Tullens anvisningar till asylsökande som kommer till Finland

Bästa asylsökande. Tullen ger dig här anvisningar om tullklarering av flyttgods och andra varor, mottagande av varor och produkter som omfattas av restriktioner eller som är helt förbjudna samt beskattning av varor och produkter som tas emot.

Personligt flyttgods som skickas från ett område utanför EU ska förtullas

En person som flyttar från ett område utanför EU till Finland kan ofta föra in sitt personliga flyttgods tull- och skattefritt, men varorna ska tullklareras vid tullen. Be att avsändaren skickar dig en lista över varorna som sänds redan innan de sänds till Finland. Du behöver listan vid förtullningen.

Hur görs förtullningen i praktiken?

Du kan förtulla en försändelse som anlänt som postpaket eller frakt i Tullens deklarationstjänst för import (tjänsten är tillgänglig på finska och svenska), vid ett tullkontor eller så kan du ge tullklareringen i uppdrag åt en speditionsfirma. Notera att bl.a. flyttgods inte kan förtullas i deklarationstjänsten för import.

För webbförtullning behöver du en finsk personbeteckning och finska nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Om dessa saknas, kan du befullmäktiga en annan person att sköta förtullningen åt dig.

Vissa varor får inte tas emot ens som gåva

De restriktioner och förbud som gäller i Finland omfattar alla försändelser som skickas till Finland. Detta innebär att förbjudna varor inte får tas emot ens som gåva. Helt förbjudna produkter är till exempel läkemedel och läkemedelspreparat från ett område utanför EES, snus samt livsmedel såsom kött, köttprodukter, mjölk och mjölkprodukter från ett område utanför EU (med vissa undantag). Se EU- och EES-länderna på kartan.

Notera också att införseln av växter och frukter omfattas av restriktioner. Införsel av produkter av utrotningshotade djur och växter är ofta antingen förbjudet eller så krävs tillstånd.

För eget bruk kan man utan restriktioner ta emot till exempel följande livsmedel:

 • sötsaker, choklad, kex, och andra konfektyrer som inte blandats eller fyllts med köttprodukter
 • buljong och kryddor färdigpackade för slutkonsumenten.
 •  

Beakta följande

Du kan förtulla en försändelse som anlänt som postpaket i deklarationstjänsten för import (tjänsten är tillgänglig på finska och svenska) eller vid ett tullkontor.

Det är alltid mottagaren av postförsändelsen som ansvarar för tullklareringen av varan. Mottagaren ska göra förtullningen inom utsatt tid och inbetalningen ska synas på Tullens konto inom 20 dagar från ankomstdagen, annars skickas postförsändelsen automatiskt tillbaka till avsändaren.

Användning av deklarationstjänsten för import

För att använda deklarationstjänsten för import behöver du en finsk personbeteckning och finska nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Om dessa saknas, kan du befullmäktiga en annan person att sköta förtullningen åt dig i deklarationstjänsten för import. Tullklareringen kan också göras för en annan persons räkning. Notera att bl.a. flyttgods inte kan förtullas i deklarationstjänsten för import.

Posten transporterar och förvarar postförsändelserna samt skickar en ankomstavi till mottagaren om försändelserna som ska tullklareras. Alla postförsändelser som ska förtullas blir kvar i postens lager i Vanda, tills mottagaren har förtullat försändelsen och betalat importskatterna.

Kontakta alltid Posten om du har frågor gällande transporten av paketet, var det befinner sig eller frågor som gäller ankomstavin, för Tullen kan inte hjälpa dig med dessa frågor. Kom också ihåg Postens elektroniska tjänst för försändelseuppföljning. Postens telefonnummer är 020 451 5900.

Skötande av ärenden vid tullkontor

Du kan förtulla en postförsändelse vid vilket tullkontor som helst som sköter postförtullningar. Kom ihåg att kontrollera tullkontorens öppettider: Kontaktuppgifter.

När du sköter ärenden vid ett tullkontor, ska du ta med dig:

 • Postens ankomstavi
 • en orderbekräftelse eller ett kvitto på inköpet eller en redogörelse över gåvans värde och innehåll
 • ett identitetsbevis eller eventuellt dokument för kontroll av identitet.

Om det sammanlagda värdet på varorna i försändelsen inte överstiger 22 euro eller om försändelsen innehåller en gåva värd högst 45 euro från en privatperson, behöver man inte (dock med vissa undantag) lämna in någon tulldeklaration eller betala några skatter. Mottagaren måste dock skicka

 • en orderbekräftelse på inköpet eller en redogörelse över gåvan och dess värde
 • Postens ankomstnummer och
 • kontaktuppgifter

per e-post till lentoposti(at)tulli.fi för frisläppning av paketet.

Obs! Försändelser som innehåller till exempel tobaksprodukter eller alkoholdrycker måste alltid förtullas.


Mottagaren av fraktförsändelsen ska på eget initiativ tullklarera fraktförsändelsen som denne fått. Tullen tullklarerar alltså inte automatiskt försändelserna.

Innan du får de beställda varorna ska du tullklarera försändelsen och betala eventuella importskatter för varorna.

Användning av deklarationstjänsten för import

För att använda deklarationstjänsten för import behöver du en finsk personbeteckning och finska nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Om dessa saknas, kan du befullmäktiga en annan person att sköta förtullningen åt dig i deklarationstjänsten för import. Tullklareringen kan också göras för en annan persons räkning. Notera att bl.a. flyttgods inte kan förtullas i deklarationstjänsten för import.

Skötande av ärenden vid tullkontor

Du kan förtulla en fraktförsändelse vid det tullkontor som ligger närmast varans förvaringsplats. Tullen förvarar inte försändelser. Fråga vid behov fraktföraren i vilken stad varorna förvaras. Observera att tullkontoren har varierande öppettider! Se Kontaktuppgifter.

När du sköter ärenden vid ett tullkontor, ska du ta med dig:

 • ankomstavin du fått av fraktföraren
 • en orderbekräftelse eller ett kvitto på inköpet eller en redogörelse över gåvans värde och innehåll samt
 • ett identitetsbevis eller eventuellt dokument för kontroll av identitet.

 


Mottagaren ska i regel inge en tulldeklaration för varan som hen beställt och betala importskatterna för den, ofta tull och mervärdesskatt. Notera också att man i Finland därtill ska betala punktskatt på produkter som är punktskattepliktiga i Finland, såsom alkoholprodukter.

Notera också att det alltid är skattepliktigt att importera varor för försäljning eller för överlåtelse mot ersättning, och att sådan import ska anmälas till Tullen.

Mera användbar information om bl.a. restriktioner, flyttgods och nätbeställning hittar du på Tullens webbplats.

 


Tullklarering (= förtullning, inlämning av tulldeklaration) av en försändelse i Tullens deklarationstjänst för import förutsätter en finsk personbeteckning och finska nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Deklarationstjänsten för import kan användas på finska och svenska.

Om mottagaren av en försändelse inte har en finsk personbeteckning och nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort kan försändelsen tullklareras och skatterna betalas i deklarationstjänsten för import av en person som befullmäktigats till det. Fullmakten kan vara muntlig eller skriftlig. Om du vill kan du skriva ut och fylla i en färdig fullmakt för underskrift.

Exempel 1: Om ett minderårigt barn inte har nätbankskoder eller mobilcertifikat kan föräldern sköta tullklareringen åt barnet.

Exempel 2: Om mottagaren av försändelsen inte har en finsk personbeteckning kan någon annan person sköta tullklareringen åt mottagaren.

Personen som befullmäktigats att göra tullklareringen loggar in i Tullens deklarationstjänst för import med sina egna bankkoder och anger i mottagarens uppgifter sin egen personbeteckning och sitt namn.

Den verkliga mottagarens namn anges efter namnet på den som gör tullklareringen i fältet Mottagarens namn.

Posten levererar postförsändelser direkt till den mottagare som anges på försändelsen eller till mottagarens närpost, fastän tulldeklarationen lämnats in av en annan person. I fråga om fraktförsändelser utlämnar och levererar lagerhavaren försändelsen till mottagaren.


Notera att de restriktioner och förbud som gäller i Finland omfattar alla försändelser som skickas till Finland. Detta innebär att förbjudna varor inte får tas emot ens som gåva.

Helt förbjudna produkter är till exempel:

 • läkemedel och läkemedelspreparat från ett område utanför EES
 • narkotika
 • snus
 • livsmedel såsom kött, köttprodukter, mjölk och mjölkprodukter från ett område utanför EU (med vissa undantag)
 • upptagningar som kränker upphovsrätten, t.ex. piratkopior av CD- och DVD-skivor, dataspel och dataprogram

farliga föremål såsom knogjärn, stiletter, kaststjärnor, förlamande elvapen och elbatonger.

Notera också att införseln av växter och frukter omfattas av restriktioner. Införsel av produkter av utrotningshotade djur och växter är ofta antingen förbjudet eller så krävs tillstånd.

För eget bruk kan man utan restriktioner ta emot till exempel följande livsmedel:

 • kex, choklad och andra konfektyrer (inkl. sötsaker) som inte blandats eller fyllts med köttprodukter 
 • buljong och kryddor färdigpackade för slutkonsumenten.

Mer detaljerad information finns på Livsmedelsverkets webbplats.


Gåvoförsändelser som skickats av privatpersoner och vilkas värde är högst 45 euro är vanligtvis skattefria för mottagaren. Tull- och skattebeloppet grundar sig på den skickade varans pris i utlandet. För avsändaren av gåvan lönar det sig att skicka inköpskvittona till gåvomottagaren så att denne på begäran ska kunna bevisa gåvans värde för Tullen.

Om gåvoförsändelsens värde överskrider 45 euro, ska importskatter betalas för gåvan precis på samma sätt som för ett nätköp.

Notera att gåvoförsändelser omfattas av restriktioner och att det t.ex. för tobaks- och alkoholprodukter alltid uppbärs punktskatt och mervärdesskatt, vilka kan uppgå till betydliga belopp.


Skattebeloppet för en cigarettkartong som skickats som gåva kan vara över 70 euro

Du har fått en cigarettkartong som gåva från Irak. För cigarettkartongen, dvs. 200 cigaretter, som skickats till Finland uppbärs tull, tobaksskatt och mervärdesskatt. Skatterna som uppbärs för tobaksprodukter varierar en aning beroende på tobaksmärket som förs in.

Som cigarettkartongens tullvärde används beroende på märke cigaretternas genomsnittliga importpris 12,45-16,80 euro. Utgångspunkten är den att man inte har kännedom om cigaretternas anskaffningspris. Postavgifterna är 5 euro och de läggs till tullvärdet.

Den allmänna tullen som uppbärs för tobak är 57,60 %, som uppbärs från tullvärdet.

Tullbeloppet är 57,60 % av värdet på cigarettkartongen:

 (12,45 € + 5 €) x 0,576 = 10,05 euro.

 • Tullbeloppet för en kartong som skickats är minst 10,05 euro/kartong.

Tobaksskatten uppbärs utifrån det av Skatteförvaltningen fastställda detaljhandelspriset för kartongen. Detaljhandelspriset är 72,21–88,00 euro/kartong beroende på tobaksmärke under tidsperioden 1.1.–29.2.2020 .

 • För en kartong som skickats uppbärs alltid minst 56,55 euro i tobaksskatt.

Mervärdesskattebeloppet är 24 % av skattegrunden för mervärdesskatt vid import. Skattegrunden för mervärdesskatt utgörs av tullvärdet inklusive tull och tobaksskatt:

(17,45 € + 10,05 € + 56,55 €) x 0,24 = 20,17 euro.

 • För en kartong som skickats uppbärs minst 20,17 euro i mervärdesskatt.

För en cigarettkartong som skickats som gåva uppbärs sammanlagt minst 86,77 euro i skatter.

Mera information:

 


Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16.15

Vår tjänst är just nu ofta överbelastad, var vänlig och bekanta dig också med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag