Säkra nätinköp

Kontrollera innan du köper på nätet om varan bedömts vara säker i EU och Finland. Beställ aldrig förfalskade produkter.

Produktsäkerhet

Om du köper en vara från en nätbutik utanför EU, uppfyller varan nödvändigtvis inte produktsäkerhetskraven som gäller i Finland och EU. Det kan hända att produkten avviker avsevärt från de krav som EU ställer på produktsäkerhet, eftersom tillverkaren nödvändigtvis inte har avsett att produkten ska säljas inom EU. Några nätbutiker kan också försöka sälja produkter som dragits tillbaka från marknaden på något håll i världen på grund av att de är farliga. Läs mer om säkra produkter på Säkerhets- och kemikalieverket Tukes webbplats.

Innan du fattar köpbeslutet kan du gå in på OECD:s webbtjänst och kontrollera om produkten har dragits tillbaka från marknaden någonstans i världen på grund av säkerhetsbrister. På webbplatsen Farliga produkter kan du kontrollera om försäljning och marknadsföring av produkten har begränsats i Finland.

Konsumenternas rättigheter kan vara olika i olika EU-länder. I länder utanför EU kan konsumenternas rättigheter avvika mycket från de rättigheter som gäller i Finland. Även produktsäkerhetskraven varierar. Till exempel i EU och Finland skyddas konsumenter genom lagstiftning på ett annat sätt än i till exempel länderna i Asien.

Produktförfalskningar

Produktförfalskning är en produkt som kränker den ursprungliga produktens immateriella rättigheter (IPR). För piratprodukter kallas bl.a. film- och musikupptagningar som utan tillstånd kopierats från material som skyddas av immateriella rättigheter.

Införsel av produktförfalskningar i kommersiellt syfte är förbjudet. Enligt EU-domstolen utgör också privatpersoners köp på nätet kommersiell verksamhet.

Om Tullen misstänker att en produkt som du beställt på nätet är en förfalskning, kan Tullen stoppa ditt nätinköp från att komma in i landet. Maximistraffet för brott mot immateriella rättigheter är två år fängelse.

Tullen övervakar att det bland varor som importeras, exporteras och transiteras inte finns produktförfalskningar eller andra produkter som kränker immateriella rättigheter. Målet med övervakningen är att skydda statens skatteintäkter, medborgarna och samhället mot skadliga produkter, samt att skydda den ursprungliga rättighetshavarens ekonomiska intressen.

Begrepp som rör produktförfalskningar   

  • Varumärke är det kännetecken som företaget använder för att skilja sina varor och tjänster från andras motsvarande varor och tjänster.
  • Mönsterrätt skyddar utseendet på en produkt eller en del av en produkt. Föremålet för skyddet är alltid en konkret vara, eller en del av den, och den kan alltid uppfattas med synen.
  • Patent innebär att en uppfinnare beviljats ensamrätt att utnyttja sin uppfinning yrkesmässigt.
  • Piratkopia är en produkt där man kopierat någon annans upphovsrättsskyddade verk.
  • Produktförfalskning är en produkt till vilken man olovligt har kopplat ett varumärke som tillhör någon annan eller en imitation av detta varumärke, eller en produkt som olovligt imiterar en annan produkts mönsterskyddade utseende.
  • Kränkande produkt: Produkten kan också kränka immateriella rättigheter utan att vara en produktförfalskning.

Beakta följande

Förfalskade produkter kan utgöra en fara för hälsan och den allmänna säkerheten. Särskilt riskfyllda är mediciner, livsmedel, reservdelar till fordon och elektrisk utrustning.

Det finns ingen tillförlitlig forskningsbaserad information om kvaliteten på förfalskade produkter. Till exempel kan ett klädesplagg antändas eller orsaka allergi, eller skadliga ämnen avsöndras eller delar lossa från leksaker. Material som används i dessa produkter kan i värsta fall orsaka cancer. Förfalskade reservdelar i fordon kan leda till felfunktioner och olyckor, och förfalskad elektronik kan leda till kortslutningar.

En förfalskad produkt har ingen garanti, och det är ingen som bär ansvaret om produkten går sönder eller orsakar skada.

Produktförfalskning är en bransch som omsätter enorma summor som används till att finansiera organiserad brottslighet.

Förfalskningarna äter upp marknaden för äkta produkter. Som en följd av detta går uppskattningsvis 100 000 jobb förlorade i Europa årligen.

Produktförfalskningar bidrar inte till skatteinkomster. Samhället måste därmed samla in medel för sin verksamhet från andra källor, till exempel från din löneinkomst.

Försäljningen av piratkopior av musikupptagningar, dataprogram, filmer och liknande produkter berövar upphovsmakarna deras arbetsinkomst.

Maximistraffet för brott mot immateriella rättigheter är två år fängelse.

Läs mer: Produktförfalskningar och nätköp


Övervakningen av produktförfalskningar grundar sig på förordning (EU) nr 608/2013.


Läs mer

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Nyckelord Nätbeställning