Vad är tullavgifter? När måste man betala dem? För vad ska jag betala mervärdesskatt?

Med importskatter avses mervärdesskatt och tullavgift på varor som importeras. För vissa produkter betalas också t.ex. punktskatter. 

Importskatterna påverkas av varornas slag, avsändningsplats och värde:

 • När en vara skickas till dig från EU:s tull- och skatteområde (dvs. från ett annat EU-land) och varan antingen tillverkats eller förtullats där, uppbär Tullen ingen mervärdesskatt, tull eller punktskatt för varan.
 • När en vara skickas till dig från ett land som ligger utanför EU:s tull- och skatteområde (dvs. utanför EU) uppbär Tullen mervärdesskatt och eventuellt också tull för varan. För vissa produkter, t.ex. alkoholprodukter, uppbärs också punktskatter.
 • När en vara som du beställt skickas till dig från ett område som ligger inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde (t.ex. ön Jersey eller Kanarieöarna) uppbär Tullen mervärdesskatt för varan. För vissa produkter, t.ex. alkoholprodukter, uppbärs också punktskatter.

Med tullräknaren kan du uppskatta hur mycket i importskatter du ska betala för de varor du beställt.

Mera information om punktbeskattning hittar du på Skatteförvaltningens webbplats.

Storleken på tullen beror på varan och dess värde

Tullen bestäms i regel på basis av varornas varukod och tullvärde. Tullarna är i regel värdetullar, dvs. en viss procent av tullvärdet. Tullarna kan också vara kvantitetstullar, t.ex. euro/kilogram eller euro/liter.

Tullvärdet utgörs i regel av varans inköpspris + transport- och försäkringskostnader fram till EU:s gräns. I fråga om varor som sänds per post ska postavgifterna fram till destinationsplatsen inbegripas i tullvärdet på dessa varor.

Notera att:

 • när det sammanlagda värdet på varorna i en försändelse utan transportkostnader är högst 150 euro, är försändelsen tullfri, med vissa undantag.
 • det tullbelopp som ska tas ut beror på enligt vilken varukod varan klassificeras.
 • en del varor är tullfria direkt på basis av varukoden.
 • du utöver den egentliga tullen kan behöva betala en extra importtull (tilläggstull) t.ex. vid import av vissa varor från USA, eller antidumpnings- eller utjämningstullar för varor vars import skadar EU-ländernas egen produktion.

Mera information hittar du i Taric-databasen.

Se också: Exempel på importskatter

Mervärdesskattesatsen är i regel 24 procent

Mervärdesskattesatsen är i regel 24 %. Exempel på avvikande skattesatser:

 • livsmedel (14 %)
 • böcker och konstverk (10 %)
 • tidskrifter som prenumereras för minst en månad (10 %).

I Skattegrunden för mervärdesskatt på import inkluderas i regel

 • varans tullvärde  
 • försändelsens transport- och andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsorten i Finland enligt transportavtalet eller, om det vid tidpunkten för förtullningen är känt att varan transporteras till en annan destinationsort inom EU, kostnaderna fram till denna destinationsort OCH 
 • de skatter, tullar och övriga avgifter på import som i samband med förtullningen uppbärs till staten eller EU.

I skattegrunden inkluderas också sådana skatter och andra avgifter som ska betalas utanför Finland.

Läs mer:
Prenumererade tidningar och tidskrifter samt böcker
Exempel på hur skatterna räknas ut

 

Beakta följande

Tullen behöver kanske inte betalas till fullt belopp eller tullsatsen kan t.o.m. vara 0 %, om varan importeras direkt till exempel från ett land med vilket EU har gällande preferensavtal, såsom Norge, Schweiz, Marocko eller Peru. Förutsättningen är att produkterna är ursprungsprodukter.

För att få förmånen ska du i samband med förtullningen kunna visa upp ett formbundet ursprungsintyg eller -bevis för Tullen. Ursprungsbeviset får du av säljaren. 

Ett formbundet ursprungsintyg krävs vanligtvis inte om varorna har skickats av en privatperson till en privatperson och har ett värde på högst 500 euro, eller om varorna utgörs av en resandes personliga resgods med ett sammanlagt värde på högst 1200 euro. 

Du hittar de giltiga förmånstullsatserna i varukodstjänsten Fintaric, och kraven som gäller för ursprungsintyg enligt land kan du kontrollera i förteckningen i bilagan Förmånsberättigande ursprungsintyg vid import.

Varor som importeras från Turkiet med A.TR.-varucertifikat är i regel tullfria, oberoende av varornas ursprung.

Obs. Till exempel USA, Thailand, Malaysia, Kina, Hongkong, Taiwan och Nya Zeeland har inte slutit preferensavtal med EU, och därför ska tullen alltid betalas till fullt belopp när varor beställs från dessa länder.


Man behöver inte betala mervärdesskatt för en försändelse om det sammanlagda värdet på varorna i försändelsen är högst 22 euro utan transportavgifter.

Undantag: tobaksprodukter, alkohol, alkoholdrycker, parfymer och eau de toilette-produkter är alltid skattebelagda.

Det minsta momsbelopp som uppbärs är 5 euro.

Undantag: Vid import av alkoholdrycker och tobaksprodukter som sänts till en privatperson tillämpas inte detta minimibelopp för momsuppbörd, utan momsen uppbärs också när skattebeloppet underskrider 5 euro. Bestämmelsen om minimibeloppet på 5 euro tillämpas inte heller på resandeinförseln av dessa produkter eller på alkoholdrycker och tobaksprodukter som personalen på ett fortskaffningsmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett land eller område utanför EU för med sig.

Läs mer: Exempel på hur skatterna räknas ut


En försändelse är tullfri om det sammanlagda värdet på varorna i försändelsen är högst 150 euro.

Undantag: Tull ska alltid betalas för tobak och tobaksprodukter, alkohol och alkoholdrycker samt för parfymer och eau de toilette-produkter.

Mera om tullavgifter

 


Vid förtullning anges värdet på försändelsen i den valuta som anges i fakturan eller orderbekräftelsen. Inköpspriset ska omräknas till euro enligt den av Tullen fastställda valutaomräkningskursen för förtullningsdagen.

Omräkningskurser för valuta som används vid förtullningen


Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag