Tillgänglighetsutlåtande: Tjänsten Tillstånd

URL-adress:https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu

Tullen åtar sig att göra tjänsten digitalt tillgänglig för alla sina kunder. Vi förbättrar ständigt användarupplevelsen och tillämpar de tillgänglighetsstandarder som lagen förutsätter.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda tjänsten Tillstånd, kan du också sköta ärendet med Tillståndscentralen genom att fylla i tillståndsansökan och skicka den per e-post till [email protected] eller per post till Tullens tillståndscentral, PB 56, 90401 Uleåborg. Ansökningsblanketterna för tillstånd finns på Tullens webbplats. Rådgivning i tillståndsärenden får du från Tullens företagsrådgivning per e-post: [email protected] eller per telefon: tfn. 0295 5202.

Tillgängligheten av tjänsten

Den nuvarande tillgänglighetsstandarden för webbplatsen:

 • WCAG 2.1, nivå AA

Tillgängligheten av det nuvarande innehållet:

 • Kraven uppfylls till största delen.

Kända problem med tillgänglighet

Vid användningen av tjänsten kan man fortfarande stöta på problem med tillgänglighet. Vi beklagar dessa brister. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns på listan nedan, kontakta oss.
Listan kommer att uppdateras under de närmaste månaderna allteftersom korrigeringar görs och problem med tillgängligheten löses.

 • Visuellt fokus är inte tillräckligt
  • Det valda gränssnittselementet markeras inte tillräckligt tydligt, markeringen som indikerar fokus av element är för omärkbar.
 • Uppdatering av sidan
  • På grund av sättet på vilket tjänsten har skapats kan skärmläsarna inte berätta för användaren om sidan eller dess innehåll har bytts ut, sidhistoriken kan inte användas och fokusen stannar på det element som använts sist.
 • Att navigera med tabbtangenten
  • Det är inte möjligt att nå alla element i gränssnittet med tabbtangenten (t.ex. tooltips).
 • Responsmeddelanden och statusuppgifter
  • I systemet finns responsmeddelanden (fel- eller framgångsmeddelanden) som skärmläsaren inte upptäcker, åtminstone inte utan att man flyttar fokuset.
 • Tullens logo / tillbaka till startsidan
  • Logon saknar textmotsvarighet, och den är gömd från skärmläsaren. Logon har funktionen ”tillbaka till startsidan”, som skärmläsaren inte kan upptäcka.
 • Förbindelsen bryts på grund av överskriden tidsgräns
  • Förbindelsen till tjänsten bryts utan förvarning när tidsgränsen överskridits.
 • Knappen Stäng
  • Knappen Stäng visar inte vad man stänger genom att klicka på den. Skärmläsaren kan inte upptäcka var knappen är placerad på sidan.
 • Språket på sidorna
  • Språket på sidorna har inte definierats, så skärmläsaren uttalar kanske texten på sidorna enligt reglerna på något annat språk.
  • Språket för språkversionslänkarna har inte definierats, så skärmläsaren uttalar ofta orden fel.
 • Kundrollsmenyn
  • Man hittar inte kundrollsmenyn med skärmläsaren, eftersom den inte har definierats på ett sådant sätt att knappen skulle ge information om menyn som öppnas med knappen.
  • Vad gäller tabulatorordning kommer rullgardinsmenyn inte direkt efter knappen för kundroll, så det kan vara svårt att hitta menyn. Rullgardinsmenyn kommer först efter länken Logga ut.
 • Fokus i dialoger
  • Fokuset flyttas inte automatiskt till dialoger, utan stannar på den knapp som öppnade dialogen.
 • Rubriker
  • Det finns brister i användningen av HTML-rubriknivåer. Nivån H2 saknas på många sidor.
 • Flikar
  • Flikarna har skapats som knappar, och som skärmläsaren visas de som knappar. Den valda fliken har inte markerats.
 • Tabeller
  • Tabellerna fungerar inte ordentligt med skärmläsaren. Skärmläsaren får otydliga uppgifter ur tabellerna, och det går inte att navigera i tabellerna med piltangenterna.
 • Kryssruta
  • Kryssrutan ”Visa endast giltiga tillstånd” har skapats på så sätt att den för skärmläsaren alltid har läget ”inte vald”.
 • Sidonavigation
  • Sidonavigationen presenteras som länkar och inte som sidonavigation med olika steg, och då är användningsändamålet inte klart för den som använder en skärmläsare.
  • I de olika stegen anger man inte vilket steg som är vald.
 • Fältspecifika felmeddelanden
  • De fältspecifika felmeddelandena har inte kopplats till sina innehållsfält genom programmering, och deras innehåll är inte tillräckligt tydligt.
 • Obligatoriska uppgifter
  • I tjänsten har de obligatoriska uppgifterna inte markerats separat eller definierats genom programmering, eftersom alla uppgifter i ansökan är obligatoriska. Man ska också lägga till minst en rad i tabellerna, men det anges inte särskilt i gränssnittet.
 • Kontraster
  • Kontrasterna är inte tillräckliga i felmeddelandena, i platshållartexterna för inmatningsfält eller i inmatningsfältens kanter.
 • Expanderbara fält i tabeller
  • Tabellerna har expanderbara fält som inte har definierats som expanderbara för skärmläsaren. Dessa fält kan också sakna rubriker.
 • Etiketter (labels)
  • Vissa fält (flervalsfält) kan sakna etiketter, vilket gör det svårare att förstå deras innehåll när man använder tjänsten med en skärmläsare.
 • Definiering av fält som hör ihop
  • Fält som hör ihop, liksom grupper av alternativknappar eller första fasens adressuppgiftsfält, har inte kopplats ihop genom programmering, vilket gör det svårare för skärmläsaren att uppfatta att de hör ihop.
 • Uppgifter som saknas
  • Uppgifter som kunden inte har fyllt i visas med två bindestreck (”--”), vilket skärmläsaren inte läser.

Blankett för förfrågan om kundupplevelse

Förfrågan om kundupplevelsen efter utloggningen från tjänsten är en Webropol-blankett.  Iakttagelserna nedan gäller den blanketten. Sidorna har utvärderats av en extern aktör (Eficode, 4/2020), som inte har deltagit i planeringen eller utvecklingen av sidorna.

Alternativknapparna för frågan Hur smidigt löpte det?

 • Alternativknapparna för varje bedömningssiffra ger en felaktig uppgift ”1/1” till skärmläsaren, fastän de borde berätta, vilken bedömningssiffra av hur många alternativ det är frågan om.Detta försvårar valet av rätt siffra när skärmläsare används. I början av förfrågan finns en text som säger att bedömningsskalan är 1–5.
 • Alternativknapparna är placerade på sidan med en tabell vars inställningar läses av skärmläsarna i onödan. Detta kan ställa till med svårigheter för personer som använder en skärmläsare.
 • I punkten ”Vill du ännu specificera vad vi lyckades särskilt bra med” gör de valda elementen att skärmläsarna läser rubrikerna två gånger.
 • Den sista sidan i förfrågan syns bara en liten stund innan webbläsaren flyttar användaren till en separat sida där svaren samlats. Man kan inte gå tillbaka till den sista sidan med knappen Tillbaka.
 • Knapparna Nästa, Föregående och Skicka berättar för skärmläsaren att de är knappar, fastän de är länkar. För den som använder en skärmläsare kan denna felaktiga uppgift orsaka svårigheter vid val av rätt knapp.
 • Alla förfrågningar som gjorts med Webropol får rubriken ”Undersökningen är genomförd via Webropol”, som inte kan ändras av Tullen. På basis av rubriken kan alltså denna förfrågan inte skiljas åt från Tullens andra förfrågningar och responsblanketter, utan användaren ska gå in på blanketten för få veta den riktiga rubriken.

Kompatibilitet med webbläsare och hjälptekniker

Webbplatsen är designad för att vara kompatibel med följande webbläsare:

 • Firefox & Chrome

Webbplatsen är designad för att vara kompatibel med följande hjälptekniker:

 • NVDA-skärmläsare 2019.1.1
 • WebAIM Color Contrast checker

Tekniker

Tillgängligheten av denna webbplats beror på hur följande tekniker fungerar:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Utvärderingsmetoder

Tullen utvärderar tillgängligheten av dessa sidor med följande metoder:

 • Självutvärdering: företaget eller organisationen har utvärderat sidorna internt.
 • Extern utvärdering: sidorna har utvärderats av en extern aktör (Eficode, 4/2019), som inte har deltagit i planeringen eller utvecklingen av sidorna.

Responsprocess

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av dessa sidor. Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • Du kan ge respons om tillgängligheten: [email protected]
 • Det är Tillståndscentralen som svarar för tillgängligheten av tjänsten Tillstånd. Tillståndscentralen svarar också på responsen om tillgänglighet.

 • Vi har som mål att svara på respons inom fem vardagar.

 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: [email protected]