PTG-samarbetsstrategi för verksamhetsperioden 2020–2023

1. Inledning

Med PTG-samarbetet mellan Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet strävar man framförallt efter att ingripa i och bekämpa gränsöverskridande och organiserad brottslighet. Det goda samarbetet har under årens lopp utvecklats till en nationellt och internationellt välansedd samarbetsform. På lagnivå fick samarbetet en grund år 2010 då lagen om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet (687/2009) trädde i kraft. Förutom av denna lag styrs verksamheten närmare av statsrådets förordning om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet (1126/2009, PTG-förordningen). Man har kommit överens om mer detaljerade förfaranden vid PTG-samarbete i ett samarbetsavtal som uppdateras vid behov. Polisens, Tullens och Gränsbevakningsväsendets lagstadgade uppgifter har avsiktligen föreskrivits på så sätt att de delvis överlappar varandra, vilket skapar förutsättningar för myndigheterna att vid behov och enligt separat överenskommelse utföra sådana uppgifter vars huvudansvar ligger hos en annan myndighet.

Syftet med samarbetet är att främja samarbetet mellan Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet (PTG-myndigheterna) samt att förverkliga de gemensamma riktlinjerna för PTG-myndigheterna på så sätt att de för PTG-myndigheterna föreskrivna uppgifter och enskilda åtgärder beträffande förhindrande, avslöjande och utredande av brott (brottsbekämpning) och övervakning, samt därtill anknytande internationella samarbetet, sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt sätt. Som grund för samarbetet står en gemensam lägesbild samt en uppskattning om förändringarna i verksamhetsmiljön som bygger på analys. Syftet med PTG-samarbetsstrategin är att styra samarbetet i eftersträvad och överenskommen riktning samt att skapa grunder för mätningen av samarbetsresultatet.

PTG-myndigheternas verksamhetsmiljö har under de senaste åren varit, och kommer sannolikt även i fortsättningen att vara, föremål för stora förändringar. Megatrender som påverkar verksamhetsmiljön är bl.a. urbaniseringen, den åldrande befolkningen, klimatkrisen samt den snabba teknologiska utvecklingen. Urbaniseringen ökar behovet av inriktning av myndighetsresurser på befolkningscentra, men samtidigt ska myndigheternas tjänster kunna garanteras även i glest befolkade trakter. Den åldrande befolkningen och det sjunkande födelsetalet orsakar många olika slags förändringar i befolkningsstrukturen och den ökande utslagningen syns för sin del som en utmaning även i myndighetsverksamheten. Å andra sidan blir befolkningsstrukturen mångsidigare i och med immigration.  I och med klimatförändringen kan bl.a. migrationen av befolkningsmassor öka och orsaka stora invandrarvågor. Den teknologiska utvecklingen möjliggör helt nya sätt att begå brott, nationellt och internationellt.  

2. Vision

Det gemensamma målet för PTG-myndigheterna är att smidigt, snabbt och effektivt främja säkerheten och för sin del bidra till att Finland är världens säkraste land. Med PTG-myndigheternas samordnade åtgärder bringar man betydligt mervärde och effektivitet inom för myndigheterna föreskrivna uppgifter beträffande skötsel av intern säkerhet, särskilt inom övervakning, brottsbekämpning, internationellt samarbete och beredskap.

Finlands PTG-myndigheters innovativa och högklassiga samarbete är en såväl nationellt som internationellt välansedd samarbetsform mellan myndigheter.

3. Värderingar

Värderingarna för PTG-samarbetet är principer som PTG-myndigheterna gemensamt kommer överens om och anser vara viktiga, och som styr det vardagliga samarbetet. De centrala värderingarna i PTG-samarbetet är samarbete, effektivitet och tillförlitlighet.

I samarbete. Utgångspunkten för PTG-samarbetet är samarbete, och alla PTG-myndigheter har förbundit sig till det. Tillsammans är PTG-myndigheterna starkare än var och en för sig. Det fungerande samarbetet omfattar även samverkan på ett enhetligt sätt med andra nationella och internationella samarbetspartners.

Effektivt. Med samarbete ökar man effektiviteten hos PTG-myndigheterna i ett gemensamt och delvis överlappande uppgiftsfält. Med hjälp av den gemensamma lägesbilden och samordnade verksamheten kan vi snabbt reagera på nya fenomen och effektivt bekämpa brottslighet. PTG-myndigheternas effektiva samarbete ökar medborgarnas säkerhet samt medför kostnadsbesparingar.

Tillförlitligt. Hörnstenen för samarbetet är såväl tillförliten PTG-myndigheter emellan som också medborgarnas tillförlit för myndighetsverksamheten. Tillförliten grundar sig på den höga interna yrkesetiken hos varje myndighet.

4. Strategiska mål

Målet med PTG-samarbetet är att öka säkerheten och främja förverkligandet av straffansvaret. Med PTG-samarbetet strävar man efter att effektivt samordna myndigheternas verksamhet.

PTG-myndigheternas samarbete grundar sig på en gemensam och förutseende lägesbild av verksamhetsmiljön, ett dagligt utbyte av information samt hänsynstagande av parternas respektive starka sidor. Centrala samarbetsområden är gemensamma verksamhetsplaner, samordnade beredskapsplaner för olika slags hot mot den interna säkerheten, gemensam brottsunderrättelse- och analysverksamhet, förfaranden för bekämpning av identifierad allvarlig brottslighet, utredning, gemensam övervakning och handräckning, tullövervaknings- och gränsbevakningssamarbete, kontaktpersonsverksamhet, gemensamma data- och övervakningssystem samt utbildningssamarbete. Vid behov klarar PTG-myndigheterna av att smidigt och utan dröjsmål fatta beslut i fråga om ärenden som hänför sig till samarbetet.

Vid arrangemang som gäller nationell och internationell brottsbekämpning samordnas de olika parternas funktioner på effektivaste möjliga sätt. Genom att främja samarbete mellan lagövervakande myndigheter i grannländer samt i ursprungsländer för brottslighet utvecklar man med samma den förebyggande brottsbekämpningen.

5. Åtgärder

5.1 Brottsbekämpning – effektiviteten i brottsbekämpningen (styrning PTG-gruppen för brottsbekämpning)

Med PTG-brottsbekämpning påverkar och ingriper man effektivt i gränsöverskridande särskilt allvarlig brottslighet. De uppgifter som krävs för brottsbekämpningen inhämtas genom samordnade metoder från nationella och internationella källor. Verksamhetsuppgifterna för enheten för passagerarinformation, PIU (Passenger Information Unit) utnyttjas effektivt i förhindrande, avslöjande och utredande av terroristbrott och allvarliga brott.

En gemensam lägesbild i realtid som baserar sig på analyserad information utgör grunden för PTG-förfarandet för bekämpning av identifierad allvarlig brottslighet. Vid förfarandet för bekämpning av identifierad allvarlig brottslighet ingriper man i brottsligheten genom ett fenomen- och fallbaserat analys- och utredningssamarbete (gemensamma analys- och utredningsgrupper). Under strategiperioden satsar man på bekämpning av cyberbrottslighet samt på ingripande i verksamheten hos internationella kriminella grupper som försöker ta sig till Finland. Inom brottsbekämpningen strävar man efter att i samarbete utnyttja och samordna de möjligheter som skapas av den nya teknologin. Informationen i PTG-myndigheternas kontaktpersonsnätverk som betjänar upprätthållandet av säkerheten och utredningen av brott utnyttjas effektivt och utbytet av information samordnas.

5.2 Dagliga övervakningssamarbetet – effektiviteten och flexibiliteten i övervakningen (styrning PTG-gruppen för fältverksamhet, PTG-gruppen för gränskontroll)

Med det dagliga övervakningssamarbetet strävar man efter att säkerställa en omfattande övervakning även i glest bebodda trakter och vid sällan trafikerade gränsövergångsställen. Tyngdpunkterna inom det dagliga övervakningssamarbetet är gränskontrollerna och tullövervakningen vid gränsövergångsställena såväl i terräng- som också sjötrafik. På PTG-områdena utnyttjar man effektivt en gemensam övervakning som grundar sig på parternas respektive starka sidor. Förutom det dagliga övervakningssamarbetet utför PTG-myndigheterna regelbundet temaövervakning av olika slag. Övervakningsåtgärderna planeras och genomförs utgående från en analys och den gemensamma lägesbilden.

5.3 Säkerhetshot – samordnad förberedelse (styrning PTG:s sekretariat)

PTG-myndigheternas verksamhet har planerats och dimensionerats enligt den gemensamma lägesbilden. PTG-myndigheterna har uppdaterade och samordnade beredskapsplaner. På samtliga nivåer av verksamheten klarar man av att snabbt och flexibelt fatta beslut och verkställa dem vid störningar som äventyrar den interna säkerheten, såväl under normala förhållanden som också vid eventuella undantagsförhållanden.

Utöver det ovannämnda samarbetar PTG-myndigheterna dagligen för att känna igen säkerhetshot och reagera på dem. I samarbetet beaktar man antydningarna som kommit fram vid brottsbekämpningen om mer omfattande hybridhot, hot som hänför sig till myndigheter samt det att personer görs till måltavla.

5.4 Resurser – åtgärder som effektiviserar samarbetet (styrning PTG-gruppen för internationella ärenden, PTG-gruppen för utbildning och PTG-gruppen för informationsförvaltning)

Man utvecklar lagstiftningen, avtalen och kompetenserna som påverkar PTG-samarbetet samt utnyttjar resurser för effektivisering av verksamheten. I upphandlingsverksamheten tar parterna i mån om möjlighet hänsyn till de andra myndigheternas upphandlingsbehov och deltar i de gemensamma upphandlingarna genom att tillsätta de resurser som krävs på upphandlingsprojekten. Miljön för informationsutbyte samt datasystemen utvecklas med hänsyn till samarbetsbehoven. Samarbetet fördjupas i fråga om koordinering och utnyttjande av internationella finansieringsmöjligheter. Genom PTG-utbildningssamarbetet utvecklar man kompetensen särskilt inom de uppgiftsområden som överlappar varandra.

5.5 Internationell verksamhet – påverkan i internationella ärenden (styrning PTG-gruppen för internationella ärenden)

PTG-myndigheterna agerar aktivt och systematiskt i internationella relationer för att uppnå de gemensamma nationella målen. Man deltar aktivt i EU:s beslutsfattande och beredning av EU-rättsakter, och PTG-myndigheternas mål samordnas på förhand. Med stöd av Europol deltar PTG-myndigheterna i samarbetet som inletts i enlighet med EMPACT:s prioriteter som ställts upp utgående från de hotbedömningar som Europol och Frontext lagt fram och som godkänts av Ständiga kommittén för operativt samarbete i frågor som rör den inre säkerheten (COSI). De bästa praxis för PTG-samarbetet i Finland marknadsförs aktivt med målet att de ska tas i bruk i så stor utsträckning som möjligt i EU. Dessutom ligger tyngdpunkten för den internationella PTG-verksamheten i närområdessamarbetet med grannländer, särskilt i förverkligande av samarbetet med baltiska länderna och Ryssland på en operativ nivå.

Tillsammans med Rysslands lagövervakningsmyndigheter utvecklar man informationsutbyte i realtid enligt de krav som verksamhetsmiljön ställer, samarbete i fråga om övervakning och brottsbekämpning samt förfaranden för handräckning. De befintliga statsfördragen utnyttjas effektivt.

Man upprätthåller PTG-myndigheternas nätverk av kontaktpersoner på områden som är centrala för samarbetet.