Hoppa till innehåll

Så här förtullar du

Förtulla ditt paket när du får en ankomstavi från Posten eller någon annan transportfirma. De flesta försändelser kan förtullas i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. För att få försändelsen kan du bli tvungen att först betala Postens behandlingsavgift.

När din försändelse anländer till Finland skickar Posten eller någon annan transportfirma en ankomstavi till dig. I ankomstavin står det om försändelsen måste förtullas. En försändelse som transporteras av Posten ska förtullas inom 20 dagar från försändelsens ankomst till Finland. Tiden för förtullning är vanligtvis kortare då försändelsen transporteras av någon annan transportfirma. Om du inte förtullar försändelsen inom utsatt tid skickas den tillbaka till avsändaren. Notera att du är skyldig att spara dokumenten som hänför sig till förtullningen i sex år. Förvara därmed t.ex. orderbekräftelsen eller kvittot även efter förtullningen.

Förtulla ditt paket

För att kunna förtulla din försändelse behöver du ankomstavin för försändelsen och information om vad den innehåller och vad den har för värde. Tullen kan därutöver också be dig om en skriftlig utredning om försändelsens innehåll och värde. Utredningen kan vara ett kvitto eller en fritt formulerad redogörelse från försändelsens avsändare. 

Du kan förtulla försändelsen på olika sätt: 

 • Förtulla ditt paket själv eller ge någon annan person fullmakt att förtulla paketet åt dig i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.
 • Köp förtullningen av Posten eller av någon annan transportfirma som transporterar ditt paket.
 • Om du inte kan förtulla ditt paket elektroniskt, kan du förtulla det med en blankett eller besöka ett tullkontor. Läs anvisningarna nedan vid punkten ”Så här förtullar du när du inte har tillgång till nätbankskoder, mobilcertifikat eller annat elektroniskt identifieringssätt.”
 • Posten eller någon annan transportfirma förtullar vanligen försändelsen automatiskt åt dig, om varans värde utan transportavgifter är högst 150 euro och nätbutiken har ett IOSS-nummer. Fråga nätbutiken om den har ett IOSS-nummer. Läs mer om IOSS-nummer.

Beakta att vissa varor går inte att förtulla i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Sådana varor är t.ex. investeringsguld och momsfria sedlar. Om du vill förtulla sådana varor själv har du två alternativ:

 • Använd en pappersblankett eller elektronisk blankett. Läs anvisningarna nedan vid punkten ”Jag har inte tillgång till nätbankskoder, mobilcertifikat eller annat elektroniskt identifieringssätt.”
 • Förtulla varorna i Tullklareringstjänsten. Tullrådgivningen hjälper dig att fylla i deklarationen.

Postens behandlingsavgift eller beslut om frigörande till annan transportfirma

Om Posten transporterar ditt paket och du i samband med förtullningen betalade importskatter, måste du även betala Postens behandlingsavgift. Om du inte har betalat importskatter i samband med förtullningen, behöver du inte betala Postens behandlingsavgift.

Om en annan transportfirma transporterar ditt paket, kontrollera i ankomstavin om transportfirman behöver få beslutet om frigörande av dig. Om du förtullade paketet i Importförtullningstjänsten för privatpersoner, hittar du beslutet om frigörande på sidan Mina förtullningar.

Så här förtullar du dina inköp värda högst 150 euro (IOSS-inköp) – se instruktionsvideon


Tre sätt att förtulla din försändelse – välj och läs anvisningarna

Jag förtullar i Importförtullningstjänsten för privatpersoner

Tullens importförtullningstjänst är gratis och tillgänglig 24/7, dvs. alltid. Tjänsten kan användas på finska, svenska och engelska Du kan också befullmäktiga någon annan person att göra förtullningen åt dig på nätet.

Bekanta dig med anvisningarna gällande förtullningstjänsten på Tullens webbplats och i förtullningstjänsten. Vanliga frågor som gäller förtullningstjänsten finns på Tullens webbplats och i förtullningstjänsten för import. 

Inloggning

Logga in i förtullningstjänsten med dina nätbankskoder, med ett mobilcertifikat eller med ett certifikatkort. Om dessa saknas, kan du befullmäktiga någon annan person att sköta förtullningen åt dig.

Om du är en utländsk privatperson som inte har en finsk personbeteckning och som inte kan identifiera sig med finska identifieringsverktyg, kan du tills vidare inte använda Finnish Authenticator-tjänsten vid identifieringen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller i Tullklareringstjänsten.

Däremot kan du befullmäktiga någon annan person eller ett ombud att göra förtullningen åt dig. Se också Alternativa sätt att sköta tullärenden.

Betalning

Som betalningssätt kan du välja nätbanken, kortbetalning (VISA debit/credit och MasterCard debit/credit) eller mobil betalning.

Postförsändelse

Du får postförsändelsen direkt hem till dig eller till ett avhämtningsställe när du har förtullat försändelsen och betalat importskatterna för den.

Försändelse som levereras av en annan transportfirma: – ibland kan du bli tvungen att lämna in beslutet om frigörande

Ibland behöver transportfirman beslutet om frigörande. Du får beslutet om frigörande i Importförtullningstjänsten. Lämna in det enligt de anvisningar som du fått av transportfirman. Transportfirman levererar försändelsen till dig, eller så kan du hämta den på överenskommet sätt.

Fraktförsändelse – lämna överlåtelsebeslutet till den som transporterat försändelsen

Förtullningstjänsten skapar ett överlåtelsebeslut för en fraktförsändelse. Lämna överlåtelsebeslutet till fraktföraren för att denna ska kunna leverera försändelsen till dig eller så kan du avhämta försändelsen på ett ställe som fraktföraren angett.

Mer om hur tjänsten ska användas

Dokument som anknyter till förtullningen ska förvaras i sex år efter innevarande år. Vid begäran ska du skicka handlingarna till Tullen. Tullen har rätt att granska varan utan att du är närvarande.

Förfallodagen för den räkning som Tullen genererar infaller 10 dagar efter räkningens datum. Om räkningen inte betalas senast på förfallodagen, beräknar Tullen ränta på räkningen efter förfallodagen. Också räntan ska betalas innan varan överlåts.

När kan Importförtullningstjänsten för privatpersoner inte användas?

I tjänsten kan du inte förtulla t.ex. levande djur, flyttgods, investeringsguld, flygplansdelar, momsfria sedlar eller varor som du själv transporterar till Finland.

Försändelser som innehåller sådana här varor kan du förtulla i Tullklareringstjänsten.

Förtullning åt en annan person i Importförtullningstjänsten för privatpersoner

I Importförtullningstjänsten för privatpersoner kan du förtulla ett paket också åt en annan person. Du kan befullmäktiga en annan person, dvs. ge denne tillstånd att sköta förtullningen åt dig. På motsvarande sätt kan en annan person ge dig tillstånd att förtulla paketet åt sig.

Posten och andra fraktförare levererar försändelsen direkt till mottagaren som anges på försändelsen.

Läs mer: Så här kan en annan person förtulla ett paket åt dig i Importförtullningstjänsten för privatpersoner

Läs mer: Så här förtullar du ett paket i mottagarens ställe i Importförtullningstjänsten för privatpersoner

Hur informeras jag om förtullningar som gjorts åt mig?

Om en annan person gör förtullningen åt dig är denne skyldig att berätta för dig om förtullningarna som hen gjort på dina vägnar. Be att få förtullningens förtullningsreferens, dvs. MRN-numret, av den som gjort förtullningen. Därefter kan du kontrollera uppgifterna om din förtullning i Tullklareringstjänsten.

Om du inte får förtullningens MRN-nummer av personen som gjort förtullningen, ska du be att få MRN-numret av Tullrådgivningen. Som privatperson kan du vid behov också få information om förtullningar som gjorts åt dig genom att göra en begäran om kontroll av personuppgifter.

Vem bär ansvaret när jag förtullar ett paket åt en annan person?

Om du gör förtullningen åt en annan person agerar du för personens räkning, men du är inte ensam ansvarig för förtullningen. Du ansvarar för tullskulden endast till den del som du visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen var felaktiga. I annat fall ansvarar personen för vars räkning du gjort förtullningen ensam både för tullskulden och för eventuell efterförtullning (direkt ombudskap). Läs mer om direkt ombudskap.

Mera information:

Back to top

Jag köper förtullningen av Posten eller av någon annan transportfirma

Du kan också köpa förtullningen av din försändelse. Du kan ge Posten eller en speditionsfirma fullmakt att tullklarera försändelsen åt dig.

 • Posten kan befullmäktigas att förtulla en postförsändelse. Anvisningarna om detta hittar du bl.a. i ankomstavin som Posten skickat. På Åland sköts förtullningen av postförsändelser av Åland Post. Fråga mer hos Posten eller Åland Post
 • En speditionsfirma kan befullmäktigas att förtulla en fraktförsändelse som inte är en postförsändelse. Fråga mer från transportfirman.

Posten eller speditionsfirman förtullar dina inköp och betalar importskatterna till Tullen för din räkning och skickar dig ett arkivexemplar av förtullningen.

Varför ber transportfirman om min personbeteckning när den förtullar min försändelse?

När en transportfirma förtullar en försändelse åt dig så behöver den vissa uppgifter för att kunna göra förtullningen. En sådan här uppgift är t.ex. mottagarens personbeteckning.
Transportfirman ansvarar själv för anskaffandet av dessa uppgifter.

Kontakta transportfirman om du har frågor om detta eller om du misstänker att det är fråga om en bluff.

Back to top

Jag besöker ett tullkontor

Alla försändelser som transporteras av transportfirmor ska i regel förtullas elektroniskt eller genom att köpa förtullningen som en tjänst av ett ombud. Läs mer om alternativa sätt att förtulla din försändelse.

Alternativ – så här förtullar du på tullkontoret

 • Ta med ankomstavin, orderbekräftelsen/fakturan/kvittot, identitetsbevis samt andra eventuella handlingar som hänför sig till försändelsen.
 • Som betalningsmedel kan du använda kontanter, bankkort, Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro och check.
 • Kontrollera tullkontorets öppettider på förhand. Gå till kontaktuppgifterna
 • Du kan också befullmäktiga en annan person att sköta förtullningen åt dig. Fullmakten ska vara skriftlig.

Kontrollera tullkontorens adresser och öppettider. Gå till kontaktuppgifterna

I vissa fall kan du inge deklarationen muntligt till Tullen vid ett tullkontor

Enklast förtullar du försändelsen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Du kan också anlita ett ombud att göra förtullningen åt dig. I vissa fall kan du inge deklarationen muntligt till Tullen vid ett tullkontor.

Du kan inge en muntlig tulldeklaration för varuförsändelsen måndag till fredag kl. 8–16.15, om alla villkoren nedan uppfylls:

 • försändelsen skickas från en privatperson till en annan privatperson
 • försändelserna är sporadiska
 • försändelsen innehåller endast varor som är avsedda för mottagarens eller dennes familjs personliga bruk
 • varorna får inte till sin karaktär eller mängd vara avsedda för ett kommersiellt syfte
 • avsändaren får inte en betalning av något slag från mottagaren.

Notera att du inte kan förtulla inköp från nätbutiker med en muntlig deklaration. Med en muntlig deklaration kan man inte heller förtulla varor som omfattas av restriktioner, såsom alkohol, tobaksprodukter, animaliska livsmedel, djur eller växter.

Vid behov kan Tullen be dig fylla i tullblankett 1143r.

Om ditt paket transporteras av en annan transportfirma än Posten kan transportfirman överlåta din försändelse till dig först efter beslutet om frigörande gällande förtullningen. Följ anvisningarna du fått per e-post och ta vid behov kontakt med transportfirman

Back to top

Beakta följande

Om du inte vet vad postförsändelsen innehåller, fråga avsändaren. Kontrollera också beställningshistoriken i din nätbutik. Där ser man ofta prisuppgifterna och försändelsekoden för varje försändelse.

Om det är fråga om en gåva, begär en utredning över gåvans innehåll och värde av den som skickade gåvan.

Tullen kan inte reda ut vad försändelserna innehåller. Tullen varken förvarar eller transporterar försändelser, utan paketen finns i transportfirmornas lager.

Paket som Posten transporterar

Försändelsen får eventuellt en ny försändelsekod under transporten. Du kan kontrollera om det finns en avsändarreferens för postpaketet i Postens försändelseuppföljning så här:

Sök försändelsens uppgifter med försändelsekoden du fått från Posten. Om det under försändelsekoden finns ett fält med en pil som visar neråt (rullgardinsmeny), välj den. Under den syns texten ”Avsändarens referens”, som kan vara den ursprungliga referens du fått av avsändaren eller till exempel ett ordernummer. Via den kan du möjligtvis reda ut vilken försändelse som väntar på din förtullning.

Försändelsens rutt och eventuellt ändrade koder kan du försöka kontrollera också på en annan försändelseuppföljningssida, såsom Webbplatsen Parcelapp (på engelska).


Har du fått en förtullningsbegäran för en försändelse som till exempel innehåller ett betalkort (bank- eller kreditkort) som skickats av banken? Kortet har vanligtvis inget kommersiellt värde, men du ska ändå förtulla försändelsen eftersom ett värde har angetts när försändelsen skickades.

Du kan förtulla försändelsen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Välj på startsidan att du vill förtulla ”en vara som man köpt”. Ange försändelsens värde på sidan ”Uppgifter om försändelsen”. Betalkortets värde är vanligtvis mycket lågt. Det angivna värdet kan dock inte vara 0 euro. Det lägsta värdet som kan deklareras är 0,01 €. Om du inte vet värdet fråga avsändaren.

Ange eventuella transportkostnader i fältet ”Försändelsens transportkostnader”. Ange även här expeditionsavgift eller annan avgift som debiteras av banken.

Ange på sidan ”Uppgifter om varan” som varukod 8523210000 (om kortet har magnetremsa men saknar chip) eller 8523520000 (om kortet är försett med chip eller om kortet har både chip och magnetremsa). Ange varans värde på samma sida. Lägg till varan i förtullningskorgen. Fyll i övriga uppgifter som behövs.

Om din försändelse transporteras av Posten och du betalade skatt för förtullningen, kom ihåg att också betala Postens behandlingsavgift, så Posten levererar varan. Detta gäller inte Åland Posts kunder.


Har du fått en förtullningsbegäran för ett brev, kort eller en försändelse som till exempel innehåller ett intyg, pass eller annat dokument? Dessa har vanligtvis inget kommersiellt värde, men du ska ändå förtulla försändelsen eftersom ett värde har angetts när försändelsen skickades.

Du kan förtulla försändelsen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Välj på startsidan att du vill förtulla ”en vara som man köpt”. Ange försändelsens värde på sidan ”Uppgifter om försändelsen”. Vanligtvis är dokumentets värde mycket lågt. Det angivna värdet kan dock inte vara 0 euro. Det lägsta värdet som kan deklareras är 0,01 €. Om du inte vet värdet fråga avsändaren.

Ange eventuella transportkostnader i fältet ”Försändelsens transportkostnader”. 

På sidan ”Uppgifter om varan” skriv in sökordet ”Tryckta produkter ” i sökfältet och ange värdet på varan som ska förtullas. Lägg till varan i förtullningskorgen. Fyll i övriga uppgifter som behövs.

Om din försändelse transporteras av Posten och du betalade skatt för förtullningen, kom ihåg att också betala Postens behandlingsavgift så Posten levererar varan. Detta gäller inte för Åland Posts kunder.

Så här förtullar du dokument, om du inte kan sköta ärenden elektroniskt

Om du inte kan använda Förtullningstjänsten för privatpersoner, eftersom du t.ex. inte har finländska nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort, ska du förtulla dokument med blanketten En privatpersons anmälan för förtullning av varor från ett område utanför EU:s tull och skatteområde (1143). Läs också de närmare ifyllningsanvisningarna för blanketten.


Du kan be att någon annan person förtullar åt dig

Du kan befullmäktiga en annan person att för din räkning förtulla ditt paket i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller i Tullklareringstjänsten och betala importskatterna. Fullmakten kan vara muntlig eller skriftlig. Den andra personen identifierar sig i tjänsten och deklarerar ditt paket och dina uppgifter för din räkning. Tjänsten handleder användaren vid ifyllandet av uppgifterna.

Posten levererar ditt paket till adressen som anges på försändelsen eller till ett avhämtningsställe. Den som förtullar ansvarar för tullskulden och för uppgifterna som lämnats endast till den del som hen vetat eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen var felaktiga. Du ansvarar både för tullskulden och för eventuell efterförtullning (direkt ombudskap).

Du kan förtulla med blankett

Du kan även skicka deklarationens uppgifter med en blankett per post eller e-post till Tullen enligt anvisningarna.

Skicka den skannade förtullningsblanketten i första hand till den e-postadress som finns på blanketten. Bifoga åtminstone ankomstavin och ett dokument ur vilket försändelsens värde och innehåll framgår (t.ex. orderbekräftelse). Använd säker e-post när du skickar deklarationen: Anvisningar för användning av säker e-post. Vi rekommenderar att du använder e-post eftersom det snabbar upp handläggningen av deklarationen. Posten returnerar nämligen till avsändaren de försändelser som inte förtullats inom 20 dagar från försändelsens ankomst till landet.

 • Du kan också välja att skicka dokumenten per post till följande adress: Flygtullen/Förtullning med blankett, PB 512, 00101 Helsingfors.
 • Innan du skickar dokumenten ska du kontrollera noggrant att du har fyllt i alla obligatoriska punkter i blanketten och att du även har bifogat alla nödvändiga bilagor. Om alla nödvändiga uppgifter inte har angetts kan förtullningen inte handläggas.
 • Om du inte själv kan skicka dokumenten elektroniskt, kan du be att en tulltjänsteman vid ett tullkontor som erbjuder kundservice skickar dem på dina vägnar.
 • Tullen handlägger deklarationerna under tjänstetid. Du får vanligtvis svar senast under följande vardag. Obs! Svaret kan också vara en begäran om tilläggsutredning. Agera då enligt instruktionerna i den.

Betala tullräkningen innan förvaringstiden för paketet går ut

Tullräkningen ska vara betald och betalningen förmedlad till Tullen innan Postens eller någon annan transportfirmas förvaringstid för paket går ut. Tullen kan inte förlänga försändelsers förvaringstider.

Beakta att tullräkningens förfallodag kan infalla efter utgången av förvaringstiden. Ändra då vid behov förfallodagen innan du betalar räkningen för att förtullningen ska vara klar inom den tidsfrist som meddelats av transportfirman och för att transportfirman inte ska returnera din försändelse. Beakta att det beroende på betalningssätt kan ta 2–3 bankdagar för betalningen att registreras på Tullens konto.


 1. Du kan besöka ett tullkontor som erbjuder Tullens kundservice och göra förtullningen med en pekplatta som är avsedd för kunderna. För förtullningen ska du identifiera dig med Suomi.fi-identifikation, t.ex. med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Vid behov får du hjälp av en tulltjänsteman med förtullningen.
 2.  Du kan befullmäktiga en annan person att för din räkning förtulla ditt paket i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller i Tullklareringstjänsten och betala importskatterna. Fullmakten kan vara muntlig eller skriftlig. Den andra personen identifierar sig i tjänsten och deklarerar ditt paket och dina uppgifter för din räkning. Tjänsten handleder användaren vid ifyllandet av uppgifterna. Posten levererar ditt paket till adressen som anges på försändelsen eller till ett avhämtningsställe. Den som förtullar ansvarar för tullskulden och för uppgifterna som lämnats endast till den del som hen vetat eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen var felaktiga. Du ansvarar både för tullskulden och för eventuell efterförtullning (direkt ombudskap).

Du kan be att någon annan person förtullar åt dig

Du kan befullmäktiga en annan person att för din räkning förtulla ditt paket i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller i Tullklareringstjänsten och betala importskatterna. Fullmakten kan vara muntlig eller skriftlig. Den andra personen identifierar sig i tjänsten och deklarerar ditt paket och dina uppgifter för din räkning. Tjänsten handleder användaren vid ifyllandet av uppgifterna.

Posten levererar ditt paket till adressen som anges på försändelsen eller till ett avhämtningsställe. Den som förtullar ansvarar för tullskulden och för uppgifterna som lämnats endast till den del som hen vetat eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen var felaktiga. Du ansvarar både för tullskulden och för eventuell efterförtullning (direkt ombudskap).

Du kan förtulla på ett tullkontor med kundbetjäning

Du kan sköta förtullningen vid ett tullkontor som erbjuder kundservice med en pekplatta som är avsedd för kunder och med bistånd av en tulltjänsteman, eller så kan tulltjänstemannen avgiftsfritt spara deklarationen och lämna in den på dina vägnar med tabletten efter att du godkänt de uppgifter som angetts. Bägge sätten kräver att du identifierar dig i tjänsten.

Du kan förtulla med blankett

Du kan även skicka deklarationens uppgifter med en blankett per post eller e-post till Tullen enligt anvisningarna.

Skicka den skannade förtullningsblanketten i första hand till den e-postadress som finns på blanketten. Bifoga åtminstone ankomstavin och ett dokument ur vilket försändelsens värde och innehåll framgår (t.ex. orderbekräftelse). Använd säker e-post när du skickar deklarationen: Anvisningar för användning av säker e-post. Vi rekommenderar att du använder e-post eftersom det snabbar upp handläggningen av deklarationen. Posten returnerar nämligen till avsändaren de försändelser som inte förtullats inom 20 dagar från försändelsens ankomst till landet.

 • Du kan också välja att skicka dokumenten per post till följande adress: Flygtullen/Förtullning med blankett, PB 512, 00101 Helsingfors.
 • Innan du skickar dokumenten ska du kontrollera noggrant att du har fyllt i alla obligatoriska punkter i blanketten och att du även har bifogat alla nödvändiga bilagor. Om alla nödvändiga uppgifter inte har angetts kan förtullningen inte handläggas.
 • Om du inte själv kan skicka dokumenten elektroniskt, kan du be att en tulltjänsteman vid ett tullkontor som erbjuder kundservice skickar dem på dina vägnar.
 • Tullen handlägger deklarationerna under tjänstetid. Du får vanligtvis svar senast under följande vardag. Obs! Svaret kan också vara en begäran om tilläggsutredning. Agera då enligt instruktionerna i den.

Betala tullräkningen innan förvaringstiden för paketet går ut

Tullräkningen ska vara betald och betalningen förmedlad till Tullen innan Postens eller någon annan transportfirmas förvaringstid för paket går ut. Tullen kan inte förlänga försändelsers förvaringstider.

Beakta att tullräkningens förfallodag kan infalla efter utgången av förvaringstiden. Ändra då vid behov förfallodagen innan du betalar räkningen för att förtullningen ska vara klar inom den tidsfrist som meddelats av transportfirman och för att transportfirman inte ska returnera din försändelse. Beakta att det beroende på betalningssätt kan ta 2–3 bankdagar för betalningen att registreras på Tullens konto.Annanstans på denna webbplats


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning