Vår värderingar

Tullens värderingar beskriver våra gemensamma verksamhetssätt och arbetskulturen i vår organisation. Värderingarna styr oss i vårt dagliga arbete. Tillsammans bildar värderingarna en helhet - Tullen som är uppskattande, tillförlitlig, kompetent och servicevillig.

Respekt

Jag förhåller mig jämlikt till alla människor, även till dem som tänker och agerar annorlunda.Jag uppskattar min arbetsgemenskap och anser att mitt arbete är betydelsefullt. .

Förtroende

Jag bygger upp samhällets och medborgarnas förtroende för Tullen genom mitt agerande. Jag litar på mina kollegor.

Kompetens

Jag utvecklar aktivt min egen och min arbetsgemenskaps yrkeskompetens. Jag för modigt fram nya tankar och idéer.

Service

Jag erbjuder smidig service i alla verksamhetsomgivningar. Jag främjar växelverkan i mitt arbete och förstärker genom mitt agerande Tullens ställning som föregångare.