Tullens anvisningar till asylsökande som kommer till Finland

Denna anvisning är avsedd för asylsökande som kommer till Finland. I anvisningen berättar vi hur du ska anmäla dina saker till Tullen när du flyttar till Finland eller då en gåva skickas till dig till Finland. Vissa saker går inte alls att skicka till Finland eftersom de omfattas av begränsningar eller är förbjudna. För vissa saker måste du betala skatt.

Flyttsaker från länder utanför EU ska förtullas

När du flyttar till Finland från ett land utanför EU behöver du i regel inte betala tullavgift eller skatt för dina flyttsaker. Sakerna måste dock förtullas, det vill säga de ska anmälas till Tullen. Be avsändaren om en lista över sakerna redan innan de skickas till Finland. Du behöver listan då du gör förtullningen. Observera att då tobaks- eller alkoholprodukter skickas till dig, ska du alltid betala skatt och tullavgift för dem. 

Hur förtullar jag?

När dina flyttsaker anländer till Finland får du en ankomstavi från transportföretaget. I ankomstavin står det att dina saker måste förtullas.

Du kan förtulla sakerna på tre olika sätt. Du kan besöka ett tullkontor, det vill säga göra anmälan tillsammans med en kundrådgivare. Du kan betala transportföretaget, som förtullar godset åt dig. Du kan också fylla i blanketterna själv och lämna in dem till Tullen. 

Dessutom ska du fylla i en separat försäkran för flyttsakstullfrihet (blankett 45r). Med den intygar du att dina saker uppfyller villkoren för flyttsaker. Då behöver inte tullavgift eller skatt betalas för sakerna.

1. Besök ett tullkontor

 • Vissa kontor kan du besöka direkt. 
 • För vissa av kontoren måste en tid bokas i förväg. Boka en tid via ett telefonsamtal eller e-post.
 • När du är på kontoret kan du fylla i blanketterna tillsammans med en kundrådgivare. Du måste fylla i blanketten 1143r. Dessutom ska du fylla i försäkran för flyttsakstullfrihet (blankett 45r).

Tullkontorens kontaktuppgifter

2. Transportföretaget sköter förtullningen åt dig

 • Läs anvisningarna i ankomstavin som du fick från transportföretaget.
 • Betala transportföretaget.

3. Gör förtullningen själv med blankett

Blanketter på Tullens webbplats

Försäkran för flyttsakstullfrihet 45r

Blankett 1143r och ifyllningsanvisning

Vissa saker får du inte ens ta emot som gåvor

Restriktionerna och förbuden gäller alla sändningar som kommer till Finland, även gåvor. Du får inte ta emot en gåva om den innehåller förbjudna varor.

Exempel på produkter som du inte får ta emot:

 • läkemedel som sänds från länder utanför EES-området
 • snus
 • livsmedel, såsom kött, köttprodukter, mjölk och mjölkprodukter, som kommer från länder utanför EU (det förekommer undantag i detta, till exempel mjölkchoklad). 

Även följande produkter omfattas av restriktioner eller du behöver tillstånd för att importera dessa:

 • växter
 • frukt
 • produkter som härstammar från utrotningshotade djur och växter.

Observera att om gåvan innehåller tobaksprodukter ska du alltid betala tobaksskatt och mervärdesskatt. Skatten kan vara stor, till och med tiotals euro.

Tobak i gåvoförsändelsen

Som gåva får du ta emot exempelvis följande livsmedel:

 • sötsaker, choklad
 • kex och övriga sockerbageriprodukter som inte har blandats med köttprodukter eller fyllts med dessa
 • buljonger och kryddor som är i färdiga förpackningar.

Kontrollera vilka länder som är EU- och EES-länder

Beakta följande

Du kan förtulla en försändelse som anlänt som postpaket i deklarationstjänsten för import (tjänsten är tillgänglig på finska och svenska) eller vid ett tullkontor.

Det är alltid mottagaren av postförsändelsen som ansvarar för tullklareringen av varan. Mottagaren ska göra förtullningen inom utsatt tid och inbetalningen ska synas på Tullens konto inom 20 dagar från ankomstdagen, annars skickas postförsändelsen automatiskt tillbaka till avsändaren.

Användning av deklarationstjänsten för import

För att använda deklarationstjänsten för import behöver du en finsk personbeteckning och finska nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Om dessa saknas, kan du befullmäktiga en annan person att sköta förtullningen åt dig i deklarationstjänsten för import. Tullklareringen kan också göras för en annan persons räkning. Notera att bl.a. flyttgods inte kan förtullas i deklarationstjänsten för import.

Posten transporterar och förvarar postförsändelserna samt skickar en ankomstavi till mottagaren om försändelserna som ska tullklareras. Alla postförsändelser som ska förtullas blir kvar i postens lager i Vanda, tills mottagaren har förtullat försändelsen och betalat importskatterna.

Kontakta alltid Posten om du har frågor gällande transporten av paketet, var det befinner sig eller frågor som gäller ankomstavin, för Tullen kan inte hjälpa dig med dessa frågor. Kom också ihåg Postens elektroniska tjänst för försändelseuppföljning. Postens telefonnummer är 020 451 5900.

Skötande av ärenden vid tullkontor

Du kan förtulla en postförsändelse vid vilket tullkontor som helst som sköter postförtullningar. Kom ihåg att kontrollera tullkontorens öppettider: Kontaktuppgifter.

När du sköter ärenden vid ett tullkontor, ska du ta med dig:

 • Postens ankomstavi
 • en orderbekräftelse eller ett kvitto på inköpet eller en redogörelse över gåvans värde och innehåll
 • ett identitetsbevis eller eventuellt dokument för kontroll av identitet.

Om det sammanlagda värdet på varorna i försändelsen inte överstiger 22 euro eller om försändelsen innehåller en gåva värd högst 45 euro från en privatperson, behöver man inte (dock med vissa undantag) lämna in någon tulldeklaration eller betala några skatter. Mottagaren måste dock skicka

 • en orderbekräftelse på inköpet eller en redogörelse över gåvan och dess värde
 • Postens ankomstnummer och
 • kontaktuppgifter

per e-post till lentoposti(at)tulli.fi för frisläppning av paketet.

Obs! Försändelser som innehåller till exempel tobaksprodukter eller alkoholdrycker måste alltid förtullas.


Mottagaren av fraktförsändelsen ska på eget initiativ tullklarera fraktförsändelsen som denne fått. Tullen tullklarerar alltså inte automatiskt försändelserna.

Innan du får de beställda varorna ska du tullklarera försändelsen och betala eventuella importskatter för varorna.

Användning av deklarationstjänsten för import

För att använda deklarationstjänsten för import behöver du en finsk personbeteckning och finska nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Om dessa saknas, kan du befullmäktiga en annan person att sköta förtullningen åt dig i deklarationstjänsten för import. Tullklareringen kan också göras för en annan persons räkning. Notera att bl.a. flyttgods inte kan förtullas i deklarationstjänsten för import.

Skötande av ärenden vid tullkontor

Du kan förtulla en fraktförsändelse vid det tullkontor som ligger närmast varans förvaringsplats. Tullen förvarar inte försändelser. Fråga vid behov fraktföraren i vilken stad varorna förvaras. Observera att tullkontoren har varierande öppettider! Se Kontaktuppgifter.

När du sköter ärenden vid ett tullkontor, ska du ta med dig:

 • ankomstavin du fått av fraktföraren
 • en orderbekräftelse eller ett kvitto på inköpet eller en redogörelse över gåvans värde och innehåll samt
 • ett identitetsbevis eller eventuellt dokument för kontroll av identitet.

 


Mottagaren ska i regel inge en tulldeklaration för varan som hen beställt och betala importskatterna för den, ofta tull och mervärdesskatt. Notera också att man i Finland därtill ska betala punktskatt på produkter som är punktskattepliktiga i Finland, såsom alkoholprodukter.

Notera också att det alltid är skattepliktigt att importera varor för försäljning eller för överlåtelse mot ersättning, och att sådan import ska anmälas till Tullen.

Mera användbar information om bl.a. restriktioner, flyttgods och nätbeställning hittar du på Tullens webbplats.


Tullklarering (= förtullning, inlämning av tulldeklaration) av en försändelse i Tullens deklarationstjänst för import förutsätter en finsk personbeteckning och finska nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Deklarationstjänsten för import kan användas på finska och svenska.

Om mottagaren av en försändelse inte har en finsk personbeteckning och nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort kan försändelsen tullklareras och skatterna betalas i deklarationstjänsten för import av en person som befullmäktigats till det. Fullmakten kan vara muntlig eller skriftlig. Om du vill kan du skriva ut och fylla i en färdig fullmakt för underskrift.

Exempel 1: Om ett minderårigt barn inte har nätbankskoder eller mobilcertifikat kan föräldern sköta tullklareringen åt barnet.

Exempel 2: Om mottagaren av försändelsen inte har en finsk personbeteckning kan någon annan person sköta tullklareringen åt mottagaren.

Personen som befullmäktigats att göra tullklareringen loggar in i Tullens deklarationstjänst för import med sina egna bankkoder och anger i mottagarens uppgifter sin egen personbeteckning och sitt namn.

Den verkliga mottagarens namn anges efter namnet på den som gör tullklareringen i fältet Mottagarens namn.

Posten levererar postförsändelser direkt till den mottagare som anges på försändelsen eller till mottagarens närpost, fastän tulldeklarationen lämnats in av en annan person. I fråga om fraktförsändelser utlämnar och levererar lagerhavaren försändelsen till mottagaren.


Notera att de restriktioner och förbud som gäller i Finland omfattar alla försändelser som skickas till Finland. Detta innebär att förbjudna varor inte får tas emot ens som gåva.

Helt förbjudna produkter är till exempel:

 • läkemedel och läkemedelspreparat från ett område utanför EES
 • narkotika
 • snus
 • livsmedel såsom kött, köttprodukter, mjölk och mjölkprodukter från ett område utanför EU (med vissa undantag)
 • upptagningar som kränker upphovsrätten, t.ex. piratkopior av CD- och DVD-skivor, dataspel och dataprogram

farliga föremål såsom knogjärn, stiletter, kaststjärnor, förlamande elvapen och elbatonger.

Notera också att införseln av växter och frukter omfattas av restriktioner. Införsel av produkter av utrotningshotade djur och växter är ofta antingen förbjudet eller så krävs tillstånd.

För eget bruk kan man utan restriktioner ta emot till exempel följande livsmedel:

 • kex, choklad och andra konfektyrer (inkl. sötsaker) som inte blandats eller fyllts med köttprodukter 
 • buljong och kryddor färdigpackade för slutkonsumenten.

Livsmedelsverkets webbplats: Livsmedel för eget bruk


Gåvoförsändelser som skickats av privatpersoner och vilkas värde är högst 45 euro är vanligtvis skattefria för mottagaren. Tull- och skattebeloppet grundar sig på den skickade varans pris i utlandet. För avsändaren av gåvan lönar det sig att skicka inköpskvittona till gåvomottagaren så att denne på begäran ska kunna bevisa gåvans värde för Tullen.

Om gåvoförsändelsens värde överskrider 45 euro, ska importskatter betalas för gåvan precis på samma sätt som för ett nätköp.

Notera att gåvoförsändelser omfattas av restriktioner och att det t.ex. för tobaks- och alkoholprodukter alltid uppbärs punktskatt och mervärdesskatt, vilka kan uppgå till betydliga belopp.


Skattebeloppet för en cigarettkartong som skickats som gåva kan vara över 105 euro

Du har fått en cigarettkartong som gåva från Irak. För cigarettkartongen, dvs. 200 cigaretter, som skickats till Finland uppbärs tull, tobaksskatt och mervärdesskatt. Skatterna som uppbärs för tobaksprodukter varierar en aning beroende på tobaksmärket som förs in.

Som cigarettkartongens tullvärde används beroende på märke cigaretternas genomsnittliga importpris 12,45-16,80 euro. Utgångspunkten är den att man inte har kännedom om cigaretternas anskaffningspris. Postavgifterna är 5 euro och de läggs till tullvärdet.

Den allmänna tullen som uppbärs för tobak är 57,60 %, som uppbärs från tullvärdet.

Tullbeloppet är 57,60 % av värdet på cigarettkartongen:

 (12,45 € + 5 €) x 0,576 = 10,05 euro.

 • Tullbeloppet för en kartong som skickats är minst 10,05 euro.

Tobaksskatten uppbärs utifrån det av Skatteförvaltningen fastställda detaljhandelspriset för kartongen. Detaljhandelspriset är 91,23 – 111,00 euro/kartong beroende på tobaksmärke under tidsperioden 1.7. – 31.12.2023.

 • För en kartong som skickats uppbärs alltid minst 70,72 euro i tobaksskatt.

Mervärdesskattebeloppet är 24 % av skattegrunden för mervärdesskatt vid import. Om försändelsen transporteras av Posten läggs Postens behandlingsavgift till skattegrunden för mervärdesskatt. Behandlingsavgiften är 2,90 euro i vårt exempel.

Skattegrunden för mervärdesskatt utgörs av tullvärdet inklusive tull, tobaksskatt och Postens behandlingsavgift:

(17,45 € + 10,05 € + 70,72 € + 2,90 €) x 0,24 = 24,27 euro.

 • För en kartong som skickats uppbärs minst 24,27 euro i mervärdesskatt.

För en cigarettkartong som skickats som gåva uppbärs sammanlagt minst 105,04 euro i skatter.

Mera information:

 


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning