Tullen digitaliseras

Världen förändras och Tullen förnyar sig i samma veva. Tullens digitaliseringsprogram är det största utvecklingsprogrammet i Tullens historia.

Vid Tullen gör vi ett mycket traditionellt och uppskattat arbete. Vi skyddar samhället och möjliggör en smidig utrikeshandel. Den kraftigt växande näthandeln och globaliseringen ser till att våra tjänster och vår övervakning behövs även i fortsättningen.

Finska tullen klarar sig bra i de internationella jämförelserna och nästan alla våra tjänster är digitala. Vi förnyar oss, för vi vill fortfarande vara en av de effektivaste tullmyndigheterna i världen. Den växande näthandeln och varuflödena utmanar oss till att digitalisera de resterande tjänsterna och effektivera vår verksamhet.

Ett nytt tullklareringssystem

Kärnan i Tullens digitalisering utgörs av det tullklareringssystem med bakgrundsprogram som togs i bruk år 2020. Även andra EU-länder håller på att harmonisera sina förtullningssystem för att de bättre ska motsvara EU:s nya lagstiftning.

Arbetet med att utveckla det nya tullklareringssystemet med bakgrundsprogram fortsätter vid Tullen framöver.

Enkla e-tjänster

Tullens digitalisering underlättar cirka 18 000 företags tullklareringsprocesser och närmare 2 000 tullanställdas arbete samt hjälper nätkunder vid förtullning av varuförsändelser.

Kunderna förtullar själv sina inköp som de beställt från länder utanför EU. Vi har utvecklat enkla e-tjänster och förtullningsanvisningar för dem för att tullklareringen ska gå så smidigt som möjligt.

Vi har öppnat t.ex. Importförtullningstjänsten för privatpersoner och Tullräknaren för privatpersoner samt tjänsten Egna uppgifter och Varukodstjänsten Fintaric för företag. Den populära Tullräknaren används årligen av cirka 300 000 kunder som vill beräkna kostnaderna för sina nätinköp. 

Vi har byggt upp teknologiska förutsättningar för att kunderna ska kunna sköta ärenden med oss när och var de så önskar. Vi strävar även efter att säkerställa att våra digitala tjänster är så störningsfria och tillförlitliga som möjligt.

Information på ett effektivt sätt

Arbetet här hos oss på Tullen består alltmer av informationsarbete. Vi behöver effektiva arbetsredskap för hanteringen av det växande informationsflödet gällande varor. Vi har utvecklat nya analyserings- och rapporteringslösningar för våra experter.

Vid Tullen finns mycket information som vi nyligen har centraliserat till ett enda datalager. På så sätt effektiverar vi utnyttjandet och delningen av information inom Tullen, och från oss till olika intressentgrupper.

Artificiell intelligens till hjälp

Vårt mål är att automatisera rutinmässiga arbetsuppgifter. På så sätt får tullpersonalen mera tid för kunderna och för mer krävande expertarbete.

Vi värdesätter fördomsfria och även modiga idéer från vår personal och våra kunder.  Vi har analyserat de frågor som kunder ställt till tullrådgivningen och infört en Hippu-chatbot som utnyttjar artificiell intelligens.  

Tjänster som vi öppnat för våra kunder: 

 • 4/2021  – Nationell import även för andra kunder än tullagringskunder (nya tullklareringssystemet)
 • 3/2021  –  Anmälning av säkerhetsuppgifter enligt kommissionens ICS2-krav och anmälan av varors ankomst
 • 2/2021 – Nationell import för tullagerkunder och privatpersoner, utvidgning av importförtullningstjänsten p.g.a momsdirektivet
 • 2/2021 – Tjänsten Tullräknaren för uppskattning av storleken på tullavgift (förnyad) 
 • 10/2020 – Hippu-chatboten
 • 6/2020  – Tjänsten Egna uppgifter
 • 3/2020 – Elektronisk ansökan av transiteringstillstånd
 • 2/2020  –  Importförtullningstjänsten för privatpersoner, privatpersoners post- och fraktförtullning (Nytt tullklareringssystem) 
 • 6/2019 –  Sökfunktion med MRN-nummer 
 • 3/2019  –  E-tjänst för tullagring 
 • 3/2019  –  Utskrifter som baserar sig på ett nytt utskriftssystem (Besluten från tillståndsregistret, tillståndsansökan, UTU-tullagring)
 • 5/2019 – Meddelanden tas i bruk i tullagringstjänsten
 • 5/2019  – Sökfunktion med EORI-nummer
 • 3-11/2019 – Tillståndshanteringstjänster (meddelandedeklarering, tillstånd till samlad garanti, tillstånd till anstånd med betalning, lagringstillstånd, tillstånd till förenklingar)
 • 02/2019 – Fintaric-distributionstjänsten (maskinläsbar distribution av varukodsinformation)
 • 10/2018 – Varukodstjänsten Fintaric, (användargränssnittsbaserad)
 • 10/2017 –  Tjänsten för statistikdeklarering Intrastat (2017)