Hoppa till innehåll

Gåvoförsändelser från utlandet

En privatperson kan från utlandet sända varor som gåvor, dvs. i icke-kommersiellt syfte, till en annan privatperson i Finland. Mottagaren får alltså varorna utan penningersättning eller annan ersättning. Välj området från vilket gåvan har sänts och läs anvisningarna om förtullning, tullar och skatter.

Mottagaren av gåvoförsändelsen ska kunna ge Tullen en utredning över gåvan och dess värde. Begär en skriftlig utredning om försändelsens värde av den som skickar gåvan innan du påbörjar förtullningen.

Förutsättningar för att en gåva ska vara tull- och skattefri

 • en privatperson skickar en försändelse till en annan privatperson utan betalning av något slag
 • försändelserna är sporadiska
 • försändelserna innehåller endast sådana varor som är avsedda för mottagarnas eller deras familjers personliga bruk
 • varorna får inte till sin karaktär eller mängd antyda kommersiellt syfte.

Notera att:
- en vara som har beställts och betalats på internet för att skickas till en annan person inte är en sådan gåva som avses här.
- t.ex. priser, gåvor och affärsgåvor som skickas av företag är skattepliktiga.
- gåvor som företag beställer till sina kunder eller anställda är skattepliktiga.
- lagstiftningen innehåller inga tull- och skattelättnader för gåvor som erhålls med anledning av en viktig bemärkelsedag.

Välj området från vilket gåvan har sänts

Från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde Från EU:s tull- och skatteområde Från EU:s tullområde men utanför dess skatteområde

Gåvor från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde förtullas oavsett deras värde

 

Du behöver vanligtvis inte betala skatter (tull, mervärdesskatt och punktskatt) för en gåvoförsändelse som du har mottagit från ett område utanför EU, om

 • försändelsen inte är förknippad med någon betalning eller något kommersiellt syfte
 • försändelserna är av tillfällig natur, och inte upprepade
 • försändelserna innehåller varor som är avsedda för mottagarens eller hans/hennes familjs personliga bruk
 • värdet på gåvoförsändelsen inte överskrider 45 euro.

Annat att beakta om gåvoförsändelsen kommer från ett område utanför EU

Utöver värdegränsen på 45 euro finns det även kvantitativa begränsningar för tullfriheten av gåvoförsändelser som innehåller alkohol och alkoholdrycker samt tobaksprodukter.

Därtill ska man beakta tull- och skattefrihetens maximigränser för gåvornas värde och för vissa produkters mängd. Se mer detaljerad information under alternativen nedan.

Tobaksprodukter Alkoholdrycker Parfymer och eau de toilette-produkter Livsmedel Kaffe och te Bröllopsgåva

Tobaksprodukter

Mervärdesskatt och punktskatt uppbärs alltid när en gåvoförsändelse innehåller cigaretter, cigariller, cigarrer eller pip- och cigarettobak, oavsett deras värde eller mängd.

Som gåva får du dock tullfritt ta emot nedan angivna mängder tobaksprodukter, förutsatt att värdegränsen på 45 euro inte överskrids.

Maximigränserna för tullfrihet för tobaksprodukter

 • 50 cigaretter ELLER
 • 25 cigariller (cigarrer som väger högst 3 gram per styck) ELLER
 • 10 cigarrer ELLER
 • 50 gram pip- och cigarettobak.

Om du får tobaksprodukter som gåva så ska de alltid förtullas.

Hur förtullar jag en gåva?

Allt mottagande av snus, även som gåva, är förbjudet.

Alkoholdrycker

Mervärdesskatt och punktskatt uppbärs alltid när en gåvoförsändelse innehåller alkohol eller alkoholdrycker, oavsett deras värde eller mängd.

Maximigränserna för tullfrihet för alkoholdrycker

 • 1 liter destillerade drycker och alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt på mer än 22 volymprocent

ELLER

 • 1 liter destillerade drycker, alkoholhaltiga drycker och aperitifer, som baserar sig på vin eller alkohol, taffia, sake, starkviner eller liknande drycker, med en alkoholhalt på högst 22 volymprocent, mousserande viner eller ett proportionellt urval av dessa produkter OCH
 • 2 liter icke-mousserande viner, dvs. röd-, vit- och roséviner.

Med alkoholdrycker avses drycker som är avsedda att förtäras och som innehåller mer än 1,2 volymprocent etylalkohol. En privatperson får inte från utlandet ta emot en gåvoförsändelse bestående av alkoholhaltigt ämne som innehåller mer än 80 volymprocent etylalkohol, oberoende av hur ämnet är förpackat, vilka märkningar förpackningen har eller hur ämnet används.

Om du får alkoholdrycker som gåva så ska de alltid förtullas.

Hur förtullar jag en gåva?

Parfymer och eau de toilette-produkter

Som gåva får du tullfritt ta emot parfymer och eau de toilette-produkter, förutsatt att värdegränsen på 45 euro inte överskrids.

Maximigränserna för tullfrihet och mervärdesskattefrihet för parfymer

 • 50 gram parfym ELLER
 • 0,25 liter eau de toilette-produkter.

Hur förtullar jag en gåva?

Skattepliktig gåva

 

Livsmedel

Förutsättningen för tullfrihet och mervärdesskattefrihet i fråga om gåvoförsändelser som tagits emot från ett land utanför EU och som innehåller livsmedel är att värdegränsen på 45 euro inte överskrids.

Införseln av livsmedel har begränsats på grund av risken för spridning av djursjukdomar. Livsmedel som förs in av resande, livsmedel som mottas som gåvoförsändelser och livsmedel som beställs på nätet omfattas alla av samma importrestriktioner.

Huvudregeln är att du inte får föra in eller motta t.ex. kött, köttprodukter, mjölk eller mjölkprodukter från länder utanför EU. Fiskeriprodukter får du föra in eller ta emot högst 20 kg (eller en urtagen fisk).

Som gåva får du dock ta emot exempelvis

 • choklad
 • sötsaker
 • kex
 • bröd och
 • kakor,

förutsatt att de inte blandats eller fyllts med köttprodukter.

Läs mer: Livsmedel

 

Kaffe och te samt extrakt och essens av kaffe och te

Tullfrihet och skattefrihet tillämpas upp till ett värde på högst 45 euro per försändelse.

Kaffe och te samt extrakt och essens av dem som ingår i en gåvoförsändelse är momsfria endast inom följande gränser:

 • högst 500 gram kaffe ELLER 200 gram kaffeextrakt och -essens
 • högst 100 gram te ELLER 40 gram teextrakt och -essens.

Skattepliktig gåva

 

Bröllopsgåva

Tull- och skattebehandlingen av bröllopsgåvor som tas emot är den samma som för övriga gåvoförsändelser, bortsett från följande undantag.

När du på grund av giftermål flyttar din normala (stadigvarande) bostad från ett land utanför EU (s.k. tredjeland) till EU:s tullområde, kan du tullfritt ta emot bröllopsgåvor från personer som är stadigvarande bosatta i områden utanför EU:s tullområde.

Värdet på varje bröllopsgåva som beviljats tullfrihet får vara högst 1 000 euro. Tullfriheten av sådana bröllopsgåvor omfattas också av följande villkor och restriktioner

 • tullfriheten gäller inte för tobak, tobaksprodukter eller alkoholprodukter
 • mottagaren av gåvan ska före sin flyttning till EU:s tull- och skatteområde ha bott utan avbrott minst tolv månader utanför EU:s tull- och skatteområde
 • mottagaren av gåvan ska visa upp ett äktenskapsintyg i samband med förtullningen
 • gåvorna får inte under en period på tolv månader överlåtas mot eller utan ersättning utan att tull och mervärdesskatt betalas för dem
 • bortsett från undantagsfall beviljas tullfrihet endast för varor som deklareras för övergång till fri omsättning tidigast två månader före den dag som har bestämts för bröllopet (förutsätter att ett av Tullen beviljat tillstånd till undantag uppvisas i samband med förtullningen samt att en säkerhet ställs) och senast fyra månader efter bröllopet (förutsätter att ett av Tullen beviljat tillstånd till undantag uppvisas i samband med förtullningen)
 • varor som beviljats tullfrihet omfattas av en överlåtelsebegränsning på 12 månader.

Importen av dessa tullfria bröllopsgåvor är momsfri.

En bil eller motorcykel som man fått som bröllopsgåva kan inte tas i bruk eller registreras i Finland innan bilskatt har betalats för fordonet.

Överlåtelsebegränsning

Tills tolv månader har förflutit från den dag då deklarationen för övergång till fri omsättning togs emot får varor som har beviljats befrielse från importtullar inte lånas ut, pantsättas, hyras ut eller överlåtas, vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt, utan att detta först har anmälts till Tullen.

Varje utlåning, pantsättning, uthyrning eller överlåtelse före utgången av tidsperioden ska medföra betalning av tillämpliga importtullar för de berörda varorna till den tullsats som gäller den dag då utlåningen, pantsättningen, uthyrningen eller överlåtelsen äger rum, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av Tullen.

Skattepliktig gåva

 

Gåvor från EU:s tull- och skatteområde

Som privatperson kan du ta emot gåvor som har skickats till dig av en annan privatperson inom EU:s skatteområde direkt till ditt hem utan att du behöver förtulla varorna. På varor som tillverkats i ett annat land inom EU:s skatteområde eller som förtullats i ett annat land inom EU:s skatteområde uppbärs inte mervärdesskatt vid import i Finland. Tull uppbärs inte heller för dessa försändelser. Om du får alkoholdrycker eller tobaksprodukter som gåva ska du läsa dessa anvisningar:

Gåvor från EU:s tullområde men utanför dess skatteområde

Det finns områden som hör till EU:s tullområde, men inte till dess skatteområde. Sådana områden är t.ex. Kanarieöarna. Gåvor som sänds till Finland från dessa områden är skattepliktiga om deras värde överskrider 45 euro.

Skattefriheten för parfymer, eau de toilette-produkter, kaffe och te omfattas också av mängdbegränsningar.

Mervärdesskatt och punktskatt uppbärs alltid när en gåvoförsändelse innehåller cigaretter, cigariller, cigarrer, pip- och cigarettobak, alkohol eller alkoholdrycker.

Skattepliktiga gåvor som sänds från områden inom EU:s tullområde och utanför skatteområdet ska förtullas, och mervärdesskatt uppbärs på dem, på samma sätt som på inköp från nätbutiker. 

 

Hur förtullar jag en gåva?

Vad är förutsättningarna för en gåva?

 

 

 

 


Beakta följande

Förtulla försändelsen i tjänsten för importförtullning för privatpersoner. Välj ”Jag vill förtulla en gåva som skickats av en privatperson”.

För att du ska kunna förtulla gåvan måste du veta vad gåvan innehåller och vad dess värde är samt ha dess ankomstavi.

Du behöver dock inte betala importskatter om det är fråga om en tull- och skattefri gåva.

Läs mer: Tullklarering av en gåva.

 

 


Om du inte vet vilka gåvor försändelsen innehåller eller deras värde, fråga avsändaren. Utan dessa uppgifter kan du inte förtulla försändelsen.

Om det behövs, be att avsändaren uppger försändelsens innehåll och värde, t.ex. ”bok 20 USD”. Om gåvan är egentillverkad, be avsändaren om en uppskattning av dess värde, t.ex. ”handstickade sockor 10 USD”.  Värdet kan motsvara det pris som gåvan kunde säljas för i avsändningslandet. 
Annanstans på denna webbplats


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning