Hoppa till innehåll

Alternativa sätt att sköta tullärenden och tullkontor som ger kundservice bara via tidsbokning

Om det på nätet inte finns någon e-tjänst som lämpar sig för ditt ärende och ditt tullkontor inte finns med på listan över de tullkontor som erbjuder kundservice, kontrollera på listan nedan om du kan sköta ditt ärende på ett alternativt sätt.


 • bestyrkande av EUR.1- och A.TR.-certifikat i brådskande fall. (I icke-brådskande fall ska certifikaten skickas per post för bestyrkande. Postadresser till tullkontoren finns under Kontaktuppgifter.)
 • bestyrkande av T2L- och T2LF-dokument
 • bestyrkande av INF-blanketter
 • bestyrkande av ATA-carneter och NATO-formulär 302
 • exportlicenser som kräver Tullens anteckningar
 • påteckning av vinintyg
 • förtullning av bilar införda som flyttgods av privatpersoner från länder utanför EU
 • påbörjande och avslutande av transiteringsförfarande vid behov (gäller även TIR-carneter)
 • förtullning av flyttgods och fritidsbåtar som förts in av privatpersoner
 • identifiering av person i samband med begäran om granskning av personuppgifter

Tullkontor med kundservice via tidsbokning

Kundservicetid kan bokas måndag–fredag kl. 8–16.15,

 • om ärendet inte kan skötas med Tullens elektroniska tjänster eller på alternativa sätt (förfarandeförenklingar) eller
 • om ärendet måste skötas på ett område där kundservice inte är tillgänglig.

Innan du bokar tid kontrollera i listan nedan om du kan sköta ditt ärende på ett alternativt sätt.

Exportdeklarationerna ska inges elektroniskt. I vissa fall kan exportdeklarationen också lämnas muntligt.

Om ett företag inger den elektroniska exportdeklarationen i meddelandeform eller som identifierad deklarant i deklarationstjänsten för export, behöver man endast i undantagsfall besöka Tullen före exporten av varorna.

Tullen rekommenderar att företag skaffar sig Skatteförvaltningens KATSO-koder.

Exportdeklarationer kan lämnas in muntligt i stället för elektroniskt då det t.ex. handlar om:

 • en exportförsändelse som är värd högst 1 000 euro och som väger högst 1 000 kilo (netto)
 • en försändelse värd högst 1 000 euro som skickas per post vid slutgiltig export och som inte omfattas av exportrestriktioner
 • en skattefri försändelse som skickas till ett fartyg i internationell trafik (fartygsleverans) och som är värd högst 1 000 euro och väger högst 1 000 kilo (netto)

Exportdeklarationer kan endast lämnas muntligen vid det sista tullkontoret före varorna förs ut ur EU.  Till stöd för en muntlig deklaration ska en faktura uppvisas för Finska tullen.

Mera information om muntlig deklarering

Delning vid export

Skanna kopiorna av exportföljedokumentet (EAD) och skicka dem till det tullkontor som övervakar delningen. Kopiorna ska vara försedda med anteckningarna om delningen och med varans förvaringsplats.

Det övervakande tullkontoret meddelar när varan kan börja transporteras. Därefter får kunden åka direkt till gränstullkontoret och visa upp delsändningen och delnings-EAD:t. För den slutliga sammanfattningen skannar och skickar kunden EAD-originalexemplaret, anteckningarna om delningen och de av Tullen bestyrkta delnings-EAD:na till det övervakande tullkontoret som bekräftar utförseln av varorna.

Mera information om delning


Eventuella separata T2L-dokument som behövs för att styrka varornas unionsstatus kan man få bestyrkta vid vilket tullkontor som helst. Ett företag kan också ansöka om status som T2L-godkänd avsändare, varvid företaget kan bestyrka T2L-dokument själv.

T2L Varor som förs ut

Varors unionsstatus bevisas huvudsakligen med ett pappersdokument, tills det gemensamma elektroniska systemet PoUS (”Proof of Union Status”) för att bevisa varors unionsstatus införs i EU.

Unionsstatusen kan bevisas t.ex. med följande dokument:

 • ett T2L- eller T2LF-dokument som ifyllts på exemplar 4 av SAD-dokumentet eller
 • något annat dokument som godkänts i unionens tullagstiftning, såsom en faktura eller ett rederis manifest.

Dokumentet ska bli bestyrkt vid Tullen. På de orter där Tullen inte erbjuder kundservice kan man via Tullens tidsbokningstjänst begära att få dokumentet bestyrkt. Kontaktuppgifter

Tullens bestyrkande behövs inte

 • om det sammanlagda värdet på unionsvarorna i fakturan eller transportdokumentet är högst 15 000 euro, eller
 • om aktören har tillstånd att verka som godkänd utfärdare.

T2L Varor som förs in

Om unionsvaror inte uppges vara unionsvaror i en summarisk införseldeklaration eller i en summarisk deklaration ska ett dokument som styrker varornas unionsstatus eller en kopia av dokument lämnas till innehavaren av det tillfälliga lager som tar emot varorna. Lagerhavaren utlämnar varorna mot detta dokument och avför dem från lagrets bokföring. Lagerhavaren ska bifoga dokumentet till sin bokföring som bevis på varornas unionsstatus.

När dokumentet som styrker varornas unionsstatus lämnas till det tillfälliga lagret ska dokumentet förses med den för varorna ingivna summariska införseldeklarationens eller summariska deklarationens referensnummer (MRN) och varupostnummer.

Lagerhavaren ska skanna de dokument som hen fått gällande styrkande av unionsstatus och skicka dem till Tullen efter att en anmälan om uppvisande vid införsel ingetts för varorna. Skicka de skannade dokumenten per e-post till Tullens e-postadress: unioniasema(at)tulli.fi. Flera dokument kan skickas på samma gång, t.ex. dokumenten för en kalendervecka, men högst för en kalendermånad.


Ursprungsintyg, såsom EUR.1- varucertifikat, ersättande Form A-ursprungsintyg och A.TR-varucertifikat kan man få bestyrkta vid vilket tullkontor som helst.

Exportörer kan ansöka om sådan status som godkänd exportör som definieras i ursprungsreglerna. Då kan de upprätta faktura- eller ursprungsdeklarationer oberoende av varornas värde och själv bestyrka A.TR-varucertifikat.

Exportörer som inte har tillstånd att verka som godkänd exportör kan upprätta formbundna faktura- eller ursprungsdeklarationer för försändelser som innehåller ursprungsprodukter värda mindre än 6 000 euro.


TIR-transiteringsförfarandet kan i Finland påbörjas vid vilket tullkontor som helst som erbjuder kundservice.

En unionstransitering, dvs. en T1- eller T2-transitering, kan påbörjas vid vilket tullkontor som helst i Finland. Då är det den ansvarige för föregående funktion/förfarande, t.ex. lagerhavaren, som svarar för befordran av varorna till tullkontoret. Godkända avsändare kan hänföra varor till transiteringsförfarandet utan att besöka ett tullkontor.

Avslutande av TIR-transitering

När TIR-förfarandet avslutas ska varorna, transportmedlet och transiteringshandlingarna visas upp vid ett tullkontor som erbjuder kundservice. Först därefter kan Tullen ge tillstånd till lossning. Aktörer med tillstånd att verka som godkänd mottagare vid TIR-förfarande kan visa upp varorna elektroniskt utan besök på tullkontor. Efter lossningen ska TIR-carnet-häftet visas upp för Tullen för avslutande av TIR-förfarandet.

Avslutande av T-transitering

Om tulltjänster inte finns tillgängliga på de transiterade varornas destinationsplats ska lossningstillstånd för avslutande av en T1- eller T2-transitering begäras hos ett sådant tullkontor längs rutten som erbjuder kundservice. Lossningstillståndet kan också ges av det tullkontor där varorna överlåtits till transiteringsförfarandet. I vissa separat fastställda fall kan lossningstillståndet också ges av Tullens elektroniska servicecentral (SPAKE). Lossningsresultatet ska lämnas till ett tullkontor i Finland senast dagen efter lossningen. Närmare anvisningar om avslutande av transitering


Importdeklarationer (även deklarationer som lämnas på förhand) kan till största delen inges elektroniskt antingen i form av meddelande eller webbdeklaration.

Mottagare med tillstånd till hemförtullning vid import (AEOC-kriterierna) och tillstånd att verka som godkänd mottagare kan ta emot försändelser under T1-förfarande.

Företagskunder, import


Hänförande till tullagerförfarandet

I situationer där Tullens kundservice inte finns tillgänglig ska du skicka tulldeklarationen för tullagring till Elektroniska servicecentralen (Spake). Skanna deklarationen och skicka den till spake.varastointi(at)tulli.fi. Notera att Spake handlägger deklarationer endast under tjänstetid kl. 8–16.15.

För varor som har anlänt till lagret under transiteringsförfarande ska du be om lossningstillstånd av ett tullkontor som erbjuder kundservice. Vid T-transiteringar kan lossningstillstånd även begäras på adressen spake.passitus(at)tulli.fi. När varorna har lossats ska du skanna lossningsresultatet gällande transiteringen och skicka det tillsammans med tulldeklarationen för tullagring till adressen spake.varastointi(at)tulli.fi.

Handläggaren vid Spake skickar tillbaka den godkända tulldeklarationen för tullagring per e-post till den adress som angetts i fält 54 Kontaktuppgifter i SAD-blanketten.


Tid ska bokas minst två timmar före servicebehovet. Tid kl. 8 följande morgon ska bokas senast kl. 14.15 vardagen innan av Tullens rörliga grupp i regionen:

Helsinfors/Nordsjö
vs99Tglox1jZvyyhg)gn(ngabiyninening99Tglox1jZvxavfyru

Nordsjö hamn
Rörliga gruppen i Nordsjö

Hangö - Rörliga gruppen i Hangö
vs99Tglox1jZvyyhg)gn(ngabiyni99Tglox1jZbxanu
Åbo - Rörliga gruppen i Egentliga Finland
vs99Tglox1jZvyyhg)gn(nihxxvvY99Tglox1jZenI99Tglox1jZCGY
Raumo och Björneborg - Rörliga gruppen i Satakunta
vs99Tglox1jZvyyhg)gn(nihxxvvY99Tglox1jZgnF99Tglox1jZCGY
Tammerfors och Jyväskylä - Rörliga gruppen i Birkaland
vs99Tglox1jZvyyhg)gn(nihxxvvY99Tglox1jZevC99Tglox1jZCGY
Kotka - Rörliga gruppen i Kotka
vs99Tglox1jZvyyhg)gn(nzulenihxxvvy99Tglox1jZnxgbx

 

Vasa och Karleby - Rörliga gruppen i Österbotten
vs99Tglox1jZvyyhg)gn(nihxxvvY99Tglox1jZubC99Tglox1jZCGY
Torneå - Rörliga gruppen i Bottenviken
vs99Tglox1jZvyyhg)gn(bvaebg99Tglox1jZnihxxvvy99Tglox1jZcgc
Uleåborg - Rörliga gruppen i Bottenviken
vs99Tglox1jZvyyhg)gn(hyhb99Tglox1jZnihxxvvy99Tglox1jZcgc

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag