Från utlandet prenumererade tidningar och tidskrifter samt böcker

Har du beställt eller köpt en bok eller tidning från utlandet? Landet varifrån boken eller tidningen skickas samt försändelsens värde inverkar på om du behöver tullklarera inköpet och betala importskatter för det. Digitala böcker och tidningar behöver inte tullklareras.

Tullklarering av bok

 • En bokförsändelse behöver inte tullklareras, om
  • den levereras från EU:s tull- och skatteområde
  • den har tillverkats i EU eller förtullats in i EU och
  • dess värde inte överskrider 22 euro.
    
 • En bokförsändelse ska tullklareras, om
  • den levereras oförtullad till Finland från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde (t.ex. Åland) och
  • dess värde överskrider 22 euro.
    
 • Mervärdesskatten på en bok är 10 % (nedsatt skattesats), när försändelsen kommer från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde, från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde eller oförtullad från EU-området. Mervärdesskatt ska betalas, om värdet på böckerna i försändelsen är mer än 22 euro. Om mervärdesskattebeloppet är mindre än 5 euro uppbärs ingen skatt.

 

 • Vad är en bok? Enligt mervärdesskattelagen är en bok en tryckt publikation som sprids som en fristående produkt och som är avsedd för allmän försäljning. Man ska kunna ta del av bokens innehåll utan tekniska hjälpmedel. En bok kan innehålla text, bilder, teckningar, noter, diagram, tabeller eller annat motsvarande material. Som böcker betraktas utöver romaner och fackböcker även t.ex. nothäften och målarböcker för barn samt punktskriftsböcker för synskadade.

 

 • Vad är inte en bok? Ljud- och e-böcker i form av CD- eller CD-ROM-skivor, USB-minnen eller motsvarande tekniska upptagningar i fysiskt format betraktas enligt mervärdesskattelagen inte som böcker. Som böcker betraktas inte heller sådana kopior och på beställning utförda forskningsarbeten som är avsedda för ett företags interna bruk eller publikationer som huvudsakligen består av reklamblad och prislistor. Lösa kartblad, vykort och planscher är inte heller böcker. Mervärdesskatten på ovan nämnda produkter är 24 %.
 • En försändelse är tullfri om det sammanlagda värdet på böckerna i försändelsen är högst 150 euro.

 

Tullklarering av tidning och tidskrift

 • En tidning eller tidskrift behöver inte tullklareras, när
  • den skickas från EU:s tull- och skatteområde
  • den har tillverkats i EU eller förtullats in i EU och
  • värdet på en enskild tidning i prenumerationen inte överskrider 22 euro.
    
 • En tidning eller tidskrift ska tullklareras, när
 • tidningen skickas från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde, från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde eller oförtullad från EU-området och
 • värdet på en enskild tidning i prenumerationen överskrider 22 euro. Värdet på en tidningsförsändelse är det totala priset för prenumerationen delat med antalet tidningar som prenumererats under perioden. Värdet på en enskild tidning avgör om tullklarering behövs.

 

 • Mervärdesskattebeloppet som uppbärs för tidningar och tidskrifter varierar beroende på prenumerationens längd:
  • mervärdeskatten är 10 % när prenumerationen är för minst en månad
  • mervärdeskatten är 24 % när det är fråga om ett lösnummer
  • om mervärdesskattebeloppet är mindre än 5 euro uppbärs ingen skatt.
 • En försändelse är tullfri om det sammanlagda värdet på tidningarna och tidskrifterna i försändelsen är högst 150 euro.

Mera information om och exempel på tullklarering av böcker och tidningar

Försäljningen av tidningar och tidskrifter som transporteras från Åland till Fastlandsfinland är mervärdesskattepliktig.

Du ansvarar själv för tullklareringen av dina nätinköp. Läs mer: Förtulla din försändelse. Om du får direkt hem till dig en försändelse som borde ha förtullats, ska du efterförtulla försändelsen. Läs mer om efterförtullning

Om mervärdesbeskattning av böcker och tidningar (Skatteförvaltningen)

Följande exempel åskådliggör när man ska inge en tulldeklaration för, dvs. tullklarera, en bok eller tidning som beställts på nätet.

 

Exempel 1. 
En beställning som inte kräver att en tulldeklaration lämnas in, eftersom försändelsens totala värde (utan leveranskostnader) inte överskrider 22 euro.

Du beställer en lärobok från USA. Läroboken kostar 20 euro och leveranskostnaderna är 5 euro. Eftersom försändelsens totala kostnad (utan postavgift) inte överskrider 22 euro, behöver du inte upprätta någon tulldeklaration eller betala mervärdesskatt.

Exempel 2.
Beställning som kräver att en tulldeklaration lämnas in.

Du beställer en lärobok från USA. Läroboken kostar 25 euro och leveranskostnaderna är 5 euro. Importen är skattepliktig och försändelsen ska tullklareras genom att lämna in en tulldeklaration. Tullen ger ett förtullningsbeslut om importen av boken.

Enligt förtullningsbeslutet är mervärdesskatten 10 % av varans inköpspris och innefattar leveranskostnaderna.

Om försändelsen transporteras av Posten läggs Postens behandlingsavgift till skattegrunden för mervärdesskatt. Behandlingsavgiften är 2,90 euro i vårt exempel.

25 € + 5 € + 2,90 € = 32,90 euro. Utifrån det räknas 10 % moms, dvs. 0,1 x 32,90 € = 3,29 euro. 

Mervärdesskattebeloppet är 3,29 euro. Mervärdesskatt uppbärs dock inte eftersom skattebeloppet underskrider 5 euro som är minimigränsen för uppbörd av mervärdesskatt.

Exempel 3.
Tidsbunden tidningsprenumeration som inte kräver tulldeklaration.
Du beställer en 12 månaders prenumeration på en tidskrift från USA. Totalpriset för prenumerationen är 200 euro. Tidskriften levereras en gång per månad, dvs. det blir sammanlagt 12 tidningar.
Värdet på en tidning blir 16,67 euro (200 / 12 = 16,67 euro) inklusive postavgift.

Eftersom värdet på en enskild tidning underskrider 22 euro, behöver man inte inge en tulldeklaration eller betala mervärdesskatt för prenumerationen.

Läs mer

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning