Tullen uppbär varuskatter

Tullen uppbär tullavgifter för varor i handeln med länder som inte hör till EU, dvs. med tredje länder. Tullklareringen är ett sätt att driva EU:s handelspolitik. De uppburna tullintäkterna redovisas till EU, dvs. de är en del av EU-anslagen (EU:s egna medel). Med hjälp av tullavgifter kan handeln med varor kontrolleras, begränsas och tryggas. Man kan till exempel införa en antidumpningstull om varor importeras till EU till ett dumpat pris som understiger produktionskostnaderna och priserna på hemmamarknaden i exportlandet. Staten får 20 procent i uppbördsprovision.

Tullavgifterna hör väsentligen samman med tillämpningen av ursprungsregler. I ursprungsreglerna bestäms bl.a. hur en vara ska tillverkas för att den i bestämmelselandet ska få förmånsbehandling i fråga om tullar och skatter som uppbärs. Utvecklingsländerna beviljas ensidiga förmånsbehandlingar vid import till EU. Tullen övervakar att varorna deklareras rätt med tanke på tullbeskattningen och att import- och exportrestriktioner iakttas.

Tullen uppbär farledsavgifter av fartyg som anlöper Finlands hamnar. Tullen svarar också för uppbörden av andra sådana skatter och avgifter som enligt lag ska uppbäras av Tullen. Tullen uppbär mervärdesskatt och punktskatt av kontantkunder vid import från länder utanför EU och  av alla kunder när en överträdelse har skett vid ett tullförfarande. Tullen uppbär mervärdesskatt och punktskatt för t.ex. flytande bränslen, läskedrycker, alkohol och tobaksprodukter som försvunnit från ett tullager. Tullen har också hand om mervärdesbeskattningen av kontantkunder vid Ålands skattegräns.

.

 

                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning