Begränsade varor

Kontrollera importrestriktionerna innan du beställer i Tullens restriktionshandbok – som beställare svarar du för att föreskrifterna följs

Om du vill beställa varor som inte kan importeras utan tillstånd, ska du ansöka om tillstånd hos den behöriga myndigheten innan du beställer varorna. Tullen beviljar aldrig importtillstånd.

Exempel på restriktioner

 • Införsel av kosttillskott och mediciner omfattas av restriktioner och förbud.
  Mer information: Evira eller Fimea.
 • Införsel av livsmedel kan vara förbjudet eller begränsat.
  Mer information: Evira.
 • Införsel av vapen, vapendelar och patroner omfattas av restriktioner. Importtillstånden beviljas av polisen.
 • Fråga polisen eller läs mer i Tullens restriktionshandbok.
 • Införsel av produkter av utrotningshotade djur och växter kan vara förbjudet eller kräva tillstånd. Tillstånden beviljas av Finlands miljöcentral.
  Mer information: Miljöcentralen.
 • Införsel av växter och frön omfattas av restriktioner.
  Mer information: Evira.
 • Införsel av sprängämnesprekursorer kräver tillstånd.
  Mer information: Polisen.
 • Import av fritidsbåtar och motorer för fritidsbåtar från länder utanför EU omfattas av restriktioner.
 • Fråga mer på Trafi eller läs mer i Tullens restriktionshandbok .
 • Radioutrustning som använder frekvenser som är förbjudna i Finland.
  Mer information: Kommunikationsverket

Icke-medicinska produkter som beställs på nätet kan klassas som läkemedel i Finland
Tullen omhändertar eller beslagtar stora mängder läkemedel från försändelser som beställts i nätbutiker. Enbart i Flygtullen avslöjas årligen hundratals fall av smuggling, läkemedelsbrott och läkemedelsförseelser samt utförs till om med tusentals administrativa omhändertaganden av läkemedel.

 

Beakta följande

Det är förbjudet anskaffa eller ta emot läkemedelspreparat från stater utanför EES

Det är tillåtet att anskaffa läkemedelspreparat endast från stater inom EES

En privatperson kan från ett annat EES-land ta emot recept- och egenvårdsläkemedel för personligt bruk i en mängd som motsvarar högst tre månaders förbrukning förutsatt att:

 1. det för läkemedelspreparatet finns ett säljtillstånd i det land där det har skaffats, eller om det inte finns något säljtillstånd för läkemedelspreparatet, ska anskaffningen ha baserat sig på behörig ordination av en person med rätt att förskriva läkemedel;
 2. läkemedelspreparatet har anskaffats hos en leverantör som i det land där preparatet inköpts har rätt till minutdistribution av läkemedel, och
 3. personen vid behov kan visa att läkemedelspreparatet är avsett för hans eller hennes personliga medicinering. I fråga om receptbelagda läkemedel ska detta visas genom behörig ordination av en person med rätt att förskriva läkemedel, med ett läkarintyg eller med en sammanställning från apoteket, om receptet är ett elektroniskt recept.
 4. Om du har beställt läkemedelspreparat per post från ett EES-land ska du ha de behövliga handlingarna innan du tar emot läkemedelspreparatet.
 5. Egenvårdsprodukter: För varje läkemedelspreparat och dess förpackningsstorlek fastställs receptstatus som anger om läkemedlet i fråga får expedieras receptfritt och hur stor förpackning som får köpas utan ordination. När du beställer läkemedel över nätet, försäkra dig vilka förpackningsstorlekar och vilken receptstatus läkemedelspreparatetet har. Mer information från Fimea: fimea.fi – Egenvårdsmedel

Om du beställer läkemedel över nätet eller från ett webbapotek, försäkra dig om att apoteket är legitimerat för distansförsäljning av läkemedel. Webbtjänster inom Europeiska unionen kan kännas igen på en gemensam logotyp. Läs mer: fimea.fi – Den gemensamma europeiska logotypen för webbtjänster.

 • Det är inte tillåtet att per post anskaffa eller ta emot läkemedelspreparat som innehåller narkotika från ett område utanför Finland.
 • Det är inte tillåtet att per post anskaffa eller ta emot veterinärmedicinska läkemedelspreparat från ett område utanför Finland.

Om du köper preparat innehållande melatonin på nätet ta reda på preparatets dosering och användningsändamål. På så sätt säkerställer du att du inte begår ett läkemedelsbrott utan att veta om det. Ett melatoninpreparat kan klassificeras som läkemedel eller som kosttillskott. Kom ihåg att du inte kan beställa läkemedel från ett område utanför EES.

En tumregel: om dygnsdosen av preparatet innehåller högst 1,9 mg melatonin och preparatets användningssyfte är t.ex. att förkorta insomningstiden eller lindra symtomen vid jet lag, klassificeras preparatet vanligtvis som kosttillskott. Preparatets användningsändamål framgår av förpackningspåskrifterna och reklamen. Sådana kosttillskott ingriper Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea inte i.

Kom ihåg följande:

 • Preparat som innehåller melatonin och vars användningsändamål uppges vara behandling av sömnlöshet klassificeras alltid som receptbelagt läkemedel oavsett dygnsdosen.
 • Preparat vars dygnsdos melatonin är 2 mg eller mer klassificeras alltid som receptbelagt läkemedel.
 • Om du beställer ett starkt preparat eller ett preparat som är avsett för behandling av sömnlöshet, gör du dig skyldig till beställning av ett receptbelagt läkemedel utan recept.

Läs mer om melatonin på Eviras webbplats:


I Tullens restriktionshandbok hittar du mer detaljerad information om restriktioner.

 


Tullen övervakar importvaror som omfattas av restriktioner genom riskanalys och genomlysning, med hjälp av tullhundarna och genom att utföra varukontroller vid behov.


I Tullens restriktionshandbok hittar du mer detaljerad information om restriktioner.


Läs mer

 • Livsmedelssäkerhetsverket Evira – (bl.a. naturlivsmedel och kosttillskott, införsel av djur)
 • STUK – (bl.a. laserprodukter)
 • Fimea – (bl.a. växtbaserade läkemedel, homeopatiska och antroposofiska produkter för medicinsk användning samt anvisningar om hur man gör en begäran om klassificering)
 • Miljö – (bl.a. utrotningshotade djur och växter och produkter som tillverkats av dem (CITES))
 • Polisen – (bl.a. vapen och vapendelar)
 • Kommunikationsverket – (bl.a. frekvenser för tele- och kommunikationsutrustning)

Ta kontakt

Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag