Hoppa till innehåll

Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden

I tjänsten Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden kan företagskunder inge fullständiga tulldeklarationer vid importdeklarering i en fas för post- och fraktförsändelser. Omfattningen av tullförfaranden som används i tjänsten beror på vilka tillstånd Tullen har beviljat företaget.

Följande tullförfaranden kan endast användas av företag som har tillstånd till samlad garanti eller till anstånd med betalning:

  • 5100 Hänförande av varor till aktiv förädling
  • 5110 Återinförsel till EU-området och hänförande till aktiv förädling av varor som varit i fri omsättning och slutgiltigt exporterats
  • 5171 Hänförande av varor hänförda till tullagring till aktiv förädling
  • 5300 Hänförande av tredjelandsvaror till tillfällig införsel

Vid andra tullförfaranden kan företaget använda andra alternativa deklarationssätt.

 

EU-förfaranden

Följande förfaranden är tillåtna för företag som har tillstånd till samlad garanti eller till anstånd med betalning:

4000 Överlåtelse av varor till fri omsättning och konsumtion, om det är frågan om slutanvändning (*end-use)
5100 Hänförande av varor till aktiv förädling
5110 Returnering till gemenskapen av varor som varit i fri omsättning och som exporterats utan att de hänförts till förfarandet för temporär export och överlåtelse av dessa varor till aktiv förädling
5171 Överlåtelse till aktiv förädling av varor som hänförts till tullagerförfarandet
5300 Import av varor för hänförande av dessa till förfarandet för temporär import.

Nationella förfaranden

D01 Lastpallar
D02 Containrar
D03 Transportmedel
D04 Personliga tillhörigheter och varor för sportändamål som importeras av resande
D05 Välfärdsmateriel för sjöfolk
D06 Utrustning för katastrofhjälp för att motverka följderna av katastrofer
D07 Medicinsk och kirurgisk samt laboratorieutrustning
D08 Djur
D09 Djur och varor för traditionell verksamhet i gränsområden
D10 Ljud-, bild- och datamedier
D11 Reklammaterial
D12 Yrkesutrustning
D13 Undervisningsmateriel och vetenskaplig materiel
D14 Emballagen, fyllda
D15 Emballagen, tomma
D16 Formar, matriser, klichéer, ritningar, skisser, mätnings-, kontroll- och testinstrument och andra liknande artiklar
D17 Specialverktyg och -instrument
D18 Varor för testning eller provning
D19 Varor som importeras med stöd av ett försäljningskontrakt som kan hävas, om testningen av varorna inte ger godtagbara resultat
D20 Varor för att användas i tester eller experiment
D21 Varuprover
D22 Ersättningsproduktionsmedel
D23 Varor som ska ställas ut eller användas på offentliga arrangemang
D24 Försändelser för godkännande (två månader)
D25 Konstverk, samlarförmål och antikviteter
D26 Icke-nytillverkade varor som importeras för att säljas på auktion
D27 Reservdelar, tillbehör och utrustning
D28 Varor som importeras i särskilda situationer utan ekonomisk betydelse
D29 Varor som vid enstaka tillfällen importeras för en period på högst tre månader

D30 Transportmedel för personer etablerade utanför unionens tullområde eller för personer som planerar att flytta sin normala hemvist till en plats utanför detta område.
D51 Temporär import med partiell befrielse från importtullar

7SA Aktiv förädling enligt - sedvanligt tillståndsförfarande
7SB Aktiv förädling enligt - förenklat tillståndsförfarande

*

7DA End-use - sedvanligt tillståndsförfarande - luftfartyg samt reservdelar och utrustning till dessa som ingår i varukoderna i brukstariffen men inte i B-delen i de särskilda bestämmelserna för Kombinerade nomenklaturen, och vars varukod har en fotnot
7EA End-use - sedvanligt tillståndsförfarande - övriga varor som nämns i varukodstexterna och fotnoterna i Kombinerade nomenklaturen
7EB End-use - förenklat tillståndsförfarande - övriga varor som nämns i varukodstexterna och fotnoterna i Kombinerade nomenklaturen
7FA End-use - sedvanligt tillståndsförfarande - luftfartyg samt reservdelar och utrustning till dessa som ingår i varukoderna i brukstariffen men inte i B-delen i de särskilda bestämmelserna för Kombinerade nomenklaturen, och vars varukod har en fotnot. Momsfri.
7HA End-use - sedvanligt tillståndsförfarande - civila luftfartyg samt vissa reservdelar och viss utrustning till dessa samt markträningsapparater för civil flygutbildning samt delar till dessa. Momsfri (Kombinerade nomenklaturen, särskilda bestämmelser B och motsvarande fotnot till varukoden)
7LA End-use - sedvanligt tillståndsförfarande - civila luftfartyg samt vissa reservdelar och viss utrustning till dessa samt markträningsapparater för civil flygutbildning samt delar till dessa (Kombinerade nomenklaturen, särskilda bestämmelser B och motsvarande fotnot till varukoden)
7NA End-use - sedvanligt tillståndsförfarande - reservdelar och utrustning till fartyg samt varor som avsedda att ingå i borrnings- eller produktionsplattformar och slangar, rör, kablar och anslutningsdelar som förbinder dessa plattformar med fastlandet (Kombinerade nomenklaturen, särskilda bestämmelserna A)
7PA End-use - sedvanligt tillståndsförfarande - reservdelar och utrustning till fartyg.  Momsfri (Kombinerade nomenklaturen, särskilda bestämmelser A)

Det är inte möjligt att använda andra förfaranden i tjänsten Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden.