Förbjudna varor

Du får inte beställa läkemedel från ett område utanför EES

Notera att du inte får beställa läkemedel från ett område utanför EES. Till dessa läkemedel hör även erektionsmedel. Kontrollera från vilket land du beställer läkemedlet. Till det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) hör medlemsstaterna i Europeiska unionen samt Norge, Island och Liechtenstein.

Du kan beställa läkemedel från EES-området, men beställningen omfattas av restriktioner. Information om restriktionerna finns på Fimeas webbplats. Beakta att du endast kan beställa receptbelagda läkemedel om du har ett recept, det vill säga en läkemedelsföreskrivning. Försäkra dig om att du gör beställningen i ett lagligt webbapotek. På Fimeas webbplats finns information om hur du kan identifiera ett lagligt webbapotek.

Kontrollera importförbuden i Tullens restriktionshandbok  –  innan du beställer – som beställare svarar du för att föreskrifterna följs..

Exempel på förbjudna varor

 • Som privatperson får du inte skaffa eller ta emot produkter som innehåller biocider från utlandet om det inte på dessa produkters förpackningar finns ett tillståndsnummer av Tukes. Sådana produkter är t.ex. rodenticider samt myggmattor ämnade för myggskydd och fästinghalsband för hund. Mera information fås av Tukes: Biocider
 • Det är förbjudet att anskaffa eller ta emot snus från ett land utanför Finland. Det är olagligt att beställa snus via nätet.
 • Införsel av livsmedel kan omfattas av förbud. Införsel av t.ex. kött- och mjölkprodukter från länder utanför EU är förbjudet. Mer information: Livsmedelsverket.
 • Du får inte beställa läkemedel från ett område utanför EES. Kontrollera från vilket land du beställer läkemedlet. Sådana läkemedel är bl.a. erektionsläkemedel och läkemedelspreparat mot håravfall som innehåller minoxidil. ill det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) hör medlemsstaterna i Europeiska unionen samt Norge, Island och Liechtenstein.
 • Det är förbjudet att anskaffa och ta emot läkemedelspreparat som innehåller narkotika från ett land utanför Finland.
 • Det är förbjudet att anskaffa eller ta emot veterinärmedicinska läkemedel från ett land utanför Finland. Mer information: Fimea.
 • Det är förbjudet att importera knogjärn, stiletter, kaststjärnor, förlamande elvapen, elbatonger samt precisionsslangbågar och precisionsslungor. Läs mera: Tullens restriktionshandbok.
 • Det är förbjudet att importera produktförfalskningar och produkter som kränker upphovsrätten..
 • Privatpersoner får inte beställa eller föra in fyrverkeripjäser till Finland från ett land utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Fyrverkeripjäser kan beställas och föras in till Finland från EES. Beakta att i Finland sköter emellertid Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakningen av fyrverkeripjäser. Till EES hör medlemsstaterna i Europeiska unionen samt Norge, Island och Liechtenstein.

  Fyrverkeripjäser får skickas och föras från Finland både till EES och till områden utanför EES. Beakta att fyrverkeripjäserna kan dock vara belagda med restriktioner eller förbud i det land dit du för eller skickar dem. Information om restriktioner och förbud får du till exempel av destinationslandets myndigheter eller ambassad.

 • Vissa växter, träd, frukter, växtprodukter och andra varor omfattas av importförbud.
  Kontrollera de giltiga importförbuden på Livsmedelsverkets webbplats. Vid behov fråga Livsmedelsverket.
Brott mot bestämmelserna om farliga föremål
Fall som rubriceras som ”brott mot bestämmelserna om farliga föremål” kommer fram med jämna mellanrum i samband med övervakning av försändelser som anlänt via Posten till privatpersoner. Tullen omhändertar ofta farliga föremål, t.ex. förlamande elvapen, fjäderbatonger, stiletter, kaststjärnor och knogjärn.

Beakta följande

Det är förbjudet anskaffa eller ta emot läkemedelspreparat från stater utanför EES

Det är tillåtet att anskaffa läkemedelspreparat endast från stater inom EES

En privatperson kan från ett annat EES-land ta emot recept- och egenvårdsläkemedel för personligt bruk i en mängd som motsvarar högst tre månaders förbrukning förutsatt att:

 1. det för läkemedelspreparatet finns ett säljtillstånd i det land där det har skaffats, eller om det inte finns något säljtillstånd för läkemedelspreparatet, ska anskaffningen ha baserat sig på behörig ordination av en person med rätt att förskriva läkemedel;
 2. läkemedelspreparatet har anskaffats hos en leverantör som i det land där preparatet inköpts har rätt till minutdistribution av läkemedel, och
 3. personen vid behov kan visa att läkemedelspreparatet är avsett för hans eller hennes personliga medicinering. I fråga om receptbelagda läkemedel ska detta visas genom behörig ordination av en person med rätt att förskriva läkemedel, med ett läkarintyg eller med en sammanställning från apoteket, om receptet är ett elektroniskt recept.
 4. Om du har beställt läkemedelspreparat per post från ett EES-land ska du ha de behövliga handlingarna innan du tar emot läkemedelspreparatet.
 5. Egenvårdsprodukter: För varje läkemedelspreparat och dess förpackningsstorlek fastställs receptstatus som anger om läkemedlet i fråga får expedieras receptfritt och hur stor förpackning som får köpas utan ordination. När du beställer läkemedel över nätet, försäkra dig vilka förpackningsstorlekar och vilken receptstatus läkemedelspreparatetet har. Mer information från Fimea: fimea.fi – Egenvårdsmedel

Om du beställer läkemedel över nätet eller från ett webbapotek, försäkra dig om att apoteket är legitimerat för distansförsäljning av läkemedel. Webbtjänster inom Europeiska unionen kan kännas igen på en gemensam logotyp. Läs mer: fimea.fi – Den gemensamma europeiska logotypen för webbtjänster.

 • Det är inte tillåtet att per post anskaffa eller ta emot läkemedelspreparat som innehåller narkotika från ett område utanför Finland.
 • Det är inte tillåtet att per post anskaffa eller ta emot veterinärmedicinska läkemedelspreparat från ett område utanför Finland.

Om du köper preparat innehållande melatonin på nätet ta reda på preparatets dosering och användningsändamål. På så sätt säkerställer du att du inte begår ett läkemedelsbrott utan att veta om det. Ett melatoninpreparat kan klassificeras som läkemedel eller som kosttillskott. Kom ihåg att du inte kan beställa läkemedel från ett område utanför EES.

En tumregel: om dygnsdosen av preparatet innehåller högst 1,9 mg melatonin och preparatets användningssyfte är t.ex. att förkorta insomningstiden eller lindra symtomen vid jet lag, klassificeras preparatet vanligtvis som kosttillskott. Preparatets användningsändamål framgår av förpackningspåskrifterna och reklamen. Sådana kosttillskott ingriper Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea inte i.

Kom ihåg följande:

 • Preparat som innehåller melatonin och vars användningsändamål uppges vara behandling av sömnlöshet klassificeras alltid som receptbelagt läkemedel oavsett dygnsdosen.
 • Preparat vars dygnsdos melatonin är 2 mg eller mer klassificeras alltid som receptbelagt läkemedel.
 • Om du beställer ett starkt preparat eller ett preparat som är avsett för behandling av sömnlöshet, gör du dig skyldig till beställning av ett receptbelagt läkemedel utan recept.

Läs mer om melatonin på Eviras webbplats:


Tullen övervakar importvaror som omfattas av restriktioner genom riskanalys och genomlysning, med hjälp av tullhundarna och genom att utföra varukontroller vid behov.


I Tullens restriktionshandbok hittar du mer detaljerad information om restriktioner.


Läs mer

 • Livsmedelsverket (bl.a. naturlivsmedel och kosttillskott, införsel av djur)
 • STUK (bl.a. laserprodukter)
 • Fimea (bl.a. växtbaserade läkemedel, homeopatiska och antroposofiska produkter för medicinsk användning samt anvisningar om hur man gör en begäran om klassificering)
 • Miljö (bl.a. utrotningshotade djur och växter och produkter som tillverkats av dem (CITES))
 • Polisen (bl.a. vapen och vapendelar)
 • Transport- och kommunikationsverket Traficom (bl.a. frekvenser för tele- och kommunikationsutrustning)
 • Valvira (bl.a. snus)

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning