Resandeinförsel och nätbeställning av tobaksprodukter

Tobakslagen innehåller bestämmelser om införsel av tobaksprodukter, elektroniska cigaretter och vätskor som används i elektroniska cigaretter. Också örtprodukter för rökning regleras av tobakslagen.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätska i landet.

Välj

Resandeinförsel från ett annat EU-land

Du kan föra in:

 1. högst
  • 200 cigaretter
  • 50 cigarrer
  • 100 cigariller och
  • 250 gram rulltobak eller piptobak när dessa tobaksprodukters detaljhandelsförpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska och figurativa varningar som krävs, OCH
 2. högst 10 milliliter nikotinvätska i elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare vars detaljhandelsförpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs OCH
 3. högst 200 enheter färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning vars detaljhandelsförpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs.

En privatperson får föra in ovannämnda produkter skattefritt bara för eget bruk. Med eget bruk avses privatpersonens personliga bruk och också familjens bruk samt gåvor.

Tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus) samt nikotinvätska

En privatperson som anländer till Finland får för eget personligt bruk medföra sammanlagt högst 1 000 gram tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen per kalenderdygn. Dessa tobaksprodukter får inte föras in som gåva.

En privatperson som anländer till Finland får för eget personligt bruk medföra högst 10 milliliter sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt läkemedelslagen.

Postförsändelser från EU-länder

Det är förbjudet att anskaffa och ta emot tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen per post eller på annat motsvarande sätt från länder utanför Finland.

En privatperson får inte föra in, skaffa eller ta emot per post eller på något annat motsvarande sätt från andra länder sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt läkemedelslagen.

En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation (telefon, post, television, datanät samt andra medel som kan användas för ingående av avtal utan att parterna är samtidigt närvarande) anskaffade tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder. För elektroniska cigaretter och nikotinvätskor gällde en övergångsperiod till den 30 juni 2017.

Tillbaka upp

Resandeinförsel från länder utanför EU (s.k. tredje länder)

Du kan föra in:

 1. högst
  • 200 cigaretter
  • 50 cigarrer
  • 100 cigariller och
  • 250 gram rulltobak eller piptobak när dessa tobaksprodukters detaljhandelsförpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska och figurativa varningar som krävs, OCH 
 2. högst 10 milliliter nikotinvätska i elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare vars detaljhandelsförpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs OCH
 3. högst 200 enheter färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning vars detaljhandelsförpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs.

Beakta dock att du skattefritt för eget bruk från en resa kan föra in tobaksprodukter bara enligt följande:

 • 200 cigaretter ELLER
 • 50 cigarrer ELLER
 • 100 cigariller (högst 3 g/st.) ELLER
 • 250 g rull- eller piptobak. 
  • Man får föra in flera än en av de ovan nämnda tobaksprodukterna skattefritt, om de procentuella andelarna av de skattefria maximimängderna uppgår till sammanlagt högst 100 procent (t.ex. 100 cigaretter och 50 cigariller).
  • För tobaksprodukter som införts utöver de skattefria tobaksprodukterna måste importskatterna betalas.

Med eget bruk avses privatpersonens personliga bruk och också familjens bruk samt gåvor.

Följande produkter får också föras in skattefritt för eget bruk till ett värde av 300 euro i vägtrafik och till ett värde av 430 euro i luft- och sjötrafik:

 1. högst 10 milliliter nikotinvätska i elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare vars detaljhandelsförpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs
 2. högst 200 enheter färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning vars detaljhandelsförpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs.

Tidsbegränsningar

En i Finland bosatt person som på något annat sätt än med flyg anländer till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor i landet, om personens resa har varat högst 24 timmar.

 • Som undantag får personen dock föra in tobaksprodukter och nikotinvätskor i landet, om det är uppenbart att de har skaffats före utresan från Finland.

En utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) bosatt person som på något annat sätt än med flyg anländer till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor i landet, om personens vistelse i Finland i annat syfte än för genomresa varar högst tre dygn.

 • Som undantag får personen dock föra in nämnda produkter i landet, om det är uppenbart att de är avsedda för hans eller hennes personliga bruk under vistelsen i Finland.

Tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus) samt nikotinvätska

En privatperson som anländer till Finland får för eget personligt bruk medföra sammanlagt högst 1 000 gram tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen per kalenderdygn. Dessa tobaksprodukter får inte föras in som gåva. Utöver mängdbegränsningarna ska man också beakta de ovannämnda tidsgränserna, som också gäller för tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen.

 • Till exempel när en person som bor i Finland reser utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska resan vara minst 24 timmar för att personen ska ha införselrätt.

En privatperson som anländer till Finland får för eget personligt bruk medföra högst 10 milliliter sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt läkemedelslagen. 

Postförsändelser från länder utanför EU (s.k. tredje länder)

Det är förbjudet att anskaffa och ta emot tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen per post eller på annat motsvarande sätt från länder utanför Finland.

En privatperson får inte föra in, skaffa eller ta emot per post eller på något annat motsvarande sätt från andra länder sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt läkemedelslagen.

En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation (telefon, post, television, datanät samt andra medel som kan användas för ingående av avtal utan att parterna är samtidigt närvarande) anskaffade tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder. För elektroniska cigaretter och nikotinvätskor gällde en övergångsperiod till den 30 juni 2017.

Tillbaka upp

På Åland gäller sedan den 1 november 2016 motsvarande införselrestriktioner och -förbud i fråga om tobaksprodukter och nikotinvätskor som i Fastlandsfinland.

Resandeinförsel till Åland från andra EU-länder och från länder utanför EU

Du kan föra in:

 1. högst
  • 200 cigaretter
  • 50 cigarrer
  • 100 cigariller och
  • 250 gram rulltobak eller piptobak av när dessa tobaksprodukters detaljhandelsförpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska och figurativa varningar som krävs OCH
 2. högst 10 milliliter nikotinvätska i elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare vars detaljhandelsförpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs OCH
 3. högst 200 enheter färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning vars detaljhandelsförpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs.

Beakta dock att du i samband med en resa till Åland kan införa tobaksprodukter skattefritt för eget bruk bara enligt följande:

 • 200 cigaretter ELLER
 • 50 cigarrer ELLER
 • 100 cigariller (högst 3 g/st.) ELLER
 • 250 g rull- eller piptobak.
  • Man får föra in flera än en av de ovan nämnda tobaksprodukterna skattefritt, om de procentuella andelarna av de skattefria maximimängderna uppgår till sammanlagt högst 100 procent (t.ex. 100 cigaretter och 50 cigariller).
  • För tobaksprodukter som införts utöver de skattefria tobaksprodukterna måste importskatterna betalas.

Med eget bruk avses privatpersonens personliga bruk och också familjens bruk samt gåvor.

Därtill kan du skattefritt för eget bruk föra in följande produkter i samband med andra än ovannämnda produkter upp till ett värde av 300 € i vägtrafik och till ett värde av 430 € i luft- och sjötrafik:

 1. högst 10 milliliter nikotinvätska i elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare vars detaljhandelsförpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs
 2. högst 200 enheter färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning vars detaljhandelsförpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs.

Tidsbegränsningar

En i Finland bosatt person som på något annat sätt än med flyg anländer till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor i landet, om personens resa har varat högst 24 timmar. Som undantag får personen dock föra in tobaksprodukter och nikotinvätskor i landet, om det är uppenbart att de har skaffats före utresan från Finland. 

En utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) bosatt person som på något annat sätt än med flyg anländer till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor i landet, om personens vistelse i Finland i annat syfte än för genomresa varar högst tre dygn. Som undantag får personen dock föra in nämnda produkter i landet, om det är uppenbart att de är avsedda för hans eller hennes personliga bruk under vistelsen i Finland.

Tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus) samt nikotinvätska 

En privatperson som anländer till Finland får för eget personligt bruk medföra sammanlagt högst 1 000 gram tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen per kalenderdygn. Dessa tobaksprodukter får inte föras in som gåva. Utöver mängdbegränsningarna ska man också beakta de ovannämnda tidsgränserna, som också gäller för tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen. Till exempel när en person som bor i Finland reser utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska resan vara minst 24 timmar för att personen ska ha införselrätt.

En privatperson som anländer till Finland får för eget personligt bruk medföra högst 10 milliliter sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt läkemedelslagen.  

Postförsändelser

Det är förbjudet att anskaffa och ta emot tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen per post eller på annat motsvarande sätt från länder utanför Finland.

En privatperson får inte föra in, skaffa eller ta emot per post eller på något annat motsvarande sätt från andra länder sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt läkemedelslagen.

En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation (telefon, post, television, datanät samt andra medel som kan användas för ingående av avtal utan att parterna är samtidigt närvarande) anskaffade tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder. För elektroniska cigaretter och nikotinvätskor gällde en övergångsperiod till den 30 juni 2017. 

Tillbaka upp

Resandeinförsel från Åland till Fastlandsfinland

Från Åland till Fastlandsfinland kan du föra in tobaksprodukter skattefritt bara enligt följande:

 • 200 cigaretter ELLER
 • 50 cigarrer ELLER
 • 100 cigariller (högst 3 g/st.) ELLER
 • 250 g rull- eller piptobak.
  • Man får föra in flera än en av de ovan nämnda tobaksprodukterna skattefritt, om de procentuella andelarna av de skattefria maximimängderna uppgår till sammanlagt högst 100 procent (t.ex. 100 cigaretter och 50 cigariller).
  • För tobaksprodukter som införts utöver de skattefria tobaksprodukterna måste importskatterna betalas.

Med eget bruk avses privatpersonens personliga bruk och också familjens bruk samt gåvor.

Därtill kan du skattefritt för eget bruk föra in följande produkter i samband med andra än ovannämnda produkter upp till ett värde av 300 € i vägtrafik och till ett värde av 430 € i luft- och sjötrafik:

Tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus) samt nikotinvätska 

En privatperson som anländer till Fastlandsfinland från Åland får för eget personligt bruk medföra sammanlagt högst 1 000 gram tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen per kalenderdygn. Dessa tobaksprodukter får inte föras in som gåva.

Postförsändelser

Det är förbjudet att anskaffa och ta emot tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen per post eller på annat motsvarande sätt från Åland till Fastlandsfinland.

En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation (telefon, post, television, datanät samt andra medel som kan användas för ingående av avtal utan att parterna är samtidigt närvarande) anskaffade tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från Åland till Fastlandsfinland. För elektroniska cigaretter och nikotinvätskor gällde en övergångsperiod till den 30 juni 2017. 

Tillbaka upp

Beakta följande

Nätbeställning av tobaksprodukter

I tobakslagen avses med

 • tobaksprodukter produkter som kan förbrukas och som helt eller delvis består av tobak (nicotiana). Nikotinvätska som används i elektroniska cigaretter regleras inte som tobaksprodukt utan i enlighet med en specialbestämmelse som nikotinvätska.
 • rökfria tobaksprodukter tuggtobak, tobak för användning i näsan, tobak för användning i munnen och andra tobaksprodukter som inte förbrukas via förbränning.
 • tobaksprodukter för rökning andra tobaksprodukter än rökfria tobaksprodukter. Sådana är till exempel cigaretter, cigarrer och rulltobak. I enlighet med tobaksdirektivet anses även tobak för vattenpipa vara tobaksprodukt för rökning när tobakslagen tillämpas.
 • röktillbehör ett tillbehör eller redskap som huvudsakligen är avsett att användas vid tobaksrökning eller för förberedelse till tobaksrökning. Till exempel cigarettpapper och pipor är röktillbehör.
 • cigarett en sådan tobaksrulle som avses i 4 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994)
 • cigarr en sådan tobaksrulle som avses i 3 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis.
 • cigarill en cigarr vars vikt per styck är högst tre gram.
 • rulltobak tobak som konsumenter eller detaljhandelsaffärer kan använda för att göra cigaretter. Tobak som kan användas både som rulltobak och genom vattenpipor ska anses vara rulltobak.
 • piptobak tobak som kan förbrukas via förbränning och uteslutande är avsedd för användning i pipa.
 • tobak för vattenpipa en tobaksprodukt som kan förbrukas enbart genom en vattenpipa.
 • tuggtobak en rökfri tobaksprodukt uteslutande avsedd att tuggas.
 • tobak för användning i näsan en rökfri tobaksprodukt som kan konsumeras via näsan.
 • tobak för användning i munnen alla tobaksprodukter för användning i munnen som helt eller delvis är framställda av tobak och som tillhandahålls i pulver- eller partikelform eller i någon kombination av dessa former, utom sådana som är avsedda att inhaleras eller tuggas.
 • örtprodukt för rökning ett tobakssurrogat som är framställt av växter och som kan förbrukas via förbränning. Produkten innehåller inte tobaksplanta utan andra växter, såsom örter eller frukter, och är avsedd att förbrukas via förbränning. Till exempel så kallade örtcigaretter samt tobaksfria örtblandningar för rökning i vattenpipa är örtprodukter för rökning.
 • elektronisk cigarett en produkt som kan användas för inandning av nikotinånga via ett munstycke eller en beståndsdel av en sådan produkt.
 • nikotinvätska vätska som innehåller nikotin och är avsedd för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett och som inte innehåller mer nikotin än 20 milligram per milliliter och inte ska användas för de ändamål som avses i 3 § 1 mom. i läkemedelslagen (395/1987).
 • nikotinfri vätska för förångning annan vätska än nikotinvätska som är avsedd för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett eller på något annat motsvarande sätt.
 • påfyllningsbehållare en behållare som innehåller nikotinvätska och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation anskaffade tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder.

Med ett medel för distanskommunikation avses telefon, post, television och datanät samt andra medel som kan användas för ingående av avtal utan att parterna är samtidigt närvarande.

Läs mer: Nätbeställning av tobaksprodukter

 


Enligt tobakslagen klassas tobaksfria örtblandningar för rökning i vattenpipa som örtprodukter för rökning. Resandeinförseln av sådan tobak för vattenpipa som inte innehåller tobaksplanta omfattas i tobakslagen av mängdbegränsningar när det är fråga om resandeinförsel från ett annat EU-land eller tredjeland. Man får föra in högst 200 enheter färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning vars detaljhandelsförpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs. Resandeinförseln av örtprodukter för rökning från Åland till Fastlandsfinland omfattas inte av restriktioner i tobakslagen. Tobakslagen innehåller heller inte restriktioner om anskaffande eller mottagande av örtprodukter för rökning per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder.

Resandeinförseln av tobak för vattenpipa från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område som ligger inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde omfattas av en mängdbegränsning på 250 gram för skattefrihet och tullfrihet. Detta gäller oavsett om blandningen som röks i pipan innehåller nikotin eller inte. Detta tillämpas också på import från landskapet Åland till Fastlandsfinland och på import från andra EU-medlemsstater och Fastlandsfinland till landskapet Åland.


I tobakslagen avses med tobak för vattenpipa en tobaksprodukt som kan förbrukas enbart genom en vattenpipa. Tobakslagen begränsar inte resandeinförseln av tobak för vattenpipa utom då produkten införs från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Då ska man beakta tidsgränserna för resandeinförseln enligt 66 § i tobakslagen.

En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation anskaffade tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter i landet.

Resandeinförseln av tobak för vattenpipa från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område som ligger inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde omfattas av en mängdbegränsning på 250 gram för skattefrihet och tullfrihet. Detta gäller oavsett om blandningen som röks i pipan innehåller nikotin eller inte. Detta tillämpas också på import från landskapet Åland till Fastlandsfinland och på import från andra EU-medlemsstater och Fastlandsfinland till landskapet Åland.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter

 


En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation anskaffade tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder. I konsumentskyddslagen avses med ett medel för distanskommunikation telefon, post, television och datanät samt andra medel som kan användas för ingående av avtal utan att parterna är samtidigt närvarande.

Med elektronisk cigarett avses en produkt som kan användas för inandning av nikotinånga via ett munstycke eller en beståndsdel av en sådan produkt. Det saknar betydelse huruvida anordningen är färdigt fylld med nikotinvätska för engångsbruk eller ska återanvändas med hjälp av en påfyllningsbehållare. I tobakslagens förarbeten anges att även om tillverkaren uppger att anordningen endast är avsedd för inandning av nikotinfri vätska, ska anordningen ändå anses vara en elektronisk cigarett, om den i fråga om sina egenskaper även lämpar sig för förångning av nikotinvätska. Engångsanordningar som är färdigt fyllda med nikotinfri vätska för förångning uppfyller däremot inte tobakslagens definition på elektroniska cigaretter.

Beståndsdelar i en elektronisk cigarett är till exempel nikotinpatroner och behållare, samt en del som inte innehåller nikotinpatron eller behållare. Som elektroniska cigaretter betraktas alltså förutom hela anordningar även reservdelar och delar som konsumenten själv kan montera ihop till en elektronisk cigarett.

Det finns flera olika anordningar och delar på marknaden och därför kan Tullen inte utan undersökning veta om en viss förångare eller dess delar uppfyller tobakslagens definition på elektroniska cigaretter. Vid oklara situationer stoppar vi försändelsen och undersöker ärendet i samarbete med Valvira. Tullen meddelar inte förhandsavgöranden om huruvida en viss förångare eller dess delar uppfyller tobakslagens definition på elektroniska cigaretter.


En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation anskaffade tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder. I konsumentskyddslagen avses med ett medel för distanskommunikation telefon, post, television och datanät samt andra medel som kan användas för ingående av avtal utan att parterna är samtidigt närvarande.

Med elektronisk cigarett avses en produkt som kan användas för inandning av nikotinånga via ett munstycke eller en beståndsdel av en sådan produkt. Det saknar betydelse huruvida anordningen är färdigt fylld med nikotinvätska för engångsbruk eller ska återanvändas med hjälp av en påfyllningsbehållare. I tobakslagens förarbeten anges att även om tillverkaren uppger att anordningen endast är avsedd för inandning av nikotinfri vätska, ska anordningen ändå anses vara en elektronisk cigarett, om den i fråga om sina egenskaper även lämpar sig för förångning av nikotinvätska. Engångsanordningar som är färdigt fyllda med nikotinfri vätska för förångning uppfyller däremot inte tobakslagens definition på elektroniska cigaretter.

Tobakslagen tillämpas inte på sådana produkter på vilka lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010) tillämpas.

Om en produkt har klassificerats som produkt eller utrustning för hälso- och sjukvård, ska den uppfylla kraven för dessa. Detta tar sig uttryck i att produkten i EU ska vara CE märkt. Med produkter och utrustning för hälso- och sjukvård avses instrument, apparater, anordningar, programvara, material och andra produkter eller annan utrustning som används separat eller i kombinationer samt sådan programvara som behövs för att produkten eller utrustningen ska fungera på behörigt sätt, och som tillverkaren avsett för användning på människor vid

a) påvisande, förebyggande, övervakning, behandling eller lindring av sjukdom,

b) påvisande, övervakning, behandling, lindring eller kompensation av en skada eller en funktionsnedsättning,

c) undersökning, ersättning eller ändring av anatomin eller av en fysiologisk process, eller

d) befruktningskontroll.

Produkterna och utrustningen för hälso- och sjukvård övervakas av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Om det är fråga om en elektrisk apparat, ska den också uppfylla kraven gällande elapparater. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes är tillsynsmyndighet för elapparater.


Snus, tuggtobak och tobak för användning i näsan är enligt tobakslagen rökfria tobaksprodukter, och det är förbjudet att skaffa och ta emot dessa produkter per post eller på något annat motsvarande sätt från andra länder.

Läs mer: Nätbeställning av tobaksprodukter


Införseln av nikotinfria vätskor som är avsedda för användning i elektroniska cigaretter eller av apparater för engångsbruk som liknar elektroniska cigaretter och som är färdigt fyllda med nikotinfri vätska begränsas inte i tobakslagen. Man ska dock beakta att när man beställer produkter från utlandet, kan det hända att nikotinhalten inte har märkts på produkterna på ett korrekt sätt. Om Tullen vid införseln misstänker att produktens nikotinhalt inte har angetts korrekt, kan produkten undersökas vid Tullaboratoriet.

Både nikotinhaltiga och nikotinfria e-cigarettvätskor är punktskattepliktiga produkter.

Läs mer: Nätbeställning av tobaksprodukter
Skatteförvaltningen, punktskatt på tobak


Nikotinvätska som inte innehåller mer nikotin än 20 milligram per milliliter och inte ska användas för de ändamål som avses i 3 § 1 mom. i läkemedelslagen (395/1987) omfattas av tobakslagen. En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation anskaffade tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder.

I konsumentskyddslagen avses med ett medel för distanskommunikation telefon, post, television och datanät samt andra medel som kan användas för ingående av avtal utan att parterna är samtidigt närvarande.

En privatperson får inte föra in, skaffa och ta emot per post eller på något annat motsvarande sätt från andra länder sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt 3 § 1 mom. i läkemedelslagen.

 


Cigarettpapper klassificeras som röktillbehör. Tobakslagen begränsar inte införseln av röktillbehör. De tidsgränser och kvantitativa begränsningar som fastställs i lagen gäller alltså inte för införseln av röktillbehör.

Enligt lagen om tobaksaccis är cigarettpapper dock en punktskattepliktig produkt. Mera information om punktbeskattningen av cigarettpapper hittar du på Skatteförvaltningens webbplats.

Resandeinförsel av cigarettpapper

Som resandeinförsel får du för eget bruk föra in cigarettpapper i landet från EU:s tull- och skatteområde (EU) utan tidsgränser och kvantitativa begränsningar. Skatteförvaltningen svarar för punktbeskattningen och för därtill hörande rådgivning.

En resande som anländer från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde (EU) eller från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde (t.ex. Kanarieöarna) får föra in cigarettpapper för eget bruk till ett värde av 300 € i vägtrafik och till ett värde av 430 € i luft- och sjötrafik. Läs mer om varor som resande för in.

Beställning av cigarettpapper

Du kan beställa cigarettpapper från EU:s tull- och skatteområde för ditt eget bruk utan kvantitativa begränsningar. Enligt lagen om tobaksaccis är cigarettpapper dock en punktskattepliktig produkt. Skatteförvaltningen svarar för punktbeskattningen och för därtill hörande rådgivning.

Om du beställer cigarettpapper från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde, tullklareras försändelsen och vanligtvis uppbärs punktskatt och mervärdesskatt på den.

Om du beställer cigarettpapper från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde, tullklareras försändelsen och normala importskatter, dvs. vanligtvis tull, punktskatt och mervärdesskatt, uppbärs på cigarettpappret.

Läs mera om nätbeställning.

Lagstiftning

 • mervärdesskattelagen 95 d §
 • tobakslagen (549/2016) 2 § 16 punkten
 • lagen om tobaksaccis 2 §
 • punktskattelagen 72 §

 


Resandeinförsel av tobaksprodukter

I 66 § i tobakslagen föreskrivs om tidsgränserna för resandeinförsel av tobaksprodukter och nikotinvätskor från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I alkohollagstiftningen finns det motsvarande tidsgränser för införsel av alkoholdrycker från kortvariga resor.

Enligt regeringens proposition med förslag till tobakslag kan man med hjälp av tidsgränserna bekämpa olaglig handel med tobaksprodukter och förhindra att sådana tobaksprodukter som inte följer tobaksdirektivet når den finländska marknaden.

Tullen övervakar och granskar varu- och passagerartrafik som anländer till och lämnar landet. Tullen övervakar att tidsgränserna för införsel av tobaksprodukter och nikotinvätskor iakttas så att den i samband med annan övervakning riktar övervakningsåtgärder mot flöden av transportmedel och resande inom olika trafikformer.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter


En privatperson som anländer till Finland får för eget personligt bruk medföra sammanlagt högst 1 000 gram tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus) per kalenderdygn. Dessa tobaksprodukter får inte föras in som gåva. Det är förbjudet att anskaffa och ta emot tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen per post eller på annat motsvarande sätt från länder utanför Finland.  

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter i landet.

Mer information: Resandeinförsel av tobaksprodukter


Enligt tobakslagen får en privatperson som anländer till Fastlandsfinland från Åland för eget personligt bruk medföra sammanlagt högst 1 000 gram tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus) per kalenderdygn. Dessa tobaksprodukter får inte föras in som gåva.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter                 

 


Den 1 november 2016 trädde samma införselrestriktioner och -förbud gällande tobaksprodukter och nikotinvätskor i kraft på Åland som tillämpas i Fastlandsfinland. En privatperson som anländer till Åland får sedan den 1 november 2016 för eget personligt bruk medföra sammanlagt högst 1 000 gram tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus) per kalenderdygn. Dessa tobaksprodukter får inte föras in som gåva.

Observera också att det är förbjudet att anskaffa och ta emot tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen per post eller på annat motsvarande sätt från länder utanför Finland. 


Tobaksdirektivet förutsätter att varje detaljhandelsförpackning för tobaksvaror för rökning ska vara försedd med en hälsovarning bestående av både en varningstext och ett färgfoto som är förknippat med texten. Kraven på varningsmärkningar gäller också detaljhandelsförpackningar för nikotinvätskor i elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare och för örtprodukter för rökning.

Tobakslagen begränsar resandeinförseln av ovan nämnda produkter kvantitativt genom en bestämmelse som grundar sig på varningsmärkningarna. En privatperson får bara föra in en viss mängd produkter som saknar varningsmärkningar på finska och svenska om produktens negativa effekter för hälsan samt i fråga om tobaksprodukter också figurativa varningar.

Genom social- och hälsovårdsministeriets förordning ges närmare bestämmelser om märkningarnas text, bilder, typsnitt och punktstorlek, färg, ram, yta, hur märkningarna ska placeras, alterneras och fästas och att de inte ska brytas, samt om annan definiering. Hälsovarningarna ska enligt huvudregeln tryckas på ett sådant sätt att de inte kan avlägsnas eller utplånas, de ska vara helt synliga och de får inte brytas när detaljhandelsförpackningen öppnas. Hälsovarningarna får inte heller på något sätt dölja detaljhandelsförpackningens skattemärken eller prisetiketter, lokaliserings-, spårnings- eller säkerhetsmärkningar och de får inte störa märkningarnas läsbarhet. Det är nästan omöjligt att uppfylla alla ovannämnda krav t.ex. genom att själv klistra varningsmärkningarna på produkterna.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter

 


Enligt tobakslagen klassas tobaksfria örtblandningar för rökning i vattenpipa som örtprodukter för rökning. Resandeinförseln av sådan tobak för vattenpipa som inte innehåller tobaksplanta omfattas i tobakslagen av mängdbegränsningar när det är fråga om resandeinförsel från ett annat EU-land eller tredjeland. Man får föra in högst 200 enheter färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning vars detaljhandelsförpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs. Resandeinförseln av örtprodukter för rökning från Åland till Fastlandsfinland omfattas inte av restriktioner i tobakslagen. Tobakslagen innehåller heller inte restriktioner om anskaffande eller mottagande av örtprodukter för rökning per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder.

Resandeinförseln av tobak för vattenpipa från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område som ligger inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde omfattas av en mängdbegränsning på 250 gram för skattefrihet och tullfrihet. Detta gäller oavsett om blandningen som röks i pipan innehåller nikotin eller inte. Detta tillämpas också på import från landskapet Åland till Fastlandsfinland och på import från andra EU-medlemsstater och Fastlandsfinland till landskapet Åland.


I tobakslagen avses med tobak för vattenpipa en tobaksprodukt som kan förbrukas enbart genom en vattenpipa. Tobakslagen begränsar inte resandeinförseln av tobak för vattenpipa utom då produkten införs från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Då ska man beakta tidsgränserna för resandeinförseln enligt 66 § i tobakslagen.

En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation anskaffade tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter i landet.

Resandeinförseln av tobak för vattenpipa från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område som ligger inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde omfattas av en mängdbegränsning på 250 gram för skattefrihet och tullfrihet. Detta gäller oavsett om blandningen som röks i pipan innehåller nikotin eller inte. Detta tillämpas också på import från landskapet Åland till Fastlandsfinland och på import från andra EU-medlemsstater och Fastlandsfinland till landskapet Åland.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter

 


Du får föra med dig smaksatta tobaksprodukter och nikotinvätskor till Finland från en utlandsresa, eftersom införseln av dessa produkter inte särskilt förbjudits i tobakslagen. Men glöm inte tobakslagens kvantitativa begränsningar och tidsgränser för resandeinförseln.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätska i landet.

Läs mer: Införselrestriktioner och -förbud enligt tobakslagen


 


Om tobaksprodukternas detaljhandelsförpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska och de figurativa varningar som krävs får man inte föra in mer än 200 cigaretter till Finland, inte ens genom att betala skatterna.

Mer information: Resandeinförsel av tobaksprodukter

 


En i Finland bosatt person som på något annat sätt än med flyg anländer till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor i landet, om personens resa har varat högst 24 timmar. Som undantag får personen dock föra in tobaksprodukter och nikotinvätskor i landet, om det är uppenbart att de har skaffats före utresan från Finland. Till exempel varningsmärkningar på finska och svenska kan vara ett bevis för att produkten har skaffats i Finland.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätska i landet.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter

 


Ändringen är förknippad med totalreformen av tobakslagen, som genomför EU:s tobaksdirektiv (2014/40/EU).

Lagen har beretts av social- och hälsovårdsministeriet, som har hand om den allmänna ledningen och styrningen av efterlevnaden av tobakslagen. Tobakslagen (549/2016), som stiftades av riksdagen, trädde i kraft 15.8.2016. Enligt tobakslagen är Tullen den verkställande myndigheten, som ska övervaka att de införselförbud och införselrestriktioner som föreskrivs i lagen följs. Tullens uppgifter omfattar också granskning och övervakning av EU:s inre trafik och även när det är fråga om införsel från Åland till övriga Finland.


När du som resande medför produkter för eget bruk eller som gåva, räknas detta som tullfri och skattefri införsel, förutsatt att de mängder och den värdegräns som anges i bestämmelserna om resandeinförsel inte överskrids och att införseln sker sporadiskt.

Införsel som kan anses ske sporadiskt då den sker en eller två gånger anses inte nödvändigvis längre vara sporadisk om samma slags varor införs även vid följande utlandsresor, eftersom dylik upprepad införsel inte nödvändigtvis kan anses som sporadisk på det sätt som avses i lagstiftningen.

Införselns sporadiska natur avgörs från fall till fall. När det finns skäl för tullen att reda ut om resandeinförseln kan anses sporadisk, utreder tullen bland annat vilken typ av varor och vilken mängd som införs samt hur många gånger dylika varor införts. Först efter detta kan tullkontoret avgöra om varorna kan anses vara sporadiskt införda och därmed tullfria vid införseln.


Tobakslagen innehåller bestämmelser om införsel av tobaksprodukter, elektroniska cigaretter och vätskor som används i elektroniska cigaretter. Också örtprodukter för rökning regleras av tobakslagen. På Åland gäller motsvarande införselrestriktioner och -förbud som Fastlandsfinland.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätska i landet.


                            

Ta kontakt

Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord Snus Tobak Åland

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag