Förkortningar inom tullverksamhet

AAD (Administrative Accompanying Document)
Från EMCS-systemet genererat administrativt ledsagardokument för punktbeskattning som är i pappersform. Dokumentet genereras senare elektroniskt (e-AD).

e-AD
Elektroniskt AAD-dokument.

AEO (Authorised Economic Operator)
En AEO-aktör har av Tullen, på ansökan, beviljats status som godkänd ekonomisk aktör. AEO är en status som beviljas av EU:s tullförvaltningar.

AREX
I AREX-systemet hanteras deklarationer gällande varor som förs in i eller ut ur unionens tullområde. Systemet kommunicerar bl.a. med Tullens transiterings-, import- och exportsystem. Projektets namn bildas av orden ”införsel” (arrival) och ”utförsel” (exit).

BKB (bindande klassificeringsbesked)
Ett bindande klassificeringsbesked är ett skriftligt beslut om den varukod som ska tillämpas på en vara.

BTI (Binding Tariff Information), se BKB

CCI (Centralised Clearance for Import)
Centraliserad tullklarering för import.

CDS (Customs Decision System)
EU:s gemensamma system för tullbeslut via vilket tillstånd och beslut som involverar fler än en medlemsstat söks och handläggs.

CED (Common Entry Document)
Gemensam handling vid införsel som ifylls av en aktör inom foder- eller livsmedelsbranschen eller av dennes ombud. I handlingen anger aktören partiets beskaffenhet och tidpunkten då det anländer till det utsedda införselstället.

CITES
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Konvention om internationell handel med utrotningshotade djur- och växtarter.

C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism)
Samarbetsprogram mellan USA:s tullmyndighet och ekonomiska aktörer för bekämpande av terrorism vid varuimport. Grundar sig på ett frivilligt avtal mellan tullmyndigheten och företag och inte på ett av tullmyndigheten beviljat tillstånd som det europeiska AEO-programmet, som utöver import även omfattar export.

DPE (Designated Point of Entry)
Utsett införselställe. Vid EU:s gränser finns vissa utsedda importställen via vilka man får importera djur, livsmedel och foder.

EAD (Export Accompanying Document)
Exportföljedokument som åtföljer varan till utförseltullkontoret.

EBTI (European Binding Tariff Information)
I EBTI-databasen kan man söka bindande klassificeringsbesked utfärdade av EU-medlemsstaterna.

ECS (Export Control System) och AES
EU:s gemensamma system som möjliggör överföring av uppgifter mellan nationella exportsystem. Med EU:s gemensamma verksamhetsmodell och meddelanden övervakas exportförsändelsers utförsel ur EU:s tullområde.
Senare utvecklas det elektroniska exportförfarandet ytterligare och systemet börjar benämnas AES (Automated Export System).

EDI (Electronic Data Interchange)
EDI är en förkortning som står för elektronisk dataöverföring mellan organisationer. Exempel på dataöverföringssätt är EDIFACT och XML.

ELEX (Electronic Export System)
Finska tullens datasystem som hanterar elektroniska exportdeklarationer.

EMCS (Excise Movement and Control System)
System för övervakning av varor som flyttas under punktskatteuppskov. Syftet med EMCS-projektet är att datorisera övervakningen av alkohol-, tobaks- och energiprodukter som flyttas under punktskatteuppskov samt att ersätta det administrativa ledsagardokumentet för punktbeskattning som är i pappersform (AAD) med ett elektroniskt dokument.

EORI
EORI är ett EU-omfattande system för registrering och identifiering av ekonomiska aktörer. EORI är en förkortning av Economic Operators Registration and Identification System.

ICS (Import Control System)
Importkontrollsystem med vilket man inger deklarationerna för varor som förs in i gemenskapen. ICS är den första fasen i det automatiserade importsystemet AIS (Automated Import System) som implementeras senare. ICS omfattar den summariska införseldeklarationen, uppvisandet av varor och ankomstanmälan som krävs för alla transportsätt.

INF (Information Sheet for Special Procedures)
Blanketter för standardiserat utbyte av uppgifter som används vid särskilda förfaranden. Ifylls av deklaranterna och visas upp för medlemsstaternas tullmyndigheter enligt kraven i lagstiftningen.

Intrastat (Intra Community Statistics System)
Statistiksystem för handeln mellan EU-länder.

IPR (Intellectual Property Rights)
Med immaterialrätter avses upphovsrätter, varumärken, patent, firmanamn och affärshemligheter.

ITU
Integrerat tullklareringssystem. Ett system som samlar de tillämpningar som behövs vid importklareringen och som Tullen använder för att administrera hela tullklareringskedjan.

KaPA
Nationell servicearkitektur.

Katso-kod
Katso-autentisering tillhandahålls av Befolkningsregistercentralen och är ett sätt för företag att autentisera sig i myndigheters e-tjänster, såsom tulldeklareringstjänster. Katso-koden omfattar ett användarnamn, lösenord och engångslösenord. Tjänsten är avgiftsfri och den finns på adressen yritys.tunnistus.fi.

KN-nomenklaturen
Gemenskapens kombinerade nomenklatur (Combined Nomenclature), vars 8-siffriga varukoder används i statistikdeklarationer för internhandeln och vid export.

Luke (Tullens tillståndscentral)

MASP (Multiannual Strategic Plan)
Planeringsdokument för alla IT-relaterade tullprojekt, EU:s fleråriga IT-strategiska plan.

Meke
Tullens sjötrafikcentral, som handlägger och övervakar inlämnandet av obligatoriska myndighetsdeklarationer som lämnas till Portnet-systemet för fartygstrafik. Sjötrafikcentralen är en del av Elektroniska servicecentralen och den ger betjäning varje dag under året. Adressen är Hamngatan 22, Åbo.

MRN, MRN-nummer (Master Reference Number, aiemmin Movement Reference Number)
Kod som tilldelas av Tullens system då det godkänner vissa tulldeklarationer som mottagna. Detta MRN skickas till kunden i meddelandet om godkännande. MRN-nummer tilldelas transiteringsdeklarationer, exportdeklarationer och vissa införsel- och utförseldeklarationer. Instruktioner om användningen av MRN har givits i egna systemspecifika anvisningar.

NCTS (New Computerised Transit System)
NCTS är ett elektroniskt transiteringssystem. I unionens transiteringssystem kan varor transporteras oförtullade när de förs in till Europeiska unionen eller när de transporteras via unionen och Efta. Med NCTS-systemet kan befordran av varor under dessa transiteringsförfaranden följas allt effektivare elektroniskt. I NCTS-systemet lämnar kunderna transiteringsdeklarationen till Tullen antingen elektroniskt som EDI-meddelande eller under reservförfarande med en SAD-blankett i pappersform.

OLAF (European Anti-fraud Office)
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) har som uppgift att skydda Europeiska unionens ekonomiska intressen genom att utreda bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet, även inom EU-organ.

Portnet
Datasystem för anmälningar om hamnbesök som inges för fartygstrafik. Används av Tullen, mäklare, sjöfartsmyndigheter, speditionsfirmor, hamnoperatörer och gränsbevakningen.

PoUS (Proof of Union Status)
Ett i EU planerat nytt EU-omfattande IT-system för deklarationer med vilka tullstatus för unionsvaror bevisas.

PTG
Samarbete mellan Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet.

RAPEX (Rapid Alert System for Dangerous Non-Food Products)
Snabbt varningssystem gällande konsumtionsvaror, för vilket Säkerhets- och kemikalieverket Tukes fungerar som kontaktpunkt i Finland.
Till systemet hör EU:s medlemsstater, kommissionen och vissa andra länder som omfattas av systemet. Med hjälp av systemet kan medlemsstaterna snabbt meddelas om faror för hälsa och egendom som orsakas av konsumtionsvaror. Utöver konsumtionsvaror gäller systemet också för varor som är avsedda för yrkesmässigt bruk och varor som kan medföra miljörisker.

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)
Snabbt varningssystem gällande livsmedel och foder, för vilket Livsmedelsverket fungerar som kontaktpunkt i Finland.
Till systemet hör EU:s medlemsstater, kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). Med hjälp av systemet kan medlemsstaterna snabbt meddelas om direkta eller indirekta faror för människors hälsa som orsakas av livsmedel eller foder.

REX (The Registered Exporter system)
REX-systemet är en EU-databas i vilken exportörer som upprättar ursprungsförsäkringar och -deklarationer ska registrera sig.

SA (Self-Assessment)
Egenbedömning, dvs. fastställande av tull och tullbevakning som deklaranten själv gör i samband med deklareringen.

SAD (Single Administrative Document).
Administrativt enhetsdokument som fungerar som tulldeklaration.
SAD-blanketten används vid importförtullningar, hänförande av varor till tullagerförfarandet och bevisande av varors unionsstatus. Vid export och transitering används blanketten endast i undantagssituationer.

Spake
Elektroniska servicecentralen. Spake handlägger elektroniska tulldeklarationsmeddelanden, såsom import-, export- samt införsel- och utförseldeklarationer, och svarar på kundernas frågor om dessa.

TAD (Transit Accompanying Document)
Transiteringsföljedokument som åtföljer varan till destinationsorten.

TARIC (The integrated Tariff of the European Union)
Taric är EU:s integrerade tulltaxa. Taric-söksystemet är en flerspråkig databas som innehåller alla åtgärder gällande EU:s tull-, handels- och jordbrukslagstiftning. Taric innehåller inte information om nationella skatter och avgifter, såsom mervärdesskatter och punktskatter.

TAXUD (Taxation and Customs Union Directorate-General)
Europeiska kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar.

TIR (Transports Internationaux Routiers)
Tullkonvention / transiteringssystem gällande internationell varutransport.

TORO (Transfer of Rights and Obligations)
Överföring av den förfarandeansvariges rättigheter och skyldigheter till en annan aktör. Kan tillämpas vid förfarandet för slutanvändning och andra särskilda förfaranden.

UCC (Union Customs Code), se UTK

UTK (Unionens tullkodex)
Mera information om förkortningar för förordningar: EU:s tullagstiftning

UTU
Finska tullens nya förtullnings- och tariffsystem. Genomförs som en del av den EU-omfattande totalreformen av tullklareringssystemen.

WCO (World Customs Organization)
Den år 1952 grundade Världstullorganisationen strävar efter att harmonisera tillämpningen av de avtal som den administrerar och att förenkla tullförfarandena globalt.
Till organisationen hör 182 medlemsstater och deras andel av världshandeln är 98 procent.

WP (Work Programme)
EU:s arbetsprogram, dvs. beslut om ett arbetsprogram med tidtabellerna för införande av de elektroniska system som föreskrivs i unionens tullkodex.

WTO (World Trade Organization)
Världshandelsorganisationen är en internationell organisation för handelspolitiskt samarbete vars främsta mål är att liberalisera handeln. Till organisationen hör 164 medlemsstater.

                            

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning