Tobaksprodukter som del av flyttgods

Du flyttar från EU:s tull- och skatteområde Du flyttar från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde Du flyttar från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde Landskapet Åland

När du flyttar från EU:s tull- och skatteområde

När du flyttar från EU:s tull- och skatteområde är det Skatteförvaltningen som har hand om punktbeskattning av tobaksprodukter och därtill hörande rådgivning.

Gå till Skatteförvaltningens webbplats.

 

När du flyttar från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde

Tobaksprodukter som införs som flyttgods från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde till Fastlandsfinland eller landskapet Åland är inte tullfria, punktskattefria eller mervärdesskattefria. De ska anges i tulldeklarationen med egna varukoder, och importskatterna tas ut för dem. Läs mer om tullfrihet och skattefrihet för flyttgods.

Personer som flyttar till Finland kan i samband med sin ankomst till landet föra med sig tobaksprodukter på samma villkor som andra resande. Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter

 

När du flyttar från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde

När du flyttar till Finland från ett område som står inom EU:s tullområde men utanför EU:s skatteområde, t.ex. från Kanarieöarna uppbärs punktskatt och mervärdesskatt för de tobaksprodukter som ingår i flyttgodset. De ska anges i tulldeklarationen med egna varukoder. Läs mer om tullfrihet och skattefrihet för flyttgods.

Personer som flyttar till Finland kan i samband med sin ankomst till landet föra med sig tobaksprodukter på samma villkor som andra resande. Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter

 

Landskapet Åland

När du flyttar från landskapet Åland till Fastlandsfinland eller från Fastlandsfinland eller en annan EU-stat till landskapet Åland, uppbärs punktskatt och mervärdesskatt för de tobaksprodukter som ingår i flyttgodset. Ta kontakt med Mariehamns tull för mer information.

Personer som flyttar från landskapet Åland till Fastlandsfinland eller från Fastlandsfinland eller en annan EU-stat till landskapet Åland kan föra med sig tobaksprodukter på samma villkor som andra resande. Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter

 

Beakta följande

Om du flyttar till Finland från ett land utanför EU och din normala bostad har varit utanför EU:s tull- och skatteområde utan avbrott i minst 12 månader kan du beviljas tullbefrielse och momsbefrielse för flyttgods när också de övriga villkoren uppfylls.

Om du flyttar från ett land utanför EU till ett annat EU-land måste du tullklarera dina flyttsaker där. När du därefter flyttar till Finland sker flyttningen inom EU och dina flyttsaker behöver inte längre förtullas i Finland.

Läs mer: Jag flyttar till Finland från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde

 


Det kan du få, om din normala bostad har varit utanför EU:s tull- och skatteområde utan avbrott i minst 12 månader före din flyttning till Finland och när även de övriga villkoren för tull- och momsfrihet uppfylls.


Med totalreformen av tobakslagen genomfördes EU:s tobaksdirektiv (2014/40/EU).

Tobakslagen (549/2016) bereddes av social- och hälsovårdsministeriet, som har hand om den allmänna ledningen och styrningen av efterlevnaden av tobakslagen. Enligt tobakslagen är Tullen den verkställande myndigheten, som ska övervaka att de införselförbud och införselrestriktioner som föreskrivs i lagen följs. Tullens uppgifter omfattar också granskning och övervakning av EU:s inre trafik och införsel från Åland till övriga Finland.


Du kan föra in dina flyttsaker tull- och skattefritt inom 12 månader efter att du flyttat.

Läs mer: Jag flyttar till Finland från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde


I tobakslagen avses med

 • tobaksprodukter produkter som kan förbrukas och som helt eller delvis består av tobak (nicotiana). Nikotinvätska som används i elektroniska cigaretter regleras inte som tobaksprodukt utan i enlighet med en specialbestämmelse som nikotinvätska.
 • rökfria tobaksprodukter tuggtobak, tobak för användning i näsan, tobak för användning i munnen och andra tobaksprodukter som inte förbrukas via förbränning.
 • tobaksprodukter för rökning andra tobaksprodukter än rökfria tobaksprodukter. Sådana är till exempel cigaretter, cigarrer och rulltobak. I enlighet med tobaksdirektivet anses även tobak för vattenpipa vara tobaksprodukt för rökning när tobakslagen tillämpas.
 • röktillbehör ett tillbehör eller redskap som huvudsakligen är avsett att användas vid tobaksrökning eller för förberedelse till tobaksrökning. Till exempel cigarettpapper och pipor är röktillbehör.
 • cigarett en sådan tobaksrulle som avses i 4 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994)
 • cigarr en sådan tobaksrulle som avses i 3 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis.
 • cigarill en cigarr vars vikt per styck är högst tre gram.
 • rulltobak tobak som konsumenter eller detaljhandelsaffärer kan använda för att göra cigaretter. Tobak som kan användas både som rulltobak och genom vattenpipor ska anses vara rulltobak.
 • piptobak tobak som kan förbrukas via förbränning och uteslutande är avsedd för användning i pipa.
 • tobak för vattenpipa en tobaksprodukt som kan förbrukas enbart genom en vattenpipa.
 • tuggtobak en rökfri tobaksprodukt uteslutande avsedd att tuggas.
 • tobak för användning i näsan en rökfri tobaksprodukt som kan konsumeras via näsan.
 • tobak för användning i munnen alla tobaksprodukter för användning i munnen som helt eller delvis är framställda av tobak och som tillhandahålls i pulver- eller partikelform eller i någon kombination av dessa former, utom sådana som är avsedda att inhaleras eller tuggas.
 • örtprodukt för rökning ett tobakssurrogat som är framställt av växter och som kan förbrukas via förbränning. Produkten innehåller inte tobaksplanta utan andra växter, såsom örter eller frukter, och är avsedd att förbrukas via förbränning. Till exempel så kallade örtcigaretter samt tobaksfria örtblandningar för rökning i vattenpipa är örtprodukter för rökning.
 • elektronisk cigarett en produkt som kan användas för inandning av nikotinånga via ett munstycke eller en beståndsdel av en sådan produkt.
 • nikotinvätska vätska som innehåller nikotin och är avsedd för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett och som inte innehåller mer nikotin än 20 milligram per milliliter och inte ska användas för de ändamål som avses i 3 § 1 mom. i läkemedelslagen (395/1987).
 • nikotinfri vätska för förångning annan vätska än nikotinvätska som är avsedd för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett eller på något annat motsvarande sätt.
 • påfyllningsbehållare en behållare som innehåller nikotinvätska och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Nyckelord Tobak Åland