Hoppa till innehåll

Tullklareringstjänsten

Företag kan förtulla försändelser i Tullklareringstjänsten.

Du måste identifiera dig i tjänsten och du behöver en fullmakt om du sköter ärenden för någon annans räkning. Suomi.fi-fullmakten som används är "Tullklarering". Läs mer: Så här identifierar du dig och ger fullmakt

En kund som har tillstånd till anstånd med betalning, får genast beslutet om frigörande och förtullningsbeslutet i tjänsten.  

Kontantkunden får i sin tur beslutet om frigörande först när tullfakturan är betald. Läs mer: Så här betalar du

A) Importdeklaration (övergång till fri omsättning vid import)

 • Överlåtelse av varor till fri omsättning och konsumtion (förfarandekod som börjar på 40)
 • import där varorna deklareras för övergång till fri omsättning och samtidigt skickas vidare antingen till ett område utanför EU:s skatteområde, mellan områden utanför skatteområdet eller mellan EU:s skatteområde och ett område som ingått en tullunion med EU (förfarandekod som börjar på 01)
 • import till ett momsfritt eller punktskattefritt lager (förfarandekod som börjar på 07)
 • import där mervärdesskatten betalas till ett annat medlemsland (förfarandekod som börjar på 42)
 • import där uppbörd av ett visst tullbelopp tillämpas under en övergångsperiod efter anslutningen av nya medlemsstater (förfarandekod som börjar på 43)
 • förtullning till ett punktskattefritt lager då moms betalas, eller till ett momsfritt lager då punktskatt betalas (förfarandekod som börjar på 45)
 • import av en vara som temporärt exporterats eller som genomgått passiv förädling (förfarandekod som börjar på 61)
 • återimport av en vara som genomgått passiv förädling då varan frigörs till ett annat medlemsland moms- eller punktskattefritt (förfarandekod som börjar på 63)
 • återimport av en vara som genomgått passiv förädling och förtullas t.ex. till ett punktskattefritt lager (förfarandekod som börjar på 68).

 

B) Deklarationer för tullagring (förfarandekod som börjar på 71

 

C) Skattegränsdeklaration

 • nationell skattegränsdeklaration för varor som transporteras mellan Åland och övriga Finland
 • skattegränsdeklaration då varorna införs från ett annat EU-land över skattegränsen, t.ex. från Sverige till Åland

Via tjänsten kan du ta fram och skriva ut förtullningsbeslut och beslut om frigörande, spara halvfärdiga deklarationer och välja en gammal deklaration som underlag för en ny. Du kan också skapa egna deklarationsunderlag. Deklarationer kan upprättas på finska, svenska och engelska. I tjänsten finns ifyllningsanvisningar intill varje fält som ska fyllas i. Dessutom har du tillgång till anvisningar som gäller sidan i fråga.

Inge övriga importdeklarationer i tjänsten Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden.


Tullklareringstjänsten kan användas av Tullens kontant- och kreditkunder. I tjänsten kan man inge tulldeklarationer för import och tullagring. I tjänsten kan man lämna in fullständiga tulldeklarationer i en fas för post- och fraktförsändelser.

EU-förfaranden

0100 Övergång till fri omsättning av tredjelandsvaror på ett område som hör eller inte hör till gemenskapens skatteområde med samtidig vidaresändning till ett område som inte hör till skatteområdet eller övergång till fri omsättning av tredjelandsvaror på ett område som inte hör till gemenskapens skatteområde med samtidig vidaresändning till ett område som hör till skatteområdet

Även förfarandena 0151, 0154, 0110.

0700 Övergång till fri omsättning av tredjelandsvaror och hänförande till ett helt skattefritt lager (både mervärdesskatt och punktskatt, inte tullager)

Även förfarandena 0721, 0722, 0723, 0751, 0753, 0754, 0771, 0778, 0791.

4000 Överlåtelse av varor till fri omsättning och konsumtion (dock inte slutanvändning)
4010 Import och överlåtelse till fri omsättning av varor som exporterats slutgiltigt
4051 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av varor underkastade aktiv förädling
4053 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av temporärt importerade varor
4071 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av varor som varit hänförda till tullagerförfarandet
4200 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av varor som utförs till ett annat medlemsland (mervärdesskatten betalas i det slutliga bestämmelsemedlemslandet)
4271 Överlåtelse till fri omsättning och konsumtion av varor som hänförts till tullagerförfarandet och som kommer att utföras till ett annat medlemsland (mervärdesskatten betalas i det slutliga bestämmelsemedlemslandet)
4500 Överlåtelse till fri omsättning och partiell överlåtelse till konsumtion och omedelbar överföring till ett punktskattefritt eller momsfritt lager av tredjelandsvaror
4571 Överlåtelse till fri omsättning och partiell överlåtelse till konsumtion och omedelbar överföring till ett punktskattefritt eller momsfritt lager av varor som hänförts till tullagerförfarandet
6121 Återimport av varor som hänförts till passiv förädling
6122 Återimport av varor som hänförts till passiv förädling (annan än den som avses under kod 21)
6123 Återimport av temporärt exporterade varor i oförändrat skick

6821 Återimport med partiell övergång till fri konsumtion och samtidig övergång till fri omsättning och hänförande till ett annat lagerförfarande än ett tullagerförfarande av varor som hänförts till passiv förädling.

6822 Återimport med partiell övergång till fri konsumtion och samtidig övergång till fri omsättning och hänförande till ett annat lagerförfarande än ett tullagerförfarande av varor som hänförts till passiv förädling (annat än kod 21 avser).

7100 Tullagring av varor som saknar tidigare tullförfarande

7171 Hänförande av varor som är hänförda till tullagerförfarandet till an annan aktörs tullagerförfarande. Tills vidare kan koden också användas när man upprättar en s.k. sammanfattande deklaration för återexport.

Även förfarandena 7110, 7121, 7122, 7123, 7141, 7151, 7153, 7154.

 

Ytterligare förfaranden

999 Inget nationellt förfarande

150 Förfarandet för aktiv förädling, förenklat avslutande av förfarandet. UTK art. 256, GF art. 324

160 Särskilda förfaranden – likvärdiga varor – övergång av icke-unionsvaror till fri omsättning och konsumtion. UTK art. 223 1.1, TA 269 art. MomsL 86 §, MomsL 86 a.1 § och MomsL 1.1 § 2 punkten      

 

202 Förfarande för passiv förädling: Returnering av vara som genomgått avgiftsbelagd reparation UTK art. 259

203 Förfarande för passiv förädling: Förädlade produkter som returneras och som genomgått reparation på annan basis än garanti  i enlighet med artikel 261 i kodexen (standardutbytessystemet).         

204 Förfarande för passiv förädling: Befrielse från importtullar för varor som reparerats avgiftsfritt eller ändrats inom ramen för internationella avtal. UTK art. 260a

205 Förfarande för passiv förädling: Befrielse från importtullar för varor som reparerats mot betalning eller ändrats inom ramen för internationella avtal. UTK art. 260a

210 Andra varor än förädlade produkter som återinförs efter förfarandet för passiv förädling. T.ex. tillskärningsavfall                     

242 Förfarande för passiv förädling: Särskild importtull tillämpas på förädlade produkter

B02 Förädlade produkter återimporteras efter reparation inom ramen för garanti i enlighet med artikel 260 i kodexen (kostnadsfritt reparerade varor).                            

B03 Förädlade produkter återimporteras efter utbyte inom ramen för garanti i enlighet med artikel 261 i kodexen (standardutbytessystemet).           

                                                         

606 Begagnade varor                      

615 Unionsvaror mellan Fastlandsfinland och Åland (H5-FI                      

618 Glömda varor

619 Reservdelar eller utrustning till luftfartyg mot uppvisande av intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning. (Tullfri enligt rådets förordning (EU) 2018/581, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1517, momsfri enligt MomsL 94.1 § 9 punkten)

620 Övriga luftfartyg och reservdelar samt övrig utrustning som avses i 70 § i MomsL (mervärdesskattefri MomsL 94.1 § 9 punkten)

621 Mervärdesskattefri import av fartyg (MomsL 94.1 § 9 punkten, MomsL 58.1 §)               

622 Diplomatvaror, tullfria (TL 44 §, MomsL 94.1 § 20 punkten, PunktskatteL 18 §)              

623 36 §:n 3 kohdan hammasproteesit (R.2658/87, AVL 94 § 1.11)          

624 Elström som levereras till elnätsinnehavares nät (MomsL 94.1 § 2 punkten)                  

625 Gas som levereras genom ett naturgasnät eller genom ett nät som är anslutet till ett naturgasnät; gas som införs från ett gastankfartyg i ett naturgasnät eller ett rörledningsnät uppströms; samt värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla (MomsL 94.1 § 2 punkten)

626 Skattepliktig användning av naturgas (L om punktskatt på elström och vissa bränslen 1 §, MomsL 94.1.2 §)

628 Momsfri enligt MomsL 94.1 § 19 punkten              

629 Land- och säkerhetsanordningar för civil flygtrafik (TL 49 §, MomsL 94.1 § 13 punkten)

630 Varor som införs av personal inom yrkestrafiken (TfriF artikel 41, MomsL 95 e §, PunktskatteL 90 §)         

631 Modersmjölk, människoblod samt mänskliga organ och vävnader (Förordn. (EEG) nr 2658/87, MomsL 94.1 § 1 punkten )

632 Tidningar och tidskrifter som avses i 56 § (Förordn. (EEG) nr 2658/87, MomsL 94.1 § 7 punkten)              

633 Guld, då importören är centralbanken (Förordn. (EEG) nr 2658/87, MomsL 94.1 § 8 punkten)

634 Sedlar och mynt som avses i 59 § 1 punkten (Förordn. (EEG) nr 2658/87, MomsL 94.1 § 8 punkten)         

635 Varor som förvärvats för officiellt bruk av organ inom Europeiska gemenskaperna, skattegrund med mervärdeskatt minst 80 euro (Förordn. (EEG) nr 2658/87, MomsL 94.1 § 22 punkten, PunktskatteL 18 §)                       

636 ADB-specialprogram, då importören är en näringsidkare (Förordn. (EEG) nr 2658/87, MomsL 94 a §)

637 Investeringsguld som avses i 43 b § i MomsL (MomsL 94.1 § 5 punkten)                       

638 Varor som importeras av sådana internationella organisationer som avses i MomsL 129 b § samt av deras personal under de förutsättningar och med de begränsningar som fastställs i avtalet om grundande av organisationen eller i värdlandsöverenskommelsen och under förutsättning att grunden för den skatt som ska betalas på importen ökad med mervärdesskattens andel är minst 170 euro; det är utrikesministeriet som fastställer om sökanden på basis av avtalet om grundande av organisationen eller värdlandsöverenskommelsen, sökandens ställning och varans användningsändamål har rätt till skattefriheten (MomsL 94.1 § 23 punkten).                         

640 Regeln om importlättnad avsedd att avskaffa dubbelbeskattning (L om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen 18 a §)                

642 Återinförd vara, levererad som skattebelagd. Befrielse från mervärdesskatt MomsL 94.1 § 18 punkten      

644 Övergång till fri omsättning av förädlade produkter vid tillämpning av artikel 85.1 i kodexen                                                     

659 Överföring till momsfritt lager (MomsL 72 h.1 § 2 punkten)                

660 Försändelsens värde är högst 22 euro                  

680 Tulldeklaration ingiven i efterhand                         

 

C01 Personlig egendom som tillhör  fysiska personer som flyttar sin normala bostad till unionens tullområde, med begränsingarna enligt artikel 6. (Tullfri enligt TfriF artikel 3, momsfri enligt MomsL 94.1 § 12 punkten)      

C02 Brudutstyrsel och bohag som importeras med anledning av giftermål. (Tullfri enligt TfriF artikel 12.1, momsfri enligt MomsL 94.1 § 12 punkten)

C03 Gåvor som vanligen ges vid ett bröllop (tullfri enligt TfriF artikel 12.2, momsfri enligt MomsL 94.1 § 12 punkten)                    

C04 Personlig egendom som genom arv förvärvats av en fysisk person som har sin normala bostad inom unionens tullområde.  (Tullfri enligt TfriF artikel 17, momsfri enligt MomsL 94.1 § 12 punkten)   

C06 Elevers och studenters personliga utstyrsel, skolmateriel och bohag för skolbruk. (Tullfri enligt TfriF artikel 21, momsfri enligt MomsL 94.1 § 12 punkten)             

C07 Försändelser av ringa värde, upp till 150 euro

C08 Försändelser som skickas från en privatperson till en annan privatperson

C09 Kapitalvaror och annan utrustning som importeras i samband med överflyttning av verksamhet från ett tredjeland till unionen

C10 Kapitalvaror och annan utrustning som tillhör personer som utövar ett fritt yrke och juridiska personer som ägnar sig åt ideell verksamhet        

C11 Undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel; vetenskapliga instrument och apparater i bilaga I (TfriF 42, MomsL 1.1.2)

C12 Undervisningsmateriel, vetenskaplig materiel och kulturell materiel, vetenskapliga instrument och apparater som anges i bilaga II A till förordning (EG) nr 1186/2009. (Tullfri enligt TfriF artikel 43, momsfri enligt MomsL 1.1 § 2 punkten)     

C13 Undervisningsmateriel, vetenskaplig materiel och kulturell materiel, vetenskapliga instrument och apparater som importeras uteslutande för ickekommersiella ändamål (inbegripet reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg). (Tullfri enligt TfriF artikel 44 och 45, momsfri enligt MomsL 1.1 § 2 punkten)       

C14 Utrustning som importeras för icke-kommersiella ändamål av eller på uppdrag av en vetenskaplig forskningsinstitution eller organisation med säte utanför unionen.  (Tullfri enligt TfriF artikel 51, momsfri enligt MomsL 1.1 § 2 punkten)

C15 Försöksdjur och biologiska eller kemiska ämnen som är avsedda för forskningsändamål.  (Tullfri enligt TfriF artikel 53, momsfri enligt MomsL 1.1 § 2 punkten)       

C16 Terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung och reagenser för blodgrupps- och vävnadsbestämning. (Tullfri enligt TfriF artikel 54, momsfri enligt MomsL 94.1 § 12 punkten)

C17 Instrument och apparater avsedda för medicinsk forskning, medicinska diagnoser eller medicinsk behandling. (Tullfri enligt TfriF artikel 57, momsfri enligt MomsL 1.1 § 2 punkten)                        

C18 Referenssubstanser för kvalitetskontroll av medicinska produkter. (Tullfri enligt TfriF artikel 59, momsfri enligt MomsL 94.1 § 12 punkten)

C19  Farmaceutiska produkter som används vid internationella idrottsevenemang

C20 Varor till välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer – basförnödenheter som importeras av statliga organisationer eller andra godkända organisationer                 

C21 I bilaga III till förordning (EG) nr 1186/2009 förtecknade varor avsedda för blinda

C22 I bilaga IV till förordning (EG) nr 1186/2009 förtecknade varor avsedda för blinda och importerade av de blinda själva för eget bruk (inbegripet reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg). (Tullfri enligt TfriF artikel 67.1 a och 67.2, momsfri enligt MomsL 1.1 § 2 punkten)

C23 I bilaga IV till förordning (EG) nr 1186/2009 förtecknade varor avsedda för blinda och importerade av vissa institutioner eller organisationer (inbegripet reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg)

C24 Varor avsedda för andra funktionshindrade än blinda och importerade av de funktionshindrade själva för eget bruk (inbegripet reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg). (Tullfri enligt TfriF artikel 68.1 a och 68.2, momsfri enligt MomsL 1.1 § 2 punkten)

C25 Varor avsedda för andra funktionshindrade än blinda och importerade av vissa institutioner eller organisationer (inbegripet reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg)

C26 Varor som importerats till förmån för katastrofoffer (TfriF 74, MomsL 94.1.12)

C27 Hederstecken som har förlänats av tredjelands regering till personer som har sin normala bostad inom unionens tullområde

C28 Varor som importeras till unionens tullområde av personer som har avlagt ett officiellt besök i ett tredjeland och vid detta tillfälle har erhållit dessa varor som gåvor av värdmyndigheterna

C29 Varor som ska användas av monarker eller statsöverhuvuden

C30 Varuprover av ringa värde som importeras för handelsfrämjande ändamål

C31 Tryckt reklammaterial

C32 Små representativa prover av varor som tillverkas utanför unionens tullområde, avsedda för en handelsmässa eller liknande. TfriF artikel 90.1 a

C33 Varor som importeras för undersökning, analys eller provning

C34 Försändelser till organisationer som skyddar upphovsrätt eller industriella och kommersiella patenträttigheter                       

C35 Litteratur avsedd som turistinformation

C36 Diverse dokument och artiklar

C37 - Hjälpmaterial för stuvning och skydd av varor under transport

C38 - Strö, torrfoder och annat foder för djur under transport

C39 - Drivmedel i standardtankarna på motordrivna landfordon, samt smörjmedel i dessa motorfordon, i privata bilar dessutom högst 10 liter drivmedel i en bärbar tank. (Tullfri enligt TfriF artikel 107, momsfri enligt MomsL 94.1§ 12 k., TL48 §, ValmVL 87§ ja 91

C40 - Material för uppförande, underhåll eller utsmyckning av minnesmärken eller kyrkogårdar för krigsoffer.

C41 - Kistor, urnor och artiklar för utsmyckning vid begravningar              

C42 Import i förväg av flyttgods som tillhör en person som kommer att flytta sin stadigvarande boningsort till gemenskapen (TfriF 9, MomsL 94.1.12

C43 Import i förväg av flyttgods som tillhör en person som lämnar ett tredje land för yrkesmässiga plikter (TfriF 10, MomsL 94.1.1

C44  Personlig egendom som genom arv förvärvats av juridiska personer som ägnar sig åt ideell verksamhet och som är etablerade inom unionens tullområde. TfriF artikel 20

C45  Produkter från jordbruk, husdjursskötsel, biodling, trädgårdsodling och skogsbruk från egendomar belägna i ett tredjeland som gränsar till unionens tullområde

C46  Produkter från fiske eller fiskodling som bedrivs i de sjöar eller vattendrag som gränsar till en medlemsstat och ett tredjeland av fiskare från unionen samt produkter från jakt som bedrivs på sådana sjöar eller vattendrag av jägare från unionen

C47 Utsäde, gödselmedel och produkter för behandling av jord och grödor, avsedda för användning på egendomar som är belägna inom unionens tullområde som gränsar till ett tredjeland

C48 Tullfria varor som införs av resande och är värda högst 430 euro vid inresa flyg- och sjövägen, och högst 300 euro vid övrig inresa, med de begränsningar som anges i mervärdesskatte- och punktskattelagen (tullfri enligt TfriF, momsfri enligt MomsL 95-95e

C49 Varor till välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer – varor av alla slag som skickas kostnadsfritt och som ska användas för att vid tillfälliga välgörenhetsevenemang skaffa medel till förmån för behövande

C50 Varor till välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer – utrustning och kontorsmateriel som skickas kostnadsfritt

C51 Pokaler, medaljer och liknande artiklar av huvudsakligen symbolisk art som har utdelats i ett tredjeland till personer som har sin normala bostad inom unionens tullområde

C52 Pokaler, medaljer och liknande artiklar av huvudsakligen symbolisk art som skänkts av myndigheter eller personer etablerade i ett tredjeland för att delas ut i unionens tullområde

C53 Belöningar, troféer och souvenirer av symbolisk art och av begränsat värde avsedda för kostnadsfri utdelning vid affärskonferenser eller liknande internationella arrangemang, till personer som har sin normala bostad i ett tredjeland

C54 Varor som importeras till unionens tullområde av personer som kommer för att avlägga ett officiellt besök i unionens tullområde och avser att lämna dessa varor som gåvor till värdmyndigheterna

C55 Varor som skickas som gåva, som ett tecken på vänskap eller välvilja, av ett officiellt organ, en offentlig myndighet eller en grupp som ägnar sig åt verksamhet för det allmänna bästa och som har sitt säte i ett tredjeland, till ett officiellt organ, en o

C56 Varor för reklamändamål som inte har något egentligt kommersiellt värde och som skickas kostnadsfritt av leverantörer till deras kunder, och som bortsett från sin reklamfunktion inte kan användas på annat sätt

C57 Varor, som importeras endast för att demonstreras eller för att demonstrera maskiner och apparater, som tillverkas utanför unionens tullområde och som visas på en handelsmässa eller liknande

C58 Diverse material av ringa värde som färger, lacker, tapeter osv. som används för att bygga, utrusta och utsmycka tillfälliga montrar som innehas av företrädare från tredjeland på en handelsmässa eller liknande, och som förstörs genom användningen

C59 Trycksaker, kataloger, prospekt, prislistor, reklamplanscher, almanackor med eller utan illustrationer, oinramade fotografier och andra varor som delas ut kostnadsfritt för att göra reklam för varor som tillverkas utanför unionens tullområde och som ställ

C60 Brudutstyrsel och bohag som importeras med anledning av giftermål och som övergår till fri omsättning under två månader före

dagen för bröllopet (befrielse från tull mot lämplig säkerhet) (TfriF artikel 12.1, artikel 15.1 a)

C61 Gåvor som vanligen ges vid ett bröllop och som deklareras för övergång till fri omsättning inte tidigare än två månader före bröllopet (tullbefrielse under förutsättning att en lämplig garanti ställs)

 

3KV Tullbefrielse med stöd av internationella överenskommelser och TfriF artikel 128 (internationell överenskommelse), momsfri enligt MomsL 1.1 § 2 punkten

3KW Tullfri och punktskattefri enligt internationell överenskommelse, TfriF artikel 128, PunktskatteL 18 §, momsfri enligt MomsL 1.1 § 2 punkten

3KY Tullfri och momsfri enligt internationell överenskommelse, TfriF artikel 128, MomsL 96 §

3KZ Tullfri, punktskattefri och momsfri enligt internationell överenskommelse, TfriF artikel 128, PunktskatteL 18 §, MomsL 96 §

3MF Varor som införs av personal inom yrkestrafiken under en kalendermånad (tullfri enligt TfriF artikel 41, skattefri enligt MomsL 95 e §, PunktskatteL 90 §)

3RE Samlarföremål och konstverk, bilaga II.B (TfriF artikel 43, MomsL 94.1.12 §)                

3RG Laboratoriedjur för forskningsändamål utan vederlag (TfriF artikel 53, MomsL 94.1.15 §)                          

3RI Biologiska och kemiska ämnen för forskningsändamål utan vederlag.

3RJ Diverse dokument och artiklar utan vederlag till myndigheter och organisationer (TfriF artikel 104, MomsL 94.1.16 §)            

3RK Material som används för skydd av varor under transporten, om vederlaget för dessa varor inkluderas i skattegrunden för skatten på importen av den transporterade varan (TfriF artikel 105, MomsL 94.1.17 §)

 

E01 Enhetspris   

E02 Schablonimportvärde                

F01 Befrielse från importtullar för återinförda varor (artikel 203 i kodexen)

F02 Befrielse från importtullar för återinförda varor (enligt de särskilda omständigheter som anges i artikel 159 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: jordbruksprodukter)                         

F03  Befrielse från importtullar för återinförda varor (enligt de särskilda omständigheter som anges i artikel 158.3 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: reparation eller återställande i gott skick)  

05 Befrielse från importtull och från mervärdesskatt och/eller punktskatter för återinförda varor (artikel 203 i kodexen och artikel 143.1 e i direktiv 2006/112/EG)

                            

F06 Direktiv 2008/118/EY 17 artikel 1 b Harmoniserad punktskattepliktig produkt

F07 Förädlade produkter som återimporteras till Europeiska unionen efter att dessförinnan ha återexporterats efter ett förfarande för aktiv förädling där importtullen fastställs i enlighet med artikel 86.3 i kodexen (artikel 205.2 i kodexen)

F15 Varor som införs i samband med handel med särskilda skatteområden (H5-EU)                           

F16 Varor som införs i samband med handel mellan unionen och länder/områden med vilka denna har en tullunion                             

F21 - Befrielse från importtullar för produkter från havsfiske och andra produkter som hämtats ur territorialhavet för ett land eller territorium som är beläget utanför unionens tullområde av fartyg som enbart är registrerade eller anmälda för registrering i en

F22 - Befrielse från importtullar för produkter som framställts av produkter från havsfiske och andra produkter som hämtats ur territorialhavet för ett land eller territorium som är beläget utanför unionens tullområde ombord på fabriksfartyg som enbart är regis

 

F44  Övergång till fri omsättning av förädlade produkter när artikel 86.3 i kodexen ska tillämpas

F46  Användning av varornas ursprungliga klassificering enligt tulltaxan i situationer enligt artikel 86.2 i kodexen                          

F47 Förenkling av upprättandet av tulldeklarationer för sådana varor som omfattas av olika undernummer i tulltaxan enligt artikel 177 i kodexen     

F48 Import enligt den särskilda ordningen för distansförsäljning av varor som importerats från tredjeländer och tredjeterritorier enligt avdelning XII kapitel 6 avsnitt 4 i direktiv 2006/112/EG                      

F49 Import enligt den särskilda ordningen för deklaration och betalning av mervärdesskatt vid import enligt avdelning XII kapitel 7 i direktiv 2006/112/EG

Det är inte möjligt att använda andra förfaranden i Tullklareringstjänsten