Prenumererade tidningar och tidskrifter samt böcker

Den sänkta mervärdesskattesatsen på 10 % tillämpas då böcker samt tidningar och tidskrifter som prenumereras i minst en månad importeras till Finland från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde samt inom EU:s tullområde, men utanför EU:s skatteområde.

Försäljningen av tidningar och tidskrifter som transporteras från landskapet Åland till andra delar av Finland har blivit mervärdesskattepliktig 1.1.2015. Mera information om detta finns på Skatteförvaltningens webbplats. Denna ändring inverkar inte på skattegränsimporten av tidningar och tidskrifter från landskapet Åland till Fastlandsfinland. Mera information om skattegränsimport finns i Tullens publikation Skattegränsen på Åland - mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import.

Böcker

Som böcker anses enligt mervärdesskattelagen inte publikationer som tillverkats på något annat sätt än genom tryckning eller något därmed jämförbart sätt och inte heller periodiska publikationer eller publikationer som huvudsakligen innehåller reklam. På dessa publikationer tillämpas en importskattesats på 24 %.

Den sänkta skattesatsen tillämpas på en publikation där en skrift eller en framställning i bilder har mångfaldigats i grafisk form. Bokens innehåll ska kunna läsas eller observeras utan tekniska hjälpmedel. En skattesats på 24 % tillämpas på import av ljud- eller e-böcker i form av CD- eller CD-ROM-skivor, USB-minnen eller motsvarande tekniska upptagningar i fysiskt format. Som böcker anses däremot till exempel punktskriftsböcker för synskadade.

En bok kan innehålla text, bilder, teckningar, noter, diagram, tabeller eller annat motsvarande material. Således anses till exempel notsamlingar och målarböcker vara böcker, men inte lösa kartblad, vykort eller planscher.

Begreppet bok förutsätter att den sprids som en fristående produkt. Publikationer som huvudsakligen innehåller reklam, så som reklambroschyrer och prislistor, anses inte vara böcker.

För att en trycksak ska kunna anses vara en bok måste den vara en publikation som är avsedd för allmän försäljning. Som böcker anses därför inte till exempel kopior eller beställda undersökningar som är avsedda för internt bruk. 

Prenumererade tidningar och tidskrifter

Mervärdesskattebeloppet som uppbärs för tidningar och tidskrifter varierar beroende på prenumerationens längd.

  • Mervärdeskatten som uppbärs för tidningar som prenumereras i minst en månad är 10 procent.
  • För lösnummer uppbärs 24 procent mervärdesskatt.

Begreppen tidningar och tidskrifter samt förutsättningarna för prenumerationsförsäljning finns beskrivna i Skatteförvaltningens anvisning A43/200/2015.

Importförsändelser av ringa värde är skattefria

Skattefri är importen av sådan varuförsändelse som innehåller varor vilkas värde är 22 euro eller mindre.

Om värdet på till exempel en bokförsändelse eller tidnings- och tidskriftsförsändelse överskrider 22 euro, anses den vara skattepliktig import, vilket innebär skattskyldighet och skyldighet att lämna in en tulldeklaration. Vid granskning av varor av ringa värde (högst 22 euro) bestäms värdet enligt bestämmelserna om tullvärde. Värdet på en tidnings- eller tidskriftsförsändelse är det totala priset för prenumerationsperioden delat med antalet tidningar som prenumererats under perioden. Om gränsen 22 euro överskrids, fastställs för importförsändelsen en skattegrund för mervärdesskatt, och utifrån den kalkyleras beloppet för den mervärdesskatt som tas ut. Om mervärdesskattebeloppet som ska tas ut är mindre än 5 euro uppbärs ingen skatt.

En försändelse är tullfri om totalvärdet på böcker eller tidningar och tidskrifter som ingår i försändelsen är högst 150 euro.

Tullklarering av en försändelse

Om en postförsändelse med böcker eller tidningar och tidskrifter värd högst 22 euro levereras hem till dig betyder det att Tullen har frisläppt försändelsen till fri omsättning på basis av informationen på paketadresskortet. Någon tulldeklaration behöver inte heller göras för försändelser som levererats av fraktföretag och som innehåller böcker eller tidningar och tidskrifter, om värdet är högst 22 euro.

Om det behövs, tullklarerar mottagaren försändelsen på eget initiativ. Läs mer om tullklareringsalternativ.

Om du får en oförtullad postförsändelse hemskickad som ska tullklareras, ska du lämna in en fritt formulerad tulldeklaration i efterhand. Läs mer: Förtullning av postpaket i efterhand.

 

Exempel 1. 
En beställning som inte kräver att en tulldeklaration lämnas in, eftersom försändelsens totala värde (utan leveranskostnader) inte överskrider 22 euro.

Du har beställt en lärobok från USA. Läroboken kostar 20 euro och leveranskostnaderna är 5 euro. Eftersom försändelsens totala kostnad (utan postavgift) inte överskrider 22 euro, behöver du inte upprätta någon tulldeklaration eller betala mervärdesskatt.

Exempel 2.
Beställning som kräver att en tulldeklaration lämnas in.

Du har beställt en lärobok från USA. Läroboken kostar 25 euro och leveranskostnaderna är 5 euro. Importen är skattepliktig och försändelsen ska tullklareras genom att lämna in en tulldeklaration. Tullen ger ett förtullningsbeslut om importen av boken.

Enligt förtullningsbeslutet är mervärdesskatten 10 % av varans inköpspris och innefattar leveranskostnaderna:

25  euro + 5 euro = 30 euro. Utifrån det räknas 10 % moms, dvs. 0,1 x 30 euro = 3 euro 

Mervärdesskattebeloppet är 3 euro. Mervärdesskatt uppbärs dock inte eftersom skattebeloppet underskrider det minsta momsbeloppet på 5 euro.

Exempel 3.
Tidsbunden tidningsprenumeration som inte kräver tulldeklaration.
Du har beställt en 12 månaders prenumeration på en tidskrift från USA. Totalpriset för prenumerationen är 200 euro. Tidskriften levereras en gång per månad, dvs. det blir sammanlagt 12 tidningar.
Värdet på en tidning blir 16,67 euro (200 / 12 = 16,67 euro) inklusive postavgift.
Eftersom värdet på en tidning underskrider 22 euro, behövs ingen tulldeklaration och ingen mervärdesskatt uppbärs.

Läs mer

Ta kontakt

Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag