Hoppa till innehåll

Efter att du handlat på nätet - Förtulla din försändelse

Om nätköpet behöver tullklareras, dvs. förtullas, får du besked om detta från Posten eller en annan transportfirma. Kom ihåg att du i regel själv ansvarar för förtullningen.

Observera: förändring fr.o.m. 1.7.

Från och med den 1 juli 2021 ska alla paket från länder utanför EU förtullas och mervärdesskatt betalas för dem. Läs mer: Allt ska förtullas

Vad är förtullning?

Förtullning betyder att du inger en deklaration till Tullen för varan som du köpt på nätet och betalar importskatterna för den. Med importskatter avses vanligtvis mervärdesskatt och en eventuell tullavgift.

Värdet på ditt inköp påverkar dina förtullningsalternativ.

Inköp med ett värde på högst 150 euro

Om säljaren har ett IOSS-nummer, betalar du finsk moms i samband med att du köper varan. Posten eller en annan transportfirma sköter vanligtvis förtullningen i ditt ställe och du behöver inte göra något. Du behöver inte betala moms i samband med förtullningen. Detta gäller dock inte för produkter som omfattas av förbud, restriktioner eller punktskatter, såsom alkoholprodukter.

Vad om transportfirman inte får ett IOSS-nummer från säljaren? Läs mer på sidan Allt ska förtullas.

Om säljaren inte har ett IOSS-nummer, kan du vanligtvis inte betala finsk moms i samband med att du köper varan. Du ska själv ta hand om förtullningen och betalningen av momsen. Förtullningen kan du

Inköp med ett värde på mer än 150 euro

Du ska själv ta hand om förtullningen och betalningen av momsen. Förtullningen kan du

När kan jag förtulla min försändelse?

Du får besked från Posten eller en annan transportfirma i Finland om försändelser som behöver förtullas.

Om du av säljaren eller avsändaren har fått en försändelsekod (uppföljningskod, ankomstnummer) som har formen AB123456789CD, så är det fråga om en postförsändelse som du kan följa med via Postens försändelseuppföljning eller i appen OmaPosti. Du kan förtulla försändelsen genast när det i försändelseuppföljningstjänsten står:

 • ”Leverans väntar på din tulldeclaration. Var vänlig och tar hand om tulldeclarationen och Postis behandlingsavgift inom 20 dagar från ankomst.”

Om sådan text inte finns, vänta och fortsätt försändelseuppföljningen eller kontakta Posten för att fråga var din försändelse är.

När din försändelse transporteras av Posten, använd försändelsekoden som ankomstnummer vid förtullningen. Du kan se försändelsekoden i Postens försändelseuppföljning. När din försändelse transporteras av Åland Post, använd ankomstnumret vid förtullningen.

Förtulla inom tidsfristen

Notera att Posten returnerar din försändelse till avsändaren, om tullavgifterna inte har betalats inom 20 dagar från försändelsens ankomst. Din försändelse frigörs till Posten för leverans först då din betalning syns på Tullens konto. Din betalning registreras på Tullens konto först efter 2–3 bankdagar, om du inte betalar förtullningen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.

Andra transportfirmor returnerar vanligtvis försändelserna inom en kortare tid. Betala förtullningen inom den tidsfrist som transportfirman uppgett. Annars skickar transportfirman försändelsen tillbaka till avsändaren.

Om du har fått en försändelse som ska förtullas direkt hem

Om du har fått en försändelse som borde ha förtullats direkt hem till dig, ska du förtulla den i efterhand.

Sidan Vad behöver jag veta om förtullning? innehåller svar på nätköparnas vanligaste frågor.

Tre sätt att förtulla din försändelse – välj och läs anvisningarna

Förtulla på nätet – använd importförtullningstjänsten

Tullens importförtullningstjänst är gratis och tillgänglig 24/7, dvs. alltid. Tjänsten kan användas på finska, svenska och engelska Du kan också befullmäktiga någon annan person att göra förtullningen åt dig på nätet.

Bekanta dig med anvisningarna gällande förtullningstjänsten på Tullens webbplats och i förtullningstjänsten. Vanliga frågor som gäller förtullningstjänsten finns på Tullens webbplats och i förtullningstjänsten för import. 

Inloggning

Logga in i förtullningstjänsten med dina nätbankskoder, med ett mobilcertifikat eller med ett certifikatkort. Om dessa saknas, kan du befullmäktiga någon annan person att sköta förtullningen åt dig.

Om du är en utländsk privatperson som inte har en finsk personbeteckning och som inte kan identifiera sig med finska identifieringsverktyg, kan du tills vidare inte använda Finnish Authenticator-tjänsten vid identifieringen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller i Tullklareringstjänsten.

Däremot kan du befullmäktiga någon annan person eller ett ombud att göra förtullningen åt dig. Se också Alternativa sätt att sköta tullärenden.

Betalning

Som betalningssätt kan du välja nätbanken, kortbetalning (VISA debit/credit och MasterCard debit/credit) eller mobil betalning. Om du vill använda Siirto-tjänsten, klicka på knappen för Nordeas nätbank. I Nordeas tjänst klicka på fliken Siirto och följ anvisningarna. Nordeas Siirto-tjänst kan också användas av Andelsbankens kunder.

Postförsändelse

Du får postförsändelsen direkt hem till dig eller till ett avhämtningsställe när du har förtullat försändelsen och betalat importskatterna för den.

Försändelse som levereras av en annan transportfirma: – ibland kan du bli tvungen att lämna in beslutet om frigörande

Ibland behöver transportfirman beslutet om frigörande. Du får beslutet om frigörande i Importförtullningstjänsten. Lämna in det enligt de anvisningar som du fått av transportfirman. Transportfirman levererar försändelsen till dig, eller så kan du hämta den på överenskommet sätt.

Fraktförsändelse – lämna överlåtelsebeslutet till den som transporterat försändelsen

Förtullningstjänsten skapar ett överlåtelsebeslut för en fraktförsändelse. Lämna överlåtelsebeslutet till fraktföraren för att denna ska kunna leverera försändelsen till dig eller så kan du avhämta försändelsen på ett ställe som fraktföraren angett.

Mer om hur tjänsten ska användas

Dokument som anknyter till förtullningen ska förvaras i sex år efter innevarande år. Vid begäran ska du skicka handlingarna till Tullen. Tullen har rätt att granska varan utan att du är närvarande.

Förfallodagen för den räkning som Tullen genererar infaller 10 dagar efter räkningens datum. Om räkningen inte betalas senast på förfallodagen, beräknar Tullen ränta på räkningen efter förfallodagen. Också räntan ska betalas innan varan överlåts.

När kan Importförtullningstjänsten för privatpersoner inte användas?

I tjänsten kan du inte förtulla t.ex. levande djur, flyttgods, investeringsguld, momsfria sedlar eller varor som du själv transporterar till Finland.

Försändelser som innehåller sådana här varor kan du förtulla i Tullklareringstjänsten.

Skötande av ärenden för en annan persons räkning i Importförtullningstjänsten

Förtullningen kan också göras för en annan persons räkning i Importförtullningstjänsten. Du kan ge en annan person tillstånd, dvs. befullmäktiga denne, att göra förtullningen för din räkning. Fullmakten er emellan kan vara muntlig eller skriftlig.

Om du gör förtullningen för en annan persons räkning så gör du det på vägnar av personen du representerar, men du är inte ensam ansvarig för förtullningen. Du ansvarar för tullskulden endast till den del som du visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen var felaktiga. I övrigt ansvarar personen för vars räkning du gjort förtullningen ensam både för tullskulden och för eventuell efterförtullning (direkt ombudskap). Läs mer om direkt ombudskap.

Posten levererar postförsändelsen direkt till den mottagare som anges på försändelsen. Andra fraktförare levererar försändelsen till den mottagare som meddelats till fraktföraren.

Så här gör du förtullningen för en annan persons räkning i Importförtullningstjänsten för privatpersoner

Om du gör förtullningen för en annan persons räkning, ska du på sidan ”Mina uppgifter” kryssa för rutan ”Jag gör förtullningen på en annan persons vägnar”.

På sidan ”Mina uppgifter” ska du ange uppgifterna om personen för vars räkning du gör förtullningen. Ange personens namn och adress i Finland. Ange nationaliteten för personen du representerar. Ange mottagarens personbeteckning eller för en utländsk person dennes födelsedatum (dd.mm.åååå).

Mera information:

Back to top

Köp förtullningstjänsten av Posten eller av en speditionsfirma

Du kan också köpa förtullningen av din försändelse. Du kan ge Posten eller en speditionsfirma fullmakt att tullklarera försändelsen åt dig.

 • Posten kan befullmäktigas att förtulla en postförsändelse. Anvisningarna om detta hittar du bl.a. i ankomstavin som Posten skickat. På Åland sköts förtullningen av postförsändelser av Åland Post. Fråga mer hos Posten eller Åland Post
 • En speditionsfirma kan befullmäktigas att förtulla en fraktförsändelse som inte är en postförsändelse. Fråga mer från transportfirman.

Posten eller speditionsfirman behöver få av dig förutom uppgifter om försändelsen även din personbeteckning. Posten eller speditionsfirman förtullar dina inköp och betalar importskatterna till Tullen för din räkning och skickar dig ett arkivexemplar av förtullningen.

Back to top

Alternativt förtullningssätt

I regel ska privatpersoners postförsändelser förtullas elektroniskt eller genom att köpa förtullningen som en tjänst av ett ombud. Läs mer om alternativa sätt att förtulla postpaket. 

Försändelser som transporteras av någon annan än Posten kan du förtulla vid vilket som helst av de tullkontor som betjänar kunder. Transportfirman kan överlåta försändelsen till dig först efter att denne har fått beslutet om frigörande gällande förtullningen av dig.

Alternativ – så här förtullar du på tullkontoret

 • Ta med ankomstavin, orderbekräftelsen/fakturan/kvittot, identitetsbevis samt andra eventuella handlingar som hänför sig till försändelsen.
 • Som betalningsmedel kan du använda kontanter, bankkort, Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro och check.
 • Kontrollera tullkontorets öppettider på förhand. Gå till kontaktuppgifterna
 • Du kan också befullmäktiga en annan person att sköta förtullningen åt dig. Fullmakten ska vara skriftlig.

Kontrollera tullkontorens adresser och öppettider. Gå till kontaktuppgifterna

Enklast förtullar du försändelsen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Du kan också anlita ett ombud att göra förtullningen åt dig. I vissa fall kan du inge deklarationen muntligt till Tullen vid ett tullkontor.

Du kan inge en muntlig tulldeklaration för varuförsändelsen, om alla villkoren nedan uppfylls:

 • försändelsen skickas från en privatperson till en annan privatperson
 • försändelserna är sporadiska
 • försändelsen innehåller endast varor som är avsedda för mottagarens eller dennes familjs personliga bruk
 • varorna får inte till sin karaktär eller mängd vara avsedda för ett kommersiellt syfte
 • avsändaren får inte en betalning av något slag från mottagaren.

Notera att du inte kan förtulla inköp från nätbutiker med en muntlig deklaration. Med en muntlig deklaration kan man inte heller förtulla varor som omfattas av restriktioner, såsom alkohol, tobaksprodukter, animaliska livsmedel, djur eller växter.

Vid behov kan Tullen be dig fylla i tullblankett 1143r.

Back to top

Vanliga frågor

Om du till exempel har beställt flera varor, så kan det hända att du inte vet vilken försändelse det är fråga om när du får ankomstavin per post. Det kan också hända att försändelsens uppföljningskod, dvs försändelsekoden, har ändrats och därför vet du inte vilken beställning det är fråga om.

För förtullningen behöver du försändelsekoden, som också brukar vara den ursprungliga försändelsekoden. Dessutom måste du ta reda på vilken beställning det är fråga om, dvs vad försändelsen innehåller och värdet på innehållet.

Kontrollera beställningshistoriken i din nätbutik. Där ser man ofta prisuppgifterna och försändelsekoden för varje försändelse.

Posten kanske ger försändelsen en ny försändelsekod. Du kan söka försändelsens uppgifter med båda försändelsekoderna i Postens försändelseuppföljning.  Du kan också via en annan uppföljningstjänst försöka utreda var försändelsen befinner sig eller om försändelsekoden har ändrats. Till exempel försändelsens vikt eller beställningsdatum kan vara till hjälp för att ta reda på innehållet.

Om det är fråga om en gåva, begär en utredning över gåvans innehåll och värde av den som skickade gåvan.

Tullen kan inte reda ut vad försändelserna innehåller. Tullen varken förvarar eller transporterar försändelser, utan paketen finns i transportfirmornas lager.


Du kan redan när du förtullar ladda upp bilagor, såsom orderbekräftelsen eller andra dokument. På så sätt kan du snabba upp handläggningen av din förtullning. Om du inte laddar upp bilagorna nu, kan Tullen vid behov be att du skickar in bilagorna vid en senare tidpunkt.


Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån-fre 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning