Ändringssökande

Det obligatoriska första skedet vid ändringssökande är att begära omprövning av beslutet som Tullen gett. Det är först på grund av ett beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning som besvär kan anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Handläggningstiden för begäran om omprövning är omkring två månader.

När du begär omprövning av ett förtullningsbeslut

I bilden nedan hittar du de viktigaste stegen i omprövningsprocessen:

Innan ansökan om omprövning skickas

TULLI.FI

Blankett för ändringssökande och ifyllningsanvisningar

TULLI.FI
TULLI.FI

Vart ska jag skicka ansökan om omprövning?

Hur lång tid tar handläggningen av omprövningsansökan?

TULLI.FI

Beakta följande

Skicka omprövningsansökan per e-post till Tullens registratorskontor till kirjaamo(at)tulli.fi eller i ett brev till adressen Tullen, Omprövningsansökningar vid import, PB 512, 00101 Helsingfors.

Som ansökan kan du använda:

 • tullblankett 643r (Ansökan om återbetalning/eftergift av tullar)
 • tullblankett 99r (Ändringsanmälan som leder till efteruppbörd). Med denna blankett kan man även ansöka om återbetalning.

eller

 • en fritt formulerad ansökan som innehåller de uppgifter som ska anges i blanketterna ovan samt andra uppgifter som behövs.

Läs mer:
Omprövning av beslut
Att skicka omprövningsansökan
Snabb omprövning

 


Om du informeras om att din försändelse inte utlämnas från lagret på grund av felaktiga uppgifter om antalet kollin eller felaktiga viktuppgifter, kan du genast göra en ny förtullning med rätt uppgifter så får du varan ur lagret. Därefter kan du begära omprövning av den felaktiga förtullningen i utbyte mot den ersättande förtullningen. I regel ska dock importskatterna enligt båda förtullningarna betalas senast förfallodagen, om omprövningen inte gjorts före den dagen.. 

 • Skicka ansökan om att ogiltigförklara det felaktiga förtullningsbeslutet till kirjaamo(at)tulli.fi.
 • Bifoga båda förtullningsbesluten och ett dokument som visar de korrekta uppgifterna samt lagerhavarens försäkran om att varan inte kunde utlämnas mot ett felaktigt överlåtelsebeslut.

Beakta dock att lagerhavaren i vissa fall kan utlämna varorna, och då behövs ingen ersättande förtullning.

Tillåtna avvikelser mellan lagerbokföringen och överlåtelsebeslutet

Innehavaren av det tillfälliga lagret får utlämna varorna fastän följande uppgifter i överlåtelsebeslutet skiljer sig från lagerbokföringens uppgifter:

 • Containernummer
 • Varans märken och nummer
 • Uppgifter om transportmedlet
 • Kolliantal (kvantitet) och bruttovikt, förutsatt att mängden i överlåtelsebeslutet är större än i bokföringen. Lagerhavaren kan utlämna varorna eftersom avvikelsen i sig inte leder till att en tullskuld uppstår.
 • Varans förvaringsplats, inkl. lagerkod.

Om tullklareringen gjorts av ett ombud kan du begära förtullningsbeslutet av ombudet. Om du själv gjort tullklareringen i Tullens deklarationstjänst för import, logga in i tjänsten på nytt med samma nätbankskoder.
Genast när du godkänt användarvillkoren öppnas Startsidan där du kan skriva ut förtullningsbeslutet.

Enligt användarvillkoren för deklarationstjänsten för import är en privatperson skyldig att arkivera handlingarna som hänför sig till förtullningen under innevarande år + följande 3 år efter förtullningen, medan företag ska arkivera dem under innevarande år + följande 6 år efter förtullningen. Tullen kan be dig uppvisa handlingarna.


Återbetalningen syns inte nödvändigtvis på ditt konto då beslutet anländer, utan det kan ta några dagar innan pengarna har överförts till ditt konto.


Du kan ansöka om återbetalning av importskatterna till exempel om du hävt köpet och skickat varorna tillbaka till säljaren utanför EU, eller om varans värde har angetts fel vid förtullningen.

Läs mer: Returer, reparationer och utbyten

 


Ansökningarna handläggs i den ordning de kommit in. Den genomsnittliga handläggningstiden för omprövningsansökningar som skickats in av privatpersoner är omkring två månader från den dag ärendet blivit anhängigt.
Handläggningstiden för ansökningar från företag är något längre, omkring fyra månader från att ärendet registrerades som anhängigt.
Om du inte har fått ett beslut inom de genomsnittliga handläggningstiderna, kan du vända dig till Tullens registratorskontor på kirjaamo(at)tulli.fi eller 0295 527 000. Vänligen undvik onödiga förfrågningar eftersom de fördröjer handläggningen av ansökningarna.


Du kan vända dig till Tullens registratorskontor på kirjaamo(at)tulli.fi eller 0295 527 000. Registratorskontoret kan berätta för dig när din omprövningsansökan har anlänt till Tullen, dvs. datumet när ansökan blivit anhängig.

Notera att handläggningen av omprövningsansökningar tar cirka tre månader.


Sökande av ändring i en förtullning

Om du häver ett köp och returnerar varan du köpt till försäljaren, kan du ansöka om återbetalning av importskatterna efter att du skickat tillbaka varan till ett land utanför EU. Ansökan ska göras inom tre månader från förtullningen. Ansökan kan vara fritt formulerad eller så kan du använda tullblankett 643r.  Sänd endast en ansökan till Tullen.

Tullen skickar ingen information om att handläggning av ansökan påbörjats. Handläggningstiden för ansökan är cirka två månader. När Tullen har behandlat din ansökan får du beslutet per post. Tullen återbetalar importskatterna till ditt konto om villkoren för återbetalningen uppfylls. Observera att återbetalningen inte nödvändigtvis syns på ditt konto då du fått beslutet, utan det kan ta flera dagar innan pengarna har överförts till ditt konto.

Ange följande uppgifter i omprövningsansökan:

 • vilket förtullningsbeslut du söker ändring i
 • vad du vill att ska återbetalas eller ändras
 • en så tydlig motivering som möjligt
 • sökandens namn och kontaktuppgifter, dvs. adress, telefonnummer och/eller e-postadress till vilken meddelanden gällande ärendet kan skickas och varifrån Tullen vid behov kan begära tilläggsinformation
 • IBAN-kontonummer och BIC-kod
 • underskrift.

 Bilagor (kopior på dokument):

 • förtullningsbeslut i vilket du söker ändring
 • faktura eller motsvarande där man kan konstatera vad som betalats
 • redogörelse om att varan skickats till ett land utanför EU (postens paketkort där det framgår att det är fråga om en retur och där varorna som returneras har specificerats, eller ett exportbeslut som fåtts via Tullens deklarationstjänst för export)
 • brevväxling som förts med säljaren gällande reklamationen
 • eventuella andra väsentliga dokument.

Skicka omprövningsansökan med bilagor per e-post till adressen:

kirjaamo(at)tulli.fi

eller per post till adressen

Tullen / Omprövningsansökningar
PB 512
00101 Helsingfors

Om din begäran om omprövning gäller import till och från Åland (import till Åland från tredje länder eller EU-länder samt skattegränsimport mellan Fastlandsfinland och Åland), ska ansökan skickas till adressen

Mariehamns tull
PB 40
22101 Mariehamn

eller per e-post till atp.skattegrans(at)tulli.fi.


Lämna begäran om omprövning till Tullen inom utsatt tid

30 dagar

I andra ärenden än de som gäller återbetalning av tull eller eftergift av tull (t.ex. vid felavgift).

3 månader

Om du ansöker om ogiltigförklaring av tulldeklarationen med stöd av artikel 174 i unionstullkodexen (tidigare art. 237). Till exempel vid retur av varor beställda på nätet.

12 månader

Om du ansöker om omprövning med stöd av artikel 116 b i unionstullkodexen (tidigare art. 238). Till exempel ett företags varor som returneras eftersom de är defekta eller inte uppfyller villkoren i avtalet.                                      

3 år

Om du ansöker om återbetalning/eftergift med stöd av artikel 116 a, c eller d i unionstullkodexen (tidigare art. 236) eftersom tull tagits ut med ett för stort belopp, för att myndigheterna har begått ett fel eller av rättviseskäl.


Bestämmelserna om återbetalning och eftergift av tull och om uppbörd av tull i efterhand finns i Europeiska unionens reviderade tullkodex (UTK). 


Läs mer

Se mer detaljerad information om ändringssökande på sidorna för företag:

 

Ta kontakt

Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag