Produktförfalskningar och nätköp

Om Tullen misstänker att en produkt som du beställt på nätet är en förfalskning, så kan Tullen stoppa nätköpet från att föras in i Finland. För brott mot immateriella rättigheter är maximistraffet två år fängelse.

Införsel av produktförfalskningar för kommersiella ändamål är förbjudet. Enligt EU-domstolen utgör också privatpersoners köp på nätet kommersiell verksamhet.

Produktförfalskning är en produkt som kränker den ursprungliga produktens immateriella rättigheter (IPR). Piratprodukter är t.ex. olagliga film- och musikupptagningar.

Tullen övervakar att det bland varor som importeras, exporteras och transiteras inte finns produktförfalskningar eller andra produkter som kränker immateriella rättigheter. Målet med övervakningen är att skydda medborgarna och samhället mot skadliga produkter, samt att trygga statens skatteintäkter och skydda den ursprungliga rättighetshavarens ekonomiska intressen.

Beakta följande

 

  • Varumärke är det kännetecken som företaget använder för att skilja sina varor och tjänster från andras motsvarande varor och tjänster.
  • Mönsterrätt skyddar utseendet på en produkt eller en del av en produkt. Föremålet för skyddet är alltid en konkret vara, eller en del av den, och den kan alltid uppfattas med synen.
  • Patent innebär att en uppfinnare beviljats ensamrätt att utnyttja sin uppfinning yrkesmässigt.
  • Piratkopia är en produkt där man kopierat någon annans upphovsrättsskyddade verk.
  • Produktförfalskning är en produkt till vilken man olovligt har kopplat ett varumärke som tillhör någon annan eller en imitation av detta varumärke, eller en produkt som olovligt imiterar en annan produkts mönsterskyddade utseende.
  • Kränkande produkt: Produkten kan också kränka immateriella rättigheter utan att vara en produktförfalskning.

Förfalskade produkter kan utgöra en fara för hälsan och den allmänna säkerheten. Särskilt riskfyllda är mediciner, livsmedel, reservdelar till fordon och elektrisk utrustning.

Det finns ingen tillförlitlig forskningsbaserad information om kvaliteten på förfalskade produkter. Till exempel kan ett klädesplagg antändas eller orsaka allergi, eller skadliga ämnen avsöndras eller delar lossa från leksaker. Material som används i dessa produkter kan i värsta fall orsaka cancer. Förfalskade reservdelar i fordon kan leda till felfunktioner och olyckor, och förfalskad elektronik kan leda till kortslutningar.

En förfalskad produkt har ingen garanti, och det är ingen som bär ansvaret om produkten går sönder eller orsakar skada.

Produktförfalskning är en bransch som omsätter enorma summor som används till att finansiera organiserad brottslighet.

Förfalskningarna äter upp marknaden för äkta produkter. Som en följd av detta går uppskattningsvis 100 000 jobb förlorade i Europa årligen.

Produktförfalskningar bidrar inte till skatteinkomster. Samhället måste därmed samla in medel för sin verksamhet från andra källor, till exempel från din löneinkomst.

Försäljningen av piratkopior av musikupptagningar, dataprogram, filmer och liknande produkter berövar upphovsmakarna deras arbetsinkomst.

Maximistraffet för brott mot immateriella rättigheter är två år fängelse.

Läs mer: Produktförfalskningar och nätköp


Övervakningen av produktförfalskningar grundar sig på förordning (EU) nr 608/2013.


Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning