Tullen skyddar samhället

Tullen skyddar samhället genom att säkra transportkedjor, säkerställa produktsäkerheten och bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Tullen bekämpar hot som äventyrar medborgarnas hälsa, välmående och säkerhet, miljöhot, smuggling av narkotika och andra farliga ämnen samt grå ekonomi. Tullen sköter olika typer av verkställighets- och övervakningsuppgifter för olika ministeriers och förvaltningsområdens räkning.

Tullen är behörig myndighet i övervakningen av gränsöverskridande trafik och har ett nära samarbete med andra myndigheteter i Finland och utomlands. Tullen har också en stark roll i Världstullorganisationen och i Europeiska unionen. Tack vare sin starka samarbetsförmåga, effektiva riskanalys och analysverksamhet samt utvecklingen av handlingsmodellerna inom bevakningen kan Tullen reagera snabbt, koordinerat och slagkraftigt på ändringar i verksamhetsmiljön.

Tullbevakningen riktas mot trafikflöden

Tullen övervakar gods-, fordons- och passagerartrafiken vid EU:s yttre och inre gränser. Tullbevakningen riktas mot mål som valts ut på basis av selektering och riskanalys. Tullens uppgift är att förhindra införseln av bl.a. narkotika, utrotningshotade djur och växter samt produkter av dem, spridningen av djur- och växtsjukdomar, utförseln av nationella kulturskatter samt införseln och utförseln av kontanta medel anknutna till penningtvätt eller annan kriminell verksamhet. Tullen har också en viktig roll vid hindrandet av spridningen av vapen, massförstörelsevapen och anknytande material.

Brottsbekämpningens fokus på bekämpningen av gränsöverskridande brottslighet

Tullen skyddar samhället genom att bekämpa gränsöverskridande brottslighet med hjälp av effektiva övervakningsmetoder samt moderna tekniska anordningar och datasystem. Tullens brottsbekämpning bekämpar i synnerhet allvarlig brottslighet, som utnyttjar den internationella handelns strukturer, logistik och betalningsrörelse. Tullen bekämpar tullbrottslighet bl.a. genom underrättelseverksamhet, internationella kontakter mellan tullmyndigheterna och nationellt myndighetssamarbete.

Tullen utreder själv tullbrott, såsom narkotikabrott och ekonomiska brott i anslutning till införsel och utförsel. Tullen koncentrerar sig särskilt på att bekämpa och förebygga internationell yrkesmässig och organiserad brottslighet.

Bekämpning av grå ekonomi

Tullen verkställer den nationella strategin för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet, vars syfte är bl.a. att effektivera spårandet och återställandet av vinningen av brott, minimera den vinning som fås genom illegal verksamhet samt öka risken för att åka fast för brottslig verksamhet. Målet med strategin är inte enbart att minimera skatteförluster och vinningen av brott, utan också att på ett mer omfattande plan ingripa i regleringsbrott i den internationella handeln samt verkställa FN:s och EU:s sanktioner. Därtill övervakar Tullen betalningen av skatteslag som Skatteförvaltningen uppbär och gör uppskattningar av skattefelet.

Genom sin efterbeskattningsrätt säkerställer Tullens företagsgranskning att tullärendena sköts på ett korrekt sätt och att kunderna har jämlika konkurrensförutsättningar.

Bekämpning av hot som äventyrar hälsa

Tullen skyddar konsumenten genom att övervaka införseln av livsmedel och konsumtionsvaror. Till följd av globaliseringen av produktionen och det allt bredare produkturvalet kommer det ut på marknaden fler och fler tvivelaktiga och till och med farliga produkter och produktförfalskningar som äventyrar hälsa och säkerhet. Tullens övervakning av livsmedel och konsumtionsvaror är fokuserad på produktgrupper och produkter som enligt riskanalys kan vara problematiska.

                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån-fre 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning