Hoppa till innehåll

Efter att du handlat på nätet - Förtulla din försändelse

Om du ska tullklarera, dvs. förtulla, dina nätinköp skickar Posten eller transportföretaget en avi till dig.  Kom ihåg att du ansvarar själv för förtullningen.

Observera: förändring fr.o.m. 1.7.

Från och med den 1 juli 2021 ska alla paket från länder utanför EU förtullas och mervärdesskatt betalas för dem. Läs mer: Allt ska förtullas

Vad är förtullning?

I fråga om näthandel betyder förtullning att du efter att ha inhandlat en vara inger en deklaration till Tullen om varan och betalar importskatter för den. I allmänhet innebär importskatter mervärdesskatt och tullavgift. Transportfirman meddelar dig om du ska förtulla varan. Förtullningen ska ske inom tidsfristen. Du kan själv förtulla på nätet eller köpa förtullningen som en tjänst av en transportfirma.

När kan jag förtulla min försändelse?

Du kan förtulla försändelsen när du fått besked från Posten eller en annan transportfirma i Finland om att en försändelse som ska förtullas.

Om du av säljaren eller avsändaren har fått en försändelsekod (uppföljningskod, ankomstnummer) som har formen AB123456789CD, så är det fråga om en postförsändelse som du kan följa med via Postens försändelseuppföljning. Du kan förtulla försändelsen genast när det i försändelseuppföljningstjänsten står ”Leverans väntar på din tulldeclaration. Var vänlig och tar hand om tulldeclarationen och Postis behandlingsavgift inom 20 dagar från ankomst.”.

Om sådan text inte finns, vänta och fortsätt försändelseuppföljningen eller kontakta Posten för att fråga var din försändelse är.

När din försändelse transporteras av Posten, använd försändelsekoden som ankomstnummer vid förtullningen. Du kan se försändelsekoden i Postens försändelseuppföljning. När din försändelse transporteras av Åland Post, använd ankomstnumret vid förtullningen.

Förtulla inom tidsfristen

Förtulla försändelsen och betala importskatterna inom tidsfristen, annars returnerar transportfirman din försändelse till avsändaren. Kontrollera tidsfristen i Postens eller transportfirmans avi.

Om du har fått en försändelse som ska förtullas direkt hem

Om du har fått en försändelse som ska förtullas direkt hem till dig ska du förtulla den i efterhand.

Tre sätt att förtulla din försändelse – välj och läs anvisningarna

Förtulla på nätet – använd importförtullningstjänsten

Tullens importförtullningstjänst är gratis och tillgänglig 24/7, dvs. alltid. Tjänsten kan användas på finska, svenska och engelska Du kan också befullmäktiga någon annan person att göra förtullningen åt dig på nätet.

Bekanta dig med anvisningarna gällande förtullningstjänsten på Tullens webbplats och i förtullningstjänsten. Vanliga frågor som gäller förtullningstjänsten finns på Tullens webbplats och i förtullningstjänsten för import. 

Inloggning

Logga in i förtullningstjänsten med dina nätbankskoder, med ett mobilcertifikat eller med ett certifikatkort. Om dessa saknas, kan du befullmäktiga någon annan person att sköta förtullningen åt dig.

Betalning

Som betalningssätt kan du välja nätbanken, kortbetalning (VISA debit/credit och MasterCard debit/credit) eller mobil betalning. Om du vill använda Siirto-tjänsten, klicka på knappen för Nordeas nätbank. I Nordeas tjänst klicka på fliken Siirto och följ anvisningarna. Nordeas Siirto-tjänst kan också användas av Andelsbankens kunder.

Postförsändelse

Du får postförsändelsen direkt hem till dig eller till ett avhämtningsställe när du har förtullat försändelsen och betalat importskatterna för den.

Försändelse som levereras av en annan transportfirma: – ibland kan du bli tvungen att lämna in beslutet om frigörande

Ibland behöver transportfirman beslutet om frigörande. Du får beslutet om frigörande i Importförtullningstjänsten. Lämna in det enligt de anvisningar som du fått av transportfirman. Transportfirman levererar försändelsen till dig, eller så kan du hämta den på överenskommet sätt.

Fraktförsändelse – lämna överlåtelsebeslutet till den som transporterat försändelsen

Förtullningstjänsten skapar ett överlåtelsebeslut för en fraktförsändelse. Lämna överlåtelsebeslutet till fraktföraren för att denna ska kunna leverera försändelsen till dig eller så kan du avhämta försändelsen på ett ställe som fraktföraren angett.

Mer om hur tjänsten ska användas

Dokument som anknyter till förtullningen ska förvaras i sex år efter innevarande år. Vid begäran ska du skicka handlingarna till Tullen. Tullen har rätt att granska varan utan att du är närvarande.

Förfallodagen för den räkning som Tullen genererar infaller 10 dagar efter räkningens datum. Om räkningen inte betalas senast på förfallodagen, beräknar Tullen ränta på räkningen efter förfallodagen. Också räntan ska betalas innan varan överlåts.

När kan Importförtullningstjänsten för privatpersoner inte användas?

I tjänsten kan du inte förtulla t.ex. levande djur, flyttgods, investeringsguld, momsfria sedlar eller varor som du själv transporterar till Finland.

Försändelser som innehåller sådana här varor kan du förtulla i Tullklareringstjänsten.

Skötande av ärenden för en annan persons räkning i Importförtullningstjänsten

Förtullningen kan också göras för en annan persons räkning i Importförtullningstjänsten. Du kan ge en annan person tillstånd, dvs. befullmäktiga denne, att göra förtullningen för din räkning. Fullmakten er emellan kan vara muntlig eller skriftlig.

Om du gör förtullningen för en annan persons räkning så gör du det på vägnar av personen du representerar, men du är inte ensam ansvarig för förtullningen. Du ansvarar för tullskulden endast till den del som du visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen var felaktiga. I övrigt ansvarar personen för vars räkning du gjort förtullningen ensam både för tullskulden och för eventuell efterförtullning (direkt ombudskap). Läs mer om direkt ombudskap.

Posten levererar postförsändelsen direkt till den mottagare som anges på försändelsen. Andra fraktförare levererar försändelsen till den mottagare som meddelats till fraktföraren.

Så här gör du förtullningen för en annan persons räkning i Importförtullningstjänsten för privatpersoner

Om du gör förtullningen för en annan persons räkning, ska du på sidan ”Mina uppgifter” kryssa för rutan ”Jag gör förtullningen på en annan persons vägnar”.

På sidan ”Mina uppgifter” ska du ange uppgifterna om personen för vars räkning du gör förtullningen. Ange personens namn och adress i Finland. Ange nationaliteten för personen du representerar. Ange mottagarens personbeteckning eller för en utländsk person dennes födelsedatum (dd.mm.åååå).

Ogiltigförklara (dvs. ångra) en förtullning som väntar på din betalning om paketet skickas tillbaka till avsändaren

När högst 90 dagar har gått sedan förtullningen

Om ditt paket redan är på väg att skickas tillbaka till avsändaren och du inte har betalat tullavgiften, ska du ogiltigförklara, dvs. ångra förtullningen som väntar på din betalning. Gör ogiltigförklaringen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Om du inte ogiltigförklarar förtullningen förblir tullavgiften i kraft och kan krävas av dig i efterhand genom indrivning. 

Gör så här:
Logga in i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.
Välj ”Mina förtullningar” i menyn.
Välj förtullningen som du vill ogiltigförklara, dvs. ångra.
Välj ”Vill du ogiltigförklara förtullningen?”
Välj ”Ja, ogiltigförklara”.
Förtullningen är ogiltigförklarad och du får ett beslut om ogiltigförklaring som finns tillgängligt i tjänsten i 90 dagar.
Efter detta kan betalningen inte krävas av dig.

När mer än 90 dagar har gått sedan förtullningen

Skicka begäran om ogiltigförklaring till Tullens registratorskontor. I begäran behöver du ange förtullningens MRN-nummer. Om du inte vet förtullningens MRN-nummer, kontakta Tullens kundtjänst.

Mera information:

Back to top

Köp förtullningstjänsten av Posten eller av en speditionsfirma

Du kan också köpa förtullningen av din försändelse. Du kan ge Posten eller en speditionsfirma fullmakt att tullklarera försändelsen åt dig.

  • Posten kan befullmäktigas att förtulla en postförsändelse. Anvisningarna om detta hittar du bl.a. i ankomstavin som Posten skickat. På Åland sköts förtullningen av postförsändelser av Åland Post. Fråga mer hos Posten eller Åland Post
  • En speditionsfirma kan befullmäktigas att förtulla en fraktförsändelse som inte är en postförsändelse. Fråga mer från transportfirman.

Posten eller speditionsfirman behöver få av dig förutom uppgifter om försändelsen även din personbeteckning. Posten eller speditionsfirman förtullar dina inköp och betalar importskatterna till Tullen för din räkning och skickar dig ett arkivexemplar av förtullningen.

Back to top

Alternativt förtullningssätt

I regel ska privatpersoners postförsändelser förtullas elektroniskt eller genom att köpa förtullningen som en tjänst av ett ombud. Läs mer om alternativa sätt att förtulla postpaket. 

Försändelser som transporteras av någon annan än Posten kan du förtulla vid vilket som helst av de tullkontor som betjänar kunder. Transportfirman kan överlåta försändelsen till dig först efter att denne har fått beslutet om frigörande gällande förtullningen av dig.

Alternativ – så här förtullar du på tullkontoret

  • Ta med ankomstavin, orderbekräftelsen/fakturan/kvittot, identitetsbevis samt andra eventuella handlingar som hänför sig till försändelsen.
  • Som betalningsmedel kan du använda kontanter, bankkort, Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro och check.
  • Kontrollera tullkontorets öppettider på förhand. Gå till kontaktuppgifterna
  • Du kan också befullmäktiga en annan person att sköta förtullningen åt dig. Fullmakten ska vara skriftlig.

Kontrollera tullkontorens adresser och öppettider. Gå till kontaktuppgifterna

Back to top

Vanliga frågor

Om du inte vet vad postförsändelsen innehåller och inte heller får reda på det av avsändaren, kan du göra ett speditionsavtal med Posten som sedan sköter förtullningen åt dig. Posttjänsten är avgiftsbelagd. Kontakta Posten [email protected]

OBS. Tullen utreder inte på uppdrag av kunden vad försändelserna innehåller.


Du kan redan när du förtullar ladda upp bilagor, såsom orderbekräftelsen eller andra dokument. På så sätt kan du snabba upp handläggningen av din förtullning. Om du inte laddar upp bilagorna nu, kan Tullen vid behov be att du skickar in bilagorna vid en senare tidpunkt.


Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån-fre 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning