Hoppa till innehåll

Bli en expert inom tullbranschen genom läroavtal

Vill du ha ett yrke där du gör ett meningsfullt arbete? Vill du få lön för studietiden? Sök till Tullens läroavtalsutbildning!


Hos oss kan du studera till en expert inom tullbranschen genom läroavtal. Genom läroavtalsutbildningen får du kompetens att utföra vissa uppgifter inom tullbranschen. I utbildningen varvas teoristudier med praktisk praktik i riktiga arbetsuppgifter. Som stöd har du handledare och lärare.


Vad innebär ett läroavtal med Tullen?

Yrkesexamen inom tullbranschen är en fristående examen på andra stadiet som räcker 2–3 år. Läroavtalsutbildning ordnas inom kompetensområdet för tulltjänster och kompetensområdet för tullbevakning. Till arbetsuppgifterna inom kompetensområdet för tulltjänster hör Tullens viktiga grunduppgift, dvs. tullklarering. Uppgifterna är varierande och kräver problemlösningsförmåga. Uppgifterna inom kompetensområdet för tullbevakning omfattar tullbevakning av passagerar- och varutrafiken samt tullklarering av kommersiell utrikestrafik vid import, export och transitering.

Läroavtalsutbildningen består av:

  • En orienteringsperiod under vilken studeranden får lära sig grundläggande uppgifter om Tullen, tullverksamheten och hur man agerar som tjänsteman. Studeranden bekantar sig också med sin arbetsmiljö samt sina arbetsuppgifter och nödvändiga arbetsredskap. Under orienteringsperioden studerar man vid Tullskolan i Böle och på arbetsplatsen i en webbaserad lärmiljö.
  • En LIA-period (lärande i arbete) under vilken man studerar tullarbetet en examensdel i taget. Största delen av utbildningen sker på arbetsplatsen genom webbstudier och lärande i arbete. Vissa undervisnings- och praktikperioder ordnas vid Tullskolan i Böle.

Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO) ordnar Yrkesexamen inom tullbranschen. När studeranden har uppnått den kompetens som förutsätts i kraven på yrkesskicklighet, ska denne ge prov på sitt kunnande. Proven utvärderas av Tullens bedömare av yrkesskickligheten och av en representant för läroanstalten. Läroavtalet upphör när examen har avlagts. Avläggandet av examen ger dig goda förutsättningar att få anställning på Tullens mångsidiga uppgiftsfält.

Till vad förbinder sig Tullen som arbetsgivare?

Som studerande hos oss är du likställd med andra tullanställda och åtnjuter samma förmåner som de. Tullen förbinder sig som arbetsgivare till att betala lön till dig enligt tjänstekollektivavtalet för dina arbetsdagar. Tiden som används för teoristudierna räknas också som arbetsdagar. Studierna är avgiftsfria för dig.

För att stöda inlärningen på arbetsplatsen utser arbetsgivaren en erfaren tullexpert som arbetsplatshandledare för dig. Arbetsgivaren utvärderar studerandens yrkesmässiga utveckling under läroavtalsutbildningen och vid dess upphörande samt ser till att denne kan delta i examensutbildningen enligt studieplanen.

Varför söka? Som studerande:

  • får du en yrkesexamen på andra stadiet
  • får du lön för tiden för det tidsbegränsade tjänsteförhållandet
  • har du rätt till lön för sjukdomstid och företagshälsovård
  • har du rätt till semester under läroavtalstiden
  • får du goda förutsättningar att få anställning på Tullens mångsidiga uppgiftsfält.

Vanliga frågor

En tjänsteman som arbetar i en tvåspråkig verksamhetsmiljö ska kunna klara sig bra på majoritetens språk och nöjaktigt på det andra språket. Detta gäller uppgifter där personen föredrar eller fattar beslut som gäller en individs rättigheter eller skyldigheter eller där personen har rätt att använda maktmedel.

Språkkunskaperna kan visas t.ex. med ett intyg över en språkexamen för statsförvaltningen, med en högskoleexamen eller med den allmänna språkexamen. 


Du söker till utbildningen genom att lämna in en ansökan för en läroavtalsplats som Tullen har lediganslagit. Det framgår ur Tullens platsannons om det är fråga om en läroavtalsplats. Efter att ansökningstiden har gått ut kallar vi en del av sökandena till videointervju. I den sista fasen av sökprocessen kallar vi de sökanden som gått vidare till en intervju på arbetsplatsen.

Kouvolan ammattiopisto Oy, Eduko, ordnar Yrkesexamen inom tullbranschen och därtill hörande examensutbildning i samarbete med Tullen. Eduko är den officiella examensarrangören som sluter avtalen med studerandena. Studierna kräver inte besök i Kouvola. Tullen ansvarar för anordnandet av undervisningen. Du behöver inte vara i kontakt med KSAO, utan Tullen sköter kontakten till läroanstalten.


Studerandena har ett tidsbegränsat tjänsteförhållande och de är likställda med andra tullanställda. För hela läroavtalsutbildningstiden utbetalas lön enligt tjänstekollektivavtalet. Som läroavtalsstuderande är du i ett tidsbegränsat tjänsteförhållande och får lön. Därför är du inte berättigad till studiestöd, studentrabatter eller andra förmåner som studerande normalt åtnjuter.


Utbildningen är gratis för dig. Därtill betalar Tullen ersättningar för rese- och inkvarteringskostnader vid tjänsteresor enligt statens tjänstekollektivavtal och Tullens reseanvisning.


Arbetstiden beror på din uppgift. I Tullens operativa uppgifter är de huvudsakliga arbetstidsformerna vecko- och periodarbete. Den ordinarie arbetstiden vid veckoarbete är 7 timmar 39 minuter per dag och 38 timmar 15 minuter per vecka. Vid periodarbete är den ordinarie arbetstiden 114 timmar 45 minuter per en period på tre veckor.

Examensutbildningens teoristudier (cirka 20 % av arbetstiden) genomförs som handledda webb- och närstudier. En del av närstudierna ordnas i Tullens mötes- och utbildningscentral i Böle i Helsingfors. Webbstudierna genomförs på den egna arbetsplatsen enligt en tidtabell som man kommer överens om med sin arbetsplatshandledare. Lön betalas för tiden som ägnas åt teoristudier. Under inlärningen i arbetet (cirka 80 % av arbetstiden) övar du på att tillämpa det som du lärt dig under teoristudierna i praktiken.


Ja, det kan du. I bästa fall har du nytta av dina tidigare studier och kunskaper.


Du kan inte studera på en annan yrkesutbildning då du deltar i Tullens läroavtalsutbildning. I läroavtalet tas inte ställning till studier som sker på egen tid.


I läroavtalet ingår en prövotid på sex månader under vilken bägge avtalsparterna har rätt att häva läroavtalet. Efter prövotiden kan läroavtalet hävas när båda parterna är eniga om detta. Läroavtalet kan också hävas ensidigt på vissa lagstadgade villkor.