Användarvillkoren för direkt meddelandedeklarering

Syftet med tjänsten

Direkt meddelandedeklarering (nedan kallad ”tjänsten”) är en av Tullens elektroniska tjänster. Genom direkt meddelandedeklarering (web service) kan kundens datasystem skicka meddelanden via Internet till Tullens system och hämta svarsmeddelanden som producerats av Tullens system. Detta förutsätter att Tullen har registrerat kunden för direkt meddelandedeklarering och att kunden använder sådana certifikattjänster som Tullen har godkänt.

Direkt meddelandedeklarering är, såsom namnet anger, avsedd för direkt meddelandedeklarering mellan Tullen och kunden. Kunden kan vid behov anlita en tjänsteleverantör som förmedlar eller genererar och förmedlar meddelanden. Oberoende av deklareringssättet svarar kunden för alla de anlitade tredje parternas alla förpliktelser – såsom skadestånd, datasäkerhets- och servicenivåförpliktelser – som för sina egna. Kunden är skyldig att uppfylla dessa förpliktelser och att se till att Tullens användarvillkor som beskrivs i detta dokument uppfylls med tredje parter i fråga.

Användarvillkor

Dessa användarvillkor reglerar tjänsteanvändarnas uppgifter, rättigheter och skyldigheter. Användaren av Tullens direkta meddelandedeklarering förbinder sig att iaktta gällande användarvillkor. Tullen kan upphäva kundens användarrättigheter antingen delvis eller helt om kunden bryter mot dessa användarvillkor.

Användarens skyldigheter och ansvar

Användaren förbinder sig att använda tjänsten i överensstämmelse med lagar, förordningar, myndighetsbestämmelser och god sed. Kunden kan ställas till svars för olaglig användning av tjänsten eller för brott mot dessa användarvillkor. Driften och användningen av tjänsten baserar sig på gällande finsk lagstiftning.

Vid direkt meddelandedeklarering är kunden skyldig att iaktta de villkor för användning av elektroniska identifikationskoder som ställts av beviljaren av koderna. Tullen svarar inte för felaktigheter eller missbruk som förorsakats av vårdslös användning eller förvaring av koderna.

Kunden svarar för riktigheten av de uppgifter som skickas till tjänsten samt för meddelandenas integritet och tillförlitlighet. Till tjänsten får man inte skicka obehöriga meddelanden och inte heller meddelanden eller trafik som kan belasta tjänsten i onödan eller äventyra dess datasäkerhet.

Kunden får inte lämna några vilseledande uppgifter om sitt företag.

Kunden svarar för datasäkerheten i fråga om sina egna uppgifter, system och förbindelser. Dessutom svarar kunden för datasäkerheten av en eventuell tredje parts (en tjänsteleverantörs) system och förbindelser och för förbindelsernas datasäkerhet. Kunden ska se till att tjänsteleverantörens servicenivå är tillräcklig och att den har beskrivits i det avtal som kunden sluter med tjänsteleverantören.

Identifiering i tjänsten och användning av XML-signatur för de datainnehåll som skickas till tjänsten sker med ett servercertifikat. Kunden svarar för användningen och för förnyandet av servercertifikatet. I synnerhet svarar kunden för hemlighållande av servercertifikatets privata nyckel.

Kunden svarar för alla transaktioner och åtgärder som genomförts med hans eller hennes servercertifikat som för sina egna samt för de kostnader som uppstår när servercertifikatet används. Ansvaret gäller till dess att kunden har satt upp sitt servercertifikat på spärrlistan som upprätthålls av producenten av certifikattjänsten och informerat Tullen om att certifikatet har spärrats.

För vissa funktioner som används via tjänsten kan ett användarnamn och/eller ett lösenord behövas. Kunden svarar för hemlighållandet av sitt unika användarnamn och för användningen av användarnamnet. Om användarnamnet och lösenordet har förkommit eller avslöjats för en tredje part ska kunden omedelbart informera Tullen om detta. Kunden svarar för alla kostnader som uppkommer på grund av användningen av användarnamnet fram till att Tullen informerats om att användarnamnet har förkommit eller avslöjats för en tredje part och Tullen har meddelat att denna anmälan har tagits emot.

Om kunden bryter mot dessa användarvillkor kan Tullen upphäva kundens användarrättigheter antingen delvis eller helt.

Tullens skyldigheter och ansvar

Tullen svarar för datasäkerheten av tjänsten vad gäller de system som Tullen äger och vad gäller de tredje parters system som används vid produktionen av tjänsten.

Alla insamlade uppgifter förvaras i enlighet med gällande lagstiftning. Genom olika administrativa och tekniska åtgärder strävar Tullen efter att förebygga och minimera hot såsom obehörigt tillträde till uppgifter, missbruk av dessa uppgifter samt eventuellt otydliga uppgifter.

Användaren av tjänsten ska vara medveten om att inget datatekniskt system är fullkomligt säkert mot missbruk och att det alltid finns risker med att skicka och behandla uppgifter oavsett hur uppgifterna samlas in och behandlas.

Tullen förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra användarvillkoren för tjänsten, den visuella designen, innehållet, åtkomsten och tjänsterna eller dra in tjänsten. Dessutom har Tullen rätt att göra avbrott i tjänsten när den underhålls eller uppdateras. Tullen strävar efter att i mån av möjlighet informera om störningar eller avbrott i tjänsten eller om indragning av tjänsten i god tid för att minimera skadan för användaren.

Tullen svarar inte för eventuella förlorade uppgifter eller för förseningar förorsakade av driftavbrott eller systemstörningar och ersätter inte kunden för eventuella olägenheter, kostnader eller indirekta skador förorsakade av avbrott i tjänsten.

Tullen svarar inte för den verksamhet som bedrivs av den tjänsteleverantör som meddelandedeklaranten eventuellt har valt. Anlitande av tjänsteleverantör påverkar inte heller meddelandedeklarantens ansvar i förhållande till Tullen.

Tullen svarar inte för en tredje parts material som länkats till Tullens webbplats eller för material som en tredje part annars har publicerat.

En arbetskonflikt, bombexplosion, eldsvåda, naturkatastrof, störning i datakommunikationen, myndighetsbestämmelse eller något annat oöverstigligt hinder (force majeure) som inte beror på parterna befriar Tullen från att iaktta dessa användningsvillkor till dess att förutsättningarna för uppfyllande av förpliktelserna kan återställas.

Övriga villkor

Tullen har rätt att ändra dessa användarvillkor genom att informera användarna om ändringarna. Ändringarna träder i kraft när meddelandet om dem har publicerats på Tullens webbplats.

På användningen av tjänsten tillämpas utöver dessa användarvillkor också lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) jämte senare ändringar.

Tilläggsuppgifter

Tullen informerar om sina tjänster på sin webbplats eller på sina kontor.

Beakta följande

Läs mer

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning