också fritidsbåtarnas bränsleanvändning.

Beakta följande

Nedan beskrivs i huvuddrag förutsättningarna för att tillämpa tullförfarandet för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar och de åtgärder som användningen av förfarandet föranleder. Anvisningen gäller endast fritidsbåtar som är i privat bruk. Ifall båten används i kommersiellt syfte på EU:s tull- och skatteområde, ta kontakt med Tullen (etp.boatinfo(at)tulli.fi) för ytterligare information.

Förutsättningarna för tillfällig införsel av båtar med fullständig befrielse från importtullar

Då man tillämpar förfarandet för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar uppbärs ingen tull eller mervärdesskatt för varorna. Förfarandet kan tillämpas på båtar som inte är gemenskapsvaror och som förs in till EU:s tull- och skatteområde (nedan EU-området) för en viss tid. Båten ska vara registrerad i ett land utanför EU-området i en sådan persons namn vars normala bostad är belägen utanför EU-området (nedan innehavare av registreringsbevis). Om båten inte är registrerad, anses förutsättningen föreligga om båtens ägare har sin normala bostad utanför EU-området. Den som för in båten till EU-området är ansvarig för att förfarandet för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar tillämpas på behörigt sätt. Denna person kallas person som är ansvarig för förfarandet. Den ansvariga för förfarandet ska i regel vara stadigvarande bosatt utanför EU-området.

En båt för privat bruk kan användas i EU-området i 18 månader från den tidpunkt då den hänförs till förfarandet.

Hänförande till förfarandet för tillfällig införsel

Båten kan hänföras till förfarandet för tillfällig införsel till exempel genom att segla in med den till EU-området då syftet för resan är vanlig turism. I dessa fall behöver man inte lämna in någon skriftlig tulldeklaration. Tullmyndigheten kan dock kräva att en skriftlig tulldeklaration lämnas in och att en tillbörlig säkerhet ställs om det finns skäl att misstänka att bestämmelserna om tillfällig införsel inte följs. I övrigt ska man följa bestämmelserna om gränskontroll och tullklarering då man anländer till landet.

I regel kan en båt föras in till EU-området endast av en person vars normala bostad är utanför EU-området. Personen som för in båten till EU-området kallas person som är ansvarig för förfarandet. Den ansvariga personen svarar för att förfarandet för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar tillämpas på behörigt sätt. Den ansvariga personen svarar bland annat för att tidsfristen för avslutandet av förfarandet följs.

Sedan den 1 maj 2015 kan en fysisk person bosatt i unionens tullområde för kommersiellt eller privat bruk tillfälligt helt tullfritt föra in ett transportmedel som registrerats utanför unionens tullområde, om personen uppfyller följande villkor:

 • Hen har ingått ett arbetsavtal med den som äger, hyr ut eller leasar ut transportmedlet.
 • Hen kan på begäran visa upp en kopia av arbetsavtalet.
 • Det privata bruket begränsar sig endast till resor mellan den anställdes arbets- och bostadsort eller för att utföra arbetsuppgifter enligt arbetsavtalet.

Med kommersiellt bruk avses användning av transportmedel för transport av personer mot ersättning eller för transport av varor i industriellt eller kommersiellt syfte mot eller utan ersättning.

Med privat bruk avses annat än kommersiellt bruk.

Om föraren av transportmedlet på begäran inte kan visa upp en kopia av arbetsavtalet och således påvisa att hen har ett anställningsförhållande till den som äger, hyr ut eller leasar ut transportmedlet, får transportmedlet i fråga inte föras in till unionens tullområde utan betalning av importtull.

Personen som fört in transportmedlet till unionens tullområde svarar också för att transportmedlet i privat bruk inte används för andra ändamål än för resor mellan arbets- och bostadsorten eller för att utföra arbetsuppgifter enligt arbetsavtalet. Denna person svarar också för att hen inte överlåter transportmedlet till en sådan person som inte uppfyller alla ovannämnda krav. Brott mot dessa villkor leder till uppkomst av en tullskuld och mervärdeskatteskuld vid import samt till uppbörd av dem.

En båt som är hänförd till förfarandet för tillfällig införsel får inte registreras i EU-området.

Användning av en båt vid förfarandet för tillfällig införsel

En båt som förs in för en turistresa under förfarandet för tillfällig införsel får användas i 18 månader i annat syfte än för transport av personer mot ersättning eller för transport av varor i industriellt eller kommersiellt syfte mot eller utan ersättning. Båten ska bevaras i samma skick som när den fördes in till EU-området. Vid förfarandet för tillfällig införsel är det tillåtet att företa endast sådana reparationer och serviceåtgärder som görs för att bevara båtens skick.

Den ansvariga personen svarar för användningen av båten. Den ansvariga personen kan dock sporadiskt överlåta en båt avsedd för privat bruk för att användas av en person vars normala bostad är i EU-området. Användningen ska vara sporadisk och ske enligt de föreskrifter som ges av en sådan innehavare av registreringsbeviset som under användningen vistas i EU:s tullområde. Innehavaren av registreringsbeviset kan vara någon annan än personen som är ansvarig för förfarandet.

När båten är hänförd till förfarandet för tillfällig införsel i EU-området ska den ansvariga personen eller en annan person som använder båten på begäran för tullmyndigheterna kunna bevisa att ovan nämnda villkor gällande tillfällig införsel uppfylls. För att konstatera detta behövs beroende på situationen till exempel:

 • dokumentation om registreringen av båten utanför EU-området i den persons namn som är etablerad utanför detta område
 • ifall registrering saknas - dokumentation om båtägarens etablering utanför EU-området
 • dokumentation om den tidpunkt då båten hänförts till förfarandet för tillfällig införsel
 • dokumentation om båtanvändarens etablering utanför EU-området
 • dokumentation om att båtanvändaren vars normala bostad är i EU:s tullområde har rätt att använda båten under förfarandet för tillfällig införsel (kopia av arbetsavtalet)
 • dokumentation om vilken vistelseort innehavaren av registreringsbeviset befinner sig på, om båtanvändarens normala bostad är i EU-området och båtanvändningen inte baserar sig på ett anställningsförhållande.

Om den ansvariga personen medan förfarandet för tillfällig införsel pågår tillfälligt tänker lämna EU-området utan sin båt, ska personen meddela detta till Tullen på förhand (etp.boatinfo(at)tulli.fi). Det är möjligt att båten då ska hänföras till något annat tullförfarande.

Byte av ansvarig person

En båtförare som fungerar som ansvarig för förfarandet kan bytas ut medan båten är i EU-området. Utbytet kan göras till exempel när den ursprungliga ansvariga personen avlägsnar sig slutgiltigt från EU-området och båten används därefter av en annan person vars normala bostad är utanför EU-området. Den nya ansvariga personen ska försäkra sig om att förutsättningarna för tillfällig införsel fortfarande uppfylls.

Bytet av ansvarig person ska alltid anmälas till Tullen med en skriftlig tulldeklaration. I samband med inlämnandet av den skriftliga tulldeklarationen kräver Tullen att en tillbörlig säkerhet ställs. När båten hänförs till förfarandet för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar i den nya ansvariga personens namn befrias den tidigare ansvariga personen från sina skyldigheter som ansvarig person.

Vid byte av ansvarig person börjar tidsfristen för avslutande av förfarandet på nytt från den dag då den nya ansvariga personen hänför båten till förfarandet. Den nya ansvariga personen svarar även för avslutande av förfarandet – till exempel för återexport – inom tidsfristen.

 Vinterförvaring av fritidsbåtar

Den ansvariga personen får i princip inte lämna EU-området utan sin båt. Detta gäller dock inte situationer då man vill lämna båten för vinterförvaring i EU-området. Man kan lämna båten för vinterförvaring i EU-området, om man ingått avtal om förvaringen med en tjänstetillhandahållare som är etablerad i EU-området. Det är skäl att upprätta avtalet skriftligt. Under den vinterförvaring som sker vid förfarandet för tillfällig införsel löper tidsfristen för avslutandet av förfarandet som normalt.

Vid förfarandet för tillfällig införsel får man endast utföra sedvanliga serviceåtgärder på båten, såsom bottentvätt. Däremot är det vid detta förfarande inte tillåtet att till exempel förbättra utrustningsnivån på båten, utan i så fall ska båten hänföras till något annat tullförfarande, såsom till aktiv förädling.

Båten kan även hänföras till tullagringsförfarandet för den tid vinterförvaringen tar. Då ska de bestämmelser som gäller vid tullagringsförfarandet följas, till exempel när det gäller de åtgärder som får utföras på båten.

Avslutande av förfarande

Förfarandet för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar kan avslutas med återexport eller genom att överlåta båten till fri omsättning i EU-området. Förfarandet kan även avslutas med ett annat suspensivt tullförfarande, såsom aktiv förädling. Ifall båten efter detta andra suspensiva förfarande åter hänförs till förfarandet för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar i samma ansvariga persons namn, fortsätter tidsfristen för den första tillfälliga införseln att löpa från den punkt då det första förfarandet för tillfällig införsel avslutades.

Exempel

Man för in båten till Finland 1.6.2014 och seglar med den i Finland 1.6.2014–15.9.2014. Man vill installera tilläggsutrustning i båten under vinterförvaringen, och därför hänför man den till förfarandet för aktiv förädling 16.9.2014. Båten sjösätts och samma ansvariga person hänför den åter till förfarandet för tillfällig införsel 15.5.2015. Båten seglar till Ryssland 30.7.2015.

Båten har använts under förfarandet för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar i sammanlagt 6 månader.

Påföljder om bestämmelserna inte iakttas

Om bestämmelserna inte iakttas kan eventuella påföljder vara att båten omhändertas och att skatter som tas ut i samband med import påförs.

Vid frågor angående detta kontakta Tullen i god tid (etp.boatinfo(at)tulli.fi) för närmare rådgivning.

Mera information: tulli.fi och raja.fi samt Tullrådgivningen, privatpersoner, tfn 0295 5201, företag, tfn 0295 5202.


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning