Anvisningar och meddelanden gällande moms på bilskatt

Helsingfors tingsrätts dom nr 18/3379, 23.1.2018

Helsingfors tingsrätt har i sin dom nr 18/3379 av den 23 januari 2018 ansett att preskriptionstiden för skadeståndsfordran gällande uppbördssystemet för mervärdesskatt på bilskatt har avbrutits i och med att skattebesvären anförts och ansökan om återbrytande av dom gjorts. Finska staten har ansökt om tillstånd till fortsatt handläggning av beslutet hos Helsingfors hovrätt. Helsingfors hovrätt fattade den 30 maj 2018 beslut dnr S 18/656 där hovrätten beviljade finska staten tillstånd till fortsatt handläggning i ärendet. Ärendet kan komma att behandlas ända upp i högsta domstolen. Grunderna för avgörande i högsta förvaltningsdomstolens beslut kommer i sinom tid att tillämpas i alla motsvarande ärenden, om utgången i rättstvisten i fråga är negativ med tanke på finska staten.

Högsta domstolens beslut nr 2474, 12.12.2017

Högsta domstolen gav den 12 december 2017 sitt beslut nr 2474 genom vilket domstolen avslog ansökan om besvärstillstånd gällande Åbo hovrätts dom nr 532 av den 13 juni 2017. Därför har Åbo hovrätts dom blivit det slutliga och lagakraftvunna domstolsavgörandet i ärendet. Detta betyder att om ett yrkande på skadestånd gällande mervärdesskatt på bilskatt har lämnats senare än den 19 mars 2012 ska yrkandet avslås som preskriberat.

Åbo hovrätts dom 13.6.2017

Åbo hovrätt gav den 13 juni 2017 en dom enligt vilken preskriptionstiden för statens skadeståndsskuld hade börjat från EG-domstolens dom av den 19 mars 2009 i målet C-10/08. Därför är de som efter den 19 mars 2012 i motsvarande fall yrkat på skadestånd av staten enligt grunderna för avgörande i domen inte berättigade till skadestånd för den mervärdesskatt som tagits ut på bilskatt i samband med import av fordon. Därför ansåg hovrätten att statens skuld hade preskriberats och att talan därför skulle förkastas och staten befrias från all skadeståndsskyldighet i det fall gällande skadeståndsyrkande som den 16 juli 2013 anhängiggjorts i behörig tingsrätt.

Åbo hovrätts dom av den 13 juni 2017 upphäver Egentliga Finlands tingsrätts mellandom av den 6 februari 2015 i samma ärende.

Beakta följande

Enligt högsta domstolens avgörande av 3.5.2016 hade preskriptionstiden för skadeståndsyrkandet börjat löpa tidigast 19.3.2009, då EU-domstolen uttryckligen konstaterade att den särskilda mervärdesskatten på bilskatten är diskriminerande mot privata importörer av bilar och därmed i strid med unionsrätten. När man i det fall som avgörandet gäller hade yrkat på skadestånd 17.3.2011, hade tidsfristen på tre år för skadeståndsyrkandet inte preskriberats. Det finns cirka 60 motsvarande skadeståndsyrkanden under handläggning i allmänna domstolar.

Högsta domstolens dom avgör dock inte preskriptionen av de över 10 000 skadeståndsyrkanden som har framförts direkt till Tullen senare än inom tre år från EU-domstolens dom av 19.3.2009 gällande den särskilda mervärdesskatten på bilskatten, dvs. efter 19.3.2012. I fråga om dessa skadeståndsyrkanden gav Åbo hovrätt den 13 juni 2017 en dom som preciserar verkningarna av preskription. Enligt domen hade preskriptionstiden för statens skadeståndsskuld börjat från EG-domstolens dom av den 19 mars 2009 i målet C-10/08. Därför är de som efter den 19 mars 2012 i motsvarande fall yrkat på skadestånd av staten enligt grunderna för avgörande i domen inte berättigade till skadestånd för den mervärdesskatt som tagits ut på bilskatt i samband med import av fordon.


Åbo hovrätt gav den 13 juni 2017 en dom enligt vilken preskriptionstiden för statens skadeståndsskuld hade börjat från EG-domstolens dom av den 19 mars 2009 i målet C-10/08. Därför är de som efter den 19 mars 2012 i motsvarande fall yrkat på skadestånd av staten enligt grunderna för avgörande i domen inte berättigade till skadestånd för den mervärdesskatt som tagits ut på bilskatt i samband med import av fordon.

Om högsta domstolen beviljar besvärstillstånd i ärendet och om ärendet kommer att behandlas i högsta domstolen är Åbo hovrätts dom av den 13 juni 2017 inte lagakraftvunnen. Då avgörs verkningarna av preskription enligt de grunder för avgörande som kommer att ingå i högsta domstolens framtida dom i ärendet. Tullen kommer att på tjänstens vägnar tillämpa dessa grunder på anhängiga skadeståndsyrkanden.


Egentliga Finlands tingsrätt gav den 6 mars 2015 en mellandom om preskription av skadeståndsfordran gällande mervärdesskatt på bilskatt.

Domstolen förkastade genom mellandomen statens påståenden om att skadeståndsfordran hade preskriberats. I fallet i fråga hade kärandens beskattningsbeslut fastställts den 13 oktober 2003 och talan mot staten hade väckts den 17 juli 2013.

Domstolsbehandlingen fortsätter för huvudmålets del på det sätt som tingsrätten senare meddelar. Ändring i mellandomen får sökas först när ändring söks i det slutliga avgörandet i målet.

Åbo hovrätts dom av den 13 juni 2017 upphäver Egentliga Finlands tingsrätts mellandom av den 6 februari 2015.


Om skadeståndsyrkandet har skickats per e-post, bekräftar Tullens registratorskontor det som mottaget med följande e-postmeddelande: ”Tullin kirjaamo Helsingissä on vastaanottanut viestinne” (Tullens registratorskontor i Helsingfors har tagit emot Ert meddelande). När du får detta meddelande vet du att skadeståndsyrkandet har tagits emot.

Om skadeståndsyrkandet har skickats till Tullen per post kan du kontakta Tullens registratorskontor per telefon eller e-post och fråga om det kommit fram. För e-postsvaret sparas en skriftlig bekräftelse.

När ett stort antal personer kontaktar Tullens registratorskontor kan detta överbelasta registratorskontoret. Vänligen förbered dig på att det kan ta en tid innan du får svar.

E-postadressen till registratorskontorets kundbetjäning är kirjaamo(at)tulli.fi och telefonnumret är 0295 527 000.


Den skattskyldige ska själv söka skadestånd. Tullen kommer inte att på tjänstens vägnar börja handlägga dessa ärenden som skadeståndsyrkanden, eftersom det inte finns någon lagstiftningsgrund för handläggning av skadeståndsärenden på tjänstens vägnar.

I lagen om preskription av skulder föreskrivs om en absolut preskriptionstid för skadestånd. Denna tid är tio år från den händelse som orsakat skadan, dvs. från den tidpunkt då personen betalat ett bilskattebeslut genom vilket Tullen uppburit mervärdesskatt på bilskatt av personen i samband med import av fordonet. Därför prövar Tullen  inte längre nya skadeståndsyrkanden som gäller uppbörden av mervärdesskatt på bilskatt.


För beskattningsbeslut använde Tullen före år 2006 ett bilbeskattningssystem som inte längre är i bruk. Tullen har en databas som innehåller uppgifterna i beskattningsbesluten, men databasen har inte ett sådant användargränssnitt som tulltjänstemän skulle kunna använda för att kolla uppgifter. Det går inte heller att sökas enskilda beskattningsbeslut i pappersarkivet om man inte har transaktionskoden för bilskattebeslutet.

Därför önskar Tullen att de skattskyldiga i detta skede inte ställer frågor om närmare uppgifter gällande sina egna bilskattebeslut. Om skadestånd i något skede kommer att betalas, kommer Tullen att genom datatekniska lösningar, med hjälp av de skattskyldigas personbeteckningar och FO-nummer, reda ut uppgifterna i varje skattskyldiges beskattningsbeslut och de belopp av moms på bilskatt (elv) som tagits ut.

I genomsnitt har cirka 800 euro per bilskattebeslut tagits ut i moms på bilskatt för de fordon som beskattats som begagnade.


Enligt 7 § i räntelagen (1982/633) ska på skadestånd betalas dröjsmålsränta från den tidpunkt då 30 dagar förflutit från den dag då borgenären framställde sitt krav samt lade fram sådan utredning angående ersättningens grund och belopp som skäligen kan krävas av borgenären med beaktande även av gäldenärens möjligheter att skaffa utredning.

Referensräntan enligt räntelagen är 0,5 % för tiden 1.7–31.12.2013. Dröjsmålsräntan för denna tidsperiod är därmed 7,5 % per år (referensräntan förhöjd med en tilläggsränta på 7 procentenheter enligt 4 § i räntelagen).


Eftersom bestämmelserna om preskription av skuld i det här fallet lämnar rum för tolkning, tar Tullen inte ställning till saken förrän allmänna domstolar har gett lagakraftvunna avgöranden i frågorna.

Åbo hovrätt gav den 13 juni 2017 en dom enligt vilken preskriptionstiden för statens skadeståndsskuld hade börjat från EG-domstolens dom av den 19 mars 2009 i målet C-10/08. Därför är de som efter den 19 mars 2012 i motsvarande fall yrkat på skadestånd av staten enligt grunderna för avgörande i domen inte berättigade till skadestånd för den mervärdesskatt som tagits ut på bilskatt i samband med import av fordon.

Om högsta domstolen beviljar besvärstillstånd i ärendet och om ärendet kommer att behandlas i högsta domstolen är Åbo hovrätts dom av den 13 juni 2017 inte lagakraftvunnen.


När Tullen har tagit ut moms på bilskatt, har den handlat enligt den då gällande nationella lagstiftningen som tillämpas i ärendet samt enligt högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis. I lagen om återbäring i vissa fall av den skatt på bilskatten som är av samma storlek som mervärdesskatten (822/2009) begränsades återbäringarna till de bilskattebeslut för vilka tiden för ändringssökande på 3 år enligt bilskattelagen ännu inte hade gått ut när EG-domstolen den 19 mars 2009 utfärdade sin dom i mål C-10/08 gällande moms på bilskatt (elv).


Tiden för ändringssökande är tre år från början av kalenderåret efter det år då bilskattebeslutet fattades. Tiden för sökande av rättelse eller ändring i de bilskattebeslut som fattades under åren 2002–2005 har gått ut, och Tullen kan inte längre pröva ärendet genom administrativt ändringssökande. Den skattskyldige borde alltså ha lämnat in ett skadeståndsyrkande gällande moms på bilskatt (elv) – antingen med Tullens blankett eller med ett fritt formulerat yrkande – inte ett rättelseyrkande eller besvär över bilskattebeslut.

Om den skattskyldige efter tiden för ändringssökande inlämnar ett rättelseyrkande gällande moms på bilskatt, anser Tullen att yrkandet är ett skadeståndsyrkande, om det inte framgår av rättelseyrkandet att man vill att ärendet handläggs uttryckligen i ett administrativt förfarande. I fråga om rättelseyrkanden som handläggs i ett administrativt förfarande kommer det att fattas beslut om att lämna ärendet utan prövning, och dessa beslut kan överklagas hos en förvaltningsdomstol.


Man kan väcka talan mot finska staten vid Helsingfors tingsrätt. Bestämmelserna om allmänt forum utgår från att ett yrkande mot staten prövas av den tingsrätt inom vars domkrets den statliga myndighet som för statens talan finns. Därtill kan ett yrkande mot staten också prövas av den tingsrätt inom vars domkrets käranden har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort.


Skadestånd kan sökas av den som tidigare i egenskap av fordonets importör och skattskyldig genom bilskattebeslut ålagts betala moms på bilskatt och som inte har kunnat dra av momsen i sin egen mervärdesbeskattning. Vem som äger fordonet har alltså ingen betydelse i ärendet.


Bilbeskattningen flyttade från Tullen till Skatteförvaltningen den 1 januari 2017. Då överfördes bilbeskattningen, oavslutade fall av ändringssökande och rättelse av bilskattebeslut samt personer som har hand om bilbeskattningen till Skatteförvaltningen.

Tullen har fortfarande hand om bevakning och brottsutredning gällande bil- och punktbeskattningen. Tullen har också behörighet inom bilbeskattningen i vissa situationer, t.ex. vid import av fordon från länder utanför EU. Därtill svarar Tullen för handläggning av skadeståndsärenden avseende mervärdesskatt som tagits ut i på bilskatt samt för svaromål på skadeståndstalan.

Mera information finns på Skatteförvaltningens webbplats.

 


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning