Tullens uppgifter, strategier och värderingar

Smidigt och rätt – säkerhet genom samarbete

Finska tullen

 • främjar en smidig och lagenlig varuhandel
 • verkställer varubeskattningen effektivt
 • erbjuder kundinriktade tjänster
 • skyddar samhället, miljön och medborgarna.

Tullen berörs särskilt av följande strategiska mål enligt regeringsprogrammet:

 • hållbar tillväxt och inbesparingar i den offentliga ekonomin
 • digitalisering och avveckling av normer
 • hantering av förändringarna i säkerhetsmiljön.

Betydande förändringar i verksamhetsmiljön för Tullen:

 • revidering av Europeiska unionens tullkodex och därtill hörande projekt för utveckling av informationssystem
 • överföring av bilbeskattning, punktbeskattning och mervärdesbeskattning vid import från Tullen till Skatteförvaltningen
 • situationen i Ryssland och dess inverkan på handel och säkerhet
 • krav på effektiverad bevakning av EU:s inre gränser på grund av bl.a. ökat antal asylsökande och bekämpning av terrorism
 • ökad näthandel (tullklarering, bevakning, beskattning, brottsbekämpning).

Tullens strategiska mål

Uppföljning av strategin

Tullens ledningsgrupp följer regelbundet upp hur de strategiska målen uppnås. Tullen rapporterar till finansministeriet om hur utvecklingsprojekten framskrider och hur målen uppnåtts.

Yrkeskunnighet

 • vi känner till våra egna uppgiftsområden och deras roll i helheten
 • vi känner en sund stolthet över vårt arbete och vår kompetens
 • vi tillämpar lagstiftningen rätt och enhetligt
 • vi har initiativ- och samarbetsförmåga, och vi vill utveckla vår yrkeskunnighet.

Tillförlitlighet

 • vi bemöter personalen, kunderna och alla intressentgrupperna rättvist
 • vi är pålitliga i ord och handling
 • vi är omutliga
 • vi strävar efter att på en gång nå rätt slutresultat.

Tjänstvillighet

 • vi ger sakkunnig och bra service till interna och externa kunder och till alla intressentgrupper
 • vi satsar på kundnöjdhet i servicekedjans alla delar
 • vår service är rättvis och sakkunnig samt förutsebar
 • vi är öppna när vi ger uppgifter och information.

Respekt för individen  

 • vi behandlar andra såsom vi själva vill bli behandlade
 • vi är uppmärksamma mot varandra genom att stöda och sporra
 • vi behandlar alla jämlikt
 • vi är öppna och empatiska och ger respons.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag