Utveckling av Tullens e-tjänster

Dataskyddsbeskrivningen innehåller uppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (EU) 679/2016 för registrerade fysiska personer rörande hur personuppgifter som gäller en registrerad behandlas, då hen anmält sig som frivillig kunddeltagare i Tullens projekt för utveckling av e-tjänsterna. En registrerad kan företräda sig själv (s.k. personkund) eller sin arbetsgivare (s.k. företagskund).

Frivilliga deltagare söks på webbplatsen Tull.fi och med annonser i Tullens kanaler i de sociala medierna under våren 2022. Uppgifter om de anmälda slås inte samman med uppgifter om uträttade ärenden hos Tullen.

Personuppgiftsansvarig

Tullen
Böle förvaltningscentrum, Semaforbron 12, 00520 Helsingfors
PB 512, 00101 Helsingfors
kirjaamo(at)tulli.fi
tfn 0295 5299

Dataskyddsombud

Katja Kapanen
tietosuoja(at)tulli.fi

Kontaktperson för registret

Maarit Karhu
maarit.karhu(at)tulli.fi

Datainnehållet i registret 

Behandlingen gäller följande personuppgifter:

 • e-postadress eller telefonnummer
 • kontaktspråk och ålder eller åldersintervall (för att säkerställa heterogeniteten)
 • vid behov intervjuinspelningen, det vill säga ljudfilen.

Därtill tillfrågas deltagaren i anmälningsfasen om förtullningserfarenheten, så att deltagaren kan avgränsas till personer med genuin erfarenhet av användning av Tullens tjänster. Denna information kopplas inte samman med Tullens kunduppgifter eller faktiska förtullningshändelser.

Det är möjligt att kombinera information om arbetsgivarföretags namn och andra offentliga uppgifter om företag med svaren av fysiska personer som företräder företagskunderna.

Rättslig grund för behandlingen

Artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Den registrerade har gett samtycke till behandling av egna personuppgifter för ett eller flera särskilda ändamål.

Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

 • Inhämtande av kundförståelse för att utveckla Tullens tjänster 
 • Testning av Tullens tjänster under utveckling hos rätta användargrupper för dessa tjänster

Förvaring och utlämnande av uppgifter

 • Personuppgifter förvaras i Tullens datasystem, till vilket tillträdet är begränsat också inom Tullen.
  • Frivilliga deltagare anmäler sig och sänder sina personuppgifter via Webropol-systemet. Denna anmälan ses som samtycke till deltagande.
  • Den e-postadress som samlas in som personuppgift används då en frivillig deltagare kallas in till en intervju eller workshop som anordnas på distans eller på plats i Tullens lokaler. I så fall lagras e-postadressen i e-postprogrammet Outlook, med vilket kallelser sänds. 
  • Distansevenemang anordnas med programmet Skype, till vilket det är möjligt att ansluta sig anonymt med webbläsaren.
 • Personuppgifter behandlas enbart av medarbetare hos Tullen med ett tjänst- eller arbetsförhållande, vilka deltar i utvecklingsarbetet.
 • Personuppgifter förvaras enbart så länge som en registrerad person är med i ett utvecklingsprojekt enligt denna beskrivning, till vilket hen själv anmält sig. Personuppgifter raderas då personen ber om det, då utvecklingsprojektet i fråga upphör eller senast 31.3.2024. Radering av personuppgifter kan begäras på adressen maarit.karhu(at)tulli.fi eller anna.melgin(at)tulli.fi.
 • Eventuella intervjuinspelningar utgör eventuellt ett undantag till ovan nämnda. De förstörs omedelbart då innehållet i dessa gåtts igenom.
 • Sammandrag, anteckningar och andra produkter vilka gjorts utifrån information som en registrerad berättat själv i en intervju- eller workshopsituation eller producerat själv förvaras under den tid som är nödvändig för utvecklingen. Uppgiften i fråga kan inte kopplas samman med den registrerade och inte heller avskiljas från uppgifter som producerats av övriga frivilliga deltagare. 
 • Ovan nämnda sammandrag, anteckningar och andra produkter kan användas i Tullens övriga utvecklingsprojekt. 

Utlämnande av personuppgifter

 • Personuppgifter lämnas inte ut utanför Tullen. 
 • Personuppgifter överförs inte eller behandlas inte heller utanför Europeiska Unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Datakällor för personuppgifterna

Personuppgifter samlas in direkt av personerna själva.

Kompletteringar

Den lagstiftning som styr behandlingen av uppgifter och preciseringar av den registrerades rättigheter och skyddet av behandlingen av personuppgifter har presenterats på huvudsidan för Tullens dataskyddsbeskrivningar.