Hoppa till innehåll

Hur kan jag sköta tullärenden

Du kan uträtta nästan alla dina tullärenden elektroniskt med Tullens e-tjänster.

Om det inte finns en lämplig tjänst för dig bland e-tjänsterna, läs nedan på denna sida om övriga sätt att sköta ditt ärende. 

Om du inte kan använda någon e-tjänst på grund av störning, läs här hur du kan använda ett reservförfarande.

Exportdeklarationerna ska inges elektroniskt. I vissa fall kan exportdeklarationen också lämnas muntligt.

Om ett företag inger den elektroniska exportdeklarationen i meddelandeform eller som identifierad deklarant i deklarationstjänsten för export, behöver man endast i undantagsfall besöka ett tullkontor före exporten av varorna.

Läs mer om ingivande av exportdeklaration.

Muntlig deklarering

Exportdeklarationer kan lämnas in muntligt i stället för elektroniskt då det t.ex. handlar om:

  • en exportförsändelse som är värd högst 1 000 euro och som väger högst 1 000 kilo (netto)
  • en försändelse värd högst 1 000 euro som skickas per post vid slutgiltig export och som inte omfattas av exportrestriktioner
  • en skattefri försändelse som levereras till ett fartyg i internationell trafik (fartygsleverans) och som är värd högst 1 000 euro och väger högst 1 000 kilo (netto)

Exportdeklarationer kan endast lämnas muntligen vid det sista tullkontoret före varorna förs ut ur EU. Till stöd för en muntlig deklaration ska en faktura uppvisas för den finska tullen.

Läs mer om muntlig deklarering.


Eventuella separata T2L-dokument som behövs för att bevisa varornas unionsstatus kan man få bestyrkta vid vilket tullkontor som helst. Ett företag kan också ansöka om status som T2L-godkänd avsändare, varvid företaget kan bestyrka T2L-dokument själv.

T2L-dokument för varor som förs ut

Varors unionsstatus bevisas huvudsakligen med ett pappersdokument, tills det gemensamma elektroniska systemet PoUS (”Proof of Union Status”) för att bevisa varors unionsstatus införs i EU.
Unionsstatusen kan bevisas t.ex. med följande dokument:

  • ett T2L- eller T2LF-dokument som ifyllts på exemplar 4 av SAD-dokumentet eller
  • något annat dokument som godkänts i unionens tullagstiftning, såsom en faktura eller ett rederis manifest.

Dokumentet ska bestyrkas av Tullen. Om tullkontoret på en ort inte erbjuder kundservice kan man boka tid till tullkontoret för att få dokumentet bestyrkt. Se kontaktuppgifter till tullkontor som betjänar kunder via tidsbokning.  

Tullens bestyrkande behövs inte

  • om det sammanlagda värdet på unionsvarorna i fakturan eller transportdokumentet är högst 15 000 euro
  • om aktören har tillstånd att verka som godkänd utfärdare.

T2L-dokument för varor som förs in

Om unionsvaror inte uppges vara unionsvaror i en summarisk införseldeklaration eller i en deklaration för tillfällig lagring, ska ett dokument som bevisar varornas unionsstatus eller en kopia av dokument lämnas till innehavaren av det tillfälliga lager som tar emot varorna. Lagerhavaren utlämnar varorna mot detta dokument och avför dem från lagrets bokföring. Lagerhavaren ska bifoga dokumentet till sin bokföring som bevis på varornas unionsstatus.

När dokumentet som bevisar varornas unionsstatus lämnas till det tillfälliga lagret ska dokumentet förses med MRN-referensnumret för den summariska införseldeklaration som ingetts för varorna samt varupostnummer eller med MRN-referensnumret för deklarationen för tillfällig lagring, referensnumret för transportdokumentet på under- nivå samt varupostnummer.

Lagerhavaren ska skanna de dokument som hen fått som bevis på unionsstatus och skicka dem till Tullen efter att en anmälan om uppvisande vid införsel ingetts för varorna. Skicka de skannade dokumenten per e-post till Tullens e-postadress: unioniasema(at)tulli.fi. Flera dokument kan skickas på samma gång, t.ex. dokumenten för en kalendervecka, men högst för en kalendermånad. Om varorna inte lossas till ett tillfälligt lager, ska dokumenten som bevisar varornas unionsstatus skickas till Tullen inom tre dagar efter att varornas ankomst anmälts.


Ursprungsintyg, såsom EUR.1- varucertifika och A.TR-varucertifikat kan man få bestyrkta vid vilket tullkontor som helst.

Exportörer kan ansöka om sådan status som godkänd exportör som avses i ursprungsreglerna. Då kan de upprätta faktura- eller ursprungsdeklarationer oberoende av varornas värde och själv bestyrka A.TR-varucertifikat.

Exportörer som inte har tillstånd att verka som godkänd exportör kan upprätta formbundna faktura- eller ursprungsdeklarationer för försändelser som innehåller ursprungsprodukter värda mindre än 6 000 euro.


TIR-transiteringsförfarandet kan i Finland påbörjas vid vilket tullkontor som helst som erbjuder kundservice.

En unionstransitering, dvs. en T1- eller T2-transitering, kan påbörjas vid vilket tullkontor som helst i Finland. Då är det den ansvarige för föregående funktion/förfarande, t.ex. lagerhavaren, som svarar för befordran av varorna till tullkontoret. Godkända avsändare kan hänföra varor till transiteringsförfarandet utan att besöka ett tullkontor.

Avslutande av TIR-transitering

När TIR-förfarandet avslutas ska varorna, transportmedlet och transiteringshandlingarna visas upp vid ett tullkontor som erbjuder kundservice. Först därefter kan Tullen ge tillstånd till lossning. Aktörer med tillstånd att verka som godkänd mottagare vid TIR-förfarande kan visa upp varorna elektroniskt utan besök på tullkontor. Efter lossningen ska TIR-carnet-häftet visas upp för Tullen för avslutande av TIR-förfarandet.

Avslutande av T-transitering

Om tulltjänster inte finns tillgängliga på de transiterade varornas destinationsplats ska lossningstillstånd för avslutande av en T1- eller T2-transitering begäras hos ett sådant tullkontor längs rutten som erbjuder kundservice. Lossningstillståndet kan också ges av det tullkontor där varorna överlåtits till transiteringsförfarandet. I vissa separat fastställda fall kan lossningstillståndet också ges av Tullens elektroniska servicecentral (SPAKE). 

Lossningsresultatet ska lämnas till ett tullkontor i Finland senast dagen efter lossningen. Läs närmare anvisningar om avslutande av transitering.


Importdeklarationer (även deklarationer som lämnas på förhand) inges elektroniskt antingen i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.

Mottagare med tillstånd till tullklarering genom registrering i bokföring (EIR-tillstånd) och tillstånd att verka som godkänd mottagare (ACE), kan ta emot försändelser under T1-förfarande.

Läs mer om importdeklareringDu kan även uträtta ärenden vid vissa av våra tullkontor. En del av tullkontoren betjänar kunder via tidsbokning.