Tullens uppgifter, strategier och värderingar

Smidigt och rätt – säkerhet genom samarbete

Finska tullen

 • främjar en smidig och lagenlig varuhandel
 • verkställer varubeskattningen effektivt
 • erbjuder kundinriktade tjänster
 • skyddar samhället, miljön och medborgarna.

Tullen berörs särskilt av följande strategiska mål enligt regeringsprogrammet:

 • hållbar tillväxt och inbesparingar i den offentliga ekonomin
 • digitalisering och avveckling av normer
 • hantering av förändringarna i säkerhetsmiljön.

Betydande förändringar i verksamhetsmiljön för Tullen:

 • revidering av Europeiska unionens tullkodex och därtill hörande projekt för utveckling av informationssystem
 • överföring av bilbeskattning, punktbeskattning och mervärdesbeskattning vid import från Tullen till Skatteförvaltningen
 • situationen i Ryssland och dess inverkan på handel och säkerhet
 • krav på effektiverad bevakning av EU:s inre gränser på grund av bl.a. ökat antal asylsökande och bekämpning av terrorism
 • ökad näthandel (tullklarering, bevakning, beskattning, brottsbekämpning).

Tullens strategiska mål

Samhälleliga effektivitetsmål (samhälle, kund)

 • Vi tillhandahåller lätta, snabba och förmånliga e-tjänster med kunden i fokus
 • Vi bekämpar effektivt grå ekonomi
 • Vi skyddar samhället genom att säkerställa produktsäkerheten och genom att bekämpa gränsöverskridande brottslighet

Verksamhet med resultat (organisation, struktur, processer, kvalitet och infra)

 • Handlingsmodellerna och teknologin stöder verksamheten oberoende av tid och plats
 • Tullens processer leds enhetligt
 • Vi agerar i nära samarbete nationellt och internationellt

Resurser (personal- och ekonomiresurser)

 • Vårt ledarskap och chefsarbete är yrkesmässigt och inspirerande
 • Vi utvecklar vårt kunnande och möjliggör en kontinuerlig förnyelse
 • Vi stöder fungerande arbetsgemenskaper och personalens välbefinnande systematiskt
 • Målsättningen och resurserna för verksamheten och utvecklingen är i balans

Uppföljning av strategin

Tullens ledningsgrupp följer regelbundet upp hur de strategiska målen uppnås. Tullen rapporterar till finansministeriet om hur utvecklingsprojekten framskrider och hur målen uppnåtts.

Yrkeskunnighet

 • vi känner till våra egna uppgiftsområden och deras roll i helheten
 • vi känner en sund stolthet över vårt arbete och vår kompetens
 • vi tillämpar lagstiftningen rätt och enhetligt
 • vi har initiativ- och samarbetsförmåga, och vi vill utveckla vår yrkeskunnighet.

Tillförlitlighet

 • vi bemöter personalen, kunderna och alla intressentgrupperna rättvist
 • vi är pålitliga i ord och handling
 • vi är omutliga
 • vi strävar efter att på en gång nå rätt slutresultat.

Tjänstvillighet

 • vi ger sakkunnig och bra service till interna och externa kunder och till alla intressentgrupper
 • vi satsar på kundnöjdhet i servicekedjans alla delar
 • vår service är rättvis och sakkunnig samt förutsebar
 • vi är öppna när vi ger uppgifter och information.

Respekt för individen  

 • vi behandlar andra såsom vi själva vill bli behandlade
 • vi är uppmärksamma mot varandra genom att stöda och sporra
 • vi behandlar alla jämlikt
 • vi är öppna och empatiska och ger respons.


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag