Tullagstiftning

På denna sida har vi samlat nationell grundläggande lagstiftning som behövs vid den praktiska tullverksamheten samt centrala EU-rättsakter som gäller tullverksamheten.

Länkarna nedan leder till Finlex-tjänsten, som förvaltas av justitieministeriet, och till EUR-Lex-databasen, som förvaltas av EU:s publikationsbyrå.

Biträdande myndigheter vid tullövervakning samt samarbete

Lag om samarbete mellan polisen, Tullen och gränsbevakningsväsendet - 687/2009

Statsrådets förordning om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet - 1126/2009

Gränsbevakningslag - 578/2005
Paragraferna som gäller Tullen: 1§, 2§, 10§, 17§, 24§, 28§, 34§, 41–44§, 49§, 56§, 77–78§, 82§, 85–86§

Statsrådets förordning om gränsövergångsställen och fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem - 901/2006
Paragraferna som gäller Tullen: 10–11§

Lotsningslag - 940/2003
Paragraferna som gäller Tullen: 8–10§, 12§, 17§, 19§, 21–22§

Statsrådets förordning om lotsning - 1385/2016

Sjöräddningslag- 1145/2001
Paragraferna som gäller Tullen: 1§, 3–4§, 10§, 14 § ja 28§

Förordning om utmärkning av farlederna - 846/1979

Övervakning av alkohollagstiftningen

Alkohollag 1102/2017

Övervakning av motorfordonstrafik

Vägtrafiklag - 267/1981
Paragraferna som gäller Tullen: 2a§, 48§, 96a§, 97§

Vägtrafikförordning - 182/1982
Paragraferna som gäller Tullen: 47§, 48§, 52§

Trafikförsäkringslag - 460/2016

Trafikförsäkringsförordning - 324/1959
Paragraferna som gäller Tullen: 1§, 5–6§, 8–9§

Fordonslag - 1090/2002
Paragraferna som gäller Tullen: 1–17§, 20–24§, 60–69a§, 71–72§, 74§, 84–85§, 96–97§, 101–102§

Statsrådets förordning om registrering av fordon - 893/2007
Paragraferna som gäller Tullen: 1–2§, 23§, 25§, 28–29§, 31§ , 34–36§, 42–47§, 51§, 54§, 57–58§

Lag om överlastavgift - 51/1982

Lag om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen - 546/1998

Statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik - 1245/2002
Paragraferna som gäller Tullen: 1§, 18–22§, 25§

Andra bestämmelser gällande övervakning

Territorialövervakningslag - 755/2000

Statsrådets förordning om territorialövervakning - 971/2000

Försvarsministeriets beslut om verkställighet och tillämpning av förordningen om övervakning av Finlands territorium och tryggande av dess territoriella integritet - 46/1990

Statsrådets beslut om skyddsområden inom Finlands territorium samt om utlänningars och utländska fartygs rätt att färdas och uppehålla sig inom dessa områden - 318/1990

Lag om gränserna för Finlands territorialvatten - 463/1956

Lag om Finlands ekonomiska zontalousvyöhykkeestä - 1058/2004

Passlag - 671/2006

Passförordning - 643/1986

Utlänningslag - 301/2004

Sjölag - 674/1994
Paragraferna som gäller Tullen: 1 kap. 1–5§, 6 kap. 1–9§, 13 kap. 1–12§, 42–43§, 24 kap. 1–3§

Förordning med tillämpningsföreskrifter till sjölagens stadganden om sjöförklaring (sjöförklaringsförordning) - 321/1967

Statsrådets förordning om tillämpning av 1 kap. 1 och 1 a § i sjölagen - 907/2016

Sjötrafiklag - 463/1996

Lag om farkostregistret - 424/2014

Lag om kontroll av export av produkter med dubbel användning - 562/1996


Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag