Jag flyttar till Finland från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde

Jag har varit stadigvarande bosatt utanför EU i minst 12 månader Jag har varit stadigvarande bosatt utanför EU under 12 månader

Jag har varit stadigvarande bosatt utanför EU i minst 12 månader

När du flyttar till Finland från ett land utanför EU:s tullområde, ska du tullklarera dina flyttsaker.

I regel får du föra in flyttgodset till Finland tullfritt och mervärdesskattefritt, om du har stadigvarande och utan avbrott bott utanför EU:s tullområde i minst 12 månader och flyttsakerna har varit i din besittning och i ditt bruk i minst 6 månader. Dina flyttsaker ska tullklareras när de anländer till Finland.

Om förutsättningarna för tullfrihet och skattefrihet

Skattefriheten och tullfriheten gäller din personliga egendom. Du får föra in din personliga egendom tullfritt och skattefritt från ett land utanför EU, om alla de följande förutsättningarna uppfylls:

 • Din normala bostad har varit utanför EU:s tullområde i minst 12 månader utan avbrott.
 • Den personliga egendomen har varit i din besittning i din normala bostad utanför EU:s tullområde i minst 6 månader före avresan till Finland. Därtill ska varaktiga konsumtionsvaror, såsom fordon, dator, tv-apparat eller möbler ha använts av dig eller i din hushåll i minst 6 månader i den tidigare normala bostaden. Denna förutsättning för användning gäller inte s.k. konsumtionsvaror av ringa värde.
 • Den personliga egendomen ska vara avsedd att användas för samma ändamål i den stadigvarande bostaden i Finland som i den tidigare bostaden.
 • Du har ett uppehållstillstånd som beviljats för minst ett år (annat än ett uppehållstillstånd för studier eller beviljat baserat på en familjemedlems studier), om du behöver ett uppehållstillstånd.
 • Tullfrihet och skattefrihet beviljas bara för flyttgods som förtullas inom 12 månader från flyttningen. I särskilda fall kan du ansöka om tillstånd till undantag från det ovannämnda tidskravet på ett år.

På basis av det bevis som visats upp vid förtullningstidpunkten bedömer Tullen om förutsättningarna för flyttsakstullfrihet uppfylls. Tullen meddelar inte förhandsavgörande om flyttsakstullfrihet.

Tullen kan av särskilda skäl bevilja undantag från tidskraven. Tillstånd till undantag ska sökas skriftligt på förhand. Om situationen lämnar rum för tolkning, kontakta tullrådgivningen i god tid innan du för in dina flyttsaker.

Det går att ansöka om skriftligt förhandsavgörande om mervärdesskatten på import.

Om beräkning av tidskrav

Försäkra dig om att alla tidskrav uppfylls, så att dina flyttsaker kan beviljas tullfrihet och skattefrihet.

Till exempel: Tidskravet på ett år uppfylls, när flyttarens normala bostad har varit utanför EU:s tullområde utan avbrott 1.1–31.12.2022. Restiden räknas inte in i tidsperioden.

Tidskravet på 6 månader uppfylls när flyttgodset har varit i flyttarens besittning och när s.k. varaktiga konsumtionsvaror också har använts i den normala bostaden utanför EU:s tullområde 1.1–30.6.2022.

Flyttgodset ska tullklareras

För flyttgods och fordon som införs som flyttgods ska en tulldeklaration lämnas in till införselplatsens tullmyndighet när flyttgodset anländer till Finland. Du kan tullklarera ditt flyttgods själv eller anlita ombud, vanligtvis en speditionsfirma. Du kan föra in flyttsaker i flera etapper inom 12 månader efter flytten till Finland.

Läs mer: Så här förtullar du flyttgods

 

Jag har varit stadigvarande bosatt utanför EU under 12 månader

När du flyttar till Finland från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde, ska du tullklarera dina flyttsaker. Du kan tullklarera ditt flyttgods själv eller anlita ombud, vanligtvis en speditionsfirma. Sköta tullklareringen vid det tullkontor i Finland dit / till vars område ditt flyttgods kommer.

De varor som du har köpt i Finland som mombsbelagda och fört med dig när du har flyttat utanför EU:s tull- och skatteområde, kan vid Tullen behandlas som återinförda varor (returvaror), och då uppbärs ingen tull eller importmoms för dem. Förutsättningen är att varorna återinförs inom tre år från utförseln och att du lämnade en exportdeklaration för dem till Tullen när du förde varorna ut ur Finland.

Vad gäller flyttsaker som du har köpt utanför EU:s tull- och skatteområde, kan du bara föra in dem tullfritt och skattefritt om du har varit stadigvarande bosatt utanför EU:s tull- och skatteområde i minst 12 månader utan avbrott och flyttsakerna har under denna tidsperiod varit i din besittning och i ditt bruk i minst 6 månader. Flyttsakerna ska också vara avsedda att användas för samma ändamål i Finland som i den tidigare normala bostaden.

Om din avsikt var att bo utanför EU:s tull- och skatteområde i minst 12 månader utan avbrott, men flyttningen till Finland sker tidigare av skäl som du inte själv har kunnat påverka och som inte har kunnat förutses, kan du från Tullens tillståndscentral få tillstånd till undantag, så att du kan föra in dina flyttsaker tullfritt och momsfritt. Man ska ansöka om tillståndet skriftligt, och man ska visa upp tillståndet när flyttsakerna tullklareras.

För tullklareringen av flyttsakerna behöver du:

 • tulldeklaration
 • blankett 348r (utredning om returvaror)
 • en lista på flyttsakerna på en allmän nivå (t.ex. 20 kg kläder, en säng, kärl osv.)
 • ett uppehållstillstånd som beviljats för minst ett år (annat än ett uppehållstillstånd för studier eller beviljat baserat på en familjemedlems studier), om du behöver ett uppehållstillstånd
 • bevis på utförseln av varorna (i regel utförselbekräftat överlåtelsebeslut).

Tullen kan begära även andra handlingar eller utredningar.

Varor som köpts utanför EU:s tull- och skatteområde och hur de tullklareras

Om du har varit stadigvarande bosatt utanför EU:s tull- och skatteområde under 12 månader och har där köpt varaktiga konsumtionsvaror, såsom möbler, en tv-apparat eller en cykel, kan dessa flyttsaker inte beviljas tullfrihet och skattefrihet som flyttgods eller återinförda varor.

Dessa varor som köpts utomlands tullklareras normalt, och de är skattepliktiga. I samband med införseln uppbärs importskatterna, i regel tull och mervärdesskatt, för varorna enligt deras varukoder. Förvara inköpskvittona.

En person som flyttar till Finland har dock rätt till skattefri resandeinförsel.

En vara (t.ex. en cykel eller en tv-apparat) som man köpt utomlands kan vid importtillfället vara begagnad. I sådana fall kan det vid fastställande av tullvärdet göras ett avdrag från det pris som betalats för varan i enlighet med hur mycket man har använt varan mellan inköpstillfället och förtullningstillfället. Avdraget kan göras t.ex. i förhållande till hur mycket av varans livslängd som kvarstår. Avdraget förutsätter alltid bedömning från fall till fall och bevisdokument.

Läs mer: Så här förtullar du flyttgods

Beakta följande

En person som flyttar sin normala (stadigvarande) bostad till Finland kan beviljas befrielse från importtullar och skatter för sitt flyttgods om hen har varit stadigvarande bosatt utanför EU:s tullområde i minst 12 månader utan avbrott. Att resa runt (t.ex. med båt) utanför EU:s tullområde och skatteområde utgör inte en normal bostad utanför EU:s tullområde och skatteområde.

Tullen kan i motiverade särskilda fall på ansökan bevilja tillstånd till undantag, om tidskraven på 12 månader inte uppfylls, fastän flyttarens avsikt var att bo utanför EU:s tull- och skatteområde i minst 12 månader. Tillståndet ska uppvisas i samband med förtullningen av flyttgodset.

En person som är stadigvarande bosatt utanför EU:s tull- och skatteområde men som vistas i Finland t.ex. för studier eller en semesterresa, är inte en sådan flyttare som avses här.


Med personlig egendom avses:

 • bohag
 • cyklar och motorcyklar, privata motorfordon och släp till dessa, husvagnar, fritidsbåtar och privata flygplan
 • hushållsförnödenheter för normalt familjebehov
 • sällskapsdjur och riddjur
 • bärbara verktyg, utrustning eller instrument för de tillämpade eller fria konsterna som personen i fråga behöver för att kunna utöva sitt yrke.

Förutsättningen för flyttsakstullfrihet och -skattefrihet är att personen flyttar sin normala bostad till Finland.

Varor som skickats till en semesterbostad eller ett andra hem i Finland är inte tullfria eller skattefria, om personen inte flyttar sin normala bostad till Finland. För sådana varor ska man betala tull enligt varukoden och importskatter.


I vissa situationer kan du beviljas ett tillstånd till undantag från Tullen, fastän förutsättningarna för tull- och skattefri import av flyttgods inte skulle uppfyllas. Om du beviljas ett tillstånd till undantag, kan du föra in dina flyttsaker tull- och momsfritt till Finland.

Tullen kan endast bevilja ett tillstånd till undantag vid sådana exceptionella omständigheter som du inte har kunnat förutse eller själv inverka på. Ekonomiska orsaker är inte sådana här exceptionella omständigheter.

I vilka situationer kan tillstånd till undantag beviljas?

 • Varorna har varit i din besittning i mindre än 6 månader och du flyttar till Finland av tvingande skäl.
 • Du har bott utanför EU i mindre än 12 månader och du flyttar till Finland av tvingande skäl.
 • Det har gått över 12 månader sedan din flytt till Finland. Orsakerna som fördröjt importen av flyttgods har varit oförutsägbara, fristående från dig och sådana att du inte själv har kunnat påverka dem.

Tullen kan inte bevilja tillstånd till undantag på basis av följande omständigheter:

 • Varorna har varit i din besittning i mindre än 6 månader före din flytt och du flyttar till Finland utan tvingande skäl.
 • Du har bott utanför EU i mindre än 12 månader och du flyttar till Finland utan tvingande skäl.
 • Du för in dina flyttsaker till Finland mer än 12 månader efter din flytt utan tvingande skäl.
 • Du har på grund av ekonomiska skäl inte kunnat föra in dina flyttsaker till Finland inom tidsfristen på 12 månader.
 • Du har inte ett uppehållstillstånd som beviljats för minst ett år (och som beviljats på annan grund än studier eller en familjemedlems studier), om du behöver ett uppehållstillstånd.

Exempel på situationer där Tullen inte kan bevilja tillstånd till undantag:

Exempel 1: Du har arbetat utanför EU och vetat på förhand att du kommer att bo under 12 månader där. Utomlands köpte du varor som du vill föra in som flyttgods till Finland.

Exempel 2: Du flyttade till Finland år 2021. Du ville lämna möbler och andra varor i en bostad som är belägen utanför EU, eller så har du på grund av ekonomiska skäl inte haft möjlighet att tidigare föra in dem till Finland. År 2024 säljer du bostaden som är belägen utomlands och vill föra in möblerna och övrigt bohag som flyttgods till Finland.

Exempel 3: Du har bott utanför EU och köpte utomlands ett fordon som gick sönder. I stället för detta fordon köpte du ett nytt fordon, som var i din användning i mindre än 6 månader innan du flyttade till Finland. Du vill föra in det nya fordonet som flyttgods till Finland.

Så här ansöker du om tillstånd till undantag för eget flyttgods

Tips: När du fyller i deklarationen, kan du klicka på frågetecknen som finns bredvid fälten. Då visas fältspecifika ifyllningsanvisningar.

 • Logga in i tjänsten Tillstånd och beslut med finländska nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Välj som deklarationssätt (Åt vem vill du sköta tullärendet) ”På mina vägnar”.
 • Välj först ”Gör en ny ansökan” och sedan i rullgardinsmenyn ”Tillstånd till undantag (TAP)”.
 • På sidan 1 ”Uppgifter om sökanden” ska du fylla i uppgifterna om kontaktpersonen som ansvarar för ansökan.
 • På sidan 2 ”Ansökans uppgifter” väljer du grunden för ansökan om tillstånd till undantag.
 • På sidan 3 ”Uppgifter om varor, tullfrihet” ska du i punkten ”Tullfria varor” ange åtminstone varubeskrivning, avsändningsland och kvantitetsuppgifter.
  • I kvantitetsuppgifterna anges t.ex. varans värde (i euro) och mängd (kilo, meter, stycken etc.). Om du har angett varans kvantitet, kan du därefter ange varans värde eller pris.
  • I punkten ”Plats eller platser för användning” ska du ange adressen där du kommer att använda varorna.
  • I punkten ”Ytterligare uppgifter” ska du ange när du har anskaffat varorna.
 • På sidan 4 ”Bilagor och tilläggsuppgifter” ska du bifoga de bilagor som behövs för ansökan. Obs! Bifoga inte en godslista, utan ange varorna i punkten ”Tullfria varor”. Bifoga följande bilagor:
  • intyg över vistelsen utomlands, t.ex. arbetsgivarens intyg
  • ett uppehållstillstånd som beviljats för minst ett år (och som beviljats på annan grund än studier eller en familjemedlems studier), om du behöver ett uppehållstillstånd
  • kopia av fordonets registerutdrag och/eller handling gällande anskaffning av fordonet, om ett fordon ingår i flyttgodset.
 • Sänd ansökan till Tullen.

När du har skickat ansökan till Tullen, kan du vid behov korrigera ansökan eller återkalla ansökan, om Tullen ännu inte har fattat ett beslut angående den.

Om din ansökan har godkänts, underrättar Tullen dig om detta per säker e-post. Du hittar också beslutet i tjänsten under punkten ”Beslut”.

Om Tullen inte godkänner din ansökan som sådan, skickar Tullen först avslagsbeslutet till dig per säker e-post. Därefter har du 14 dygn på dig att lämna ett bemötande till Tullen. I bemötandet kan du motivera din ansökan eller ge tilläggsuppgifter. Om du inte lämnar ett bemötande, fattar Tullen ett beslut efter tidsfristen på 14 dygn och underrättar dig om detta per säker e-post.

En annan person ansöker elektroniskt om tillstånd till undantag åt dig

Notera att också en annan person kan ansöka om tillstånd till undantag åt dig i tjänsten Tillstånd och beslut, förutsatt att du först har befullmäktigat personen i Suomi.fi-tjänsten. Den befullmäktigade personen ska då välja som deklarationssätt (Åt vem vill du sköta tullärendet) ”På en annan persons vägnar med Suomi.fi-fullmakter”.

Exempel: Du vill att Mats Medelsvensson ska ansöka om tillstånd till undantag åt dig. Du har personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort, som du kan använda för att logga in i tjänsten Suomi.fi. Du loggar in i Suomi.fi-tjänsten och befullmäktigar Mats, dvs. ger honom tillstånd att ansöka om tillstånd på dina vägnar. Välj fullmakten ”Ansökan om tillstånd för tullverksamhet” i tjänsten och ange att Mats är en befullmäktigad person. Därefter har Mats en Suomi.fi-fullmakt.

Så här ansöker du om tillstånd till undantag för eget flyttgods, om du inte kan sköta ärenden elektroniskt

Om du inte kan använda vår tjänst Tillstånd och beslut, eftersom du t.ex. inte har finländska nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort, ska du ansöka om tillstånd till undantag med blanketten ”Ansökan om tillstånd till undantag” (1163).

Om du beviljas ett tillstånd till undantag

Om du beviljas ett tillstånd till undantag, kan du föra in dina flyttsaker tull- och momsfritt till Finland. Flyttgodset ska dock förtullas. Läs om hur du förtullar flyttgods.

Om du förtullar flyttgods i Tullklareringstjänsten, läs ifyllningsanvisningarna för deklarationen (pdf). I tulldeklarationen ska du ange tillståndet till undantag i fältet ”Varuposter” med koden för bifogade dokument ”9TAP” och som kodens identifierare ange numret på tillståndet till undantag (i formen FITAPL12345).

Om du inte beviljas ett tillstånd till undantag

Om du inte beviljas ett tillstånd till undantag, kan du inte föra in dina flyttsaker tull- och momsfritt till Finland. När flyttgodset anländer till Finland ska du förtulla det och betala importskatterna.

Om du inte vill förtulla flyttgodset, kan du t.ex. lagra det i tullager.


Flyttsaker som införts tullfritt och skattefritt får inte överlåtas vidare förrän det har gått minst 12 månader från tullklareringen. Under denna tid får flyttsakerna inte säljas, lånas ut, pantsättas, hyras ut eller ges som gåva till någon annan.

Utlåning, pantsättning, uthyrning eller överlåtelse före utgången av det nämnda tidskravet på 12 månader leder till att tull och mervärdesskatt tas ut för flyttsakerna. Detta gäller t.ex. ett krockat fordon som överlåts till försäkringsbolaget.

Om flyttsaker som införts tullfritt och skattefritt överlåts vidare före utgången av 12 månader, ska du betala eventuell tull och import moms för dem. Kontakta Tullrådgivningen för betalning av importskatter.

Observera att undantag inte beviljas gällande överlåtelsebegränsning.

Flyttsakstullfrihet eller -skattefrihet ska inte beviljas för följande varor:

 • alkoholprodukter
 • tobak och tobaksvaror
 • kommersiella transportmedel
 • varor som används vid utövande av ett hantverk eller ett yrke, med undantag av bärbara verktyg, utrustning eller instrument för de tillämpade eller fria konsterna.

Om flyttgodset innehåller sådana produkter, ska de tullklareras, och eventuell tull enligt varukoden och importskatter ska betalas för dem.


 • Tullfrihetsförordningen: Rådets förordning (EG) nr 1186/2009, av 16. november 2009, om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse
 • Mervärdesskattelagen (1501/1993), 94 § 1 mom. 12 punkten (686/2010) och 94 § 2 mom. (1767/1995)

 


                            

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning