Hoppa till innehåll

Efter att du handlat på nätet - Förtulla din försändelse

Om du ska tullklarera, dvs. förtulla, dina nätinköp skickar Posten eller transportföretaget en avi till dig.  Kom ihåg att du ansvarar själv för förtullningen.

Vad är förtullning?

I fråga om näthandel betyder förtullning att du efter att ha inhandlat en vara inger en deklaration till Tullen om varan och betalar importskatter för den. I allmänhet innebär importskatter mervärdesskatt och tullavgift. Transportfirman meddelar dig om du ska förtulla varan. Förtullningen ska ske inom tidsfristen. Du kan själv förtulla på nätet eller köpa förtullningen som en tjänst av en transportfirma.

När kan jag förtulla min försändelse?

Du kan förtulla försändelsen när du fått besked från Posten eller en annan transportfirma i Finland om att en försändelse som ska förtullas.

Om du av säljaren eller avsändaren har fått en försändelsekod (uppföljningskod, ankomstnummer) som har formen AB123456789CD, så är det fråga om en postförsändelse som du kan följa med via Postens försändelseuppföljning. Du kan förtulla försändelsen genast när det i försändelseuppföljningstjänsten står ”Leverans väntar på din tulldeclaration. Var vänlig och tar hand om tulldeclarationen och Postis behandlingsavgift inom 20 dagar från ankomst.”.

Om sådan text inte finns, vänta och fortsätt försändelseuppföljningen eller kontakta Posten för att fråga var din försändelse är.

Viktigt: I Postens tjänst för försändelseuppföljning heter ankomstnumret försändelsekod.  Använd således försändelsekoden som ankomstnummer vid förtullningen.

Förtulla inom tidsfristen

Förtulla försändelsen och betala importskatterna inom tidsfristen, annars returnerar transportfirman din försändelse till avsändaren. Kontrollera tidsfristen i Postens eller transportfirmans avi.

Om du har fått en försändelse som ska förtullas direkt hem

Om du har fått en försändelse som ska förtullas direkt hem till dig ska du förtulla den i efterhand.

Tre sätt att förtulla din försändelse – välj och läs anvisningarna

Förtulla på nätet – använd importförtullningstjänsten

Tullens importförtullningstjänst är gratis och tillgänglig 24/7, dvs. alltid. Tjänsten kan användas på finska, svenska och engelska Du kan också befullmäktiga någon annan person att göra förtullningen åt dig på nätet.

Bekanta dig med anvisningarna gällande förtullningstjänsten på Tullens webbplats och i förtullningstjänsten. Vanliga frågor som gäller förtullningstjänsten finns på Tullens webbplats och i förtullningstjänsten för import. 

Inloggning

Logga in i förtullningstjänsten med dina nätbankskoder, med ett mobilcertifikat eller med ett certifikatkort. Om dessa saknas, kan du befullmäktiga någon annan person att sköta förtullningen åt dig.

Betalning

Som betalningssätt kan du välja nätbanken, kortbetalning (VISA debit/credit och MasterCard debit/credit) eller mobil betalning. Om du vill använda Siirto-tjänsten, klicka på knappen för Nordeas nätbank. I Nordeas tjänst klicka på fliken Siirto och följ anvisningarna. Nordeas Siirto-tjänst kan också användas av Andelsbankens kunder.

Beakta att summan som betalas i förtullningstjänsten måste vara minst 0,65 euro.

Postförsändelse

Du får postförsändelsen direkt hem till dig eller till ett avhämtningsställe när du har förtullat försändelsen och betalat importskatterna för den.

Försändelse som levereras av en annan transportfirma: – ibland kan du bli tvungen att lämna in beslutet om frigörande

Ibland behöver transportfirman beslutet om frigörande. Du får beslutet om frigörande i Importförtullningstjänsten. Lämna in det enligt de anvisningar som du fått av transportfirman. Transportfirman levererar försändelsen till dig, eller så kan du hämta den på överenskommet sätt.

Fraktförsändelse – lämna överlåtelsebeslutet till den som transporterat försändelsen

Förtullningstjänsten skapar ett överlåtelsebeslut för en fraktförsändelse. Lämna överlåtelsebeslutet till fraktföraren för att denna ska kunna leverera försändelsen till dig eller så kan du avhämta försändelsen på ett ställe som fraktföraren angett.

Mer om hur tjänsten ska användas

Dokument som anknyter till förtullningen ska förvaras i sex år efter innevarande år. Vid begäran ska du skicka handlingarna till Tullen. Tullen har rätt att granska varan utan att du är närvarande.

Förfallodagen för det förtullningsbeslut som Tullen genererar infaller 10 dagar efter beslutets datum. Om förtullningsbeslutet inte betalas senast på förfallodagen, beräknar Tullen ränta på beslutet efter förfallodagen. Också räntan ska betalas innan varan överlåts.

När kan förtullningstjänsten inte användas?

I tjänsten kan du inte förtulla t.ex. levande djur, flyttgods, investeringsguld eller varor som du själv transporterar till Finland.

Fraktförsändelser som innehåller dessa varor kan förtullas vid det tullkontor som ligger närmast försändelsen. Ta på förhand reda på var varorna förvaras och sköt ärendet vid det tullkontor som ligger närmast förvaringsplatsen och erbjuder kundservice.

Kontrollera vilket det närmaste tullkontoret för importförtullning är och när kontoret är öppet. Gå till kontaktuppgifterna

Skötande av ärenden för en annan persons räkning i Importförtullningstjänsten

Förtullningen kan också göras för en annan persons räkning i Importförtullningstjänsten. Du kan ge en annan person tillstånd, dvs. befullmäktiga denne, att göra förtullningen för din räkning. Fullmakten er emellan kan vara muntlig eller skriftlig.

Om du gör förtullningen för en annan persons räkning så gör du det på vägnar av personen du representerar, men du är inte ensam ansvarig för förtullningen. Du ansvarar för tullskulden endast till den del som du visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen var felaktiga. I övrigt ansvarar personen för vars räkning du gjort förtullningen ensam både för tullskulden och för eventuell efterförtullning (direkt ombudskap). Läs mer om direkt ombudskap.

Posten levererar postförsändelsen direkt till den mottagare som anges på försändelsen. Andra fraktförare levererar försändelsen till den mottagare som meddelats till fraktföraren.

Så här gör du förtullningen för en annan persons räkning i Importförtullningstjänsten

Om du gör förtullningen för en annan persons räkning, ska du på sidan ”Mina uppgifter” kryssa för rutan ”Jag gör förtullningen på en annan persons vägnar”.

På sidan ”Mina uppgifter” ska du ange uppgifterna om personen för vars räkning du gör förtullningen. Ange personens namn och adress i Finland. Ange nationaliteten för personen du representerar. Ange mottagarens personbeteckning eller för en utländsk person dennes födelsedatum (dd.mm.åååå).

Mera information:

Back to top

Köp förtullningstjänsten av Posten eller av en speditionsfirma

Du kan också köpa förtullningen av din försändelse. Du kan ge Posten eller en speditionsfirma fullmakt att tullklarera försändelsen åt dig.

 • Posten kan befullmäktigas att förtulla en postförsändelse. Anvisningarna om detta hittar du bl.a. i ankomstavin som Posten skickat. På Åland sköts förtullningen av postförsändelser av Åland Post. Fråga mer hos Posten eller Åland Post
 • En speditionsfirma kan befullmäktigas att förtulla en fraktförsändelse som inte är en postförsändelse. Fråga mer från transportfirman.

Posten eller speditionsfirman behöver få av dig förutom uppgifter om försändelsen även din personbeteckning. Posten eller speditionsfirman förtullar dina inköp och betalar importskatterna till Tullen för din räkning och skickar dig ett arkivexemplar av förtullningen.

Back to top

Alternativt förtullningssätt

I regel ska privatpersoners postförsändelser förtullas elektroniskt antingen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller genom att köpa förtullningen som en tjänst av ett ombud. Läs mer om alternativa sätt att förtulla postpaket 

Alternativ – så här förtullar du på tullkontoret

 • Ta med ankomstavin, orderbekräftelsen/fakturan/kvittot, identitetsbevis samt andra eventuella handlingar som hänför sig till försändelsen.
 • Som betalningsmedel kan du använda kontanter, bankkort, Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro och check.
 • Kontrollera tullkontorets öppettider på förhand. Gå till kontaktuppgifterna
 • Du kan också befullmäktiga en annan person att sköta förtullningen åt dig. Fullmakten ska vara skriftlig.

Välj rätt tullkontor

Du kan förtulla en fraktförsändelse endast vid det tullkontor som ligger närmast ditt paket.  Om det är oklart, ta reda på av transportfirman var din försändelse förvaras. Transportfirman kan överlåta försändelsen till dig först efter att denne har fått beslutet om frigörande gällande förtullningen av dig.

Kontrollera tullkontorens adresser och öppettider. Gå till kontaktuppgifterna

Back to top

Vanliga frågor

Om du inte vet vad postförsändelsen innehåller och inte heller får reda på det av avsändaren, kan du göra ett speditionsavtal med Posten som sedan sköter förtullningen åt dig. Posttjänsten är avgiftsbelagd. Kontakta Posten på numret 0600 94320 eller [email protected]

OBS. Tullen utreder inte på uppdrag av kunden vad försändelserna innehåller.


Om det sammanlagda värdet utan postavgifter på varor i en postförsändelse är 22,00 euro eller mindre, behöver försändelsen inte förtullas och inga importskatter betalas för den.

Undantag:

 • Kom ihåg att man alltid ska förtulla alkoholdrycker och betala mervärdesskatt för dem. För dessa produkter ska också punktskatt betalas.
 • Också parfymer och eau de toilette-produkter ska alltid tullklareras.

Om du har fått en ankomstavi för en försändelse som du inte behöver förtulla, be att få paketet frisläppt genom att skicka:

 • orderbekräftelsen (order confirmation) eller fakturan (invoice) eller kvittot samt eventuell annan dokumentation eller information om försändelsen,
 • postförsändelsens ankomstnummer (finns angivet i Postens ankomstavi) och
 • dina kontaktuppgifter

per e-post till lentoposti(at)tulli.fi.


Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning