Fortfarande inte klart huruvida brexit-utträdesavtalet mellan EU och Förenade kungariket blir av

Om inget avtal om utträde blir av bör alla företag, även små och medelstora företag, förbereda sig på brexit. Det lönar sig att omedelbart bedöma hur affärsverksamheten kan påverkas av brexit. I ett avtalslöst läge ska tullmyndigheterna i EU-stater tillämpa alla regler och formaliteter gällande handeln mellan EU och tredjeländer på varor som antingen importeras från eller exporteras till UK.

Brexit är en särskilt stor utmaning för företag som hittills endast varit verksamma på EU:s inre marknad. Om ett sådant företag i fortsättningen idkar handel med UK ska företaget iaktta tullklareringsförfaranden som är obligatoriska i handeln med tredjeländer. Företag ska sätta sig in i olika saker och skaffa information om vad som förutsätts i handeln med länder utanför EU och vilka krav tredjelandsprodukterna ska uppfylla innan de kan föras in på EU:s inre marknad.

Bland annat följande ska beaktas:

Tullformaliteterna ökar, vilket innebär att företag ska visa upp flera handlingar och lämna flera uppgifter till Tullen.

Information och instruktioner på Tullens webbplats:

Brexit och dess inverkan på tullklarering

Förenade kungariket (UK) lämnade den 29 mars 2017 en anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen. Den dagen började en två år lång förhandlingstid som går ut den 29 mars 2019 och ett avtal om utträdet är avsett att träda i kraft följande dag den 30 mars 2019. Utträdesavtalet ska innehålla regler om en övergångsperiod gällande t.ex. den fria rörligheten för varor mellan EU och UK. Övergångstidsperioden ska pågå till och med den 31 december 2020. Förhandlingarna om utträdesavtalet är dock ännu inte slutförda så det är inte alls säkert att det blir något avtal.

Vid utträdesförhandlingarna mellan EU och UK finns för närvarande två scenarier

1. Om inget avtal om övergångsperioden och dess innehåll nås utträder UK ur unionen utan övergångsperiod. I och med utträdet blir UK en stat utanför EU, dvs. ett tredjeland, den 30 mars 2019 och den fria rörligheten för varor upphör mellan UK och EU.

2. Ett avtal om utträdet antas och UK utträder ur EU den 29 mars 2019 enligt avtalet med en övergångsperiod till och med den 31 december 2020. Under övergångsperioden behandlas UK som ett EU-land vad tullklarering beträffar, och den fria rörligheten för varor mellan EU och UK fortsätter till slutet av övergångsperioden.

Oberoende av om utträdesavtalet blir av eller inte förändras förhållandet mellan UK och EU på ett fundamentalt sätt när UK blir ett tredjeland. Ett tredjeland kan inte ha samma rättigheter och förmåner som en medlemsstat.

De viktigaste konsekvenserna av scenario 1 (utträde utan avtal och övergångsperiod):

  • UK blir ett tredjeland och alla varor som rör sig mellan UK och EU ska tullklareras. Detta innebär att deklaranter, dvs. importörer och exportörer, svarar för att varorna tullklareras. Deklaranterna kan tullklarera varorna själv eller anlita en speditionsfirma därvid. En smidig tullklarering och elektronisk deklarering förutsätter ofta tillstånd som beviljas av Tullen.
  • Intrastat-statistikdeklareringen upphör.
  • Vid gränsen mellan EU och UK börjar de tullregler och -tariffer som tillämpas på tredjeländer gälla, vilket innebär bl.a. kontroller och övervakning med stöd av EU:s tullbestämmelser samt sanitära och fytosanitära bestämmelser. Kontrollerna vid gränsen skulle orsaka betydande förseningar t.ex. i vägtrafik och svårigheter i hamnarna.

De viktigaste konsekvenserna av scenario 2 (utträdesavtalet blir av och övergångsperioden införs):

  • UK blir ett tredjeland men den fria rörligheten för varor fortsätter mellan UK och EU under övergångsperioden till och med den 31 december 2020. I avtalet finns också en option att förlänga övergångsperioden en gång, vilket ska göras före den 1 juli 2020.De regler, begränsningar och andra formaliteter som tillämpas i handeln mellan EU och tredjeländer tillämpas inte under övergångsperioden.
  • Skyldigheten att tullklarera varor mellan UK och EU börjar först efter utgången av övergångsperioden.

Beakta följande

  • Förenade kungariket (UK, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) är tills vidare medlemsland i Europeiska unionen (EU). UK är inte en officiell landskod vid tulldeklarering.
  • England, Skottland och Wales bildar Storbritannien (GB, Great Britain). GB är en del av UK. GB är en officiell landskod vid tulldeklarering.
  • Nordirland är en del av UK, men inte av Storbritannien. Nordirland har igen egen landskod så GB är den officiella landskoden vid tulldeklarering.

Resande ska förbereda sig på att man vid resor till Storbritannien (UK) i framtiden kommer att iaktta samma restriktioner, bestämmelser och värdegränser för skattefria medförda varor som gäller vid ankomst från resa från ett land utanför EU. Läs mer i våra anvisningar för resande.


Förhandlingarna om utträdesavtalet pågår fortfarande mellan EU och Storbritannien (UK). Den som beställer varor över nätet ska förbereda sig på att nätinköp från UK i framtiden kommer att förtullas och beskattas på samma sätt som nätinköp från länder utanför EU, t.ex. Kina eller USA. Beräkna uppskattningar av tullavgifterna och mervärdesskatten som uppbärs samt läs anvisningar om hur du ska gå till väga vid nätbeställningar.


Läs mer

Information på kommissionens webbplats:

Information på Europeiska rådets webbplats:

Information på andra myndigheters webbplatser:

Ta kontakt

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord Brexit

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag