Kompetensutveckling vid Tullen

Här vid Tullen finns det goda möjligheter att utveckla och upprätthålla den egna kompetensen vid sidan om arbetet. De anställda uppmuntras att delta i utbildningar, och utbildningsmöjligheterna är omfattande.

Uppgifterna inom tullbranschen varierar från grunduppgifter till expert- och chefsuppgifter. Varje tullanställd genomgår grundutbildningen i tullbranschen, vars längd beror på arbetsuppgiften. Tullanställda som arbetar med operativa grunduppgifter avlägger yrkesexamen inom tullbranschen i samband med grundutbildningen. Efter grundutbildningen kompletterar och fördjupar man sitt kunnande genom kortare utbildningar som stöder ens arbetsuppgifter. Vi utbildar kontinuerligt vår personal – i genomsnitt sex dagar om året.

Vår personalutbildning indelas i Tullens allmänna introduktion, grundutbildning i tullbranschen samt yrkesinriktad fortbildning och kompletterande utbildning. I regel ordnar vi personalens fortbildning och kompletterande utbildning på vår egen Tullskola. Utbildningen är avgiftsfri för tullanställda och för utbildningstiden betalas lön. Du kan inte söka till Tullskolan om du inte står i tjänste- eller arbetsförhållande till Tullen.

Tullanställda är aktiva med att lära sig nytt

Av vår personal deltog 86 procent i någon utbildning år 2019. Personalutbildningen omfattar Tullens egen utbildning och extern utbildning. År 2019 var omfattningen av personalutbildningen sammanlagt 13 156 utbildningsdagar, dvs. 7,1 dagar per årsverke.

Hos oss upprätthålls och utvecklas kompetensen aktivt.

Den årliga utbildningsplanen

Vår verksamhetsmiljö är i ständig förändring, och därför bedömer vi aktivt vilken kompetens vi redan har och hur man ska utveckla den eller hur man kan inhämta den kompetens som saknas. Vi utarbetar årligen en utbildningsplan för utveckling av kompetensen. Planen fastställs i ledningsgruppen för utbildning, som består av representanter för arbetsgivaren och personalen. Utbildningsplanen förbereds på avdelningarna och substansenheterna i samarbete med Tullens utbildning. Som underlag för planen används resultaten av kartläggningen av utbildningsbehov, som gjorts i samband med kompetenssamtalen.

Vi publicerar utbildningsplanen för hela personalen. Vi stöder också externa frivilliga studier.

Kompetenssamtal

Målet med det årliga kompetenssamtalet är att den anställda och chefen efter samtalet har en gemensam syn på den anställdas befattningsbeskrivning, den kompetens som krävs i arbetsuppgiften och de områden där kompetensen bör utvecklas. Vi uppmuntrar våra anställda att delta i utbildningar som Tullskolan erbjuder och upprätthålla sin kompetens genom externa utbildningar.