Tillgänglighetsutlåtande – Tjänsten Tillstånd och beslut

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Tillstånd och beslut.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda tjänsten Tillstånd, kan du också kontakta Tillståndscentralen per e-post, lupakeskus(at)tulli.fi eller per telefon +358 295 5200.

Du kan också ge respons på ett tullkontor som erbjuder kundservice. På Tullens webbplats hittar du tullkontor som erbjuder kundservice på kartan och tullkontorens öppettider.

Hjälp med alternativa sätt att sköta tullärenden får du av Tullrådgivningen, tfn 0295 5201.

Se Tullens anvisningar om alternativa sätt att sköta tullärenden.

Tjänstens tillgänglighet

Den nuvarande tillgängligheten av tjänstens innehåll uppfyller delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Kända problem med tillgänglighet i tjänsten Tillstånd

Tjänsten har fortfarande några problem med användbarhet. Nedan beskrivs kända problem med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss.

Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i följande avseenden och åtgärdas så fort som möjligt:

Byte av sida

 • Tjänsten har byggts med single page application-teknologin, där fokus flyttas vid byte av sida till sidans huvudrubrik. Tjänsten har dock några enstaka sidor där fokus flyttas till huvudrubriken men skärmläsaren läser inte huvudrubrikerna. (WCAG 2.4.3)

Avbruten förbindelse på grund av överskriden tidsgräns

 • Användaren varnas om att förbindelsen kommer att brytas på grund av överskriden tidsgräns och användaren ges möjlighet att be om tilläggstid. Av datasäkerhetsskäl blir man dock tvungen att logga ut användaren efter 12 timmar, varvid tillgänglighetskraven gällande tidsbegränsningarna inte uppfylls helt. (WCAG 2.2.1)

Modalfönster

 • Vid flyttning av fokus till enstaka modalfönster kan det förekomma problem när fönster öppnas. (WCAG 2.4.3)
 • I modalfönstret ”Gör en ny tillståndsansökan” hålls fokus inte inom modalfönstret utan flyttas också till webbläsarens adressrad. Fokus flyttas inte heller bakåt från det första interaktiva elementet i modalfönstret. (WCAG 2.1.1, 2.4.3) 

Laddning, listning och borttagning av bilagor

 • När laddningen av valda bilagor börjar, läser skärmläsaren texten ”Bilagan laddas upp”, och när bilagan är uppladdad, läser skärmläsaren texten ”Bilagan <Bilagans namn> har laddats upp”. Men om bilagorna är flera än bara en, läser skärmläsaren texten om uppladdningen bara för en bilaga, vilket är problematiskt. (WCAG 4.1.3)
 • I listan över uppladdade bilagor utgör bilagornas namn knappelement, men de är också inne i linkelement. (WCAG 4.1.2)
 • I listan över uppladdade bilagor visar knappen ”Radera fil” inte i koden vilken bilaga som raderas. (WCAG 2.4.4)
 • Texten i innehållsområdet för modalfönstret ”Radera bilaga” läses inte automatiskt, när det öppnas. (WCAG 4.1.2)
 • När dialogfönstret ”Radera bilaga” stängs flyttar fokus inte tillbaka till den knapp med vilken dialogfönstret öppnades utan till ett body-element. (WCAG 2.4.3)
 • Texten ”Bilagan är raderad” förmedlas inte till skärmläsaren.  (WCAG 2.2.1)

Rubriker

 • Användningen av HTML-rubriknivåer är bristfällig. Man hoppar t.ex. helt över H3-rubriknivån på sidor där underrubriker används. (WCAG 1.3.1)

Meddelandetexter som försvinner

 • Texten ”En ansökan om ändring av tillståndet handläggs redan” försvinner från skärmen, och informationen finns inte någon annanstans på sidan. (WCAG 2.2.1)

Flervalsfält

 • Vissa flervalsfält kan sakna etiketter, vilket gör det svårare att förstå deras innehåll när man använder tjänsten med en skärmläsare. (WCAG 3.3.2)
 • Valen i flervalsfälten visas under fälten, men skärmläsaren får ingen återkoppling på valet eller raderingen av dem. (WCAG 4.1.2, 4.1.3)
 • Etiketten för knappen med vilken man raderar val anger inte vad det är man raderar. (WCAG 2.4.4)

Definiering av fält som hör ihop

 • Fält som hör ihop, liksom grupper av alternativknappar eller första fasens adressuppgiftsfält, har inte kopplats ihop i koden, vilket gör det svårare för skärmläsaren att uppfatta att de hör ihop. (WCAG 1.3.1)

Uppgifter som saknas

 • Uppgifter som kunden inte har fyllt i visas med två bindestreck (”--”), som skärmläsaren nödvändigtvis inte läser. (WCAG 1.3.1)

Blankett för förfrågan om kundupplevelse

Förfrågan om kundupplevelsen efter utloggningen från tjänsten är en Webropol-blankett.  Iakttagelserna nedan gäller den blanketten. Sidorna har utvärderats av en extern aktör (Eficode, 4/2020), som inte har deltagit i planeringen eller utvecklingen av sidorna.

Alternativknapparna för frågan Hur smidigt löpte det?

 • Alternativknapparna för varje bedömningssiffra ger en felaktig uppgift ”1/1” till skärmläsaren, fastän de borde berätta, vilken bedömningssiffra av hur många alternativ det är frågan om.Detta försvårar valet av rätt siffra när skärmläsare används. I början av förfrågan finns en text som säger att bedömningsskalan är 1–5.
 • Alternativknapparna är placerade på sidan med en tabell vars inställningar läses av skärmläsarna i onödan. Detta kan ställa till med svårigheter för personer som använder en skärmläsare.
 • I punkten ”Vill du ännu specificera vad vi lyckades särskilt bra med” gör de valda elementen att skärmläsarna läser rubrikerna två gånger.
 • Den sista sidan i förfrågan syns bara en liten stund innan webbläsaren flyttar användaren till en separat sida där svaren samlats. Man kan inte gå tillbaka till den sista sidan med knappen Tillbaka.
 • Knapparna Nästa, Föregående och Skicka berättar för skärmläsaren att de är knappar, fastän de är länkar. För den som använder en skärmläsare kan denna felaktiga uppgift orsaka svårigheter vid val av rätt knapp.
 • Alla förfrågningar som gjorts med Webropol får rubriken ”Undersökningen är genomförd via Webropol”, som inte kan ändras av Tullen. På basis av rubriken kan alltså denna förfrågan inte skiljas åt från Tullens andra förfrågningar och responsblanketter, utan användaren ska gå in på blanketten för få veta den riktiga rubriken.

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

 • Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör.
 • Tjänsten utvärderades 12/2018.
 • Utlåtandet upprättades 1.4.2019.
 • Utlåtandet granskades senast 18.5.2022.

Responsprocess

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten av dessa sidor. Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • Du kan ge respons om tillgängligheten: asiakaspalautteet(at)tulli.fi.
 • Det är Tillståndscentralen som svarar för tillgängligheten av tjänsten Tillstånd. Tillståndscentralen svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vi har som mål att svara på respons inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med det svar som du fått av Tullen kan du också ge respons om tillgängligheten av tjänsten till Regionförvaltningsverket: saavutettavuus(at)avi.fi.