Lön och förmåner

Vi iakttar det tjänstekollektivavtal om lönesystemet som slutits mellan Tullen och tjänstemannaföreningarna inom förvaltningsområdet.

Målet med lönesystemet är att stöda våra målsättningar och vår lönekonkurrensförmåga samt att sporra personalen att söka sig till mer krävande uppgifter och utveckla sin kompetens. Lönesystemet har också som syfte att stöda personalens utveckling samt att utveckla och förbättra chefsarbetet och ledarskapet.

Gemensam syn på målen

Varje år kommer den anställda och chefen överens om sina mål vid målsamtalet. Syftet med målsamtalet är att säkerställa en gemensam syn på befattningsbeskrivningen, på huruvida målen för den gångna perioden har uppnåtts och på vilka målen för den kommande perioden är.

Hur bestäms lönen?

Månadslönen består av följande delar:

•    en uppgiftsrelaterad lönedel baserad på hur krävande uppgiften är (kravdel, 18 kravnivåer)
•    en individuell lönedel baserad på arbetsprestationen (8–44 procent av kravdelen)
•    ett omständighetstillägg (högst 4 procent av kravdelen)

Omständighetstillägg betalas för sådana olägenheter i den fysiska eller psykiska arbetsmiljön som inte har beaktats i de övriga faktorerna för fastställande av lön och som inte kan avlägsnas genom arbetarskyddsåtgärder.

90 procent av personalen omfattas av vårt lönesystem. Det finns också anställda med avtalslön t.ex. vid informationsförvaltningen.

Lön enligt uppgiftens kravnivå och egen prestation

På lönen inverkar utöver uppgiftens kravnivå också den individuella arbetsprestationen och kompetensen.

Uppgiftsrelaterade lönedelar från och med 1.5.2023:

Kravnivå

Uppgiftsrelaterad lönedel euro/månad

Exempel: bra prestationsnivå 32 %

7

1971,68

2602,62

8

2058,34

2717,01

9

2099,8

2771,74

10

2220,79

2931,44

11

2364,39

3120,99

12

2477,37

3270,13

13

2636,37

3480,01

14

2882,64

3805,08

15

3093,84

4083,87

16

3334,75

4401,87

17

3591,81

4741,19

18

3871,28

5110,09

19

4275,27

5643,36

20

4590,83

6059,9

21

5065,02

6685,83

22

5477,24

7229,96

Samma lön för kvinnor och män

Hos oss betalas kvinnor och män samma lön för likvärdigt arbete. År 2019 var indexet för lika lön vid Tullen 95,3 procent (2018: 94,9 procent). Detta innebär att männens lön var i genomsnitt 4,9 procent högre än kvinnornas.  På kravnivåerna 7 och 15–29 var kvinnornas lön nästan lika stor som männens. På kravnivå 20 var kvinnornas lön något större än männens. I likhet med tidigare år var indexet för lika lön lägst på kravnivå 11 (86,5 procent).
Indexet för lika lön har beräknats på totallönerna med beaktande av tilläggen för obekväm arbetstid i skiftarbete. Dessa tillägg ökar löneskillnaderna mellan män och kvinnor på de kravnivåer där skiftarbete utförs. Män arbetar mera i skift än kvinnor.

Fördelar

Vi erbjuder våra anställda

•    högklassig företagshälsovård
•    möjlighet att utbilda sig och utveckla sin kompetens
•    möjlighet till flexibelt distansarbete beroende på arbetsuppgift
•    möjlighet till arbetsrotation och internationellt tjänstemannautbyte
•    motions- och kulturförmån
•    möjlighet till subventionerad lunch
•    möjlighet att delta i motionsverksamhet och -evenemang som erbjuds av arbetsgivaren
•    möjlighet att köpa ett programpaket till din hemdator till ett förmånligt pris.

Lönetabeller

VPJ-lönetabell