Läkemedel

Du kan vanligtvis ta med de recept- och egenvårdsläkemedel som du behöver på resan.

Huruvida ett läkemedel omfattas av införselrestriktioner beror på om det enligt finsk klassificering är fråga om ett egenvårdspreparat, receptbelagt läkemedel, narkotiskt läkemedel eller veterinärmedicinskt läkemedel. Restriktionerna varierar också beroende på från vilket land du anländer till Finland. Restriktionerna är färre inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Får man skicka läkemedel?  Veterinärmedicinska läkemedel


Anvisningar till resande

Du reser bort från Finland

Du kan vanligtvis ta med de recept- och egenvårdsläkemedel som du behöver på resan. De flesta länder har dock egna restriktioner när det gäller införsel av läkemedel. Finska tullen är inte förtrogen med andra länders bestämmelser och därför ska du på förhand ta reda på vilka dessa är, t.ex. från destinationslandets myndigheter.

 • Ta med dina recept, en patientanvisning utskriven av läkaren eller en sammanställning av recepten.
 • Transportera läkemedlen i sin originalförpackning i ditt handbagage. Om du använder dosett ska du åtminstone ha läkemedelsförpackningen med dig.
 • Du kan endast föra med dig egna läkemedel som ordinerats till dig.

Läs mer om läkemedel och utlandsresor

Fimea |  Kanta.fi

Back to top

Du anländer till Finland från ett EES-land

Du kan för eget bruk föra in läkemedelspreparat (recept- och egenvårdsläkemedel) i en mängd som högst motsvarar ett års förbrukning.

 • Ta med dina recept, en patientanvisning utskriven av läkaren eller en sammanställning av recepten.
 • Transportera läkemedlen i sin originalförpackning i ditt handbagage. Om du använder dosett ska du åtminstone ha läkemedelsförpackningen med dig.
 • Du kan endast föra med dig egna läkemedel som ordinerats till dig.

Läs mer om läkemedel och utlandsresor

Fimea Kanta.fi

Undantag: Undantag till detta utgör läkemedel som klassificeras som narkotika. Läs anvisningarna om dem på Fimeas webbplats.

Back to top

Du anländer till Finland från ett område utanför EES

 • Du kan för eget bruk föra in en mängd läkemedelspreparat som motsvarar högst tre månaders förbrukning.
 • Du får inte föra in icke-registrerade homeopatiska eller antroposofiska preparat. Läs mer om växtbaserade läkemedel och homeopatiska preparat på Fimeas webbplats.

Gör så här

 • Ta med dina recept, en patientanvisning utskriven av läkaren eller en sammanställning av recepten.
 • Transportera läkemedlen i sin originalförpackning i ditt handbagage. Om du använder dosett ska du åtminstone ha läkemedelsförpackningen med dig.
 • Du kan endast föra med dig egna läkemedel som ordinerats till dig.

Läs mer om läkemedel och utlandsresor

Fimea |  Kanta.fi

Back to top

Du för med dig narkotiska läkemedel som inverkar på centrala nervsystemet

Ta reda på bestämmelserna från destinationslandet. Om du reser till Schengenländer* och för med dig vissa HCI-läkemedel som inverkar på centrala nervsystemet, psykotropiska ämnen eller läkemedel som innehåller narkotika, ska du ha ett Schengenintyg med dig. Ett sådant får du från apoteket.

Läs mer i Kanta-tjänsten

Om du inte vet om ditt läkemedel har klassificerats som narkotika, ska du kontrollera detta från ett apotek eller Fimea.

*Schengenländerna: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike

Back to top

Du köper läkemedel på resan

Varje land fastställer själv vilka preparat som anses vara läkemedelssubstanser där. Säkerställ därför att läkemedlet du tänker köpa är ett receptfritt preparat i Finland, eller behöver du ett recept för dess införsel, eller har produkten klassificerats som narkotika. 

Blev du sjuk på utlandsresan och ordinerades ett recept?

Kontrollera när du återvänder till Finland att läkemedelspreparatet som du ordinerats har klassificerats som ett läkemedel i Finland, och inte t.ex. som narkotika. Be också läkaren om en patientanvisning och ett recept på engelska.

Införselbestämmelserna varierar beroende på varifrån och hurdana läkemedel du för in. Bekanta dig med de mer detaljerade anvisningarna om köp av läkemedel utomlands.

Bekanta dig också med värdegränserna för skattefri resandeinförsel på Tullens webbplats.  

Back to top

Kontrollera dessa hos Fimea

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea, ansvarar för övervakningen och klassificeringen av läkemedel. Kontrollera hos Fimea vilka restriktioner och bestämmelser som gäller för läkemedel.


Tullkontroll av läkemedel

Läkemedel och recept behöver endast på begäran visas upp för Tullen. 
Hur ska jag göra vid tullen?

Frågor om läkemedel

Ja, det kan du. Nikotinpåsar klassificeras fr.o.m. den 4 april 2023 inte längre som läkemedel. Läs mera i vårt meddelande: Nikotinpåsar klassificeras inte längre som läkemedel (4.4.2023)

Beakta dock att Fimeas ändrade riktlinje inte påverkar nikotinpåsar som används i munhålan, när de  är avsedda att användas som läkemedel och beviljats försäljningstillstånd som läkemedel. Dessa nikotinpreparat marknadsförs t.ex. för att användas vid avvänjning från tobak och vid behandling av abstinenssymptom.

Punktskatt på tobak ska betalas för rökfria nikotinprodukter från och med den 1 januari 2024. Läs mer om tobaksskatt på Skatteförvaltningens webbplats.


Om det aktiva ämnet i preparatet nämns i någon av källorna nedan, är det sannolikt att preparatet är ett läkemedel. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) ger vid behov mera information om klassificeringen.

Andra restriktioner:


I Finland godkänns recept som är på finska eller svenska. När du återvänder från en resa och har med dig ett recept på något annat språk för läkemedel du medför så är du skyldig att vid behov ge Tullen en redogörelse för innehållet i receptet.

Om du vet att du ska resa utomlands, lönar det sig att i Finland be om att få receptet på engelska. Be också om att få receptet på engelska om du insjuknar under en utlandsresa och ordineras ett recept för behandling av sjukdomen.

Om du är på väg på resa till ett EU- eller EES-land eller Schweiz, och du vet att du kommer att köpa läkemedel där, kan den som ordinerar läkemedlet skriva ut ett recept till dig som heter ”Recept för inköp utomlands”. Det lönar sig också att be om ett motsvarande recept om du insjuknar i dessa länder och behöver där ett recept för behandling av sjukdomen. Receptet är på engelska. Be din läkare om närmare information.

Mera information:

 


Nej, det får du inte. En resande ska föra med sig sina egna mediciner i sitt eget bagage. Läkemedelspreparat som ordinerats med recept är alltid personliga och ska innehas av den person som de ordinerats till.


Läkemedelspreparat har alltid en försäljningsförpackning och en bipacksedel samt eventuellt en blisterförpackning. Du ska ha dessa med på resan. Detta snabbar upp övervakningen och underlättar identifieringen av produkten.


Ja, det kan du. Du måste dock själv be din läkare skriva ut ett recept till dig som heter ”Recept för inköp utomlands”, som godtas annanstans i Europa. Läkemedelspreparatet ska också ha ett försäljningstillstånd i landet varifrån du köper det.

Som resandeinförsel får du från ett EES-land till Finland föra in läkemedelspreparat i en mängd som motsvarar högst ett års förbrukning. Per post får du från ett EES-land beställa läkemedelspreparat i en mängd som motsvarar högst tre månaders förbrukning.

Mera information får du från Social- och hälsoministeriets webbsida Europeisk läkemedelsförskrivning eller från webbplatsen EU-hälsovård.fi.


Varje land fastställer själv på nationell nivå vilka ämnen som där klassificeras som läkemedelssubstanser. I Finland är Fimea den ansvariga myndigheten som fastställer om ett ämne eller preparat är ett läkemedel och om det kräver recept. Vid klassificeringen tar man i beaktande ämnets sammansättning och användningsändamål, uppgifter som angetts vid marknadsföringen av preparatet samt vetenskapliga uppgifter.


Om du reser till Schengenländer och för med dig vissa läkemedel som huvudsakligen inverkar på centrala nervsystemet (HCI-läkemedel), psykotropiska ämnen eller läkemedel som innehåller narkotika, ska du ha ett Schengenintyg med dig. Visa läkemedlen du tänker ta med dig på resan på apoteket, där personalen kan berätta om du behöver Schengenintyg för dem. Med Schengenintyg kan privatpersoner bevisa sitt behov att ha med sig läkemedel som innehåller narkotika eller psykotropa ämnen under resor i Schengenområdet.

Du kan söka Schengenintyget på apotek. Läs mer om Schengenintyget och om hur du söker det på kanta.fi – Mediciner med på utlandsresan.


Om du köper preparat innehållande melatonin på nätet ta reda på preparatets dosering och användningsändamål. På så sätt säkerställer du att du inte begår ett läkemedelsbrott utan att veta om det. Ett melatoninpreparat kan klassificeras som läkemedel eller som kosttillskott. Kom ihåg att du inte kan beställa läkemedel från ett område utanför EES.

En tumregel: om dygnsdosen av preparatet innehåller högst 1,9 mg melatonin och preparatets användningssyfte är t.ex. att förkorta insomningstiden eller lindra symtomen vid jet lag, klassificeras preparatet vanligtvis som kosttillskott. Preparatets användningsändamål framgår av förpackningspåskrifterna och reklamen. Sådana kosttillskott ingriper Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea inte i.

Kom ihåg följande:

 • Preparat som innehåller melatonin och vars användningsändamål uppges vara behandling av sömnlöshet klassificeras alltid som receptbelagt läkemedel oavsett dygnsdosen.
 • Preparat vars dygnsdos melatonin är 2 mg eller mer klassificeras alltid som receptbelagt läkemedel.
 • Om du beställer ett starkt preparat eller ett preparat som är avsett för behandling av sömnlöshet, gör du dig skyldig till beställning av ett receptbelagt läkemedel utan recept.

Läs mer om melatonin på Eviras webbplats:
Nyckelord Läkemedel