Jag flyttar till Finland från ett annat EU-land

Jag flyttar från EU:s tull- och skatteområde Jag flyttar från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde Åland

Jag flyttar till Finland från EU:s tull- och skatteområde

Om du flyttar till Finland från EU:s tull- och skatteområde behöver du inte lämna någon tulldeklaration till Tullen.

Beakta dock eventuella importrestriktioner.

Undantag till detta utgör alkoholdrycker och tobaksprodukter.

Välj också var du var bosatt före flyttningen:

Jag har varit stadigvarande bosatt i EU i minst 12 månader Jag har varit stadigvarande bosatt i EU under 12 månader

Jag har i minst 12 månader varit stadigvarande bosatt i en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde

När man för in flyttsaker från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde, är införseln mervärdesskattefri på samma villkor som gäller för tullfrihet när man för in flyttsaker från utanför EU:s tull -och skatteområde.

När du flyttar till Finland från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde, t.ex. Kanarieöarna, ska du tullklarera dina flyttsaker.

Du får föra in dina flyttsaker till Finland mervärdesskattefritt, om du har stadigvarande och utan avbrott bott i en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde i minst 12 månader och flyttsakerna har varit i din besittning och i ditt bruk i minst 6 månader.

Du får föra in din personliga egendom skattefritt från utanför EU:s skatteområde, om alla de följande förutsättningarna uppfylls:

 • Din normala bostad har varit i en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde i minst 12 månader utan avbrott.
 • Den personliga egendomen har varit i din besittning i din ovannämnda normala bostad i minst 6 månader före avresan till Finland. Därtill ska varaktiga konsumtionsvaror, såsom fordon, dator, tv-apparat eller möbler ha använts av dig eller i ditt hushåll i minst 6 månader i denna normala bostad. Kuuden kuukauden käyttöedellytys ei koske vähäarvoisia, ns. kulutustavaroita.
 • Den personliga egendomen ska vara avsedd att användas för samma ändamål i den stadigvarande bostaden i Finland som i den tidigare bostaden.
 • Skattefrihet beviljas bara för flyttgods som förtullas inom 12 månader från flyttningen.

Skattefriheten av flyttsaker tillämpas inte t.ex. på alkoholdrycker och tobaksprodukter. Om du har alkoholdrycker eller tobaksprodukter i ditt flyttgods, läs anvisningarna:

På basis av det bevis som man visat upp vid förtullningstidpunkten bedömer Tullen om förutsättningarna för flyttsaksskattefrihet uppfylls. Tullen kan av särskilda skäl bevilja undantag från tidskraven. Tillstånd till undantag ska sökas skriftligt på förhand. Om situationen lämnar rum för tolkning, kontakta tullrådgivningen i god tid innan du för in dina flyttsaker.

Det går att ansöka om skriftligt förhandsavgörande om mervärdesskatten på import.

Flyttgodset ska tullklareras

För flyttgods och för fordon som införs som flyttgods ska en tulldeklaration lämnas in när flyttgodset anländer till Finland.

Läs mer: Så här förtullar du flyttgods

Du kan föra in flyttsaker i flera etapper. Notera att flyttgodset kan beviljas skattefrihet om det tullklareras inom ett år efter flyttningen till Finland. I särskilda fall kan du ansöka om tillstånd till undantag från det ovannämnda tidskravet på ett år.

Jag har under 12 månader varit stadigvarande bosatt i sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde

När du flyttar till Finland från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde, t.ex. Kanarieöarna, ska du tullklarera dina flyttsaker. 

För flyttgods och för fordon som införs som flyttgods ska en tulldeklaration lämnas in när flyttgodset anländer till Finland.

Läs mer: Så här förtullar du flyttgods

När man för in flyttsaker från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde, är införseln mervärdesskattefri på samma villkor som gäller för tullfrihet när man för in flyttsaker från utanför EU:s tull -och skatteområde.

Vad gäller flyttsaker som du har köpt i en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde, kan du bara föra in dem skattefritt om

 • du har varit stadigvarande bosatt där i minst 12 månader utan avbrott och
 • flyttsakerna har under i din besittning, och om det är fråga om andra än konsumtionsvaror, i din användning i minst 6 månader före den dag då slutade vara stadigvarande bosatt där.
 • Flyttsakerna ska också vara avsedda att användas för samma ändamål i Finland som i din ovannämnda bostad.

Skattefriheten av flyttsaker tillämpas inte t.ex. på alkoholdrycker och tobaksprodukter. Läs mer:

Du kan ansöka om tillstånd till undantag för att kunna föra in flyttgodset momsfritt

 • Om din avsikt var att bo i en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde i minst 12 månader utan avbrott, men flyttningen till Finland sker tidigare av skäl som du inte själv har kunnat påverka och som inte har kunnat förutses, kan du hos Tullens tillståndscentral skriftligt ansöka om tillstånd till undantag, så att du kan föra in dina flyttsaker momsfritt.
 • Om Tullen har beviljat tillstånd till undantag, förutsätter skattefriheten att tillståndet visas upp för Tullen vid tullklareringen av flyttsakerna.
 • Om tillståndet inte beviljas, dvs. om de flyttsaker som du har skaffat där du var stadigvarande bosatt inte kan beviljas skattefrihet som flyttsaker, är de möjligt att du ändå kan föra in dem som resandeinförsel, om gränserna och förutsättningarna för skattefrihet tillåter det.

Återinförda varor

De varor som du har köpt i Finland som mombsbelagda och fört med dig när du har flyttat till en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde kan vid Tullen behandlas som återinförda varor (returvaror), och då uppbärs ingen importmoms för dem. Förutsättningen är att varorna återinförs inom tre år från utförseln och att du lämnade en exportdeklaration för dem till Tullen när du förde varorna ut ur Finland.

 För tullklareringen behövs bland annat:

 • blankett 348r (utredning om returvaror)
 • en lista på flyttsakerna på en allmän nivå (t.ex. 20 kg kläder, en säng, kärl osv.)
 • bevis på utförseln av varorna (i regel utförselbekräftat överlåtelsebeslut)

Tullen kan begära även andra handlingar eller utredningar.

Åland

Vid införsel av flyttsaker från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde samt vid införsel från Fastlandsfinland till Åland tillämpas tullfrihetsförordningen och den finska mervärdesskattelagen. Med stöd av dem kan flyttaren beviljas befrielse från importtull och importmoms för personlig egendom, dvs. flyttgods, om villkoren uppfylls.

Befrielse från importmoms är kopplad till tullfriheten, dvs. införsel av tullfritt flyttgods är också skattefri med stöd av tullfrihetsförordningen. Villkoren är desamma som när man flyttar från utanför EU:s tull- och skatteområde.

Läs mer: Så här förtullar du flyttgods

Flyttaren ska ge, som en bilaga till tulldeklarationen, en försäkran om att villkoren för tullfrihet och skattefrihet för varor som förts in som flyttgods uppfylls (tullblankett 45r).

Om du flyttar till Åland eller från Åland till Fastlandsfinland, kontakta vid behov Mariehamns tull för anvisningar.

Beakta följande

En person som flyttar sin normala (stadigvarande) bostad till Finland kan beviljas befrielse från skatter för sitt flyttgods om hen har varit stadigvarande bosatt i en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde i minst 12 månader utan avbrott.

Tullen kan i motiverade särskilda fall på ansökan bevilja tillstånd till undantag, om tidskraven på 12 månader inte uppfylls, fastän flyttarens avsikt var att bo i en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde i minst 12 månader. Tillståndet ska uppvisas i samband med förtullningen av flyttgodset.


Försäkra dig om att alla tidskrav uppfylls, så att dina flyttsaker kan beviljas skattefrihet.

Till exempel: Tidskravet på ett år uppfylls, när flyttarens normala bostad har varit i en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde 1.1–31.12.2016 utan avbrott. Restiden räknas inte in i tidsperioden.

Tidskravet på 6 månader uppfylls när flyttgodset har varit i flyttarens besittning och när s.k. varaktiga konsumtionsvaror också har använts i den normala bostaden i en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde 1.1–30.6.2016.


Med personlig egendom avses:

 • bohag
 • cyklar och motorcyklar, privata motorfordon och släp till dessa, husvagnar, fritidsbåtar och privata flygplan
 • hushållsförnödenheter för normalt familjebehov
 • sällskapsdjur och riddjur
 • bärbara verktyg, utrustning eller instrument för de tillämpade eller fria konsterna som personen i fråga behöver för att kunna utöva sitt yrke.

Förutsättningen för flyttsaksskattefrihet är att personen flyttar sin normala bostad till Finland.

Varor som skickats till en semesterbostad eller ett andra hem i Finland är inte skattefria, om personen inte flyttar sin normala bostad till Finland. Sådana varor är skattepliktiga.


Flyttsaker som införts skattefritt får inte överlåtas vidare förrän det har gått minst 12 månader från tullklareringen. Under denna tid får flyttsakerna inte säljas, lånas ut, pantsättas, hyras ut eller ges som gåva till någon annan.

 • Utlåning, pantsättning, uthyrning eller överlåtelse före utgången av det nämnda tidskravet på 12 månader leder till att mervärdesskatt tas ut för flyttsakerna. Detta gäller t.ex. ett krockat fordon som överlåts till försäkringsbolaget.
 • Om flyttsaker som införts skattefritt överlåts vidare före utgången av 12 månader, ska du betala eventuell importmoms för dem. Redan före överlåtelsen ska du anmäla den till Tullen, yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi.
 • Observera att undantag inte beviljas gällande överlåtelsebegränsning.

Flyttsaksskattefrihet ska inte beviljas för följande varor:

 • alkoholprodukter
 • tobak och tobaksvaror
 • kommersiella transportmedel
 • varor som används vid utövande av ett hantverk eller ett yrke, med undantag av bärbara verktyg, utrustning eller instrument för de tillämpade eller fria konsterna.

Om flyttgodset innehåller sådana produkter, ska de tullklareras, och importmoms - för alkohol- och tobaksprodukter även punktskatter – ska betalas för dem.


 • Tullfrihetsförordningen: Rådets förordning (EG) nr 1186/2009, av 16. november 2009, om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse
 • Mervärdesskattelagen (1501/1993), 94 § 1 mom. 12 punkten (686/2010) och 94 § 2 mom. (1767/1995)

 


                            

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Nyckelord Åland