Tullagstiftning

På denna sida har vi samlat nationell grundläggande lagstiftning som behövs vid den praktiska tullverksamheten samt centrala EU-rättsakter som gäller tullverksamheten.

Länkarna nedan leder till Finlex-tjänsten, som förvaltas av justitieministeriet, och till EUR-Lex-databasen, som förvaltas av EU:s publikationsbyrå.

Biträdande myndigheter vid tullövervakning samt samarbete

Lag om samarbete mellan polisen, Tullen och gränsbevakningsväsendet - 687/2009

Statsrådets förordning om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet - 1126/2009

Gränsbevakningslag - 578/2005
Paragraferna som gäller Tullen: 1§, 2§, 10§, 17§, 24§, 28§, 34§, 41–44§, 49§, 56§, 77–78§, 82§, 85–86§

Statsrådets förordning om gränsövergångsställen och fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem - 901/2006
Paragraferna som gäller Tullen: 10–11§

Lotsningslag - 940/2003
Paragraferna som gäller Tullen: 8–10§, 12§, 17§, 19§, 21–22§

Statsrådets förordning om lotsning - 1385/2016

Sjöräddningslag- 1145/2001
Paragraferna som gäller Tullen: 1§, 3–4§, 10§, 14 § ja 28§

Förordning om utmärkning av farlederna - 846/1979

Övervakning av alkohollagstiftningen

Alkohollag 1102/2017

Övervakning av motorfordonstrafik

Vägtrafiklag - 267/1981
Paragraferna som gäller Tullen: 2a§, 48§, 96a§, 97§

Vägtrafikförordning - 182/1982
Paragraferna som gäller Tullen: 47§, 48§, 52§

Trafikförsäkringslag - 460/2016

Trafikförsäkringsförordning - 324/1959
Paragraferna som gäller Tullen: 1§, 5–6§, 8–9§

Fordonslag - 1090/2002
Paragraferna som gäller Tullen: 1–17§, 20–24§, 60–69a§, 71–72§, 74§, 84–85§, 96–97§, 101–102§

Statsrådets förordning om registrering av fordon - 893/2007
Paragraferna som gäller Tullen: 1–2§, 23§, 25§, 28–29§, 31§ , 34–36§, 42–47§, 51§, 54§, 57–58§

Lag om överlastavgift - 51/1982

Lag om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen - 546/1998

Statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik - 1245/2002
Paragraferna som gäller Tullen: 1§, 18–22§, 25§

Andra bestämmelser gällande övervakning

Territorialövervakningslag - 755/2000

Statsrådets förordning om territorialövervakning - 971/2000

Försvarsministeriets beslut om verkställighet och tillämpning av förordningen om övervakning av Finlands territorium och tryggande av dess territoriella integritet - 46/1990

Statsrådets beslut om skyddsområden inom Finlands territorium samt om utlänningars och utländska fartygs rätt att färdas och uppehålla sig inom dessa områden - 318/1990

Lag om gränserna för Finlands territorialvatten - 463/1956

Lag om Finlands ekonomiska zontalousvyöhykkeestä - 1058/2004

Passlag - 671/2006

Passförordning - 643/1986

Utlänningslag - 301/2004

Sjölag - 674/1994
Paragraferna som gäller Tullen: 1 kap. 1–5§, 6 kap. 1–9§, 13 kap. 1–12§, 42–43§, 24 kap. 1–3§

Förordning med tillämpningsföreskrifter till sjölagens stadganden om sjöförklaring (sjöförklaringsförordning) - 321/1967

Statsrådets förordning om tillämpning av 1 kap. 1 och 1 a § i sjölagen - 907/2016

Sjötrafiklag - 463/1996

Lag om farkostregistret - 424/2014

Lag om kontroll av export av produkter med dubbel användning - 562/1996


Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning

Fråga tullrådgivningen

Tullrådgivningen betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag